1994 május 17. - Alapító Határozat

ALAPÍTÓ HATÁROZAT

 

 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
HONVÉDELMI MINISZTERE

Nyt.szám:                                                                                                                                                                1. számú példány

A Tábori Lelkészi Szolgálat létrehozásáról

A Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésének végrehajtására a Hvt. 11.§ e.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozom:

1.) A magyar fegyveres erők katonai szervezetein belül a csoportos és egyéni vallásgyakorlás biztosítása érdekében 1994. május 1-i hatállyal a HM-nek közvetlenül alárendelten működő egységes szervezetként megalapítom a Tábori Lelkészi Szolgálatot.

2.) A Tábori Lelkészi Szolgálat rendeltetése: az Alkotmány 60.§-ában, a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvényben, a 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendeletben, továbbá a történelmi egyházakkal és a vallásfelekezetekkel kötött megállapításokban rögzített, a katonai szervezeten belüli, csoportos és egyéni vallásgyakorlás és lelki gondozás biztosítása.

3.) A Tábori Lelkészi Szolgálat három - katolikus, protestáns  (református és evangélikus) és zsidó - egymással azonos jogállású szolgálati ágra tagozódik:

a) A katolikus és protestáns szolgálati ág vezető szerve: 
a Tábori Püspökség;
b) A zsidó szolgálati ág vezető szerve: a Tábori Rabbinátus.

4.) A Tábori Lelkészi Szolgálat személyi állományát - az illetékes egyházi elöljáró javaslata alapján - a honvédelmi miniszter nevezi ki, illetve menti fel.

5.) A Tábori Lelkészi Szolgálat személyi állománya a HM háttérintézmények állományába tartozik, létszámkeretét a Magyar Honvédség biztosítja a költségvetési létszámból.

6.) A Tábori Lelkészi Szolgálat lelkészei hivatásos tábori lelkészek, és tartalékos tiszti szolgálatot teljesítő tábori lelkészek, valamint kisegítő tábori lelkészek. A kisegítő tábori lelkészek szerződés alapján végzik tevékenységüket, amelyért díjazásban részesíthetők. A Tábori Lelkészi Szolgálat nem lelkész tagjai honvédségi közalkalmazottnak minősülnek, akikre az 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 25/1992. (XI. 25.) HM rendelet előírásai vonatkoznak.

7.) A Tábori Lelkészi Szolgálat tagjának lelkészi tevékenysége kizárólag egyházi irányítás és felügyelet alatt áll.

8.) A Tábori Lelkészi Szolgálat működésének pénzügyi és tárgyi feltételeit a Magyar Honvédség, illetve a határőrség biztosítja.

9.) A Tábori Lelkészi Szolgálat működésének megkezdéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket 1994. június 15-ig biztosítani kell. A szolgálat a szervezeti és működési szabályzat tervezetét 1994. augusztus 31-ig készítse el, és jóváhagyásra a honvédelmi miniszterhez terjessze fel.

Budapest, 1994. május 17.

 

(Dr. Für Lajos)
A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere

Típus: 
Jogszabály
Tartalom dátuma: 
kedd, 1994, május 17