1998. Áldások - Ladocsi Gáspár

 

Áldások

Pilisszentiván, 1998. augusztus 19.

Elmondta: Dr. Ladocsi Gáspár dandártábornok, tábori püspök

 

 

Gondviselő Atyánk, aki megígérted prófétáid által, hogy a messiási idők beteljesedésében gyermekek sokasága tölti meg választott néped városainak tereit, vidám játékokban töltik ifjúságukat és az öregek boldogsága lesz fiaik fia feletti örvendezés. Törvényeid útját megtartó és az ígéretedben bizakodók felüdülnek a tiszta források vizéből, a föld termése és az emberi munka gyümölcse bőségesen táplálja életüket. Nem kérdés, hanem a hálaadás szavával lépnek templomodba magasztalva jóságod nagyságát és áldottnak mondanak a küzdelmes múltban erőtadó kegyelmedért.

Kérünk,  áldd meg ezt a templom közelébe hívedet váró és gyűjtő teret, hogy ezen község lakói törődő szeretettel jöjjenek össze egymást támogatva szavukkal, tetteikkel és példájukkal, hogy egykor az örök hajlékodban is ott lehessenek. Földi munkálkodásukban nyerjenek felüdülést merítve a kegyelem forrásából, melynek jelképe ez a kútfő.

Adj mindazoknak maradandó javakat, akik javaiktól, tehetőségük szerint nagylelken adakoztak házába induló híveid segítésére, Krisztus a mi Urunk által.

Istenünk, élők és holtak Bírája, történelem Ura. Minden emberi élet felett Te rendelkezel és Te vagy igazságos és irgalmas megítélője. Az embernek el kell fogadnia kiismerhetetlen végzéseidet, híveidtől joggal várod el, hogy hűségesek legyenek jó - és balsorsban egyaránt. Rettenetes és embert próbáló háború szakította ketté Krisztus utáni huszadik századunkat, amely minden magyar falvainkban és városainkban életáldozatot követelt, főként a katonákét, akik közül sokaknak sírját ma sem ismerjük, de feláldozott életüket a Te kezeidbe ajánljuk. Őhozzájuk a munkaszolgálatosok és a kihurcoltak, akik emberhez nem méltó, képmásodat megalázó körülmények között köszönték meg Neked az irgalmas halált vagy a kilátástalan nyomorúság miatt jóságodat kérték számon. A háború vihara után alattomosan támadó forgószél volt a nemzetiségi származású magyar testvéreink kitelepítése, így elsősorban a németajkúaké, akik otthont és hazát veszítve egyedül gondviselő jóságodban reménykedtek. A jövőbe vetett hittel tértek meg Hozzád, fiaik és leányaik hálatelt szívvel tértek haza ősi otthonaik látására és jóvoltodból megerősítettek a sokaktól már elszakadtnak hitt vinculum caritatis-t, a szeretetet összekötő láncát.

Adj Uram örök nyugodalmat az otthoniaktól távol elhunytaknak: katonáknak, elhurcoltaknak, elűzötteknek egyaránt. Áldásod kísérje mindazoknak útjait, akik újjáélesztették ezt a kapcsolatot nem feladva a reményt az összetartozásba vetett hitben. Kísérje áldásod az emlékükre felállított oszlopokat, és az előttük elhaladó, jövőbeli nemzedékek sora okulva századunk embertelenségén emberségesebb és Neked tetsző szebb jövőt építsen, Krisztus a mi Urunk által.

Mindenek Szemei Tebenned bíznak Úristen kitárod szent kezedet és betöltesz mindent áldásoddal. Urunk és Istenünk! Mennyei áldásoddal áldd - + - meg ezeket a kenyereket és a most befejezett aratás búzájából testünk táplálására készített kenyereket az egész esztendőben, hogy akik mindezekből esznek nap mint nap lelkük és testük örömét és egészségét érezzék biztosítottnak ajándékozó jóságod által.

Mindenható Örök Isten, Mennyei Atyánk! Szent Fiadat hozzánk küldted, hogy közöttünk lakozzék, Szentlelkedet pedig foglalóul adtad szívünkbe, hogy belőlünk egykor holt kövekből élő templomot építsél Neved dicsőítésére és a világ üdvösségére.

Szentlelked Fiad tanítványait egy teremben erősítette meg a megváltást adó isteni szereteted hirdetésére. Add, hogy ez a kápolna az első Pünkösd lelkületét hordozza híveid oltalmazására és hitük erősítésére!

Legyen ez a kápolna ezen isten-házának a szíve. Csendes imákban hozza ide a megfáradt erőt, és lüktető lendülettel vigye el mindenre a friss életerőt, amelyre oly nagy szükség van az emberségben elgyengült emberek között. Kegyelmed adjon erőt bátor tanúságtételre az apostolok példájára, indítson a misszió vállalására akadályokat leküzdő lendülettel.

Bontakoztassa ki a megadott időben felismerhető módon, szolgálják! Kegyelmed forrása legyen ez a kis szentély, kísérje áldásod most és minden időben.

Krisztus úgy szeretett minket, hogy életét adta értünk. Hozzá forduljunk most hálaadásunkkal és könyörgésünkkel.

Mondjuk közösen: Megváltottál minket, Urunk, véred árán.
Felolvasó:
1. Te, aki magadra vetted emberségünket és szenvedéseddel megnyitottad számunkra az üdvösség útját, add meg, hogy kereszteddel egyesülve életközösséget vállaljunk veled.

2. Te, aki tanítványaidat arra buzdítottad minden nap vegyék fel keresztjüket, segíts nekünk alázatosan és türelmesen követni Téged, hogy amikor szemlélhessük dicsőségedet.

3. Te, aki a nem utasítottad vissza a keresztúton Cirenei Simon segítségét, aki vállán vitte a keresztedet, add meg, hogy megtanuljunk veled együtt szenvedni titokzatos testedért, az Egyházért.

4. Te, aki a fájdalmak útján megerősített az asszonyok sírása, add meg, hogy képesek legyünk szenvedő testvéreinket megvigasztalni és megerősíteni.

5. Te, aki a kereszten kiontott véreddel kiengeszteled az eget és a földet, gyűjts magadhoz mindenembert, hogy mindenmegosztottságot legyőzve egy közösséget alkossanak.

6. Te, aki megígérted, hogy amikor felmagasztalnak a keresztre, mindenkit magadhoz vonzol, téríts meg minden népet a Te szeretetedhez.

7. Te, aki a fájdalomsúlyát hordoztad, tanítsd meg nekünk a kereszt bölcsességét, hogy szenvedésedben részedve a földön, örvendezhessünk majd dicsőséged kinyilatkoztatásában is a mennyben.

8. Te, aki a jobb latornak, akit veled együtt szegeztek keresztre, megígérted a paradicsomot, legyél velünk az élet megpróbáltatásaiban, hogy veled együtt örvendezhessünk az örök dicsőségben.

9. Te, aki a kereszten tanítványod személyében bennünket is édesanyádra, Máriára bíztál, add meg mindazoknak, akik az irántad való szeretetből felújították ezt a keresztutat, hogy vele együtt nyerjék el örök jutalmukat, az örök életet.

 

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
szerda, 1998, augusztus 19