1999. Egyetemes könyörgések a huszárok szentmiséjén

 

Egyetemes könyörgések

Huszárok szentmiséje

Budapest, 1999.

 

 

Gondviselő Istenünk! Ezer éven át neked köszönjük, hogy itt a Duna és Tisza folyókkal összefogott tájakon hazát nyertünk. Keresztény hitünk, hazánk és nyelvünk védelmében derék vitézeink, a magyar huszárok bátor helytállást mutattak fel. Ennek a lovas testületnek hagyományát ápoljuk, a történelmi emlékezés nagy napján, hozzád tárjuk értük kéréseinket.

1. Seregek Ura, elődeink példáját követve, adj bátorságot a magyar katonáknak a honvédelem szolgálatára és a világbéke biztosítására!
Hallgass meg Urunk!

2. Béke Fejedelme, az éberségben kitartást és a felkészülésben örömöt ajándékozz katonáinknak a huszár elődök példájára, növekedjen bennünk a földi haza és mennyei országodhoz való ragaszkodás erénye!
Hallgass meg Urunk!

3. Történelem Kormányzója, Te megőrzöd azoknak emlékét, akik hitüket követve élet és halál harcát vállalták és elviselték, légy megerősítője minden honvédnek megadva nekik a becsületben és a jóságban való kitartás kegyelmét!
Hallgass meg Urunk!

4. Teremtő Atyánk, Te az állatokat azért alkottad meg, hogy az ember szolgálatára legyenek. Ennek mindig vonzó példája volt a lovas huszárok hivatása. Kérünk, segíts megbecsülni ezeket a szép állatokat, gondozásukkal taníts bennünket neked tetsző erényekre!
Hallgass meg Urunk!

5. Szent Erős és egyedül Halhatatlan, atyai házad örömét élvezzék elhunyt huszáraink, akik az emberi tisztességet, az otthont jelentő hazát és Egyházad híveit védelmezték!
Hallgass meg Urunk!

Életünk Szerzője, Szent Fiadat azért küldted el hozzánk, hogy a küzdelmeink ellenére örömünk bőséges legyen. Megváltó Urunk édesanyja a küzdelmeink ellenére örömünk bőséges legyen. Megváltó Urunk édesanyja a magyar huszárok hathatós Patrónájának bizonyult. Megannyi míves himnuszt és éneket írtak tiszteletére, amelyekre a huszárok örökségét szívükön viselők méltán büszkék. Fiad édesanyja, a Magyarok Nagyasszonya legyen áldott közbenjáró a Magyar Honvédelemért megingathatatlan trónod közelében. Krisztus a mi Urunk által.

 

Könyörögjünk!

Istenünk, Te vagy oltalmunk és hitből fakadó igaz törekvéseinkben erősségünk. Hallgassd meg Egyházad alázatos könyörgéseit, és add meg nekünk mindazt, amit bizalommal kérünk.

Istenünk segítője és védelmezője az emberi nemnek, Te aki képedre és hasonlatosságodra alkottad meg az embert, légy a mi védelmezőnk, és oltalmazd lovaikkal jelenlévő szolgáidat (nevek felsorolása) az eljövendőben fenyegető minden veszedelemtől.

Hallgasd meg tehát könyörgésünket Urunk, és kegyesen add áldásodat huszár szolgáidra + és lovaikra, ezen áldás révén maradjanak meg testi épségükben, nyerjék el oltalmazó támogatásodat minden veszedelemből és minden bajtól; Szent Lászlónak, a dicső lovagkirálynak, ki lovagló vitézeit erényes életre oktatta áldott közbenjárására, Krisztus a mi Urunk által.

A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindenkor. Amen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
péntek, 1999, január 1