1999. Húsvéti köszöntés - Ladocsi Gáspár

 

Dr. Ladocsi Gáspár dandártábornok, tábori püspök:

HÚSVÉTI KÖSZÖNTÉS

 

Christus hieri et hodie
Principium et finis
Alpha et Omega...
Krisztus él, tegnap és ma:
Ő a Kezdet és a Vég,
Ő az Alfa és az Omega.
Övé az idő és a századok.
Övé a dicsőség és a hatalom
Minden századon át, örökké.
(Római misekönyv. A húsvéti gyertya előkészítése)

Minden esztendőben, a húsvéti Virrasztás szertartásában az Egyház megújítja ezen ünnepélyes szavait Krisztushoz, aki az idők Ura. Újév napján is hangoztatjuk ezt az igazságot, amikor a „tegnapból” a „mába” való átmenetet átéljük, amikor hálát adunk az Istennek az óesztendő alkonyán; míg ma köszöntjük az újesztendőt, amely kezdetét veszi. Hieri et hodie. Ünnepeljük Krisztust, aki ugyanaz - a szentírás kijelentése szerint - tegnap, ma és mindörökké (Zsid 13,8). Ő a történelem ura, Övé a századok és a milleniumok.

Elkezdtük az 1999. esztendőt, az utolsót a Nagy Jubileum előtt, melyben a történelem minisztériuma még nagyobb mélységében feltárulkozik előttünk. Éppen ezért az Egyház az élő Isten jelenlétének hármas jelét akarta kifejezni a közelgő jubileum közvetlen előkészületében.

Az Újesztendő első napján Urunk születésének nyolc napos ünneplése zárul le, és a Legszentebb Szűznek szenteljük, akit Isten Anyjaként tisztelünk. Az Evangélium úgy emlékezik meg őróla, mint aki mindezeket megőrizte szívében, és gyakran elgondolkodott rajtuk (Lk 2,19).

Így történt ez Betlehemben, így a Golgotán a kereszt lábánál, így Pünkösd napján, amikor a Szentlélek leszállt a teremben lévőkre.

És így történik ez ma is. Isten és az emberek Anyja szívébe zárja és gyakran elgondolkodik az emberiség minden nagy és nehéz problémáján. Az Alma Redemptoris Mater együtt járja velünk utunkat és vezet bennünket a jövő felé anyai gyengédséggel. Ő segíti az emberiséget az esztendők, az évszázadok és a milleniumok minden küszöbén átlépni. Megőrizve a reménységet Az iránt, Aki a történelem Ura.

Hieri et hodie. Tegnap és ma. A „tegnap” visszatekintésre indít bennünket. Tekintetünket ennek a századnak eseményein hordozzuk végig, amely most befejezéséhez közeledik. Szemünk előtt látjuk a két világháborút: a temetőket, az elesettek sírjait, a szétrombolt családokat, a könnyeket és reménytelenséget, a nyomort és szenvedést. Hogyan is felejthetnénk el a halottakkal borított mezőket, hogyan is felejthetnénk el Izrael fiainak kegyetlen kiirtását, hogyan is felejthetnénk el a szent vértanúkat, Maximilian Kolbe atyát, Edit Stein nővért, és megannyi másokat?

Ugyanakkor századunk az Emberi Jogok Egyetemes Kihirdetésének a százada is volt, amelyre az ötvenedik évforduló alkalmából emlékezünk. A Béke Világnapján hagyományosan közzétett Szózatunkban szeretnénk emlékeztetni arra, hogy az igaz béke titka az emberi jogok tiszteletében rejlik. Az emberi nem minden egyes tagjával veleszületett méltóság elismerése az alapja a szabadságnak, az igazságosságnak és a békének a világban (uo.3).

A II. Vatikáni Zsinat - a zsinat, mely előkészítette az Egyházat arra, hogy a harmadik évezredbe lépjen, - nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a világ, amely az emberi nem történelmének színpada, a megfeszített és feltámadott Krisztus által szabadult meg a bűn rabszolgaságából, és arra rendeltetett Isten terve szerint, hogy átalakuljon és elérje teljességét (GS 2). A keresztények így tekintenek a jelen idők világára, amikor lépésről lépésre közeledik a kétezredik esztendő küszöbe felé.

Az Örök Ige emberré lett, a világba lépett, felkarolta, hogy megváltsa. A világ tehát nemcsak a bűn rettenetes örökségének jelét hordozza, hanem sokkal inkább olyan világ, melyet Krisztus, az Isten Fia, a megfeszített és feltámadott, szabaddá tett. Jézus a világ Megváltója, a Történelem Ura. Eius sunt tempora et saecula: övé az évek és a századok. Ezért hiszünk abban, hogy Krisztussal együtt belépve az új évszázadba, vele együtt munkálkodhatunk az tőle megváltott világ átalakításán. Mundus creatus, mundus redemptus.

Sajnos, az emberiség oly sok módon esik a rossz befolyása alá. De a kegyelem arra sürgeti, hogy minduntalan felkeljen, és a megváltás erejétől vezérelve jusson előbbre a jó irányában. Jusson előbbre Krisztushoz, az Atyaisten terve szerint.

Jézus Krisztus a kezdet és a vég, az Alfa és Omega, Övé az idő és a századok. Az Újesztendőt kezdjük el az Ő nevében. Mária elnyeri számunkra, hogy az Ő hűséges tanítványai legyünk, hogy szavainkban és cselekedeteinkben Őt dicsőítsük és magasztaljuk minden századon át, örökké.

Ipsi gloria et imperium per universa aeternitatis saecula.
Amen!

 

Típus: 
Írás
Tartalom dátuma: 
péntek, 1999, január 1