2009. Beszéd a beiktatási szentmisén - Budapest, Szent István Bazilika

 


Beszéd a beiktatási szentmisén

2009. január 9. Budapest, Szent István Bazilika


 

Kedves Testvéreim!

Most a Szentmise végén szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akiknek hálával tartozom mindazért, hogy papi és püspöki szolgálatomban idáig eljutottam. Legelsőként a gondviselő Istennek mondok köszönetet, hogy meghívott a papi szolgálatra és kiteljesedésre jutatta segítő kegyelemét püspöki szolgálatomban, hogy most mint tábori püspök szolgálhassam Őt és a kijelölt hivatalomnál fogva rám bízottakat.

 Szeretném kifejezni köszönetemet Őszentségének XVI. Benedek pápának, hogy méltóztatott kinevezni Magyarország Katonai Ordináriusává. Tartsa meg őt a mi Urunk sokáig az Egyetemes Egyház legfőbb pásztorának. Tábori püspökké történő kinevezésemet egy hosszabb előkészítő szakasz előzte meg, mely 2007-ben a Magyar-Vatikáni Vegyes Bizottság egyik tanácskozásával vette kezdetét, és amelyet 2008 decemberében zárt le a Memorandum aláírása . Ez teremtette meg azokat a feltételeket, amely alapján nem, mint katona, hanem mint a Honvédelmi Minisztérium közalkalmazottja láthatom el tábori püspöki szolgálatomat. Köszönöm mindazoknak, akik ebben az előkészítő munkában részt vettek, elsősorban a Magyar-Vatikáni Vegyes Bizottság tagjainak, különösen is dr. Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius úrnak, és dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úrnak, a különböző minisztériumok képviselőinek, és a Honvédelmi Minisztérium munkatársainak.

 Hálásan köszönöm dr. Erdő Péter bíboros esztergom-budapesti érsek úrnak Magyarország prímásának, hogy ezen a beiktatási szentmisén a homiliát elvégezte, külön köszönöm köszöntő szavait melyeket a szentmise előtt mondott. Szeretném megköszönni dr. Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius úrnak, hogy tábori püspökké való kinevezésem óta megtapasztalhattam a személyem iránti bizalmat és a szívélyes gondoskodást, amellyel bíztatást adott arra, hogy elkezdhetem a katonák közötti szolgálatomat. Kifejezésre szeretném juttatni köszönetemet a Magyar Köztársaság Kormányának, hogy katonai ordináriussá történő kinevezésemet bizalommal fogadták.

 Külön köszönöm dr. Füredi Károly úrnak, a Honvédelmi Minisztérium szakállamtitkárának megtisztelő jelenlétét, és elhangzott köszöntő szavait. Köszönöm a Honvédelmi Minisztérium mindazon munkatársainak, akik a kinevezésem utáni ügyintézésben részt vettek, hogy munkájukkal hozzájárultak a mostani beiktatási ünnepséghez.

 Külön nagy tisztelettel köszöntöm dr. Balassa János urat, Magyarország kinevezett vatikáni nagykövetét. Köszönöm a Központi Papnevelő Intézet elöljáróinak, volt kollégáimnak, a tanároknak, hogy számos éven át együtt munkálkodhattunk a jövő papságának nevelésében, s most itt köszönthetem őket a növendékpapsággal együtt, akinek külön köszönöm, hogy a szentmisén való asszisztencia feladatainak ellátását.

 Köszönöm, hogy szülővárosomból, Szekszárdról eljöttek a Kedves Testvérek, hogy együtt ünnepeljünk és közösen adjunk hálát a Mindenható Istennek; de köszönöm, hogy eljöttek Pécsről, Kecskemétről és az ország számos pontjáról erre a beiktatásra. Külön köszöntöm a határon túlról eljött testvéreket. Külön köszöntöm a budapesti Egyetemi Templom ifjúságát és kedves híveit. Köszöntöm a beiktatásra eljött paptestvéreket, és kérem, hogy imáikkal ezúton is támogassák szolgálatomat. Köszönöm munkatársaim jelenlétét, akikkel együtt dolgozom, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családokért felelős püspöke hogy sok éven át támogatták, és segítették ezt a tevékenységemet.

 Külön nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Magyar Honvédség legfőbb katonai elöljáróit: Havril András vezérezredes urat, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnökét, Mikita János mérnök altábornagy urat, a Honvéd Vezérkar Főnök helyettesét, Tömböl László mérnök altábornagy urat a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokát. Köszönöm a tábornoki kar tagjainak megtisztelő jelenlétét, mint ahogy szeretettel köszönöm a Magyar Honvédség különböző alakulatai parancsnokainak, hogy az ország számos pontjáról eljöttek, hogy együtt ünnepeljünk.

Kedves Mindnyájan!

 Igen úgy gondolom, hogy együtt kell ünnepelnünk a mai napon, amikor a karácsonyi időnek záró idejében vagyunk. Abban az időben, amikor arra gondolunk és arra emlékezünk, hogy Isten, Fia Jézus Krisztus által egészen közel jött az emberiséghez, egészen közel jött hozzánk emberekhez. Krisztuskövető emberként úgy gondolom nekem is az a feladatom, hogy én is közel kerüljek a rám bízott emberekhez, a magyar honvédség katonáihoz és a tábori lelkészekhez. A honvédelmi vezetéstől a bizalom lehetőségét most is szeretném megköszönni és kérem ezt a jövőben is. Katolikus Tábori Püspökként szeretnék emberként jelen lenni a katonák között, emberként és emberi munkával a Magyar Honvédség hazánkért végzett szolgálatában.

 A karácsonyi idő azt mutatja meg számunkra, hogy Jézus közel jött az emberiséghez, oly annyira szerette az embert, hogy egy családban született meg. A családi élet értékét és fontosságát szeretném ezen az új szolgálati helyemen is hirdetni, megőrzését és megóvását segíteni és támogatni, folytatva ezzel a Katolikus Tábori püspökség eddigi ilyen irányú törekvéseit.

 Ebben a katonacsaládokért végzett és végzendő tevékenységben különösen is számítok a katolikus tábori lelkészekre, akinek ezúton szeretném megköszönni jelenlétét, de még inkább 14 éves helytálló és törekvő munkáját. Támogatni szeretném őket szolgálatukban és valamennyi lelkipásztori tevékenységükben, miközben atyjuk is szeretnék lenni, mint főpásztoruk és püspökük. Kérem tőlük is a bizalmat, hogy bátor szívvel és erős lélekkel tudjunk együtt, paptestvéri közösségben és szeretetben szolgálni Istenért, hazánkért, honvédelmünkért, egyházunkért.

 Itt szeretném megköszönni Berta Tibor ezredes úrnak, hogy közel egy és fél éven keresztül vezette a Katolikus Tábori Püspökséget, mint általános helynök. Továbbra is számítok munkájára, és itt is szeretném kifejezésre juttatni, hogy megerősítem beosztásában és kérem, hogy tapasztalataival és tevékenységével ez után is legyen a segítségemre. 

Mint katolikus tábori püspök szeretném szolgálatomat úgy folytatni, ahogy a Tábori Lelkészi Szolgálat 1994-ben elkezdte munkáját, a másik két szolgálati ággal: a Protestáns Tábori Püspökséggel és a Tábori Rabbinátussal, nyitottsággal, testvéri szellemben és közös akarattal a Magyar Honvédség javára. Ebből a szempontból is legfőbb feladatunk a honvédség családjainak szolgálata idehaza és a külföldi missziókban egyaránt.

 Végezetül még egyszer szeretném megköszönni mindannyiuk megtisztelő jelenlétét és kérem, hogy bizalmukkal és imádságaikkal támogassanak elkövetkező új szolgálatomban.

 

 

Típus: 
Tábori püspöki beszéd
Tartalom dátuma: 
kedd, 2014, július 1