2011. Egyetemes könyörgések az 1956-os forradalom vérbefojtásának évfordulóján

 

Egyetemes könyörgések

az 1956-os forradalom és szabadságharc vérbefojtásának 55. évfordulóján

Budapest, Mátyás-templom 2011. november 4.

 

Imádkozzunk testvéreim, Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki kegyelme által az Egyház vértanúinak hősiességében mutatja meg a világnak az áldozatvállalás magasztosságát. Az 1956-os forradalom vérbefojtásának 55 évfordulóján kérjük őt, hallgassa meg kéréseinket.

1. Béke Fejedelme! Áldd meg az országok és nemzetek vezetőit, hogy irányításuk által véget érjen az igazságtalanság, minden erőszak megszűnjék és minden nép egymás közötti békében élve, ismét megtalálja a jogos rendet a higgadt nyugalom légkörében az egész világon. Hallgass meg Urunk!

2. Történelem Ura! Add meg a bölcsesség ajándékát mindazoknak, akik Magyarország szabadságának kiteljesedéséért, jólétének megerősödéséért, erkölcseinek megújulásáért, értékeinek megőrzéséért felelős szolgálatban és hivatásban fáradoznak! Vezessék hazánkat az igazságosság útján, hogy megvalósuljon az egyetértés és megteremtődjön a társadalmi béke! Hallgass meg Urunk!

3. Igaz Élet Bírája! Irgalmas jóságodba ajánljuk 56-os forradalmunk mártírjait, akik a szabadságért és függetlenségért való harcokban életüket áldozták szülőföldünkért. Szeretett hazánkhoz való önzetlen ragaszkodásukat és a hősiesség tanúságtételét felmutató életáldozatukat jutalmazd meg az égi haza el nem múló boldogságával. Hallgass meg Urunk.

4. Megváltó Istenünk! A gyilkos és kegyetlen sortüzek ártatlan áldozataiért, a gonosz indulatoktól vezérelt öldöklések elszenvedőiért, a vétlenül elpusztítottakért, az ártatlanul lemészároltakért kiáltunk hozzád. Kérünk, részesítsd őket megnyugvásban és vágyaikat is felülmúló boldogságban. Hallgass meg Urunk!

5. Halhatatlan Üdvözítőnk! Azokért könyörgünk hozzád, akiket a szabadságharc eltiprása után kivégeztek és emberhez méltatlan körülmények között, temettek el, a kegyelet legcsekélyebb gondoskodását is nélkülözve. Jóságod adja meg, hogy a kiszolgáltatottságban meggyötört lelkük és megkínzott testük kárpótlást nyerjen a te boldogító országod békéjében. Hallgass meg Urunk!

6. Erősséges Szent Istenünk!! Jutalmazd meg azoknak a hűségét, akik a lelkesedéstől megfosztott, a reménytől megrabolt, és az idegen ideológiáktól megmérgezett években is ragaszkodni tudtak a forradalom szabadságának eszméihez és igaz ügyéhez. A szabadsághoz való megingathatatlan bátorságukat és ragaszkodó odaadásukat jutalmazd meg az örök élet hervadhatatlan koszorújával. Hallgass meg Urunk!

7. Názáreti Mesterünk! Végül hazánk ifjúságáért, nemzetünk jövőjéért könyörgünk hozzád. Kísérje őket áldásod kegyelmi segítsége, hogy ráébredjenek 56-os szabadságharcunk példaértékű eszményeire és abból erőt, bátorságot, igaz értéket merítve erős lélekkel, érett értelemmel, lelki és testi egészségben készüljenek hivatásuk betöltésére. Hallgass meg Urunk!

Győzelmes Királyunk, Jézus Krisztus! Állj mellettünk kegyelmi segítségeddel, hogy múltat megbecsülő mostani megemlékezésünk indítson bennünket továbbra is igaz tanúságtételre az igaz értékek iránt. Engedd, hogy minden ember megtapasztalja irgalmadat és eljusson az igazi békére, mely az igazságon, a szereteten és a szabadságon alapszik. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
péntek, 2011, november 4