2011. Kegyeleti gyertyagyújtás - Berta Tibor

 

Kegyeleti gyertyagyújtáson elhangzott imádság

2011. október, Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Az élők és holtak világát ezen a Földön egyedül a feltámadt Krisztus köti össze. Az Ő világossága utat mutat nekünk, a földi élet zarándokútján járóknak az örökkévalóság felé, elhunyt testvéreink számára pedig fényeskedik, mint az örök élet világossága.

Halottainkra, a Magyar Honvédelem hőseire, elhunyt katonáira, bajtársainkra, barátainkra, szeretteinkre való emlékezésünk nemcsak gyász és szomorúság, hanem átcsillan rajta az örök élet hite és a feltámadás reménye, ahogyan imádkozzuk és valljuk az apostolok hitével: „Hiszem a test feltámadását és az örök életet!” Ebben a reményben emlékezzünk és imádkozzunk az örök hazába elköltözött katonáinkról.

Teremtő Atyánk, élőknek és holtaknak Ura és Istene! A magad képére teremtettél bennünket és soha el nem múló szeretetedben, gyermekeiddé fogadtál. A kísértésben való elbukás után nem hagytál a halál hatalmában minket, hanem Szent Fiad kereszthalálával és föltámadásával fölemeltél. Krisztus Urunk feltámadása óta – mely megtörte a bűn és a halál hatalmát - a mi halálunk sem reménytelen elmúlás. Erősen hisszük, hogy mi, akik a keresztség által eltemetkeztünk Fiad halálában, egykor majd dicsőséges feltámadásában is részesedünk.

Bizalommal könyörgünk hozzád azokért, akik már megjárták az élet útját és átléptek a halál kapuján. Nagy irgalmasságod szerint szabadítsd ki őket a tisztulás helyéről, és vezesd országodba. Legyen jutalmuk akár irgalmadból, akár kegyelmedből nyert tetteik alapján a boldog örökkévalóság.

Minket pedig, akik ma elhunyt katonatársainkra emlékezünk, vezess az igaz élet útján, és erősíts kegyelmeddel, hogy hitünk szerint éljünk. Segíts bennünket, hogy hivatásunkban, szolgálatunkban és minden tettükben az igaz békesség őrei és előmozdítói legyünk és maradjunk

Fájdalmas Anya, Szomorúak Vigasztalója, Mária, ki a kereszt alatt állva haldokló Fiadra feltekintve is hűséges maradtál Isten ígéreteihez, karold fel oltalmazó szereteteddel, Pátrónánk és Nagyasszonyunk, magyar tieidet, katona halottainkat, hogy az örök élet örömeit elnyerjék, és a mennyben társai legyenek szent példaképeinknek: Istvánnak, minden magyar katona védőszentjének, Lászlónak, a lovagkirálynak, Imrének, a „harcoló ifjak pajzsának és menedékének”! Krisztus Urunk által, aki a keresztfán győzelmet aratott a Sátán és a halál felett, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
szombat, 2011, január 1