2012. Imádság Oroszországban - Bíró László

 

Imádság Oroszországban

2012. április

Elmondta: Bíró László tábori püspök

 

Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.

„…Aludjatok, ti áldott hőseink, pihenj te néma hadsereg!

Ringasson békén a távoli rög, s ne bántson könny, mely értetek pereg.

Aludjatok csak Don menti holtak, folyó mentén szunnyadó bakák,

Aludjatok csak, néma, szent hadak,

Pihenni édes, pihenni jó,

S nyugtasson a Donnak zúgása, mint a Tisza folyó...”

 

Az emlékezés az igazságosság erényéhez tartozik, ezért okos tisztánlátást és nagy fegyelmezettséget kíván és követel tőlünk, kései utódoktól.

A mai napon emlékezünk és felidézzük katonaelődeinket, akiknek helytállása és szenvedése fejhajtásra késztet, akik itt orosz földön a Don melletti csatákban haltak meg, akik a harcok után veszítették el életüket, akik katonaként, munkaszolgálatosként, hadifogolyként hunytak el. Ez az emlékezés az emberség kötelessége. Ugyanakkor évről évre – amióta csak emlékezhetünk – láthatjuk milyen nehéz feladat ez, hiszen ilyenkor kevésnek bizonyul az értelmi megfontolás, az okos gondolkodás is megbicsaklik a számok, az adatok, a történelmi tények, megannyi szóbeli és írásos visszaemlékezés szorító bilincsében.

Tudjuk, hogy a fájdalmakat nem lehet valóságosan átélni és átérezni, de talán valamennyire el lehet képzelni a tehetetlenséget, a félelmet, a csalódást és az erőfeszítést. Mind ezt természetesen nem a merő búsongás miatt tesszük, hanem annak végiggondolása végett, hogy mekkora súlya van az emberi gondolatnak, a kimondott szónak, „…mert ezeket az embereket, ezt a százezernyi férfit egyszer el kell siratni. …”

A világ ugyanis - a kinyilatkoztató Isten szent hitünkben megmutatkozó tanítása szerint - az Inkarnáció, a Megtestesülés mintájára teremtetett. Ahogyan a keresztény hitvallás alapmondatában valljuk: „az Ige testé lett”, úgy a teremtett világban is így van: amit gondolunk, amit kimondunk, az testet ölt. Be kell látnunk, hogy a háború nem tőlünk független, szerencsétlen körülmények összjátéka, nem sötét erők összeesküvése ellenünk, hanem az ember belső világának kivetülése, az emberi gondolatok és szavak megtestesülése. A gonoszság a gondolatok szintjén kezdődik, ott érlelődik, aztán egyszer csak kimondjuk, aztán meg is cselekedjük…

Amikor most emlékezésünkben a 2. Magyar Hadsereg katonáira tekintünk, fontos lehet a felismerés: okulni kell történelmünk gyászos eseményéből, okulnunk kell katonabajtársaink sorsából.

Az antik bölcsesség szerint, a kezdetben elkövetett kis hiba, a végkifejletben nagy torzulást okoz. Éppen ezért kell a rosszat és a gonoszságot csírájában elfojtanunk, mégpedig elsősorban saját magunkban. Kereszténységünk tagadja a fatalizmust, – pedig az roppant kényelmes dolog – az ember szabadságában, és abban az Istenben hiszünk, aki megadta nekünk ezt a szabadságot. Nem mindegy tehát mit teszünk, mit mondunk, és mit gondolunk. Mert mindennek súlya van.

Hívő emberként, nézzünk mindent a hit szemével. Most azokért imádkozunk, akik szörnyű körülmények között, magányosan haltak meg, menekültek és vívódtak a természet és az emberi erőkkel. És mégis, ilyen körülmények között is, számtalan példája akadt a hősiességnek, a katonai példamutatásnak, az erőn felüli teljesítménynek.

Rájuk emlékezünk most itt a magyar katonai temetőben, és üdvösségükért felajánlva mi mást tehetnénk, mint a kereszten haldokló Megváltónk zsoltárt idéző szavát idézzük: „Atyám, a Te kezedbe ajánlom lelkemet.”

Mi is tegyük őket, életüket és emléküket az Örökkévaló Isten, az élet ura kezébe.

 

„…Aludjatok, hát Isten katonái,

Aludjatok Ti boldog pihenők!

Ringasson szelíden, mint az álom,

Idegen földek, távoli temetők!”

(Vitéz Somogyvári Gyula: A boldog szunnyadókhoz 1942. január 12.)

Requiescant in pace. Amen.

 

Testvéreim! Isten egyszülött Fia azért jött közénk, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek, a betegeknek gyógyulást adjon, a megtört szívűeket eltöltse reménységgel, a foglyoknak szabadulást hirdessen, a halottaknak pedig önnön halálán keresztül feltámadást ajándékozzon. Kérjük tehát Őt, az Élet Urát teljes bizalommal a doni harcokban elesett katonáinkért.

1. Urunk, te magad is fogoly voltál megváltó szenvedésed vállalásakor, megértő szeretettel bocsásd meg a doni harcok katonáinak gyengeségeit és bűneit. Hallgass meg Urunk! Kérünk Téged hallgass meg minket!

2. Urunk, téged ruháidtól megfosztva szegeztek fel a kereszt fájára, légy irgalmas azokhoz a katonáinkhoz, akik kiszolgáltatottságuk gyötrelmei alatt megroppanva kivetkőzetek. Hallgass meg Urunk! Kérünk Téged hallgass meg minket!

3. Urunk, te az Atyától való elhagyatottság kínjait szenvedted el a keresztfán, ragyogd be mennyei boldogító fényeddel azokat a katonákat, akik elborult elmével hagyták el a földi élet szenvedéseit. Hallgass meg Urunk! Kérünk Téged hallgass meg minket!

4. Urunk, tégedet nagy sietséggel temettek el, a kegyelet gondoskodását nélkülözve, mennyei asztalodnál adj kárpótlást a tömegesen eltemetett katona híveidnek! Hallgass meg Urunk! Kérünk Téged hallgass meg minket!

5. Urunk, a Te kínszenvedésednek és megváltó halálodnak tanúja volt Édesanyád, a Hétfájdalmú Szűz, akinek ölén pihent meg halott tested. Szentséges Anyádnak áldott közbenjárására adj vigasztalást, a katonák családtagjainak, és engedd, hogy az Örök Hazában veled találkozhassanak a Te Szent Anyád kíséretében. Hallgass meg Urunk! Kérünk Téged hallgass meg minket!

Urunk Jézus Krisztus, a mi üdvösségünkért téged a gonosztevők közé soroltak, kínhalálra adtak és eltemettek, de feltámadásodban legyőzhetetlennek bizonyultál. Add meg a feltámadás örömét mindazoknak a katonáknak, akikre a mai napon kegyelettel emlékezünk, hogy veled örök boldogságot élvezzenek, aki élsz, és uralkodol örökkön-örökké. Ámen.

Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, te három napon át sírban nyugodtál, és ezzel megszentelted híveid sírját. Ezért a sírbatétel számunkra nemcsak a test temetése, hanem a feltámadás növelése is. Add, hogy testvéreink, akiket most eltemetünk, békességben nyugodjanak mindaddig, amíg majd életre kelted őket a feltámadás napján, mert te vagy a feltámadás és az élet. Engedd, hogy a mennyei örök világosságot a te tündöklő arcodon lássák meg! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

Ámen.

 

Elhunyt testvéreink a keresztvíz által Krisztushoz kapcsolódtak a múlandó földi élet idejére. Megváltónk jósága engedje, hogy dicsőséges feltámadásában is részesüljenek az utolsó napon!

A mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjének ╬ szent jele legyen rajtatok! E jelben váltott meg benneteket a Megváltó, e jelben van üdvösségünk.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
vasárnap, 2012, április 1