2012. Kegyeleti gyertyagyújtás - Bíró László

 

Kegyeleti gyertyagyújtás

Budapest, Hadtörténeti Intézet 2012. november

Elmondta: Bíró László tábori püspök

 

Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.

Örökkévaló Isten, Történelem Ura!

 Az emberiség évezredekre visszanyúló élete megannyi hőslelkű személyiséget, kiváló, erényekben gazdag férfit és nőt, számtalan értéket felmutató, a következő nemzedék számára példát adó életet tár elénk, a Te jó voltod akaratából, gondviselésed által, mert egy nemzet fennmaradása csak úgy lehetséges, ha az elődeink dicső tetteit tiszteletben tartva hagyományként őrizzük, terjesztjük és a magunk számára követendőnek tekintjük.

Örökéletet adó Isten!

 Mi úgy állunk itt ezen a megemlékező gyertyagyújtáson, mint Fiad, Jézus állt barátjának Lázárnak sírja előtt: fájdalommal és hittel. Gondolatban és lélekben ott vagyunk azoknál a síremlékeknél melyekbe nemcsak halottaink nevét vésték fel, hanem tiszteletünk kifejezéseként kegyeletünk minden rezzenését és akaratunk jövőt formáló szilárd elhatározását is. Emlékezünk hőseinkre, a szörnyű háborúk minden áldozatára, különösen is Nemzetünk elesett katonáira. Hősökre, akik a legértékesebbet, az életüket áldozták valamennyiünkért a Haza oltárán. Hálásan gondoljunk most reájuk, hiszen értünk ontották drága vérüket s adták oda életüket, miértünk, mi helyettünk, a békésebb és gondtalanabb magyar jövendőért.

Seregek Szent Istene!

 Hálával könyörgünk azokért, akiknek a hazai földből néhány porszemnyi sem jutott, akiknek hantjai felett nem hangzott el búcsúztató, csak az ágyúkká öntött harangok szava kísérte őket utolsó útjukon az Örök Haza felé. Fogadd be őket az örök békesség honába, hogy a nagy és szent katonahősök társaságában együtt dicsőíthessenek téged, a Béke Istenét. Bocsásd meg bűneiket, amelyekkel megbántottak, töröld e vétkeiket, és ha az utolsó pillanatban ki is aludt volna szívükben a hitnek, és a reménynek a fénye, ne ród fel nekik. Bennünket pedig segíts hathatós kegyelmeddel, hogy elérjük azt a jót, amely szívünk vágya, önmagunk és a népek családjának szebb jövője: az áldott béke.

Hősök Hőse, Krisztus Király!

 Csendesen elpihentek Ők a világ minden táján s, mi most lélekben itt tisztelgünk katonáink emléke előtt, itt száll buzgó imánk a Haza védelmezésében elesett hősi halottainkért, minden hős katonáért. Urunk, Jézus Krisztus, te három napon át sírban nyugodtál, és ezzel megszentelted híveid sírját. Add, hogy testvéreink, akik megjárták már a földi élet útját és átléptek a halál kapuján, békességben nyugodjanak mindaddig, amíg majd életre kelted őket a feltámadás napján, mert te vagy a feltámadás és az élet. Engedd, hogy a mennyei örök világosságot a te tündöklő arcodon lássák meg! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

Requiescant in pace. Amen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
kedd, 2014, július 1