2012. Megemlékező imádság Teleki Blanka emléktáblájának megáldásán

 


Megemlékező imádság

Teleki Blanka emléktáblájának megáldásán

Budapest, Szabadság tér, 2012. október 19.


 

Gondviselő Istenünk!

Amikor a saját képmásodra megalkottad az embert, a férfit és a nőt társnak, és szövetségesnek rendelted egymás mellé, s azt akartad, hogy tetszésedre alakítsák a világ arculatát. Amikor az ember Tőled bűnével elfordult, elhomályosította képmásod felismerhetőségét önmagában, s ezzel az önnön magában és a teremtett világban levő értékeket is lerontotta és megrontotta. A Paradicsomot otthonként adtad nekünk, amit azonban ősszüleink elveszítettek és megkóstoltattad velünk a Tőled való számkivetettség keserűségét. Kárpótlásul lelkünkbe írtad a testvériesség, és a családhoz való tartozás és a közösséghez való ragaszkodás vágyát, és eszményét. Reményünk életben tartására pedig szívünkbe oltottad a hazaszeretet érzületét, mely a szülőföldhöz, a szülőhazához, a nemzethez láncol minket történelmünk megpróbáltatásaiban és vígabb esztendeiben egyaránt.

Kinyilatkoztatott szavaidat őrzi Szentírásunk, melyből kiolvashatjuk, hogy minduntalan tanítani akartál és akarsz bennünket jóságra, szépségre, igazságra, szeretetre, azokra az értékekre melyek földi életünket örömtelivé tudják változtatni, és előkészítik utunkat a Te országodba, melyet Szent Fiad, Jézus Krisztus által ígértél nekünk.

Egy olyan emléktábla előtt fordulunk Urunk most hozzád bizalommal imánkban, mely egy olyan személynek állít emléket, akinek életében meg tudott mutatkozni tanulni vágyás nemes szándéka, a tudományok másokkal való megismertetésének nagyszerű eszménye, az erkölcsre nevelés magasztos hivatása. De megvolt benne nemzetének elszánt és odaadó szeretete, a haza nyelve és dallamai iránti feltétlen vonzódás, a családi élet kétséget kizárón mély tisztelete, a másokért vállalt megannyi áldozat és haza ügyéért való tenni akarás a nemzet forradalma alatt és szabadságharc eltiprása után. És megadatott neki a fogság évei alatt a szenvedés gyötrődése, majd a hazától való önkéntes számkivetettség keserű fájdalma is, mely után idegen földön fejezi be földi életét a mindent adó hazát oly nagyon szerető Teleki Blanka grófnő.

Mindenható Istenünk, áldd meg, ezt az emléktáblát, mely Teleki Blanka grófnőnek állít emléket fővárosunk szívének egyik legszebb terén.

Indítson bennünket ez az emléktábla a kegyelet érzése mellett erős elhatározásra, hogy a nemzet szabadságáért, a haza boldogulásáért, mi is meghozzunk minden áldozatot, és törekedjünk mások áldozatvállalásán enyhíteni a kölcsönös szeretetben.

Emlékeztessen bennünket Teleki Blanka emléktáblája a magyar honvédelem nemes ügyére, 1848-as katonáinkra és szabadságharcos fiainkra és leányainkra.

Az éltető Lélek erejében bízva Szent Fiad kegyelme őrizze ezt az emlékhelyet, Gondviselő Atyánk. Áldásod legyen rajta és mindazokon, akik tisztelettel, jóindulattal és a szolgálni akaró szeretet szándékával érkeznek fejet hajtani Teleki Blanka emléke előtt.

Ezen emlékhely figyelmeztessen bennünket a haza, az Isten és emberszeretet szívünkbe vésett parancsaira. Fiad kegyelme erősítsen meg minket jó elhatározásainkban, aki Veled és a Szentlélekkel együtt és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Típus: 
Tábori püspöki beszéd
Tartalom dátuma: 
kedd, 2015, június 23