2013. Imádság Zelenák János ezredes búcsúztatásán - Berta Tibor

 

Imádság Zelenák János ezredes búcsúztatása

Budapest, Kerepesi úti temető, 2013. június

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök 

 

Irgalmas Urunk, Jóságos Istenünk!

Szomorú és megtört szívvel jöttünk ide a gyászoló családdal együtt, hogy az emberi végtisztességet megadjuk Zelenák János Ezredes Úr felé, aki befejezve földi életét elindult arra a nagy útra, mely a végesből a végtelenbe, az időből az örökkévalóságba, evilágból a túlvilágra, az embertől - Hozzád Urunk -, az Istenig vezet.

E fájdalmas órán - amikor ebben a szertartásban Hozzád, az Örökkévaló Istenhez fohászkodunk János Testvérünk üdvösségért - szeretnénk a gyászoló család mellé állni, az egyetemes egyház imáival, könyörgéseivel és fohászaival, hogy osztozzunk fájdalmukban.

Imádságban odaállunk a feleség, Viola Asszony mellé, akinek Zelenák János Ezredes Úr mellet bár kijutott a katonafelségek nem könnyű és küzdelmekkel teli életéből, de megadatott 37 esztendő igaz boldogsággal, szeretetteljes gyöngédséggel és igaz békésséggel teli idő is, melyet házasságukban szelíden, egymást segítve és a másikat kiegészítve tudtak példaértékűen megélni. S ahogy Viola Asszony mondta, ebben Jánosnak, természetének, a szülői házból hozott szeretetének és türelmes jóságának nagyon nagy szerepe volt.

A gyászban odaállunk a gyermekek, leánya Zsuzsanna és férje Lóránt, fia János és felesége Linda mellé, akik megannyi jót megtanulhattak édesapjuktól, s a szülői példa ott lehet előttük ezután is, mely bátorságra, áldozatkészségre, egymás megbecsülésére és szeretetére sarkallhatja őket, hogy édesapjuk útját követve az emberségben megtalálják az igaz értékek nagyszerűségét.

Fohászainkban a szomorúságban odaállunk az unokák Marcell, Olivér, Máté és Lili mellé, akiket Zelenák János a nagyapa olyan nagyon és kimondhatatlan csodálattal szeretett. Amilyen szeretettel és őszinte büszkeséggel emlegette Marcellt, Olivért, Mátét és Lilit, úgy őrizzék meg ők is jó emlékeztükben nagypapájukat, akire úgy tekinthetnek föl, mint nagyszerű példaképre.

Odaállunk a gyászban a testvér Pál és családja, a sógornő, (Viola Asszony testvére) Anikó és családja mellé, akik felé Zelenák János mindig meg tudta mutatni és meg tudta adni a segítő szeretet megannyi gesztusát, a családi és a rokoni együvé-tartozás fontosságát és támogató pártfogását.

A fájdalomban imáinkkal odaállunk Viola Asszony édesanyja, Vilma Néni mellé kinek szeretetét minduntalan érezhette, s melyet szüntelenül viszonzott azzal a tiszteletteljes ragaszkodással, mely annak jár, akitől oly sok példamutatást kaptak feleségével együtt jóságból, szelídségből, türelemből és békességből.

És odaállunk az elválás bánatában a keresztgyermekek, minden közeli és távoli rokonok mellé, a barátok és bajtársak, a kollégák és ismerősök közé, akiknek szívét elnehezíti a gyász keserű fájdalma.

Irgalmas Istenünk, Megváltó Urunk! 

Zelenák János testvérünkért imádkozunk Hozzád: kegyes jóságod adja meg Neki, hogy tagja lehessen annak az országnak, a Te Országodnak, melyet Szent Fiad, Jézus Krisztus hirdetett meg közöttünk. Add, hogy tagja lehessen annak az Örökkévaló Boldogságnak, melyet mindazoknak ígértél, akik őszinte szívvel keresik és vágyódnak az igazság után, s akik életükben olyan életeszmény szerint élnek, melyből jól láthatóan következik a hivatás őszinte tisztelete és hűséges szeretete, a szorgalomba és a kötelességteljesítésbe vetett hit, az igaz emberségből való gondoskodás és a másokkal való törődés figyelmessége, a jóakaratú egyetértés és a valódi békesség elérése.

Uram fogadd be a Te Országodba, az igazság országába, János testvérünket, aki szakmai és katonai tanulmányai alatt, oktatói és parancsnoki tevékenysége idején folytonosan kereste az igaz tények tudományos valóságát, hogy az elsajátított ismeretekkel gazdagítsa tanítványait, beosztottjait, munkatársait, a Magyar Honvédelem hazai és határokon túli elismertségét.   

Uram fogadd be a Te Országod örömébe János Testvérünket, ki keresztelésének szent pillanatától kezdve, örök érvényűen elindult azon az úton, melyben Rád találhat mindenki, aki a küzdelmekkel teli földi létben fel tudja mutatni az emberi életben rejlő erényeket és értékeket.  

Uram fogadd be a Te Országod békéjébe János Testvérünket, aki oly sok embernek - feleségének, gyermekeinek, unokáinak, családjának és rokonainak, barátainak és bajtársainak - tudott felejthetetlen örömöt, igaz boldogságot és útmutató békességet adni.

Urunk és Istenünk!

Megértő jóságoddal fogadd el gyászunkban panaszainkat, keserű érzéseinket, bánattal teli gondolatainkat, kéréseinket és gyötrő kérdéseinket, melyek Zelenák János Ezredes Úr halála miatt ott vannak lelkünk és szívünk nyugtalanságában.

Szent hitünk kinyilatkoztatott tanításából ugyanakkor tudjuk, hogy Neked, az egyetlen Úrnak és Istennek panaszkodni nem bűn, sőt az imádság egyik legemberibb és legőszintébb formája. S ez a szentek közösségének a titka is: panaszkodva imádkozni Hozzád Urunk, mert embertestvéreink sírnak és szenvednek kedves szerettük elvesztése miatt. A Te Szent Fiad, Jézus Krisztus is sírt barátjának, Lázárnak sírjánál, majd letörölve könnyeit így szólt a gyászolókhoz: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meghalt is élni fog”.

Az ima mindig eljut Isten dicsőségére, ha tiszta és őszinte szívből fakad. Jézushoz hasonlóan most mi is így kiálthatunk: „Atyám, miért hagytál el engem?” Imádkozzunk, hogy panaszos imáink és fájdalmas fohászaink eljussanak Istenhez, és mindannyiunk számára hozzanak reményt és békét.

Zelenák János Ezredes Úr parancsnoki teendőinek átadásakor 2010-ben ezt mondta: „Türelem, hosszú távú gondolkodás, következetesség, és bizalom szükséges a kitűzött célok eléréséhez.”

Add meg Urunk és Istenünk, hogy Ezredes Úr szavainak súlya váljék az Ő üdvösségére Országod boldogító látásában és örömében, nekünk pedig legyen útmutató reményünk az Őt megőrző emlékezet világában.

Erre kérünk Téged Mennyei Atyánk a Te Szent Fiad, Jézus Krisztus által, aki a kereszten való szenvedésével, és dicsőséges feltámadásával legyőzte a bűnt és a halált, s aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2014, július 28