2013. Kálló Ferenc tábori esperes sírjának megáldása - Bíró László

 

Kálló Ferenc tábori esperes sírjának megáldása

Budapest, 2013. október 29.

Elmondta: Bíró László tábori püspök

 

Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis.

Krisztus Urunk embert megváltó ügyének mindig szüksége van rá, hogy olyan katonái is legyenek, akik az Ő tanításának nyomán egyéni vigaszt és személyes támaszt nyújtanak a honvédeknek, akik végtisztességet adnak a hősi halottaknak és az áldozatoknak, akik kapcsolatot tartanak az elhunytak hozzátartozóival, akik emberek maradnak az embertelenség idejében is.

Főtisztelendő ományi Kálló Ferenc tábori főesperes áldozatos emberséggel, Krisztus iránt való szeretetének meggyőződésével végezte tábori lelkészi szolgálatát. Sebesült és beteg honvédek papja volt, aki fáradságot nem ismerve hozta meg a napi áldozatot, ha katonákról volt szó. Jézus Krisztus evangéliumának igazságot tanító fénye világossá tette számára, hogy a háború borzalmai között, mint kórházlelkésznek mit kell tennie. Éjszakákat virrasztott súlyos betegek mellett, pedig ő maga is állandóan súlyos nyavalyákkal küszködött. A lelkipásztori gondjaira bízott kórház kápolnájában mutatta be azokat a szentmiséket, melyeken híressé vált, szenvedélyekkel teli beszédei elhangzottak. Nyíltan és világosan prédikált a háború ellen, és minden lehetséges eszközzel azon fáradozott, hogy embereket visszatartson a frontszolgálattól, hogy üldözötteket mentsen, hogy megvédje a kiszolgáltatott helyzetben levőket. A nyilas hatalomátvétel után személye elviselhetetlenné vált, helyzete drámaian kritikusra fordult.

69 évvel ezelőtt ezen a napon, kihasználva papi szolgálatának betegekkel való törődését, egy ismeretlen férfi állított be hozzá azzal, hogy beteghez hívja. Az esperes azonnal felkelt betegágyáról, búcsút mondott hozzátartozójának, aki súlyos tüdőgyulladásában ápolta. A ház előtti autóba ültették és elvitték. Másnap reggel találták meg holttestét a Budakeszi út árkában. Testén gépfegyvergolyónyomokat állapított meg a vizsgálat.

Mindenható Urunk, irgalmas Istenünk!

Jóságod adja meg, hogy mindenki, aki elhalad e síremlék mellett szívébe vésse, és elgondolkozzon, azon, hogy a szebb és igazabb jövőnkért kik áldozták föl életüket. Juttassa eszükbe, hogy mekkora kincs az áldott béke, az emberi élet, az emberi becsület és megbecsülése minden igaz értéknek.

Indítson ez a felújított síremlék a kőbe vésett és megőrzött név által erős elhatározásra, hogy a nemzet szabadságáért, a magyar nép boldogulásáért mi is meghozzunk minden áldozatot, és igyekszünk a mások áldozatvállalásán enyhíteni a kölcsönös szeretetben.

Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, te három napon át sírban nyugodtál, és ezzel megszentelted híveid sírját. Ezért a sírbatétel számunkra nemcsak a test temetése, hanem a feltámadás növelése is. Add, hogy testvérünk, akit e sírba eltemettünk, békességben nyugodjék mindaddig, amíg majd életre kelted őt a feltámadás napján, mert te vagy a feltámadás és az élet. Engedd, hogy a mennyei örök világosságot a te tündöklő arcodon lássa meg! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.

Elhunyt testvérünk a keresztvíz által Krisztushoz kapcsolódott a múlandó földi élet idejére. Megváltónk jósága engedje, hogy dicsőséges feltámadásában is részesülhessen az utolsó napon!

A mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjének ╬ szent jele legyen rajtad! E jelben váltott meg téged a Megváltó, e jelben van üdvösségünk.

Requiescant in pace. Amen.

 

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2014, július 28