2013. A tábori lelkészi szolgálat végzése - 295/2013. Kormányrendelet

 

A TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE

-

295/2013. KORMÁNYRENDELET

 

 

A TÁBORI LELKÉSZI SZOLGÁLAT VÉGZÉSE

295/2013. KORMÁNYRENDELET

 

A Kormány a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 31. § a)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 9. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

III. FEJEZET

AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLYEK MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYES SZABÁLYOK

10. A tábori lelkészi szolgálat végzése

19. § (1) A bevett egyház a katonai szervezeten belüli csoportos és egyéni vallásgyakorlás, valamint lelki gondozás biztosítása érdekében a Magyar Honvédségnél végezhet tábori lelkészi szolgálatot. A tábori lelkészi szolgálat működése a katonai tevékenységet, a kiképzés rendjét nem zavarhatja.

(2) A tábori lelkészi szolgálat igénybevétele vagy annak mellőzése a katona kizárólagos joga. A tábori lelkészi szolgálat igénybevétele vagy az attól való tartózkodás miatt megkülönböztetés a katonával szemben nem alkalmazható.

(3) A tábori lelkész és a katonai szervezet parancsnoka a katonai szervezet és a tábori lelkészi szolgálat feladatainak zavartalan megvalósítása érdekében együttműködik.

(4) A Magyar Honvédség parancsnokai a hitéleti tevékenységre vonatkozó döntést nem hozhatnak, a működésre vonatkozó intézkedést - a szolgálati renddel történő összhang biztosításának kivételével - nem tehetnek.

(5) A Magyar Honvédség parancsnokai, valamint a tábori lelkészi szolgálat tagjai kötelesek elősegíteni, hogy a vallási tevékenységet végző szervezetek vallásgyakorlási és lelkigondozási jogosultsága a katonák igényei szerint érvényesüljön.

20. § (1) A tábori lelkészi szolgálat a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő egységes szervezet, amely három, egymással azonos jogállású szolgálati ágra tagozódik.

(2) A szolgálati ágakat bevett egyházak vezetik.

(3) A szolgálati ág a bevett egyház belső szabálya szerint eljárni jogosult egyházi elöljáró egyetértésével, a honvédelemért felelős miniszter által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat alapján végzi a tevékenységét.

(4) A tábori lelkészi szolgálat felállításának és működésének költségei a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetét az igénybevétel szerint terhelik.

21. § A tábori lelkészi szolgálat főbb feladata

a) a hit- és kegyességi élet, a vallásgyakorlás biztosítása, mise, istentisztelet, biblia- és imaórák tartása,

b) az egyéni és közösségi lelki gondozás,

c) az életismereti, erkölcsi oktatás, nevelés,

d) a szociális, karitatív tevékenység végzése a katonai egészségügyi és szociális intézményekben,

e) a bizalmi fórum biztosítása a katonák számára,

f) a katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal,

g) a katonák részvételének biztosítása a hazai és nemzetközi zarándoklatokon,

h) a katonák és családtagjaik részére végzett egyházi szolgálat.

22. § (1) Tábori lelkész az a lelkész lehet, aki rendelkezik egyházi (felekezeti) elöljárója ajánlásával, és - a kisegítő tábori lelkész kivételével - megfelel a katonákra vonatkozó jogszabályokban előírt életkori, egészségügyi alkalmassági, végzettségi és egyéb követelményeknek.

(2) A tábori lelkészi szolgálat állományába tartoznak a tényleges katonai szolgálatot teljesítő tábori lelkészek. A tábori lelkészi szolgálat hivatásos állományú tagja a Magyar Honvédség rendfokozatai állományviszony-csoportjainak megfelelően a Magyar Honvédség tisztje és tábornoka.

(3) A tábori lelkészi szolgálatnál kisegítő tábori lelkészek is működhetnek. A kisegítő tábori lelkész a helyi egyházközség, hitközség lelkésze, aki felkérésre a helyőrségekben állomásozó katonai szervezetek lelkipásztori feladatait látja el. A kisegítő tábori lelkész e tevékenységéért díjazásban részesíthető.

(4) A tábori lelkész, a tábori püspök és a vezető tábori rabbi kinevezése és alkalmazása a bevett egyházzal kötött megállapodásban foglaltak szerint történik.

(5) A tábori lelkész lelkészi tevékenysége kizárólag az egyházi jogi személy irányítása, felügyelete alatt áll.

23. § (1) A tábori lelkészi szolgálat állományába tartozó hivatásos lelkészek számát úgy kell megállapítani, hogy békében a Magyar Honvédség minden ezer katonájára egy tábori lelkész jusson. Háborúban minden dandárhoz és minden ezredhez tisztként legalább egy lelkészt kell biztosítani.

(2) A tábori lelkész munkáját ökumenikus szellemben, a felekezeti önállóság tiszteletben tartásával végzi.

(3) A tábori lelkész a háború áldozatairól szóló Genfi Egyezménynek megfelelően harcba nem vethető személy, akit minden körülmény között kíméletben és védelemben kell részesíteni.

(4) A tábori lelkész köteles betartani a rendfokozatára, a beosztására, valamint a katonai szervezet működési rendjére vonatkozó szabályokat. Ezek megsértése esetén a katonákra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint felelősségre vonható.

 

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. § Ez a rendelet a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXXXIII. törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

Típus: 
Jogszabály
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2019, január 17