2014 - A 20 éve megalakított Tábori Lelkészi Szolgálat ünnepi rendezvényei

A 20 éve megalakított  Tábori Lelkészi Szolgálat ünnepi rendezvényei

Ünnepi állománygyűlés

 

2014. február 19-én, szerdán délelőtt a HM Tábori Lelkészi Szolgálat elindításának huszadik évfordulója alkalmából ünnepi állománygyűlésre került sor Budapesten, a Stefánia-palotában. Az évforduló alkalmából a három szolgálati ág vezetői és tagjai valamint az őket delegáló egyházak képviselői együtt ünnepeltek a Honvédelmi Minisztérium vezetőivel és a Magyar Honvédség alakulatainak parancsnokaival.

A történelmi zászlók bevonulása és a Himnusz elhangzása után Vargha Tamás parlamenti államtitkár mondott köszöntő beszédet, melyben elmondta: A néphadseregben nem volt helye a lelkészeknek – ezért jelezte a szolgálat megújulását a Honvédelmi Minisztérium és az egyházak között az előzetes tárgyalások megindulása – a sok évtizedes ateista propaganda után. De hát mi a teendője a lelkészeknek a katonák, a harcok hősei között? Mi a szerepe a hadseregben az egyházaknak? – tette fel a kérdést az államtitkár, majd így folytatta: Ferenc pápa, még fiatal jezsuitaként Loyolai Ignácról rendezett egy színdarabot, melyben a sebeiből már felgyógyult Ignácot biztatja katonatársa:” Térj vissza a csatába, ahogy egy lovaghoz illik!” Ő békét sugárzó szavakkal magyarázta: „Nem hagyom el a fegyvereket, méltatlan dolog lenne! Inkább felcserélem őket, kard helyébe keresztet, mely nem öli meg az embert, hanem életet ad neki.” Lelkészeink sem hagyják el a fegyvereket – szolgálatuk a hithez, a hitért való állandó harchoz kapcsolódik. A Tábori Lelkészi Szolgálat győzelmének reménye – immár 20 éve – az Istennel való találkozásra irányul. Ebben a reményben végzik munkájukat, „vívják harcukat” – az igehirdetést, a lelki gondozást, az erkölcsi tanácsadást, a szentségek kiszolgáltatását, a szeretetszolgálati tevékenységet, és küzdenek azért, hogy az evangéliumi értékekre épüljön a jövő. Az ünnepi jubileumon köszönetet mondunk a Tábori Lelkészi Szolgálat püspökeinek, papjainak, rabbijainak a Szolgálat minden munkatársának. Köszönjük a lelki támaszt, az erőt adó jó szót és tanítást, az emberséges példát, az ünnepek családias melegségét, a katonai szolgálat viszontagságai között is fellelhető békességet. Isten áldása kísérje munkájukat, önzetlen szolgálatukat!”

Zoltai Gusztáv, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége ügyvezető elnöke elmondta: a tábori rabbinátus azokat akarja elérni és segíteni, akik a hadsereg kötelékében is gyakorolni akarják hitüket. A rabbinátus számos területen nyújt segítséget a vallási szabályok betartásától kezdve a közösségi alkalmakon át az ismeretterjesztésig: a holokauszttal kapcsolatos kiadványaik mellett örülnek annak, hogy a tavalyi évben több mint ötszázan látogattak el a HM és az MH kötelékéből a legnagyobb magyar temetőbe: Auschwitz-Birkenauba.

„Nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul." A jubileumi ünnepség mottójául választott szentírási ige kapcsán Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök elmondta: még nem ilyen világban élünk, de többek között a katonák és a tábori lelkészek munkájával is tanuljuk, melyek a békességteremtés lehetőségei. A püspök kihangsúlyozta „Katonáink, tábori lelkészeink sokszor nagyon távolra kerülnek mindenkitől, akik támaszt jelentenek nekik, de Isten közelségét a távolban is megtapasztalhatják, akárhova szólítsa is őket a parancs. A tábori lelkészek valamiképpen Isten közelségét testesítik meg, rajtuk keresztül szólal meg az Ige, és ők segíthetnek megszólítani azt az Urat, aki soha nincs távol az őt keresőktől."

Bölcskei Gusztáv református püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, egy családi történetet osztott meg az ünneplő közösséggel. Édesapja és apósa is tábori lelkészként szolgált a második világháborúban, utóbbi lelkészként esett szovjet fogságba, aztán hazatérve Csepelen lett lelkipásztor. Amikor 1945-ben egy nap az akkor ideiglenesen ott állomásozó szovjet csapatok elkezdték összegyűjteni a járókelőket – noha lelkész volta miatt megmenekülhetett volna –, ő is elment az elhurcoltakkal, nem hagyta el az övéit. „Ez az a lelkület, ami miatt érdemes volt megkötni húsz éve az egyezményt, és amiért érdemes a sokféle változás között is megtartani ezt a szolgálati lehetőséget." A püspök elmondta még: a tábori lelkészek olyan emberek között szolgálnak, akiknek az a küldetésük, hogy megtartsák mások életét, akár a sajátjuk árán is.

Alberto Bottari de Castello érsek, Magyarország apostoli nunciusa szintén személyes történetet idézett fel: hadifogoly édesapjának sokat jelentett az a támogatás, amit a velük lévő lelkészektől kapott. A nuncius rámutatott: „A vallási felekezeteknek a hadsereg és a katonai személyek lelkipásztori szolgálatára irányuló megállapodásainak igen nagy a jelentősége a mai társadalomban. A Katolikus Egyház számára ez a megállapodás vonatkozási alap, hiszen a tábori püspökség gondjaira jelentős katolikus közösség lelkigondozása és joghatósága van bízva, úgy, mint a katonáké, a hozzátartozó családtagoké és szülőké, a katonai kórházakban fekvő betegeké, a katonai iskolákat látogató tanulóké és az ezen intézményekben dolgozóké is. Az érsek idézte XVI. Benedek pápa gondolatát: „A katonákra úgy kell tekinteni, mint a népek biztonságának és a szabadságának szolgáira, amennyiben kötelességüket betöltve valóban hozzájárulnak a béke megőrzéséhez.” Az apostoli nuncius így fejezte be beszédét:  „Szívből köszöntöm Főtisztelendő Bíró László püspök urat is, és egyben kifejezem nagyrabecsülésemet a katonai ordinariátus vezetésében betöltött jó és buzgó szolgálatáért. Kifejezem mély hálámat a tábori lelkészek mindennapokban végzett kiváló munkájáért és lelkipásztori segítségnyújtásáért, különösen is azért, amelyet olykor nagyon nehéz körülmények között vállalnak, mint például háborútól sújtott területeken, ahol a magyar hadseregek is jelen vannak, Koszovóban, és Afganisztánban. Álljon a tábori lelkészek mellett mindig Szűz Mária és kísérje őket megvilágosítva szolgálatukat! Isten áldja Önöket!”

A köszöntő beszédeket követően Vargha Tamás parlamenti államtitkár a honvédelmi miniszter által adományozott emléklapokat nyújtott át a katolikus és a protestáns tábori püspökségek valamint a tábori rabbinátus tagjainak, és a volt és jelenlegi munkatársaknak. Ezt követően a TLSZ által összeállított kulturális műsort hallgatták meg a résztvevők.

Az ünnepség utáni fogadáson dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke a Magyar Honvédség vezetése nevében köszönte meg az elmúlt húsz évben végzett szolgálatot. A vezérezredes kiemelte: amikor 2010 nyarán életét vesztette Afganisztánban az első magyar katona, a misszióban szolgálatot teljesítő lelkész sokakat segített át a krízisen. „Amikor a tábori lelkészek közel kerülnek a katonákhoz, amikor együtt vannak a missziókban, a megmérettetésekben, az viszi tovább közös ügyünket, amelyben mindannyian hazánkat, nemzetünket szolgáljuk" – fogalmazott a vezérezredes.

 

Szentmise és DVD-bemutató a Mátyás-templomban

A 20 éves évforduló alkalmából Bíró László tábori püspök és a tábori lelkészi kar ünnepi szentmisét mutatott be a Budavári Nagyboldogasszony Plébániatemplomban. A Mátyás-templomi szentmisén a tábori püspök úgy fogalmazott: minden szentmise hálaadás. Most hálát kell adni mindazoknak, akik előkészítették az újrakezdést, és akik az elmúlt húsz évben a tábori lelkészekkel együtt járták az utat, illetve velük vannak ma is.

A szentmisét követőn került bemutatásra a „Téged Isten dicsérünk…” címet viselő 130 katolikus és protestáns egyházi éneket tartalmazó DVD-kiadvány, melynek felvételeit az MH Légierő Zenekar Veszprém előadásában, az ország számos híres templomában – Veszprémben, Tihanyban, Pannonhalmán, Zircen, Jákon és a Mátyás-templomban – rögzítették képben és hangban a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Katonai Filmstúdiójának munkatársai. A kétlemezes díszcsomagolásban megjelent kiadvány egyedülálló, hiszen korábban nem volt példa arra, hogy katonazenekar ilyen nagyszámú egyházi énekeket játszott volna.

Az ünnepi bemutatótón Farkas Anikó a Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnöke mondott köszöntőt. „Húsz év, két évtized, egy emberöltő – akárhogy is nézzük nagyon hosszú idő. Különösen akkor, ha a saját életünkhöz mérjük. Akik akkor születtek, ma már felnőttek, akiket akkor fogadtak a keresztségbe, ma már nekik is gyermekük. Húsz évvel ezelőtt a honvédelmi tárca hosszas előkészítő munka után hozta létre újra a tábori lelkészi szolgálatot, s „a tábori lelkészek azóta is Isten örömhírét viszik a katonáknak”. Ott vannak mindenhol, „Afganisztánban, a Balkánon és itthon, a helyőrségekben is”.

Dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök köszöntőjében kiemelte: az egyház kétezer éves történetében mindig voltak olyan egyházi vezetők, püspökök, lelkészek, akik az egyház szolgálata mellett felajánlották szolgálatukat a katonáknak is. „Akik odaálltak a katona mellé, akik hitet, reményt adtak mindazoknak, akik háborúba indultak, akik a hazájukért harcoltak” – mondta Benkő vezérezredes, hozzátéve: így volt ez Mária Terézia korában is, amikor a magyar katonák körében is megjelentek az egyházi személyek. „Húsz évvel ezelőtt ismét megjelentek körünkben Isten követői, akik napjainkban is arra tanítanak minket, hogy az a hit, az a remény, az a szeretet, amely körül kell, hogy övezzen bennünket, az segíti útjaink, terveink megvalósítását és elérését” – fogalmazott a Honvéd Vezérkar főnök.

Katona János alezredes, a Légierő Zenekar Veszprém karnagya kiemelte: A dalgyűjtemény azért fontos, mert Magyarországon utoljára a két világháború között készítettek hasonló felvételt.

Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök úgy fogalmazott: hálásak azért, hogy ezt az elmúlt húsz évet megélhették. „Örvend a mi szívünk! Jó úgy megpihenni a huszadik évfordulón, hogy az ember átérzi, nem volt hiábavaló, amit tett” – mondta a protestáns tábori püspök.

Bíró László katolikus tábori püspök szerint „a mai nap az egység ünnepe a Honvédelmi Minisztérium és a tábori lelkészi szolgálat, a katonák és a civilek között”. A katolikus tábori püspök hangsúlyozta: az egyházi ének „nem a fül gyönyörködtetésére készült, hanem igazából a szférák zenéjét akarja a földre hozni”.

 

Típus: 
Újságcikk
Tartalom dátuma: 
hétfő, 2014, június 23