2014 - HM Tábori Lelkészi Szolgálat Alapító Okirat - Alapító Okirat Kiegészítéssel

 

Alapító Okirat

(módosításokkal egységes szerkezetben)

 

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében, az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013 (VII. 29.) Korm. Rendelet 19. és 20. §-ában foglaltakra – a

 

Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat

alapító okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a következők szerint adom ki.

1. A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó Tábori Lelkészi Szolgálat létesítésének dátuma: 1994. május 1.

2. A szervezet megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat.

Rövidített megnevezése: HM TLSZ

Angol nyelvű megnevezése: Ministry of Defence Military Chaplain Service.

3. A Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat (a továbbiakban: HM TLSZ) egységes szervezet, amely az alábbi három, egymással azonos jogállású – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (6) bekezdése alapján – nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személyként működő szolgálati ágra tagozódik:

– HM TLSZ Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág, Katolikus Tábori Püspökség

Rövidített megnevezése: HM KTP

Angol nyelvű megnevezése: Ministry of Defence Military Chaplain Service, Catholic Military Bishopric

– HM TLSZ Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálati Ág, Protestáns Tábori Püspökség

Rövidített megnevezése: HM PTP

Angol nyelvű megnevezése: Ministry of Defence Military Chaplain Service, Protestant Military Bishopric

– HM TLSZ Zsidó Tábori Lelkészi Szolgálati Ág, Tábori Rabbinátus

Rövidített megnevezése: HM TR

Angol nyelvű megnevezése: Ministry of Defence Military Chaplain Service, Military Rabbinate

4. A HM TLSZ szolgálati ágainak székhelye és postacíme:

- HM TLSZ Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág:

Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

Postacíme: Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspökség
1054 Budapest, Szabadság tér 3.

- HM TLSZ Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálati Ág:

Székhelye: 1025 Budapest, Muraközi utca 17.

Postacíme: Honvédelmi Minisztérium Protestáns Tábori Püspökség
1025 Budapest, Muraközi utca 17.

- HM TLSZ Zsidó Tábori Lelkészi Szolgálati Ág:

Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 13.

Postacíme: Honvédelmi Minisztérium Tábori Rabbinátus
1077 Budapest, Wesselényi u. 13.

5. A HM TLSZ tevékenysége a 842211 Honvédelem ágazati feladatai szakágazatba tartozik.

6. A HM TLSZ alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladatrend szerint:

890507 Tábori lelkészi tevékenység támogatása.

7. A HM TLSZ

a) alapítója: a Kormány;

b) irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium;

c) irányító szervének székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11.

8. A HM TLSZ szolgálati ágai jogi személyek. A HM TLSZ önálló munkaköri jegyzékkel rendelkező szervezet. Állománya a honvédelmi tárca költségvetési létszámkeretébe tartozik.

9. A HM TLSZ feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a HM parlamenti államtitkár felügyelete alatt végzi.

10. A HM TLSZ működési köre: országos.

11. A HM TLSZ feladata:

Az Alaptörvény VII. cikk értelmében, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben, az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013 (VII. 29.) Korm. Rendelet 21. §-ában továbbá a történelmi egyházakkal és a vallásfelekezetekkel kötött megállapodásokban rögzített, a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) szervezetein, továbbá a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezeten belüli vallásgyakorlás és lelki gondozás biztosítása.

12. A HM TLSZ alaptevékenysége:

a) a hit- és kegyességi élet, a vallásgyakorlás biztosítása, mise, istentisztelet, biblia- és imaórák tartása;

b) egyéni és közösségi lelki gondozás;

c) életismereti, erkölcsi oktatás, nevelés;

d) lelkipásztori, szociális, karitatív tevékenység végzése a honvédelmi tárca egészségügyi és szociális intézményeiben;

e) bizalmi fórum biztosítása a katonák számára;

f) a katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal, irodalommal;

g) a katonák részvételének biztosítása a hazai és nemzetközi zarándoklatokon;

h) a katonák és családtagjaik részére végzett egyházi szolgálat.

13. A HM TLSZ

a) egyes logisztikai és pénzügyi gazdálkodási feladatait az MH kijelölt önállóan működő és gazdálkodó,költségvetési szerve látja el;

b) ingatlan fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési feladatait az MH önállóan működő és gazdálkodó, egyes gazdálkodási feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve végzi.

14. A HM TLSZ szolgálati ágainak vezetői, azok kinevezésének rendje:

- katolikus tábori püspök;

- protestáns tábori püspök;

- vezető tábori rabbi.

A vezetőket – az illetékes egyházi vezetők javaslatára – a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel.

15. A HM TLSZ-nél

a) a honvédek jogállásáról szóló 2012 évi CCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses katonák teljesítenek szolgálatot;

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazottak állnak jogviszonyban.

16. A HM TLSZ szolgálati ágainak nyilvántartásba vételét a Magyar Államkincstár végzi.

17. A HM TLSZ szervezeti felépítését, vezetési rendjét, működésének sajátos szabályait a szolgálati ágak Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, melyet a szolgálati ágak vezetői az Alapító Okirat hatályba lépését követő 60 napon belül elkészítenek és a 9. pontban meghatározott vezető útján jóváhagyásra felterjesztenek a honvédelmi miniszter részére.

18. Jelen Alapító Okirat 2013. október 31.-én lép hatályba, és egyidejűleg hatályát veszti a 2012. október 4-én aláírt, 772-52/2012. számú, egységes szerkezetű Alapító Okirat.

Budapest, 2013. október 14.- én.

 

                                                                A miniszter kiadmányozási jogkörében eljáró:

 

                                                                                Dankó István

                                                                               HM közigazgatási államtitkár

 

Készült: 3 példányban

Egy példány: 2 lap

Ügyintéző: Csepeli Erzsébet szds. (211-54)

Kapja:

            1. sz. pld.: Levéltár

            2. sz. pld.: KIM (HÉ-ben történő közzétételre)

            3. sz. pld.: Magyar Államkincstár

 

Alapító okirat kiegészítés a 2014 január 1.-től érvényes kormányzati funkció megadása miatt

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 180. §-a rendelkezéseinek megfelelően a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat költségvetési szerv 2013. 10. 14. napján kelt egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013 (XII. 29.) NGM rendeletben kihirdetett 2014. január 1-jétől érvényes alaptevékenységi besorolási kód változás miatt a következő kiegészítéssel látom el:

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat államháztartási szakfeladat szerinti besorolását tartalmazó 6. pontja 2014. január 1-jétől hatályát veszti.

A költségvetési szerv 2013. 10. 14. napján kelt egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata jelen Alapító okirata kiegészítéssel – az Ávr. 180. § (5) bekezdése értelmében – 2014. január 1-jétől képezi a költségvetési szerv hatályos alapító okiratát.

Budapest, 2014. február 07.-én.

 

                                                                                                              Hende Csaba

Típus: 
Jogszabály
Tartalom dátuma: 
péntek, 2014, február 7