2014 - Kálinger Roland: Szent István államalapítónk Imre herceghez írt intelmei mai aktualitása

Kálinger Roland százados, tábori lelkész: Szent István államalapítónk Imre herceghez írt intelmei mai aktualitása

Megjelent a BEOSZ Bajtársi Hírlevél 2014 augusztusi számában

 

A felnőttek társadalmának tükörképe az ifjúság világa. Talán ezt értették meg azok, akik az uralkodók gyermekeikhez szóló intelmeit „királytükröknek” nevezték. Egy ilyen királytükör Szent István királyunk jóvoltából ránk, a késői nemzedékre is átszármazott. A „tükör” nem szigorú törvény hanem inkább atyai intelem, és így is ismerjük, Szent István király intelmei Imre herceghez. A Corpus Juris Hungaricibe felvett első törvény, Szent István első törvénykönyve 1027-ből, a korszak legjelentősebb magyar irodalmi alkotása. Istvánnak fiához, a trónörökös Imre herceghez intézett Admonitiones című latin nyelvű műve, mégsem igazi törvény, mivel általános magatartási szabályokat nem tartalmaz. Nem törvény, hanem azokat az erkölcsi és kormányzati tanácsokat és normákat foglalja össze, amelyeket a király mint atya intézett fiához: Imre herceghez.

Az intelmek egyik fő célja és tanítása egy frissen megtért nemzet hitének megtartása és erősítése, a pogányság fellángolásainak megfékezése, eltörlése. Szent István királyunk felismerte, hogy a Magyar nemzet csak akkor maradhat fenn, és válhat a nyugati világ által is elismert országgá, ha a katolicizmus útjára tér és azon jár tovább.

A XXI. századi Európában, beleértve a mai Magyarország területét, a keresztény vallás, erkölcs, gondolkodásmód válságával szembesülhetünk. Pedig, közhely ugyan, de a történelem ismétli önmagát. Amikor egy nép, birodalom elveszíti az erkölcsi normákba, vallási értékrendbe vetett hitét, ha felhagy az emberség alapvető követelményeinek gyakorlásával, úgy a társadalmi-gazdasági hanyatlása is elkerülhetetlenül be fog következni. Ezeket az időket éljük és következményeit tapasztalhatjuk saját bőrünkön nap mint nap. Talán jó lenne a Szent Imre herceg pártfogásában álló magyar ifjúságnak megszívlelnie az alábbi intelmet: „...ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen.” Nemzetünk megmaradásának feltétele, a Szent Istváni útra való visszatérés.

Az intelmeket tovább olvasva nem csak az ifjúság, de az egész nemzet, azon belül a honvédség állományában munkálkodók számára is hasznos, megfontolandó eszméket találunk: „Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.” Ezer éve ilyen volt a nemzetközi tapasztalatszerzés, mára az elvek maradtak, csak a keretek változtak meg. A többnyelvűség általános elvárás, nem csak a diplomaták, de a teljes népesség felé is. A hadseregen belül a szövetségesekkel való kommunikáció minden katona számára alapvető képesség kell hogy legyen. A tapasztalat átadása és a tapasztalat szerzés a külmissziók fontos feladata. Akár mi vagyunk „vendégségben” akár NATO szövetségeseink „vendégeskednek” nálunk, tudatában kell lennünk, hogy a megszerzett tudás a kicserélt ismeret ugyan úgy az „az országot díszíti, az udvar fényét emeli…” mint ezer esztendeje.

Mai társadalmunkat szemlélve rádöbbenhetünk arra, hogy Szent István intelmei mennyire aktuális kérdéseket feszegetnek és az ezer év alatt nem porosodott meg, nem avult el hisz a kipróbált jó mindig jó marad. Nincs ez másként az ifjúságról alkotott képpel is. „Ezért hát ki-ki életkorának megfelelő dologban forgolódjék, tudniillik az ifjak fegyverben, a vének a tanácsban.” Fiatalnak, idősnek egyaránt meg kell keresni a társadalomban betöltött szerepét, azt a feladatot, amiben, legjobban ki tudja bontakoztatni tehetségét és amivel legjobban tudja szolgálni a nemzetközösséget melynek tagja.

 

Típus: 
Írás
Tartalom dátuma: 
szombat, 2015, január 10