2016. HM Tábori Lelkészi Szolgálat Alapító Okirata

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

 

Okirat száma: 25-19/2016.

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. s-a, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1) bekezdése alapján a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat alapító okiratát a következők szerint adom ki:

 

1. A szervezet

megnevezése, székhelye, telephelye

 

1.1. A szervezet

1.1.1. megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat

1.1.2. rövidített neve: HM TLSZ

 

1.2. A HM TLSZ idegen nyelvű megnevezése

1.2.1. angol nyelven: Ministry of Defence Military Chaplain Service

1.2.1.1. angol nyelvű rövidített neve: MOD MCS

 

1.3. A HM TLSZ

1.3.1. székhelye:

1.3.1.1. 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

HM TLSZ Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág, Katolikus Tábori Püspökség

1.3.1.2. 1025 Budapest, Muraközi utca 17.

HM TLSZ Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálati Ág, Protestáns Tábori Püspökség

1.3.1.3. 1077 Budapest, Wesselényi u. 13.

HM TLSZ Zsidó Tábori Lelkészi Szolgálati Ág, Tábori Rabbinátus

 

1.3.2. telephelye:

telephely megnevezése:  HM TLSZ Tábori Rabbinátus Egységes Magyarországi Izraelita Hitközösség telephelye

telephely címe: 1052 Budapest, Károly körút 20.

 

2. A szervezet

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

 

2.1. A HM TLSZ alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.1.1. megnevezése: Kormány

2.1.2. székhelye: 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3.

2.2. A HM TLSZ jogállását meghatározó jogszabály: az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 20. §-a.

 

3. A szervezet irányítása, felügyelete

 

3.1. A 1-IM TLSZ irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Honvédelmi Minisztérium

3.1.2. székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7-11.

 

4. A szervezet tevékenysége

 

4.1. A HM TLSZ közfeladata: az Alaptörvény VII. cikke értelmében, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben, a Korm. rendelet 21. §-ában, továbbá a bevett egyházakkal és a vallásfelekezetekkel kötött megállapodásokban rögzített, a honvédségi szervezeteken, a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezeten, és fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményen, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen belüli vallásgyakorlás, lelki gondozás és egyházi szolgálat biztosítása.

 

4.2. A HM TLSZ főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma: 842211

szakágazat megnevezése: Honvédelem ágazati feladatai

 

4.3. A HM TLSZ alaptevékenysége:

a) a hit- és kegyességi élet, a vallásgyakorlás biztosítása, mise, istentisztelet, biblia- és imaórák tartása;

b) egyéni és közösségi lelki gondozás;

c) életismereti, erkölcsi oktatás, nevelés;

d) lelkipásztori, szociális, karitatív tevékenység végzése a honvédelmi tárca egészségügyi és szociális intézményeiben;

e) bizalmi fórum biztosítása a katonák számára;

f) a katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal, irodalommal;

g) a katonák részvételének biztosítása a hazai és nemzetközi zarándoklatokon;

h) a katonák és családtagjaik részére végzett egyházi szolgálat.

4.4. A HM TLSZ alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám:021020

kormányzati funkció megnevezése: Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

 

4.5. A HM TLSZ illetékessége, működési területe: országos

 

5. A szervezet szervezete és működése

 

5.1. A HM TLSZ vezetőjének megbízási rendje:

A vezető megnevezése: katolikus tábori püspök, vezető tábori rabbi és protestáns tábori püspök. A protestáns tábori püspök a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV, törvény (a továbbiakban: Hjt.) és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szoló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a továbbiakban: Hjt. vhr.) szerint katona, a katolikus tábori püspök és a vezető tábori rabbi a közalkalmazottak jogá11ásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerint közalkalmazotti jogviszonyban áll.

 

Ha a vezető katona, a Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF) javaslata alapján - a bevett egyház egyetértése esetén - a honvédelmi miniszter nevezi ki és menti fel, kinevezése határozatlan időre szól, felette a munkáltatói jogokat a honvédelmi miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkárral (a továbbiakban: HM PÁT) egyeztetve a HVKF gyakorolja.

 

Ha a vezető közalkalmazott, - a bevett egyház egyetértése esetén - a honvédelmi miniszter nevezi ki es menti fel, kinevezése határozott időre, legfeljebb 5 évre szól, felette munkáltatói jogokat a honvédelmi miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat HM PÁT gyakorolja.

 

A HM TLSZ Tábori Rabbinátus kikülönített szervezeti elemének közvetlen vezetője a tábori főrabbi, aki a kikülönített szervezeti elem állománya felett gyakorolja az állományilletékes parancsnoki jogköröket.

 

5.2. A HM TLSZ-nél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

1. hivatásos és szerződéses szolgálati viszony jogviszonyt szabályozó jogszabály Hjt.

2. közalkalmazotti jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály Kjt

 

6. A honvédségi szervezetre vonatkozó rendelkezések

 

6.1. A HM TLSZ egységes szervezet a honvédelemrő1 és a Magyar Honvedségrő1, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CX111. törvény 38. § (1) bekezdése és 39. § (2) bekezdése, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvedségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtósáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés 1. pontja, valamint a Korm. rendelet 20. §-a értelmében

 

6.1.1. a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozik,

6.1.2. feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a HM PÁT szakmai felügyelete alatt végzi,

 

6.1.3. szolgálati ágai jogi személyek. A HM TLSZ önálló munkaköri jegyzékkel rendelkező Szervezet. Állománya a honvédelmi tárca költségvetési létszámkeretébe tartozik és

6.1.4. az alábbi három, egymással azonos jogállású - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1051A (1) bekezdése alapján - nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi   személyként működő szolgálati ágra tagozódik:

6.1.4.1. HM TLSZ Katolikus Tábori Lelkészi Szolgálati Ág, Katolikus Tábori Püspökség

6.1.4.1.1. Rövidített megnevezése: HM KTP

6.1.4.1.1.1. Angol nyelvű megnevezése: Ministry of Defence Military Chaplain Service, Catholic Military Bishopric

6.1.4.2. HM TLSZ Protestáns Tábori Lelkészi Szolgálati Ág, Protestáns Tábori Püspökség

6.1.4.2.1. Rövidített megnevezése: HM PTP

6.1.4.2.1.1. Angol nyelvű megnevezése: Ministry of Defence Military Chaplain Service, Protestant Military Bishopric

6.1.4.3. HM TLSZ Zsidó Tábori Lelkészi Szolgálati Ág, Tábori Rabbinátus

6.1.4.3.1. Rövidített megnevezése: HM TR

6.1.4.3.1.1. Angol nyelvű megnevezése: Ministry of Defence Military Chaplain Service, Military Rabbinate.

6.1.5. A HM TLSZ Tábori Rabbinátus Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség telephely kikülönített szervezeti elem.

 

7. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a HM TLSZ 2014. július 29. napján kelt, 115-5512014. okiratszámú alapító okiratát visszavonom.

 

Kelt: Budapest, 2016. április 20.-án.

Dr. Simicskó István

honvédelemért felelős miniszter

Típus: 
Jogszabály
Tartalom dátuma: 
péntek, 2019, január 18