2017. Imádságos búcsúztató Győrössy Ferenc altábornagy kegyeleti szertartásán - Berta Tibor

 

Imádságos búcsúztató

Győrössy Ferenc altábornagy,

az MH Szárazföldi Parancsnokság egykori parancsnokának kegyeleti szertartásán

2017. április 28. Székesfehérvár

Elmondta: Berta Tibor ezredes, általános helynök

 

Mennyei Atyánk, Irgalmas Isten!

Akik most szomorú szívvel és emlékező, imádságos gondolatokkal itt állunk személyes, közvetlen szeretettel és a nagyrabecsülés tiszteletével kötődtünk Győrössy Ferenchez.

Az elkötelezett és gondoskodó feleség Marika a szeretett és hűséges férjhez.

A gyermekek, leánya Judit és férje Zoltán, fia Zsolt és felesége Ildikó (és családjaik) a drága Apuhoz.

Az unokák – akikre átszellemülve, sugárzó szeretettel és nagy örömmel tekintett mindig - Ármin, Nikolett, Antónia, Levente a nagyon szeretett Feri Papihoz.

A rokoni kötelékeken túl egy tágasabb közösség, a Magyar Honvédelem nagy családjának tagjai: barátok, bajtársak, katonatársak, tábornokok, tisztek, altisztek, honvédségi dolgozók, a parancsnokhoz, az elöljáróhoz, az altábornagyhoz, a példaképként előttünk járó, szolgálatában megingathatatlan nagyszerű katonához.

Mennyei Atyánk! Szent Fiad, Jézus Krisztus első követői kedves halottjaik sírjait fedő kőlapokra szinte mindig csak ezt írták fel: „In pace Christi” – Krisztus békéjében.

Ezzel a hitvallás-szerű mély hittel azt fejezték ki, azt rögzítették, hogy a megkeresztelt ember Krisztus békéjében él életében és halála után is.

Jóságos Atyánk, a test föltámadását megvalló Egyházad mindig nagy jelentőséget tulajdonított az életnek és az elhunytak eltemetésének, hiszen Egyszülött Fiadról, Krisztus Urunkról is megvalljuk, hogy „meghalt és eltemették”, de harmadnapra feltámadt.

Nagy apostolod, a Szentírást író Pál buzdít: „Ne éljünk úgy, mint a reménység nélküliek” a Lukács evangéliumban pedig ezt olvassuk: „legyünk mindig készek, derekunk felövezve, kezünkben égő mécsessel várjunk…”, készen arra, hogy megérkezel, hogy elvezess bennünket a nagy és titokzatos úton a Te Országodba.

A nagy út előtt, melyről tudta, hogy lassan-lassan véget ér, nap, mint nap imádkozta azt az imát, amelyben így merünk megszólítani Téged Istenünk: Mi Atyánk… De a testet meggyötrő és agyonkínzó kór egy idő után ezt sem engedte már, fájdalmasan mondta Feri Bácsi szeretett feleségének, hogy elfelejtette az ima szavait…

De az ima mégis folytatódott, igaz nem az ő kimondott szavaiban, hanem Marika csöndes, áldásos, vigasztaló jelenlétében a betegágy mellett, beváltva a házassági eskü-fogadalmat: örömben és bánatban, rosszban és jóban, egészségben és betegség együtt lenni, a földi életből való távozás, az elköszönés fájdalmas percéig.

Az elmúlt napok egyikén, a Marikával való telefonbeszélgetés után a Tábori Püspökség kápolnájában szentmisét mondtam, Jézus Krisztus megrendítő szeretetének áldozatát. Hiszen ő nem csak életét adta oda megváltó szeretetével minden emberért a Golgota keresztjének fáján, de azt akarta, hogy ez a szeretet, és üdvözítő áldozat már a kereszthalála előtt egy vacsorán váljék jelenvalóvá és apostolai által és tanítványai révén majd újra és újra megújuljon, sajátos és titokzatos módon legyen jelen közöttünk. Ebben a szentmise áldozatban, Krisztus Urunk élő és szent keresztáldozatának valóságában, arra kértelek Mennyei Atyánk, hogy nyisd meg Győrössy Ferenc testvérünknek örök élet kapuját, hogy eljusson abba a hazába, ahol örökké tart a béke boldogsága.

Most itt, ebben a kegyeletes szertartásban Egyetemes Egyházunk ősi imáival könyörgünk érte Hozzád, a szeretettel teljes és hűséges férjért, a nagyszerű és fáradhatatlan édesapáért, a kedves nagypapáért, a tábornok katonáért, a bajtársért, a barátért, az emberért, akinek földi élete 67. évében 2017. április 07-én, eléje indultál, hogy ő hozzád szegődve folytassa az utat a Te országod felé.

Jóságos Atyánk, a Szent Fiad által ígért boldog feltámadás reményteljes üzenetével állunk most előtted, Győrössy Ferenc ravatalánál, és bár megkeseríti szívünk-lelkünk érzelmeit a halál kényszere, a Jézus Krisztus által ígért örök élet vigasztalásába kapaszkodva imádkozunk érte Tehozzád.

Lelkünkben és gondolatainkban hálát adunk Neked Mennyei Atyánk Győrössy Ferenc testvérünk földi életért, és kérve kérünk, fogadd be Őt Mennyei Országodba. Akit keresztelésének áldott pillanatában megtisztítottál a bűntől, tedd most egészen tisztává irgalmas szereteteddel, s akit Szentháromságos jelenléteddel kísértél életében, fogadd most el újból magadénak. 

Tárd fel előtte és mutasd meg szent arcodat mindeneket teremtő és éltető Atyaisten, mutasd meg neki Mennyei Országodat az emberek üdvösségéért életedet szeretetből értünk odaadó Megváltó Fiúisten, Jézus Krisztus, és teljesítsd be életét békességed áldott világosságának boldogító fényével Vigasztaló Szentlélek Úristen.

Legyél tevékeny, áldozatkész életének, családját és embertársait kitartóan szolgáló szeretetének, fáradhatatlan, több évtizedes hűséges és kipróbált katonaéletének és szolgálatának jutalma Te magad, irgalmas Istenünk.

Add meg Istenünk Ferenc Testvérünknek, hogy meghallva a Te irgalmas hangodat, elnyerje az Örök Élet harmóniájának örömét, igaz békéjét és örök boldogságát.

Amikor most egy időre búcsúzunk, azért fohászkodunk, hogy húsvét fénye és öröme feltáruljon előtte, ahogy arról nemrégen a föltámadási szertartásban a húsvéti gyertya fényénél imádkoztunk: „Ó valóban áldott éj, mert ekkor lép frigyre isteni és emberi, földi és mennyei! … Most kérünk, Urunk, Téged, hogy ne aludjék ki ez a gyertyaláng… és el nem fogyó tiszta fénnyel űzze távol lelkünkből az éj minden árnyát. Világossága az égi fényekkel olvadjon egybe, fénylő lángját találja égve a szép hajnalcsillag: az örök Hajnalcsillag, ki soha nem lát alkonyt: a Te Fiad, Jézus Krisztus, ki visszatérve a sírból az emberi nemre szelíden árasztja a megváltás fényét…”

Kedves Feri Bátyám, Kedves Tábornok Úr, a keresztségedben kapott isteni Fény öleljen magához és őrizzen meg Téged mindörökké. Ámen.

Típus: 
Ima
Tartalom dátuma: 
szerda, 2017, július 19