A felnőtt-keresztelés szertartásának rendje

 

A FELNŐTT-KERESZTELÉS

SZERTARTÁSÁNAK RENDJE

 

 

Bevezető szertartás

Orgonaszó vagy a hívek éneklése közben a pap karingben, fehér stólában és palástban (ministránsok kíséretében) kivonul és köszönti a népet majd a keresztelendőt!

Pap: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Hívek: Mindörökké. Ámen.

Pap: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Hívek: Ámen.

Pap: Kedves keresztelendő! Szent hitünk tanításából már tudod, hogy Isten, a mi mennyei Atyánk, a keresztség által isteni életében részesíti az embert. Gyermekévé fogadja, a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé teszi. Te is azért jöttél el az Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és Szentlélekből újjászülessél, és Krisztus titokzatos testének, az Egyháznak tagjává legyél. Krisztus egyházának nevében kérdezlek téged: Mi a neved?

A keresztelendő megmondja a nevét: N.

Pap: Védőszented tehát Szent N. lesz!

Pap: Mit kérsz Isten egyházától? 

Keresztelendő:Hitet!

Pap: És mit vársz a hittől?

Keresztelendő:Örök életet!

Pap :Az örök élet az, hogy megismerd az igaz Istent, és küldöttjét, Jézus Krisztust. Isten ugyanis, miután őt a halálból feltámasztotta, az élet fejedelmévé, minden látható és láthatatlan teremtmény Urává tette. Ezt az örök életet és a keresztséget nem kérnéd a mai napon, ha Krisztus Urunkat már nem ismerted volna, és tanítványa nem akartál volna lenni. Már ismerted az ő szavát, elhatároztad, hogy megtartod parancsait, sőt belekapcsolódtál a keresztény testvéri közösségbe és annak imádságába. Mindezt ugye azért tetted, mert keresztény akarsz lenni?

Keresztelendő: Igen, azért tettem.

A pap most a keresztszülőhöz fordul:

Te pedig, kedves testvérünk, mint a jelölt keresztszülője, Isten szent színe előtt méltónak tartod-e őt, hogy részesedjék azokban a szentségekben, amelyekkel a keresztény életbe bevezetjük?

Keresztszülő: Méltónak tartom.

Pap: Kész vagy-e őt, akiért most kezességet vállaltál, szavaddal és példáddal továbbra is támogatni Krisztus szolgálatában? Keresztszülő: Kész vagyok.

Pap: Könyörögjünk! Jóságos Atyánk, Köszönetet mondunk neked N. testvérünkért. Sokféle módon szólítottad őt, ezért keresett téged, és hívásodra ma válaszolt egyházad nyilvánossága előtt. Engedd meg tehát, hogy most örvendezzék üdvözítő szándékod beteljesedésén. Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.

 

AZ IGE LITURGIÁJA

Pap: Most pedig hallgassuk meg Isten igéjét!

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből!

Miután Jézus egy húsvéti ünnepen megkezdte nyilvános működését, egy Nikodémus nevű zsidó főember, aki a farizeusok közül való volt, éjnek idején fölkereste őt, és így szólt hozzá: "Mester! Tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki sem tud ilyen csodákat művelni, ha nincs vele az Isten. " Jézus erre kijelentette neki: "Bizony, bizony mondom neked; ha valaki újjá nem születik, nem látja meg Isten országát." Nikodémus közbevágott: "Hogyan születhetik valaki, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe, hogy újjá szülessék!" Jézus megmagyarázta: "Bizony, bizony mondom neked: aki újjá nem születik vízből és Szentlélekből, az nem megy be az Isten országába."

Ezek az evangélium igéi.

Hívek: Áldunk téged, Krisztus.

Homilia

Egyetemes könyörgések és bűnbánati szertartás

Pap: Könyörögjünk mindannyian szeretett testvérünkért, aki részesedni akar Krisztus Urunk szentségeiben, és esedezzünk mi, bűnösök önmagunkért is, hogy hivő és bűnbánó lélekkel csatlakozva Krisztushoz, szüntelenül az új élet utján járjunk!

Hogy mindannyiunkban megújítsa és felszítsa az igaz bűnbánat lelkületét, kérjük Urunkat!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket.

Hogy mi, akik a keresztség által meghaltunk a bűnnek, és részesültünk Krisztus megváltásában, életünkkel tanúskodjunk a nekünk juttatott kegyelemről, kérjük Urunkat! Hívek: Kérünk téged..

Hogy e jelenlévő testvérünk Isten jóságában bízva, töredelmes szívvel készüljön az üdvözítő Krisztussal való találkozásra, kérjük Urunkat!

Hívek: Kérünk téged..

Hogy követve Krisztust, aki elveszi a világ bűneit, kigyógyuljon a bűnből, és megszabaduljon fojtogató hatalmából, kérjük Urunkat!

Hívek: Kérünk téged..

Hogy a Szentlélek megtisztítsa, és elvezesse őt az életszentségre, kérjük Urunkat!

Hívek: Kérünk téged...

Hogy a keresztség szentségében Krisztussal együtt eltemetkezve meghaljon a bűnnek, és mindig Istennek éljen, kérjük Urunkat!

Hívek: Kérünk téged...

Hogy gazdag bőségben mutathassa be a szentség és a szeretet gyümölcseit, amikor majd mennyei Atyánkhoz érkezik, kérjük Urunkat!

Hívek: Kérünk téged...

Hogy az egész világ, amelyért az Atya egyszülött Fiát adta, felismerje Isten szeretetét, és hozzá térjen, kérjük Urunkat!

Hívek: Kérünk téged...

P: Kedves keresztelendő! Most pedig bánd meg bűneidet!

Keresztelendő: Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz!

Pap: Mindenható Urunk és Istenünk! Te elküldötted egyszülött Fiadat, hogy a bűn rabságában sínylődő embert Isten gyermekeinek szabadságával ajándékozd meg. Alázatosan könyörgünk hozzád ezért a testvérünkért. Ő már megtapasztalta a világ csábításait, megszenvedte az álnok sátán kísértéseit, és most bűnösnek vallotta magát színed előtt. Fiad szenvedésének és föltámadásának erejével mentsd ki őt a sötétség hatalmából, vértezd fel Krisztus kegyelmével, s szüntelenül oltalmazd életének útjain! Krisztus a mi Urunk által.

Hívek: Amen.

A keresztelendők olajával való megkenés

Pap: Védelmezzen téged Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek ereje! Ennek jeléül megkenünk téged az üdvösség olajával Krisztusban, a mi Urunkban, aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Hívek: Ámen.

A pap megkeni a keresztelendők olajával a hitjelölt homlokát (kezét vagy testének más részeit).

 

A KERESZTSÉG KISZOLGÁTATÁSA

A pap bevezető szavai:

Szeretett testvéreim! Kérjük a Mindenható Atyaisten irgalmát itt megjelent N. testvérünkért, aki most részesülni kíván a keresztség szentségében! Isten hívta őt ide. Isten engedte megérnie ezt a napot; Isten árassza el őt fényességével és erejével, hogy bátran ragaszkodjék Krisztushoz, és mindig megvallja hitünket: az Egyház hitét! Isten adja meg neki az újjáteremtő Szentlelket, akit most imádságunkkal lehívunk erre a vízre!

A pap a víz felé fordulva mondja vagy énekli:

Istenünk, te láthatatlan erőddel a szentségi, jelek által csodálatos dolgokat művelsz, s a vízről számos tanítást adtál, hogy előre jelezze a keresztség kegyelmét.

A te Lelked, Istenünk, a vizek fölött lebegett a teremtés kezdetén, hogy a víznek már akkor megszentelő erőt adjon. Az újjászületés módját pedig a vízözön által mutattad meg, Istenünk, mert egyazon víznek titokzatos ereje vetett véget a bűnek, és lett az erényes élet kezdete.

Te, Istenünk, száraz lábbal vezetted át a Vörös tengeren Ábrahám fiait, hogy a fáraó rabigájából szabaduló néped a megkereszteltek előképe legyen.

Szent Fiadra pedig, amikor a Jordán vizében megkeresztelkedett, leszállott a Szentlélek ereje,majd, midőn a kereszten függött, a vérrel együtt oldalából víz fakadt; a föltámadása után pedig tanítványainak parancsban adta: "Menjetek, tanítsatok minden népet, megkeresztelvén őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!"

Most tekints Egyházadra kegyesen,és jóságod nyissa meg számára a keresztség forrását!  A Szentlélek adja meg ennek a víznek egyszülött Fiad kegyelmét,s az ember, akit képmásodra alkottál,a keresztség által az ősbűn szennyétől tisztára mosva, vízből és Szentlélekből új életre szülessék!

Add, Urunk, hogy Fiad által szálljon le erre a vízre a Szentlélek † ereje, hogy aki Krisztus halálába temetkezik a keresztség vizében, életre is keljen Ővele, Krisztus a mi Urunk által.

Hívek: Amen.

Ellenemondás a sátánnak

A pap megkérdezi a jelöltet:

Ellene mondasz-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában élhess?

Keresztelendő: Ellene mondok.

Pap: Ellene mondasz-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn uralma alá ne kerülhess?

Keresztelendő: Ellene mondok.

Pap: Ellene mondasz-e a sátánnak, aki a bűn szerzője és fejedelme?

Keresztelendő: Ellene mondok.

 

A hit megvallása

Pap: Hiszel-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében?

Keresztelendő: Hiszek.

Pap: Hiszel-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett; akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján?

Keresztelendő: Hiszek.

Pap: Hiszel-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben

Keresztelendő: Hiszek.

Pap: Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban!

 

Ezután következik a keresztelés háromszori keresztvízzel való leöntéssel . A keresztelendő fejét kissé előrehajtva áll, miközben a  keresztszülő jobb kezét a keresztelendő vállára teszi.

Pap: N. én megkeresztellek téged az † Atya (a pap leönti először a keresztelendő fejét)

és a † Fiú (a pap leönti másodszor a keresztelendő fejét)

és a † Szentlélek nevében. (a pap leönti harmadszor a keresztelendő fejét)

Ezután az alábbi akklamációt éneklik dallama Szigeti Kilián: Missa Hungaricából a Credo 2. sora) vagy mondják:

Megtisztít a Bárány vére, - boldog aki megmossa benne köntösét.

 

Keresztség-utáni megkenés

Rendes körülmények között a bérmálás szertartása azonnal követi a keresztség kiszolgáltatását. Amennyiben különleges okból a keresztelés és bérmálás nem kapcsolódik egymáshoz, akkor a pap elvégzi a krizmával való megkenés szokásos szertartását így imádkozva:

A mindenható Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, vízből és Szentlélekből uj életet ajándékozott neked, megadva minden bűnöd bocsánatát. Most pedig felken téged az üdvösség krizmájával, hogy szent népéhez tartozzál, és tagja maradj Krisztusnak, aki főpapunk, prófétánk, királyunk, és így elnyerd az örök életet.

A pap krizmával megkeni a megkeresztelt fejét.

 

A fehér ruha átadása és fölvétele

A pap így szól:

N. most új teremtmény lettél, és Krisztust öltötted magadra. Fogadd tehát a fehér ruhát, és vidd tisztán Urunk Jézus Krisztus ítélőszéke elé, hogy részed legyen az örök életben!

A Fogadjátok tehát a fehér ruhát szavakra, a keresztszülő feladja a fehér ruhát (hacsak a helyi szokás más, alkalmasabb színű ruhát nem ajánl) az új keresztényre. Amennyiben indokoltnak látszik, a fehér ruha átadásának és fölvételének szertartása elhagyható.

 

Az égő gyertya átadása

A pap kezébe veszi vagy megérinti a húsvéti gyertyát, és így szól:

Lépj közelebb keresztszülő, és te add át az új kereszténynek a Krisztust jelentő, világosságot!

A keresztszülő odalép, s húsvéti gyertyáról meggyújt egy gyertyát, és átadja a megkereszteltnek.

A pap erre így szól: Most világosság gyúlt benned Krisztus által. Úgy élj ezután mindig, mint a világosság fiai. Légy állhatatos a hitben, hogy amikor az Úr eljön, elébe járulhass az összes szentekkel együtt a mennyei hazában!

 

A bérmálás szertartásának rendje

A keresztelés és a bérmálás közé most alkalmas ének iktatható be.

A pap az előtte álló új keresztényhez rövid beszédet intéz:

N. Krisztusban újjászülettél, Krisztusnak és az ő papi nemzetségének tagja lettél. Most megkapod még a reánk kiáradt Szentlelket is. Őt pünkösd napján küldte el apostolainak a mi Urunk, Jézus Krisztus, az apostolok pedig és utódaik megadták a megkeresztelteknek. Te is megkapod tehát a Szentlélek megígért erejét, hogy általa tökéletesebben átalakulva Krisztus hasonlóságára, tanúságot tégy az Úr szenvedéséről és feltámadásáról, az Egyháznak pedig tevékeny tagja légy, hogy Krisztus teste gyarapodjék hitben és szeretetben.

 

A pap ezután összetett kézzel mondja; vagy énekli:

Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, Mindenható Atyánkhoz, hogy árassza el jóságosan Szentlelkével új keresztény gyermekét, és erősítse meg bőkezű ajándékai által, szent olajával hasonlóvá alakítva KRISZtushoz, az Isten Fiához!

 

Egy ideig mindnyájan csendben imádkoznak.

A pap most mind a két kezét a bérmálandó fölé terjeszti, és énekli vagy mondja: Mindenható Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, te szolgádnak vízből és Szentlélekből új életet adtál, és megszabadítottad a bűntől. Urunk, küldd el reá a Vigasztaló Szentlelket, és add meg neki a bölcsesség és az értelem lelkét, a jótanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és a jámborság lelkét; és töltsd el őt az Isten félelem a LELkével, Krisztus a mi Urunk által!

Hívek: Amen.

 

Ekkor a bérmálandó a paphoz lép. A bérmaszülő ráteszi jobbját a bérmálkozó vállára, bérmálkozó közli a bérmanevet.

A pap krizmába mártja jobb hüvelykujját, és keresztet rajzol a bérmálkozó homlokára, miközben mondja:

N, vedd a Szentlélek ajándékának jelét!

Megbérmált: Amen.

Pap: Békesség veled!

Megbérmált: És a te lelkeddel.

Az Úr imádsága

A pap - az oltár előtt állva - ilyen vagy hasonló szavakkal fordul a jelenlévőkhöz:

Szeretett testvéreim! Ez a testvérünk, aki a keresztségben újjászületett, most már Isten gyermeke: nemcsak névleg, hanem a valóságban is. A bérmálásban elnyerte a Szentlélek ajándékainak teljességét; amikor pedig az Úr oltárához járul, részesül az ő áldozati lakomájából, és Istent az Egyházban Atyjának szólítja. A szent keresztségben mi is mindnyájan Isten fogadott gyermekei lettünk. Ezért tehát a most megkereszteltért imádkozzunk együtt úgy, ahogyan az Úr Jézus Krisztus tanított minket imádkozni:

Miatyánk…

Záróáldás

A pap két kezét a megkeresztelt és a hívek fölé terjesztve mondja (vagy énekli) az áldás szavait:

A mindenható Atyaistennek, az ő egyszülött Fiának és a Szentléleknek irgalmába és kegyelmébe ajánllak téged. Isten óvja életedet, hogy a hit fényében járva eljuthass, és veled együtt mi is eljussunk a megígért boldogságra!

És mindnyájatokat, akik itt jelen vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya, a Fiú † és a Szentlélek!

Hívek: Amen.

Pap: Menjetek békével!

Hívek: Istennek legyen hála!

Típus: 
Keresztelés
Tartalom dátuma: 
szerda, 2018, január 10