A gyermekkeresztelés szertartásának rendje

 

A GYERMEKKERESZTELÉS

SZERTARTÁSÁNAK RENDJE

 

A gyermek fogadása

Orgonaszó vagy a hívek éneklése közben a pap karingben, fehér stólában, és palástban a ministránsok kíséretében kivonul és köszönti a népet!

Pap: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Hívek: Mindörökké. Ámen.

Pap: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Hívek: Ámen.

Pap: Kedves keresztény hívek! A szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek. A keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek, minden élet forrásának köszönik meg. Szent hitünk tanításából azt is tudjátok, hogy Isten, a mi mennyei Atyánk, a keresztség által isteni életében részesíti az embert. Gyermekévé fogadja, a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé teszi.

Kedves szülők! Ti is azért hoztátok el gyermeketeket az Isten házába, hogy erre az isteni életre vízből és Szentlékekből újjászülessék, és Krisztus titokzatos testének, az Egyháznak tagjává legyen.

Krisztus egyházának nevében kérdezlek benneteket: Mi lesz a gyermek keresztneve?

Szülők: N.

Pap: A gyermek védőszentje tehát, Szent N. lesz!

Kedves szülők! Nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek, kötelességtek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen. Tartsa meg Isten parancsait: úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelességet?

Szülők: Vállaljuk.

A pap most a keresztszülőkhöz fordul ilyen vagy más hasonló szavakkal:

Kedves Keresztszülők! Megígéritek-e, hogy támogatjátok e gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében?

Keresztszülők: Megígérjük.

A pap így folytatja:

Kedves gyermekem! Nagy örömmel fogad téged a keresztény közösség. Ennek a közösségnek nevében most megjelöllek a kereszt jelével.

A pap keresztet rajzol a gyermek homlokára. Majd így szól:

Kedves szülők és keresztszülők! Jelöljétek meg ti is a gyermek homlokát Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek szent jelével!

 

Az ige liturgiája

Pap: Most pedig hallgassuk meg Jézus tanítását!

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből!

Mennybemenetele előtt így szólt Jézus tanítványaihoz: „Én kaptam minden hatalmat a mennyben és a földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet! Kereszteljétek meg őket az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. S íme én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”

Ezek az evangélium igéi!

 

Homília

Egyetemes könyörgések

Pap: Kedves testvéreim! Könyörögve kérjük Krisztus Urunkat, hogy árassza irgalmát a gyermekre, szüleire, keresztszüleire és minden megkeresztelt emberre!

1. Add, Urunk, hogy ez a gyermek vízből és Szentlélekből újjászülessék az örök életre!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

2. Add Urunk, hogy szent Egyházadnak élő tagjává legyen!

Hívek: Kérünk téged ...

3. Add, Urunk, hogy szent evangéliumodat hallgassa, megtartsa, és tanúságot tegyen róla!

Hívek: Kérünk téged ...

4. Add, Urunk, hogy örömmel járuljon szent áldozatod asztalához!

Hívek: Kérünk téged ...

5. Add, Urunk, hogy Istent és embertársait úgy szeresse, ahogy arra te tanítottál minket.

Hívek: Kérünk téged . ..

6. Add, Urunk, hogy keresztény testvéreinek szavát és jó példáját követve növekedjék életszentségben és bölcsességben!

Hívek: Kérünk téged ...

7. Add, Urunk, hogy összes tanítványaid mindig megmaradjanak a hit és a szeretet egységében!

Hívek: Kérünk téged . . .

 

Az Egyetemes könyörgések után a pap így szól a hívekhez:

Most pedig a keresztelendő gyermek és a magunk számára kérjük Isten szentjeinek közbenjárását!

A szentek nevei után mindnyájan közösen mondják: Könyörögj érettünk!

Szentséges Szűz Mária, Isten anyja

Keresztelő Szent János

Szent József

Szent Péter és Pál apostol

Szent N. (gyermek védőszentje)

Istennek minden szentjei

 

Imádság a gonosz lélek hatalmának megtöréséért

Az utolsó invokáció elhangzása után a pap így folytatja:

Mindenható örök Isten! Te azért küldted Fiadat e világba, hogy kiszabadítson minket a sátánnak, a gonosz léleknek a hatalmából, kimentsen a sötétség birodalmából, és helyet adjon nekünk a te világosságod csodálatos országában. Könyörögve kérünk, hogy szabadítsd meg ezt a gyermeket az áteredő bűntől, tedd őt szent Fölséged templomává, és engedd, hogy a Szentlélek lakozzék benne! Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Amen.

 

A keresztség előtti megkenés

A pap így folytatja:

Védelmezzen téged Krisztusnak a mi Üdvözítőnknek ereje! Ennek jeléül megkenünk téged az üdvösség olajával Krisztusban, a mi Urunkban, aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.

Hívek: Ámen.

A pap - semmit sem mondva - megkeni a keresztelendő homlokát a keresztelendők olajával.

 

A víz megáldása

I. Amennyibena víz, még nincs meg szentelve, a pap ezt mondja:

Állj mellettünk Urunk: Atyánk és Istenünk! Szenteld † meg ezt a vizet, hogy aki benne megkeresztelkedik, tisztuljon meg a bűntől, és szülessék újjá fogadott fiaidnak életére!

Szenteld † meg ezt a vizet, hogy akit vele Krisztus halálára és feltámadására megkeresztelek, Fiad képmásává legyen!

Szenteld † meg ezt a vizet, hogy akit kiválasztottál, a Szentlélek által újjászülessék, és helyet kapjon szent néped körében!

 

II. Amennyiben a víz már meg van szentelve, a fenti három invokáció helyett csak ezt mondja:

E megszentelt víznek titokzatos ereje által add meg kegyesen a lelki újjászületést gyermekednek, akit az Egyház hitében meghívtál a keresztségre, hogy örök élete legyen. Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Amen.

 

Ellentmondás a sátánnak

A pap így szól a szülőkhöz és a keresztszülőkhöz:

Kedves szülők és keresztszülők! A gyermeknek, akit az Egyház színe elé hoztatok, Isten jósága új, kegyelmi életet ad vízből és Szentlélekből. Neveljétek majd őt szent hitünk tanítása szerint! Féltő gonddal ügyeljetek arra, hogy az isteni élet napról napra növekedjék benne, és azt a bűn soha meg ne fertőzze!

Reméljük, hogy hitbeli meggyőződésetek hozott ide benneteket, és így készségesen vállaljátok a gyermek megkeresztelésével járó kötelességteket.

Gondoljatok arra, hogy egykor ti is részesültetek a szent keresztségben! Mondjatok tehát ellent a bűnnek! Azután pedig tegyetek tanúságot hitetekről Jézus Krisztusban! Ez az Egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg a gyermeket. Kérdezlek ezért benneteket:

Pap: Ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában élhessetek?

Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk.

Pap: Ellene mondotok-e a gonoszság csábításának, hogy a bűn uralma alá ne kerüljetek?

Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk.

Pap: Ellene mondotok-e a sátánnak, aki a bűn szerzője és fejedelme?

Szülők és keresztszülők: Ellene mondunk.

 

A hit megvallása

Pap: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében?

Szülők és keresztszülők: Hiszünk.

Pap: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett; akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján?

Szülők és keresztszülők: Hiszünk.

Pap: Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben?

Szülők és keresztszülők: Hiszünk.

Pap: Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban!

 

A keresztség kiszolgáltatása

Pap: Akarjátok-e, hogy gyermeketek elnyerje a keresztséget az Egyház hitében, amelyet az imént mindnyájan megvallottunk?

Szülők és keresztszülők: Akarjuk.

A pap megkereszteli a gyermeket, ezekkel a szavakkal:

N. én megkeresztellek téged az † Atya, és a † Fiú, és a † Szentlélek nevében.

 

A gyermek megkeresztelése után énekelhetik az alábbi akklamációt (dallama Szigeti Kilián: Missa Hungaricából a Credo 2. sora) vagy mondják:

Megtisztít a Bárány vére, - boldog aki megmossa benne köntösét.

 

Keresztség utáni megkenés

A pap így szól:

A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, megszabadított téged a bűntől. Vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott neked. Most pedig felken téged az üdvösség krizmájával, hogy szent népéhez tartozzál, és tagja maradj Krisztusnak, aki főpapunk, prófétánk, királyunk, és így elnyerjed az örök életet.

A pap ezután - semmit sem mondva - krizmával megkeni a megkeresztelt gyermek fejét.

 

Fehér ruha átadása

A pap így szól:

N. a keresztségben új teremtménnyé lettél, és Krisztust öltötted magadra. [Ez a hófehér ruha legyen keresztény méltóságod jele!] Hozzátartozóid szava és példája támogasson, hogy ezt a keresztény méltóságot tisztán megőrizd az örök életre!

A pap rá helyezi a megkereszteltre a fehér ruhát.

 

Égő gyertya átadása

A pap kezébe veszi a húsvéti gyertyáról meggyújtott gyertyát, amit az egyik szülőnek vagy keresztszülőnek ad át, és mondja:

Vegyétek Krisztus világosságát! Kedves szülők és keresztszülők! Rátok van bízva a világosság: a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertyaláng jelképez. Óvjátok gondosan gyermeketek hitét és benne a kegyelem fényét, hogy akire ma ráragyogott Krisztus fényessége, szüntelenül a világosság fiaként járja az élet útját! Maradjon állhatatos a hitben, és amikor az Úr eljön, elébe járulhasson az összes szentekkel együtt a mennyei hazában.

 

Az Úr imádsága

Szeretett testvéreim! Ez a gyermek, aki a keresztségben újjászületett, most már Isten gyermeke: nemcsak névleg, hanem a valóságban is. Az elsőáldozásán majd az Úr oltárához járul, és részesül az ő áldozati lakomájából, a bérmáláskor pedig elnyeri majd a Szentlélek ajándékainak teljességét; és Istent az Egyházban Atyának szólítja. A szent keresztségben mi is mindnyájan Isten fogadott gyermekei lettünk. Ezért tehát a most megkeresztelt N. -ért imádkozzunk együtt úgy, ahogyan az Úr Jézus Krisztus tanított minket imádkozni:

Miatyánk…

 

Avatás

Az édesanya az oltár elé áll gyermekével a pap az oltár mögött mondja:

A legszentebb édesanyának, a Boldogságos Szűz Máriának példáját követve, a keresztény édesanya is bemutatja gyermekét a mennyei Atyának.

Kedves édesanya! A gyermek Isten ajándéka. Ezért hálás szívvel mondj köszönetet érte a Mindenhatónak, és áldjad templomában az Ő nevét. Ne feledd azonban, hogy örömöd csak akkor lesz teljes, ha gyermekedben Istennek is kedve telik! Vigyázz tehát testére és lelkére! Tanítsd imádkozni, ismertesd meg vele Isten igazságait, és parancsait! Óvjad őt a hibáktól, és tartsd távol a bűntől.

Azért imádkozzál, hogy ne csak korban, hanem bölcsességben és kedvességben is növekedjék Isten és az emberek előtt! Bízd gyermeked sorsát és boldogságát a gondviselő Istenre! Kérdd Istent, hogy gyermeked egykor veletek együtt elnyerje az örök boldogságot!

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te a boldogságos Szűzanya szülése által a keresztény édesanyák fájdalmát örömre változtattad. Tekints kegyesen az (új) édesanyára, aki boldog szívvel jött el templomodba hálát adni! Áldd † meg őt és add kérünk, hogy a boldogságos Szűz Mária érdemeiért és közbenjárására a földi élet után gyermekével együtt elnyerje az örök boldogságot! Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen

 

Áldás és elbocsátás

A pap két kezét a hívek fölé terjeszti, és mondja:

Urunk, mindenható Istenünk, az élet és a szeretet szerzője, te aki az anyák szívébe oltottad a gyermek iránti szeretetet, áldd meg e megkeresztelt gyermek édesanyját, hogy amint most hálát ad gyermeke születéséért, örömét lelje gyermeke fejlődésében, jóságában és szeretetében.

Isten, minden atyaság forrása és példaképe, segítsd jóságosan e gyermek édesapját, hogy életének példájával elvezesse gyermekét a keresztény nagykorúságra!

Isten, akinek szeretete minden emberre kiárad, tekints le kegyesen a keresztszülő(-k)re és az itt egybegyűlt rokonokra és jóbarátokra: óvd őket a rossztól és ajándékozz nekik jólétet és békességet!

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú † és a Szentlélek!

Hívek: Amen.

Pap: Menjetek békével!

Hívek: Istennek legyen hála!

Típus: 
Keresztelés
Tartalom dátuma: 
szerda, 2018, január 10