A házasságkötés szertartása szentmisén kívül

 

A HÁZASSÁGKÖTÉS

SZERTARTÁSÁNAK RENDJE

SZENTMISÉN KÍVÜL

 

Bevezető szertartások

Bevonulás a templomba

 

A násznép és a jegyespár bevonulását - mely többféle formában történhet - az eskető pappal való jegyes-felkészítés során lehet megbeszélni.

A vőlegény és a mennyasszony bevonulása után a pap az oltár előtt állva keresztet vet, és mondja:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Hívek: Ámen.

Pap: Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól!

Hívek: És a te lelkeddel!

Pap: Kedves testvéreim, örvendezve jöttünk ma ide az Úr házába erre az ünneplésre. hogy N. és N. mellett legyünk ezen a napon, amelyen családi életüket kívánják megalapozni. Ez az óra kölönösen jelentős számunkra. Álljunk melléjük szeretettel és testvéri imádsággal. Velük együtt hallgassuk figyelmesen Istennek ma hozzánk szóló igéjét.

 

Könyörgés

Pap: Könyörgünk!

(Rövid csendben kéréseinkre gondolunk)

Tekints, Urunk, könyörgésünkre, és áraszd ki jóságosan kegyelmedet ezekre a testvéreinkre, N.-re és N.-re, hogy akik most házasságot kötnek szent oltárodnál, legyenek mindig állhatatosak a kölcsönös szeretetben! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké.

Hívek: Ámen.

 

AZ IGE LITURGIÁJA

 

SZENTLECKE

Szentlecke Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (12,31-13,8a)

Testvéreim! Törekedjetek a legértékesebb kegyelmi ajándékokra! Most ezért egy mindennél magasztosabb utat mutatok nektek. Beszéljek bár különféle nyelveken, szóljak akár az angyalok nyelvén: ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc és pengő cimbalom vagyok. Tudjam bár csodálatosan hirdetni az Isten igéjét, ismerjek bár minden titkot és minden tudományt, legyen bár olyan erős hitem, hogy megmozgassa a hegyeket: ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Osszam szét bár egész vagyonomat, sőt vessem oda testemet is úgy, hogy elégjek: ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos. A szeretet nem féltékeny. Nem kérkedik, nem gőgösködik. Nem kihívó, nem keresi a maga igazát. Haragra nem gerjed, a sértést nem tartja számon. Nem örül a gonoszságnak, hanem örül az igazság győzelmének. Mindent eltűr, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg sohasem.

Ez az Isten igéje.

Hívek: Istennek legyen hála!

 

Zsoltár vagy más alkalmas ének

 

EVANGÉLIUM

Pap: Az Úr legyen veletek!

Hívek: És a te lelkeddel!

Pap: EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (15,9-12)

Hívek: Dicsőség neked, Istenünk!

Búcsúbeszédében - az utolsó vacsorán - Jézus ezt mondta tanítványainak: Ahogyan az Atya szeret engem, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, mint ahogy én is megtartom Atyám parancsát, és megmaradok az ô szeretetében. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy örömöm teljék bennetek, és a ti örömötök is teljes legyen. Az én parancsom az, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.

Ezek az evangélium igéi.

Hívek: Áldunk téged, Krisztus.

 

Homília

 

A HÁZASSÁGKÖTÉS SZERTARTÁSA

 

A homília után a jegyespár és a tanúk felállnak.

A pap ezekkel vagy más hasonló szavakkal szól a jegyesekhez:

Kedves jegyespár! Eljöttetek ide a templomba, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje szívetek szeretetét, egyházának szolgája és a hívek közösségének színe előtt. Krisztus Urunk bőséges áldását adja erre a szeretetre. Titeket, akiket már megszentelt a keresztségben, most egy külön szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg titeket, hogy kölcsönös örök hűségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelességeit. A házasság szentségének méltósága őszinte szándékot kíván tőletek. Feleljetek ezért az Egyház kérdéseire!

Kérdések a házassági beleegyezés előtt

A pap megkérdezi a vőlegényt:

N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?

Vőlegény: Igen.

Pap: Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?

Vőlegény: Ígérem.

Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?

Vőlegény: Elfogadom.

Pap: Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?

Vőlegény: Ígérem.

 

A pap megkérdezi a menyasszonyt: N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?

Menyasszony: Igen.

Pap: Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?

Menyasszony: Ígérem.

Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?

Menyasszony: Elfogadom.

Pap: Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?

Menyasszony: Ígérem.

 

A házassági beleegyezés (consensus) kinyilvánítása

 

A pap így szól a jegyesekhez:

Kedves jegyespár! Most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni. Fogjátok egymással kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm stólával annak jeléül, hogy házasságtok Isten előtt felbonthatatlan lesz.

A házasulandók megfogják egymás jobb kezét, amelyet a pap átköt stólával.

A pap megkérdezi a vőlegényt: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlévő N.-t feleségül venni?

Vőlegény: Akarom.

Pap: Mondd tehát utánam: N., - Isten szent színe előtt - feleségül veszlek.

A vőlegény megismétli a pap szavait.

 

A pap megkérdezi a menyasszonyt: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarsz-e a jelenlévő N.-hez feleségül menni?

Menyasszony: Akarok.

Pap: Mondd tehát utánam: N., - Isten szent színe előtt - feleségül megyek hozzád.

A menyasszony megismétli a pap szavait.

 

A házassági beleegyezés elfogadása

 

A pap ezután így szól az új házasokhoz:

Most megkötött házasságtokat az Egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya, + a Fiú és a Szentlélek nevében.

Az új házastársak felelik: Ámen.

 

A pap leveszi kezükről a stólát, majd így folytatja:

Ti pedig, testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanúi e szent életszövetség megkötésének, amely Krisztus Urunk szavai szerint felbonthatatlan: ,,Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!'' (Máté evangéliuma 19,6)

 

A házastársi eskü

Az új házastársak esküt tesznek a feszületre, amelyet a tanújuk tart.

A pap mondja:

Most pedig, ősi magyar szokás szerint, esküvel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek! Tegyétek ujjatokat (kezeteket) a feszületre, és mondjátok utánam az eskü szavait!

 

Előbb a férj tesz esküt, jobb kezét a feszületre téve:

Isten engem úgy segéljen,

Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária

és Istennek minden szentjei,

hogy téged, N., szeretlek,

szeretetből veszlek feleségül,

Isten rendelése szerint,

az Anyaszentegyház törvénye szerint,

és téged el nem hagylak,

holtomiglan-holtodiglan

semmiféle bajban.

Isten engem úgy segéljen!

 

A feleség esküje:

Isten engem úgy segéljen,

Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária

és Istennek minden szentjei,

hogy téged, N., szeretlek,

szeretetből megyek hozzád feleségül,

Isten rendelése szerint,

az Anyaszentegyház törvénye szerint,

és téged el nem hagylak,

holtomiglan-holtodiglan

semmiféle bajban.

Isten engem úgy segéljen!

 

A gyűrűk megáldása és átadása

 

A pap megáldja az új házasok gyűrűit:

Áldja meg az Úr ezeket a gyűrűket, amelyeket a kölcsönös szeretet és a hűség jeléül most egymás ujjára húztok!

A pap meghinti szenteltvízzel a gyűrűket, majd így szól:

Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás ujjára, és mondjátok utánam:

N., - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül: - az Atya, - a Fiú - és a Szentlélek nevében!

A férj megcsókolja a feleség gyűrűjét, majd felesége ujjára húzza, közben ismételi a pap szavait:

A feleség megcsókolja a férj gyűrűjét, majd  férje ujjára húzza, közben ismételve a pap szavait:

N., - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül: - az Atya, - a Fiú - és a Szentlélek nevében!

 

Egyetemes könyörgések

 

Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, hogy szentelje meg és halmozza el áldásával az új házastársakat!

1. A Szentháromság egy Isten tartsa meg őket szilárd egységben és életadó szent közösségben!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

2. A mennyei Atya gondviselése adjon nekik hosszú életet és bőséges kegyelmeket!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

3. Krisztus békéje lakjék szívükben, és töltse el mindazokat, akik hajlékukba lépnek!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

4. A Szentlélek egyesítse szívüket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

5. A Szentháromság egy Isten fogadja be őket az élet alkonyán az örök boldogságba és végtelen szeretetébe!

Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

 

NÁSZÁLDÁS

 

Pap: Az új házaspárra könyörögve kérjük most Isten áldását, hogy segítségével jóságosan támogassa azokat, akiket a házasság szentségével gazdagított! Szent Istenünk, te Istenünk, te hatalmad erejével a semmiből megteremtetted a világot, majd miután a mindenség alapjait leraktad, és isteni képmásodra megalkottad az embert, a férfinak elválaszthatatlan segítőtársul adtad az asszonyt, hogy ne ketten legyenek többé, hanem egy emberként éljenek, és így arra tanítasz minket, hogy már nem szabad szétválasztanunk többé, amit akaratod egynek alkotott.

A hitvesi köteléknek Istenünk, te szent és fenséges értelmet adtál és úgy akartad, hogy a házastársi szövetség Krisztusnak és egyházának titokzatos kapcsolatát jelezze. Az asszonyt a férfi mellé te rendelted Istenünk, és erre a legősibb közösségre áldást adtál, s bár megbüntetted ősszüleink vétkét, és vízözönnel sújtottad a világot ez az áldásod mindvégig megmaradt.

Nézz tehát kegyesen ezekre a testvéreinkre, kik házastársi szövetségre lépve a te oltalmazó áldásodat kérik.

Add meg N., szolgálódnak, a szeretet és a béke ajándékát, hogy állhatatosan követhesse a szent asszonyok példáját, akiknek a dicséretét a Szentírás hirdeti.

Add, hogy férje bátran hagyatkozzék reá, és elismerve őt egyenlő társának, aki vele a kegyelmi életben is osztozik, illő tisztelettel legyen iránta, és mindvégig azzal a szeretettel szeresse, amellyel Krisztus szerette egyházát!

Most pedig azért könyörgünk, Uram, hozzád, hogy ezek a szolgáid mindig a hitnek és parancsaidnak útján járjanak, s a házastársi hűséget őrizve az erkölcsi tisztaságnak példái legyenek. Az evangéliumból merített erővel mindenki előtt tanúságot tegyenek Krisztusról, a termékenység áldásában részesülve bizonyuljanak erényes szülőknek, és fiaiknak fiait mind a ketten láthassák! Az életük legyen hosszú és boldog, s a szentek társasságába jussanak a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által.

 

A szertartás befejezése

 

Pap: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk: (Mindnyájan együtt mondják.)

Miatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint mennyben, úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!

 

BEFEJEZŐ ÁLDÁS

 

Pap: A mindenható Atyaisten adja meg nektek örömét, és áldjon meg titeket gyermekeitekben!

Hívek: Ámen.

Pap: Isten egyszülött Fia álljon mellettetek irgalmával a jó- és balsorsban!

Hívek: Ámen.

Pap: Isten Szentlelke árassza szívetekbe szeretetét mindenkor!

Hívek: Ámen.

Pap: És titeket is mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya, + a Fiú és a Szentlélek!

Hívek: Ámen.

 

A pap a templom kijáratáig kísérheti a távozó új házasokat.

 

SZÖVEGVÁLTOZATOK A SZERTARTÁSHOZ

 

Másik, válaszható bevezetés:

Pap: Kedves N. és N.,  az Egyház részt vesz örömötökben, és szeretettel fogad titeket szüleitekkel és barátaitokkal együtt ezen a napon, amelyen Isten, a mi Atyánk előtt teljes életközösségre kívántok lépni egymással. Hallgasson meg benneteket az Úr a ti örömötök napján. Küldjön nektek segítséget a mennyből, és óvjon meg titeket. Adja meg nektek mindazt, amire szívetek vágyakozik, és teljesítse minden kérésteket.

 

További választható bevezető könyörgések

2. változat

Istenünk, te a hitvesi köteléknek szent és fenséges értelmet adtál. Azt akartad, hogy a házasság szövetség Krisztusnak és az ô egyházának szent kapcsolatát jelezze. Add meg, kérünk, szolgáidnak, hogy amit hitükkel elfogadnak, az életükkel váltsák valóra. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,Isten mindörökkön-örökké.

Hívek: Ámen.

 

3. változat

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy e híveid, akik most házasságkötésre készülnek, egyre inkább növekedjenek hitükben,és hívő utódokkal gyarapítsák egyházadat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,Isten, mindörökkön-örökké.

Hívek: Ámen.

 

4. változat

Amikor az emberi nemet teremtetted, azt akartad, hogy a férfi és a nő eggyé legyen. E híveidet, akik most egymással életszövetségre kívánnak lépni, kösd össze a szeretet egyesítő kötelékével; hogy akiket a termékeny szeretet szolgálatára hívtál, legyenek a te nagy szereteted tanúi a világban! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké.

Hívek: Ámen.

 

További választható evangéliumi részletek

1.

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (5,1-12a)

Jézus egy alkalommal látta, hogy nagy népsokaság jön hozzá. Fölment a hegyre, ott leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Azután beszélni kezdett, és így tanította őket: ,,Boldogok, akik lelkükben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok a szelídek, mert az ô örökségük lesz a föld. Boldogok, akik sírnak, mert részük lesz a vigasztalásban. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert vágyakozásuk beteljesedik. Boldogok az irgalmasok, mert elnyerik az irgalmasságot. Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességszerzők, mert ők Isten igazi gyermekei. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, amikor szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazudozva minden rosszat fognak rátok miattam. Örüljetek és vigadjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyben!''

 

2.

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (5,13-16)

Jézus így tanított a hegyibeszédben: Ti vagytok a föld sója. De ha egyszer a só ízét veszti, ugyan mivel adnak ízt neki? Nem való már egyébre, mint hogy kidobják, az emberek pedig eltapodják. Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyre épült várost. Világosságot sem azért gyújtanak, hogy véka alá rejtsék, hanem lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek elôtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék érte mennyei Atyátokat!

 

3.

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből (7,21.24-29; rövidebb formában: 21,24-25)

Jézus így tanított a hegyibeszédben: ,,Nem mindenki jut be a mennyek országába, aki mondogatja nekem: Uram, Uram! -- hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. Aki hallgatja tanításomat, és tetteiben követi, hasonló a bölcs emberhez, aki szikla-alapra építette házát. Amikor aztán zuhogni kezdett a záporeső, és jött a hömpölygő áradat, kitört a szélvihar, és nekirontott a háznak, az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki pedig hallgatja tanításomat, de tetteiben nem követi, hasonló az oktalan emberhez, aki homokra építette házát. Amikor aztán zuhogni kezdett a záporeső, és jött a hömpölygő áradat, kitört a szélvihar, és megrohanta a házat, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.'' Ezzel Jézus befejezte a hegyibeszédet. A népsokaság elragadtatva hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.

 

4.

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (15,9-12)

Búcsúbeszédében -- az utolsó vacsorán -- Jézus ezt mondta tanítványainak: Ahogyan az Atya szeret engem, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, mint ahogy én is megtartom Atyám parancsát, és megmaradok az ô szeretetében. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy örömöm teljék bennetek. és a ti örömötök is teljes legyen. Az én parancsom az, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket.

 

5.

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (15,12-16)

Búcsúbeszédében -- az utolsó vacsorán -- Jézus ezt mondta tanítványainak. Ez az én parancsom: Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket! Nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki feláldozza az életét barátaiért. Ti akkor vagytok a barátaim, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem nevezlek titeket többé szolgáknak, hiszen a szolga nem tudja, mit cselekszik az ura. Barátaimnak hívlak titeket, mert mindent tudtotokra adtam, amit Atyámtól hallottam. Nem ti választottatok engem magatoknak, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek a világba, és gyümölcsöt teremjetek: maradandó gyümölcsöt. Akkor Atyám mindent megad majd nektek, bármit kértek tőle az én nevemben.

 

6.

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (17,20-26)

Jézus az utolsó vacsorán szemét az égre emelte, és így imádkozott: ,,Szent Atyám! Nemcsak azokért könyörgök, akiket nekem adtál, hanem azokért is, akik az ô szavuk nyomán hisznek majd bennem. Eggyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy, és én tebenned, úgy legyenek ők is egyek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem! Én megadtam nekik a dicsőséges (isteni) életet, amit te nekem adtál, hogy (általa) egyek legyenek (a szeretetben), amint mi egyek vagyunk: én bennük, te pedig énbennem. Legyenek tökéletesen egyek, és tudja meg így a világ, hogy te küldtél engem, őket pedig szeretetedbe fogadtad ugyanúgy, ahogyan engem szerettél! Atyám! Azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyenek velem azok, akiket nekem adtál. Lássák dicsőségemet, melyet te adtál nekem, hiszen te már a világ teremtése előtt szerettél engem! Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg téged. Én azonban ismerlek, és így ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy bennük legyen a szeretet, amellyel te szeretsz engem, és én őbennük legyek.''

 

Másik változat a házassági beleegyezés (consensus) kinyilvánítására

A pap kérdezi a vőlegényt: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlévő N.-t feleségül venni?

Vőlegény: Akarom.

Pap: Mondd tehát utánam: Én N. feleségül veszlek téged N., és megígérem, hogy megőrzöm irántad való hűségemet jó- és balsorsban, egészségben és betegségben, és hogy téged tisztelni és szeretni foglak életem minden napján.

A pap megkérdezi a menyasszonyt: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarsz-e a jelenlévő N.-hez feleségül menni?

Menyasszony: Akarok.

Pap: Mondd tehát utánam: Én N. feleségül megyek hozzád N, és megígérem, hogy megőrzöm irántad való hűségemet jó- és balsorsban, egészségben és betegségben, és hogy téged tisztelni és szeretni foglak életem minden napján.

 

További választható befejező áldások

Pap: Istenünk, az örök Atya, őrizzen meg benneteket egyetértésben és kölcsönös szeretetben, hogy Krisztus békéje töltse el lelketeket, és otthonotokban mindig megmaradjon!

Hívek: Ámen!

Pap: (Legyetek áldottak gyermekeitekben) találjatok az életben őszinte jó barátokra és éljetek minden emberrel igaz békességben!

Hívek: Ámen!

Pap: Isten szeretetéről tanúskodjatok a világban, hogy a szenvedők és a szegények, akikhez jók voltatok, egykor hálásan fogadjanak majd Isten örök hajlékában!

Hívek: Ámen!

Pap: És titeket, mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya, + a Fiú + és a Szentlélek!

Hívek: Ámen!

Típus: 
Esketés
Tartalom dátuma: 
csütörtök, 2017, november 16