Historia Domus 1994. év

 

HISTORIA DOMUS

1994.

 

Január

10-én, hétfőn írták alá az Apostoli Szentszék és a Magyar Köztársaság közötti Megállapodás-t (Accordo) a Magyar Honvédségnél és a Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálatról. A Vatikán részéről Angelo Acerbi érsek, apostoli nuncius, a Magyar Köztársaság Kormánya részéről Fűr Lajos honvédelmi miniszter volt az aláíró.

Április

16-án, szombaton a Vatikáni Apostoli Palotában kicserélték a Megállapodás ratifikációs okmányait. Az Apostoli Szentszéket Angelo Sodano bíboros, államtitkár, Magyarországot Keresztes Sándor Magyarország szentszéki nagykövete képviselte.

18.-ai hatállyal az Apostoli Szentszék felállította a Magyarországi Katonai Ordinariátust.

Ezzel egy időben II. János Pál pápa kinevezte Katonai Ordináriussá dr. Ladocsi Gáspár esztergomi teológiai tanárt, pápai káplánt és neki a sebargai címzetes püspöki címet adta.

27-én, szerdán dr. Ladocsi Gáspár kinevezett tábori püspök részt vett Takaró Károly református lelkész protestáns tábori püspökké való beiktatásán a Kálvin téri Református Templomban Budapesten.

Május

14-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár esztergomi teológiai tanárt, pápai káplánt dr. Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek szentelte püspökké a Szent István Bazilikában, Budapesten. A szentelésen megjelentek a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjai, a testvér egyházak képviselői, valamint a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetői, elöljárói és parancsnokai. A leendő tábori lelkészek közül jelen volt Németh László plébános a Szeged-Csanádi Egyházmegyéből és Berta Tibor a püspök titkára.

16-án, hétfőn dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vesz Polgár Marianne grafikus “Magyar főpapi címerek szerzetes- és lovagrendek címerei” című kiállításának megnyitó ünnepségén, a Magyar Honvédség Művelődési Házának Ovál termében.

21-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Budavári Dísz téren a Honvédelem Napja alkalmából megrendezett ünnepségen, valamint Kecskeméten Bíró László kinevezett kalocsai-kecskeméti segédpüspök püspökké szentelésén.

Ezen a napon a Magyar Köztársaság elnöke dandártábornokká nevezte ki dr. Ladocsi Gáspár tábori püspököt.

Június

7-én, kedden 11 órakor a Fiumei úti temetőben dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök végezte Kéri Kálmán nyugállományú vezérezredes búcsúztató szertartását. Az elhunyt hamvait még aznap, 18 órakor a Szent Gellért Plébániatemplom altemplomában helyezték örök nyugalomra a püspök által bemutatott gyászmise után.

27-én, hétfőn Győrben mutatott be ünnepi szentmisét dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök és ő vezette a Szent László körmenetet. A szentmise végén Pápai Lajos megyéspüspök átadta Hász István néhai tábori püspök pásztorbotját, és miséző kelyhét, melyet mindez idáig a kisbéri egyházközség őrzött.

Július

19-én, kedden dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök áldotta meg az MH 88. Légimozgékonyságú Zászlóalj csapatzászlaját Szolnokon.

21-én, csütörtökön Johann Weber graz-i megyéspüspök levélben értesíti a tábori püspököt, hogy elküldi számára az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó tábori püspökének, Bjelik Imre püspöknek a mellkeresztjét.

27-én, szerdán dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a bajai Mészáros Lázár Gépesített Lövészdandár laktanyájában imádkozott a várpalotai aknavető felrobbanása következtében elhunyt katonákért.

29-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök végezte Várpalotán Kránicz Antal őrnagy temetési szertartását, aki július 25-én az MH Központi Gyakorlóterén bekövetkező aknavető-robbanás miatti balesetben hunyt el.

31-én, vasárnap, dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök végezte a temetési szertartást Tolmácson, ahol Tordai Tibor posztumusz főtörzsőrmestert búcsúztatták el katonai tiszteletadással, aki a július 25-ei aknavető-robbanás miatti balesetben hunyt el.

Augusztus

7-én, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök kegyeleti emlékmisét mutatott be Jászberényben, a belvárosi templomban, az I. világháború kitörésének 80. évfordulója alkalmából.

14-én, vasárnap Székesfehérvárott, a város fogadalmi szentmiséjét dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök mutatta be. Ezen a napon adta át a Megyei Önkormányzat a Székesfehérvári Egyházmegyének a Szent István Művelődési Házat. Az ünnepség keretében a püspök előadást tartott “Székesfehérvár és a magyar szentek” címmel.

16-24-ig dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök az Amerikai Egyesült Államokba utazott Frőhlich Róbert vezető tábori rabbival, Takaró Károly protestáns tábori püspökkel és Szalay Tamás protestáns tábori püspök helyettessel az USA tábori lelkészi szolgálat meghívására.

22-24-ig a volt nyugati hadifoglyok nemzetközi találkozóján Urbán Imre leendő tábori esperes vett részt Debrecenben.

Szeptember

Az Esztergom-Budapesti érseki Főhatóság Körlevele 1994. VIII./1899. számon, köszönetnyilvánítás mellett felmentette dr. Ladocsi Gáspár tábori püspököt az Esztergomi Érseki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskola teológiai tanári beosztása alól. Ugyan ezen számú körlevél alapján felmentette eddigi beosztása alól Kocsis István plébánost és átengedte a tábori püspökség szolgálatára.

1-én, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár püspök találkozott Keleti György Honvédelmi Miniszterrel, akivel aktuális kérdésekről tárgyalt.

16-án, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök áldotta meg Veszprémben a német-magyar katonatemetőt.

18-án, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök celebrálta a Muhi csata emlékére bemutatott misét Bükkszentkereszten.

22-én, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Budapest Vizafogói plébánián “A fegyveres szolgálat az evangélium tükrében” címmel előadást tartott.

25-én, vasárnap Búcsúszentlászlón dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök ünnepi zarándok szentmisét mutatott be Fogolykiváltó Boldogasszony tiszteletére.

27.-e és október 4.-e között az Apostolat Militaire International által szervezett konferencián a szolgálatot dr. Szaradits József, leendő tábori esperes képviselte Portugáliában.

Október

1-ei hatállyal kinevezik Németh László szeged-csanádi egyházmegyés papot a szentendrei helyőrség tanintézeti tábori lelkészévé és előléptetik őrnaggyá. Ezen a napon kapja meg kinevezését Berta Tibor kaposvári egyházmegyés pap tábori püspöki titkárrá és előléptetik századossá.

10-14-ig a katonalelkészek pasztorális konferenciáján, Urbán Imre leendő tábori esperes képviselte a szolgálatot Lüneburg-ban.

13-15-ig dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Varsóban tartózkodott, a lengyel tábori püspök meghívására.

15-ei hatállyal kapta meg tábori esperesi kinevezését Ceglédre Urbán Imre egri egyházmegyés pap és egyidejűleg előléptették alezredessé.

19-én, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Dobogókőn.

22-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Olaszországba utazott, hogy részt vegyen Capestranoban a város szülöttének és a tábori lelkészek védőszentjének Kapisztrán Szent János hitvalló emlékére rendezett megemlékezésen, ahol ünnepi szentmisét mutatott be.

27-én, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Magyar-Amerikai Katonai Munkacsoport meghívására részt vett a Hadik Szállóban megtartott azon eseményen, amelynek keretében a Tábori Rabbi hivatásához szükséges kegytárgyak ünnepélyes átadására került sor.

28-án, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök emlékezett meg a Hadtörténeti Múzeumban az 50 éve mártírhalált halt Kálló Ferenc alezredes, tábori esperesről.

November

1-én, kedden, dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett a Honvédelmi Minisztérium Vezető Értekezletén.

Ezen a napon nevezték ki dr. Szaradits József győri egyházmegyés papot tatai tábori esperessé, és egyidejűleg előléptették alezredessé. Szintén november 1.-ei hatállyal kapta meg kinevezését Kocsis István esztergomi egyházmegyés pap budapesti tábori esperessé, alezredesi rendfokozattal, valamint Kóczán Árpád székesfehérvári egyházmegyés pap tanintézeti tábori lelkésszé alezredesi rendfokozatban, valamint Kovács János kalocsai egyházmegyés pap alezredesi rendfokozattal a Szolnoki Repülőtiszti Főiskola lelkészévé és Haller László szombathelyi egyházmegyés pap győri helyőrségi tábori lelkésszé főhadnagyi rendfokozattal.

4-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök szentmisét mutatott be az Osstffyasszonyfai I. világháborús hadifogoly-temetőben.

10-én, csütörtökön dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök jelenlétében katonai tiszteletadással fogadták a Rómábol hazahozott Mester István pápai prelátus hamvait a Petőfi Sándor laktanyában.

Ezen a napon dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök  a várnai csata 550. évfordulóján  szentmisét mutatott be a Budavári Nagyboldogasszony Plébániatemplomban.

11-én, pénteken dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök a Budai Várban koszorúzáson vett részt a várnai csata emlékére rendezett ünnepségen, ahol megemlékező imát mondott, majd megáldotta a Hadtörténeti Intézet díszudvarán felállított emléktáblát.

12-én, szombaton dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök részt vett Mester István pápai prelátus újratemetésén Egerben.

16-án, szerdán tábori lelkészi találkozó volt Dobogókőn.

December

1-i hatállyal az MH hivatásos tiszti állományába kinevezték őrnagyi rendfokozattal Szabó Mihály görög katolikus lelkészt Veszprémbe, valamint Szabó Oszkár pécsi egyházmegyés papot, főhadnagyi rendfokozattal Pécs helyőrségi lelkésszé.

3-án, szombaton Kocsis István alezredes, tábori esperes áldotta meg a Kerepesi-temető 14. sz. parcellájában az elhunyt katonák emlékére felállított kopjafát.

18-án, vasárnap dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök Letkésen szentmise keretében megáldotta a hősi halottak emléktábláját.

 

 

Típus: 
Historia Domus
Tartalom dátuma: 
szombat, 1994, január 1