2015. április 29. - 109. adás

 

INTER ARMA CARITAS - FEGYVEREK KÖZÖTT A SZERETET

2015. április 29. - 109. adás mely itt hallgatható meg: http://www.honvedelem.hu/cikk/50712

Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról.

A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

A 109. ADÁS ÍRÁSOS - SZERKESZTETT VÁLTOZATA

 

Ha próbára teszed hitemet,
és utamat sűrű ködbe futtatod,
mely kioltja a tájékozódást,
add meg, ha lábam reszket is,
hogy tekintetem nyugodt és tiszta legyen,
élő tanúsága annak, hogy Te velem vagy,
és békében élek.
Ha próbára teszed hűségemet,
és megengeded, hogy levegőm is kevesebb legyen,
és az, az érzésem,
mintha a föld kicsúszna lábam alól,
akkor is add meg, hogy tekintetem azt hirdesse:
senkinek sincs oly hatalma,
mely elszakíthatna tőled,
akiben élünk, mozgunk és vagyunk.

 

Helder Camara érsek gondolataival köszönti önöket a szerkesztő, Fodor Endre. Az Inter arma caritas mai adásában a következőkről hallanak:
„Interkulturális és vallási különbségek a jelenkori konfliktusokban” címmel tartottak nemzetközi konferenciát, amelyen a vallás szerepéről beszéltek a mai fegyveres konfliktusokban, a vatikáni diplomáciai konfliktuskezelésre valamint a vallási alapon szerveződő terrorszervezetek viszonyulására világítottak rá az előadók a Nemzeti Közszolgálati Egyetem konferenciáján.
Nádasi Alfonz Hadinapló című kötetét folytatjuk majd, amelyet Bőzsöny Ferenctől hallanak.
Kalendárium a legfontosabb eseményekkel és hozzá köthető személyekkel.

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egy konferenciát tartott, amelynek témái között szerepelt a vallás szerepe a mai fegyveres konfliktusokban, a Vatikán diplomáciai konfliktuskezelése valamint a vallási alapon szerveződő terrorszervezetek viszonyulása más vallások gyakorlóihoz. A konferenciát többek között a magyar Katonai Ordinariátus, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa valamint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzetbiztonsági Szakkollégium közösen szervezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel. Az előadásokon szó volt a vallási szervezetek szerepéről hadseregekben, az Iszlám Állam elleni fellépésről, a Vatikán diplomáciai konfliktuskezeléséről. A meghívottak között volt Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.

Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, az MTA tagja

- Minden konfliktuskezelésnek különböző síkjai vannak. Az egyik lehet az, hogy egy államközi konfliktusban a két felet közelebb hozni egymáshoz. Ez annyiban lehetséges, mint jó szolgálati misszió, amennyiben a két fél vagy legalább azok valamelyike ezt kívánja. Nyilván mindig attól függ, hogy milyen a felek előzetes készsége vagy szándéka. Ebben a Szentszék tud segíteni. Egy másik problémakör, amikor az államhatalom valahol nagyon gyenge, amikor különböző fegyveres szervezetek terrorizálnak akár egy egész régiót. Ilyen helyzetekben inkább humanitárius szervezetekkel, inkább a diplomáciai képviseletekből kiindulva, de már a társadalomnak a tényezőivel lehet valamilyen szinten párbeszédet folytatni. Ennek néha etnikai csoportokhoz, vallási közösségekhez fűződő kapcsolatok is a segítői lehetnek. Tehát százféle helyzet van és különböző törekvések. Azt hiszem, hogy nekünk mindig az embert kell nézni és az embert kell segíteni abban, hogy akár a fizikai életkörülményeit, a békéjét, az életlehetőségeit megteremtse, megőrizze, akár pedig, hogy életének a célját tudja követni, tehát a vallásszabadságot, a lelkiismereti szabadságot és az e szerint való életet. Ilyen szempontból különösen súlyos a helyzet ott, ahol a keresztény vallása miatt üldöznek vagy megölnek embereket. Nyilván ilyenkor a közvetítésnek akkor van helye, ha létezik olyan hatalom a régióban, aki hajlandó fölvállalni az emberi jogok védelmének ügyét. Ebben az esetben a Szentszék természetesen mindig keresi a módot arra, hogy közvetítsen vagy közbelépjen. Nagyon sok olyan feladat is van, ahol humanitárius segítséget kell eljuttatni a helyszínre. Ez pedig nem mindig a nagyhatalmak segítsége, hanem helyi tényezők segítségével is történik. Például a Caritas Internationalis jelenleg is, de más egyházi segélyszervezetek, egyházmegyei intézmények is jelen vannak és működnek a területen. Ugyanakkor persze az Iszlám Államra túlságosan koncentrálunk, mert szinte szándékosan is a tv nyilvánossága előtt kivégzéseket folytatnak, tehát provokatív módon jelenik meg a keresztényellenesség, az embertelenség. De azért az utóbbi években azt tapasztaltuk, hogy még messze nem létezett az Iszlám Állam és már évi 150000 embert megöltek azért, mert keresztény, Indiában, Indonéziában, Afrika különböző pontjain. Tehát egy rendkívül elterjedt és veszélyes jelenségről van szó. Ennek egyik nagyon közismert és feltűnő formája az, ami ebben a szélsőséges összefüggésben történik. 

 

Nádasi Alfonz Hadinapló, a kötet felolvasását folytatjuk, Bőzsöny Ferencet hallják. 

- Május 3.

Reggel meghozott a futárkocsi. A géppisztolyos biztosítóm olyan gyáva kukac volt, hogy a közismert veszélyes helyeken, néhány sűrű erdőrészben, valósággal remegett a kezében a flinta. Mint valami bolondra nézett rám, hogy én közben breviáriumozok. Gyalog mentem be a műúttól, mert a futár tovább ment. Egész nap a sebesültekkel voltam, jelentést írtam a halottakról.
Még teljesen a hónap elején történt, hogy egy tényői fiút kivégeztek. Sohasem állítottam ki hivatalos jelentést. A szövegben az áll, hogy életét adta a hazáért. Mikor megkérdeztem, hogyan kell ilyen szöveget kiállítani, a rövidlátó, oktalan segítőim, áthúzatták velem ezt a szöveget. Ó, én oktalan. Nem gondoltam, mekkora fájdalmat okozok a szegény feleségének. Ma aztán megkaptam. Válaszolt a jelentésre. Nagyon fájdalmasan írta, hogy nem kell gúnyt űzni belőle. Teljesen igaza van. Szerencse, hogy nem tudta meg az igazságot, hogy az urát kivégezték. Ma utánanéztem ennek az ügynek. Ismét csak megerősödött bennem az az utálat, ami elfog az ilyen hír hallatára: kik a nagyobb hazaárulók? Ez a szerencsétlen is, ámbár haszontalan ember volt, de semmivel sem bűnösebb, mint a nagykutyák, akik mészárszékre viszik az ezreket. Gyáva volt, próbált szökni, elfogták, kivégezték. Nagyon szégyellem, hogy engedelmeskedtem az iroda embereinek, mikor tanácsért fordultam hozzájuk. Soha többé ilyen szövegjavítást nem végzek el!
Egész hadiszolgálatom egyik szégyene ez a kivégzés. Az a szabály, hogy a katolikus tábori lelkész köti be a kivégzendő szemét kendővel. Bambán álltam, mikor nekem ezt megmondták a kivégzés előtt néhány perccel. A kivégző alakulat benn állt a többi között, tehát szegény áldozat nem tudhatta, ki intézi el sorsát. Odavezették a tér közepére, a kivezényelt szakasz felé fordították. Nekem intett a kivégzést vezető tiszt; már nem emlékszem a rangjára. Annyira megrendültem, bosszankodtam, haragudtam, szégyelltem magamat. Gondoltam, botrányt keltek. Kezembe adtak egy fehér kendőt, hogy kössem be a szegény legény szemét. Letérdelt.
Mikor a közelébe kerültem, villámgyorsan magamra kötöttem a kendőt, és állva maradtam. Rettenetes felfordulás keletkezett. Páter, mit csinálsz? Őrület, szégyelld magadat, megőrültél?! Pár másodpercig tartott az egész. Letépték rólam a kendőt. Mint egy eszeveszett kiáltottam: Engem lőjetek agyon!
Látták, hogy szinte eszemen kívül vagyok, mindenki hozzám rohant. Felfordult a rend, a vezénylő tiszt kiabált: Vezessék el a lelkészt! Kitéptem magam a karjaik közül, lehajoltam a legényhez, bekötöttem a szemét, de előbb fölkeltettem a tökéletes bánatot. Magam sem tudom, hogy abban a felfordult világban hogyan tudtam mindezt megtenni.
Híre eljutott a tábornokhoz. Hivatott. Elmondatta velem, mi történt, és miért tettem ezt a soha nem hallott jelenetet. Nem tudtam más magyarázatot, mint azt, hogy egyetlen pillanat alatt feltámadt bennem az elmúlt idők végtelen aljassága, amelyben az ilyen szerencsétlent, mint megtévedtet, hazaárulónak mondunk, ugyanakkor pedig tudatos gyávák kitüntetéseket kapnak.
A vezérőrnagy némán hallgatott, mert már ismert annyira, hogy nem fogadok el katonai kibúvó magyarázatot.
Istenem, bocsáss meg nekem is, hogy így tettem. 

 

MÚLTIDÉZŐ KALENDÁRIUM

1326. április 24-én Károly Róbert király megalapítja a Szent György Lovagrendet. A magyarországi alapítású Szent György Lovagrend a legrégebbi világi lovagrend, a korábban alakult lovagrendek mind egyházi lovagrendek voltak. A lovagok világi és egyházi szolgálatokat egyaránt elláttak. Egyházi feladatukból fakadt a kereszténység védelme, az ünnepek fényének biztosítása, a gyöngék, szegények és elesettek védelme, támogatása. A rend alkotmányát 1990-ben régi szellemben, de a XX. század végi követelményeknek megfelelően felújították. 
1514. április 24-én Bakócz Tamás esztergomi érsek Dózsa Györgyöt nevezte ki a keresztes seregek vezetőjévé. 
1490. április 26-án hunyt el Bécsben Hunyadi Mátyás magyar király.
1711. április 30-án a kuruc hadsereg a nagymajtényi-síkon leteszi zászlóit a császári hadsereg előtt és fegyvereit megtartva hazaoszlik. Károlyi Sándor a kuruc hadsereg főparancsnoka és Pálffy János császári tábornagy, főparancsnok Szatmár városában megkötik a Rákóczi szabadságharcot lezáró békeszerződést. 
1849. április 25-én a komáromi várnál vívott csata során a hajóácsok és a magyar honvédség műszaki katonái egyetlen éjszaka alatt építettek meg egy átkelőt a Dunán és ez nagyban hozzájárult a magyar csapatok sikeréhez. Ez a nap a magyar honvédség műszaki katonáinak napja.
1870. április 30-án született Lehár Ferenc zeneszerző, katonakarmester. Az iránta való tiszteletből ezen a napon van a Magyar Katonazene Napja.
1968. április 25-én hunyt el gróf Stomm Marcel honvéd altábornagy, II. világháborús hadtestparancsnok. 
1989. április 25-én kezdődött meg a szovjet csapatok részleges kivonása Magyarországról. 
2011. április 25-én a Magyar Honvédség átvette a magyar szentkorona és a koronázási jelvények teljes körű őrzését.

 

Köszönöm, hogy hallgatták adásunkat, velünk tartottak, tegyék ezt majd jövő héten is. Balassi Bálint Egy könyörgés című versének gondolataival köszöni meg a figyelmet a szerkesztő, Fodor Endre.

1
Nincs már hová lennem, kegyelmes Istenem,
Mert körülvett éngem szörnyű veszedelem,
Segedelmem, légy mellettem, ne hágyj megszégyenednem!
2
Vagy ha azt akarod, hogy tűrjem ostorod,
Csak rút szégyentől ódd fejemet, ha bántod,
Halálomot inkább elhozd, hogynem rútíts orcámot!
3
Áldj meg vitézséggel, az jó hírrel, névvel,
Hogy szép tisztességgel mindent végezzek el,
Öltöztess fel fegyvereddel, jó ésszel, bátor szívvel!
4
Ne gyalázzon éngem kevély ellenségem,
Te légy, Uram, vélem, jótévő Istenem,
Nagy szégyenem ne viseljem tovább, s ne hágyj elesnem!
5
Kiért dicsérhessen lelkem mindenképpen,
Hogy mindenek ellen megtartottál épen,
Áldott Isten, hála légyen néked örökké, Ámen.

 

ÉSZREVÉTELEIKET, JAVASLATAIKAT VÁRJUK, ÉS TISZTELETTEL FOGADJUK AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

POSTACÍM: Katolikus Tábori Püspökség, 1054 Budapest, Szabadság tér 3.

E-mail: berta.tibor@hm.gov.hu 

Típus: 
Rádióműsor
Tartalom dátuma: 
szerda, 2015, április 29