Útmutató egyházi kifejezések helyesírásához

 

Útmutató egyházi kifejezések helyesírásához

 

Forrás: http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=450

 

A

advent; adventi koszorú

alapítvány; Batthyány-Strattmann László Templomért Alapítvány, Magyar Hospice

Alapítvány

áldozás; szentáldozás

államtitkár; bíboros államtitkár, államtitkár-helyettes; Államtitkárság (intézménynév, a Római Kúria egyik hivatala)

ámen

angolkisasszonyok; Angolkisasszonyok Szerzetesrend (történeti intézménynév)

anyaegyház; Anyaszentegyház

apostol; Szent János apostol

aprószentek (1. a Heródes által leöletett gyermekek; 2. azok ünnepe)

Atya; atyaisten (vallástörténeti fogalom). Atyaisten, Atya Úristen, mennyei Atya

 

B

bazilika; esztergomi bazilika, Szent István-bazilika, Szent Péter-bazilika, lateráni bazilika, lateráni patriarkális bazilika, lateráni Szent János-bazilika, Jézus Szíve bazilika; bazilikastílus

bérmaapa, bérmaanya

Biblia (könyvcím), biblia (konkrét kötet); bibliaolvasás, bibliafordítás

bíboros; bíboros püspök, bíboros érsek, bíboros prímás, bíboros prefektus, bíboros államtitkár (egyházi hivatalok bíborosi rangú betöltői); püspökbíboros, diakónusbíboros, presbiterbíboros (a bíborosi kollégium három rendje)

boldog; Árpád-házi Boldog Jolán, Boldog Apor Vilmos (1. még: Piusz) Boldogasszony

böjt; böjtidő, nagyböjt

búcsú; búcsúcédula, búcsújárás, búcsújáró hely, szentkúti búcsú, Mária neve búcsú

 

C

cenákulum

 

D

diakónus, diakonissza; diakonátus, diakónia

domonkos, dominikánus; Szent Domonkos-rend, domonkos rend; Szent Domonkos-rendi szerzetes, domonkos rendi szerzetes, dömés (régies elnevezés)

 

E

egyetem; lateráni egyetem, Pápai Lateráni Egyetem (intézménynév), Pápai Gergely Egyetem (köznyelvi használatban: Gregoriána), Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pázmány Péter katolikus egyetemi

Egyház, a Szent Római Katolikus Egyház vagy a Katolikus Egyház (az intézménynév teljes és rövidebb formája); katolikus egyház, református egyház (köznyelvi használatban); kisegyház

egyházatya

egyházközség; szeged-rókusi egyházközség

egyházmegye, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (intézménynévként); egyházmegyei zsinat, egyházmegyés pap

elsőáldozás

elsőpéntek, elsőcsütörtök, elsőszombat, elsővasárnap

érsek; esztergomi érsek, bíboros érsek, kalocsa-kecskeméti érsek; érsek-püspök (püspöki egyházmegye érseki rangban lévő főpásztora), hercegérsek; érseki helynök

eszkatológia

eucharisztia (szentmise), Eucharisztia (az Oltáriszentség); Eucharisztia éve; eucharisztikus kongresszus, Eucharisztikus Világkongresszus

evangélium; Krisztus evangéliuma, Máté evangéliuma, Máté-evangélium

 

F

Fehér Atyák (intézménynév), fehér atyák (az intézmény tagjai)

felekezeten kívüli istenhit, de: felekezetenkívüli(ek),

felekezetenkívüliség, de: felekezeten kívüli istenhit

feltámadás

Fiú, Fiúisten, Isten (egyszülött) Fia, Emberfia

Fokoláre Mozgalom

főegyházmegye; Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye (intézménynévként), kalocsa-kecskeméti főegyházmegyei zsinat

földöntúli (pl. boldogság)

főplébánia; Belvárosi Főplébánia (intézménynév), belvárosi főplébánia-templom

 

G

Genezáreti-tó

Gergely-naptár, I. Nagy Szent Gergely, Nazianzi Szent Gergely,

VII. Szent Gergely

Getszemáni-kert

görögkeleti (ortodox)

 

H

halottak napja

hegyi beszéd

Hiszekegy (az ima neve)

húsvét

 

I

irgalmasok (irgalmas rendi szerzetes), irgalmas rend (nem hivatalos megnevezés), irgalmas rendi, irgalmas nővér

isten (vallástörténeti fogalom), Isten (tulajdonnév); Atyaisten,

Fiúisten, Szentlélek Isten, Jóisten

istenfélő, istenhívő, istenkeresés, istenkereső, istenszerető,

istenimádó, istentagadó, istentelen

istentisztelet

Istenszülő, Istenanya (Szűz Mária)

 

J

Jézus Krisztus; Kisjézus, a gyermek Jézus, Jézuska

Jó Pásztor (Jézus Krisztus)

 

K

Kálvária (bibliai helynév); kálvária (köznév), kálváriajárás

kánai menyegző

kápolna; Bakócz-kápolna, Sixtus-kápolna, Jézus Szíve-kápolna

karácsony; karácsonyeste

karitász; Katolikus Karitász; karitászmunkatárs

Kármel hegy; karmelita

katekizmus; A Katolikus Egyház katekizmusa (műcím)

katekézis, katekéta

katekumen, katekumenátus

kedvesnővér (szerzetesnő)

keresztanya, keresztapa

keresztútjárás, keresztjárás

klérus; klerikus; klerikalizmus

kompletórium

konferencia; püspöki konferencia, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (rövidítve: MKPK)

kongregáció; Kléruskongregáció, Hittani Kongregáció, Szenttéavatási Ügyek Kongregációja (a Római Kúria dikasztérumai); bencés kongregáció (szerzetes intézményi fajta); Magyar Bencés Kongregáció (konkrét intézmény)

konklávé

Központi Papnevelő Intézet (intézménynév), központi szeminárium (köznév)

Krisztus; Krisztus-fej, Krisztus-hit, krisztushívő (keresztény)

Krisztus Király

krizma

 

L

laudes (reggeli imaóra)

lelki élet

lelkipásztor, lelkiatya, lelkivezető,

lelkigyakorlat, lelkifurdalás, lelkiismeret, lelkiismeret-vizsgálat

litánia; lorettói litánia, Szent József-litánia, Jézus Szíve-litánia

liturgia; szent liturgia

 

M

Magyar Kurír

Mária-oltár, máriaüveg, máriás

matutínum (hajnali imaóra)

menny; mennyország, de: menyegző, kánai menyegző

metropólia, metropolita

Miasszonyunk (Szűz Mária)

Miatyánk (az ima neve), Mi Atyánk (az imádság kezdőszavai)

mindenszentek (ünnepnév)

mise; miseszöveg, miserend

misszále vagy misszálé (misekönyv)

 

N

Nagyboldogasszony

nagyböjt

Nagyasszonyunk (Szűz Mária), Magyarok Nagyasszonya

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

nagymester (lovagrendben)

nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat

Názáreti (a Názáreti Jézus)

nemhívők (főnév), de: nem hívő ember; nemkeresztény,

nemkatolikus

név; Jézus neve, Mária neve, Mária neve búcsú, Mária szent nevének ünnepe

nóna (az egyik napközi imaóra)

nyolc boldogság

 

O

Olajfák hegye

oltáregylet

Oltáriszentség (Jézus személyi misztériuma), oltáriszentség (a hét szentség egyike)

Ószövetség (mint könyveim), ószövetség (mint kor)

örömhír (evangélium), Krisztus örömhíre

Őszentsége (a mindenkori pápa)

 

P

pápa; XVI. Benedek pápa, pápaválasztás

paradicsom (Édenkert)

pásztor; a Jó Pásztor; pásztorlevél

pátriárka (bibliai ősatya és keresztény egyházfő); patriarkális, patriarkátus

példabeszéd; a Példabeszédek könyve

perikópa (szentírási szakasz)

Piusz; X. Szent Piusz, IX. Boldog Piusz

plébánia; Szent Imre Plébánia, Magyarok Nagyasszonya Plébánia (intézménynevek); plébániatemplom, Szent Margit-plébániatemplom

plébános; apátplébános, esperesplébános

pokol

prímás, hercegprímás

pünkösd, pünkösdhétfő

püspök; megyéspüspök, segédpüspök, címzetes püspök, bíboros püspök; szeged-csanádi püspök

püspöki kar (püspökök összessége), püspöki konferencia (testület), Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (intézménynév)

püspökség, győri püspökség

 

R

Regnum Marianum; regnumi rend; rendfőnök, rendtárs, rendtartomány; apácarend, szerzetesrend; Szent Ferenc-rend vagy ferences rend, bencés rend vagy Szent Benedek-rend, domonkos rend vagy Domonkos-rend, Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend; ferences rendi (ferencrendi), Szent Benedek-rendi (bencés rendi). Domonkos-rendi (domonkos rendi)
rendház; ferences rendház (épület), Aquinói Szent Tamás Rendház (intézmény)

rituálé (szertartáskönyv)

rózsafüzér; Rózsafüzér Királynője, Rózsafüzér Társulat

 

Sz

szent; Aranyszájú Szent János, Árpád-házi Szent Margit; Szent István-i (l. még: Gergely, Piusz)

szentáldozás, szentbeszéd, szenteste, szentév, szentmise, szentostya; Szent Család, Szent Ostya, Szent Test, Szent Vér, Szent Szív (Jézussal kapcsolatban); Szent Sír (Jeruzsálemben); Szent Kereszt, Szent Kereszt-templom, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe, Szent Kereszt Felmagasztalása Plébánia

szenttéavatás, Szenttéavatási Ügyek Kongregációja, de: szentté avat

szentatya (ókori egyházatya), Szentatya (Őszentsége, vagyis a mindenkori pápa) Szentföld

Szentháromság; Szentháromság-templom; szentháromságos

Szentírás (a Biblia), szentírás (a Biblia egy konkrét példánya); szentírásolvasás

Szent Jobb

Szent Korona

Szentlélek; Szentlélek Úristen

szentszék (egyházi bíróság); Szentszék, Apostoli Szentszék

szeplőtelen fogantatás; Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának (fő)ünnepe, a szeplőtelen fogantatás ünnepe

szeretethimnusz

szerzetes, szerzetesnő, szerzetesrend;

szerzetes pap, szerzetes testvér, szerzetes elöljáró, trappista szerzetes

szexta (az egyik napközi imaóra)

szinódus; Püspöki Szinódus (intézménynév)

szkóla (énekkar)

szív; Jézus Szíve, a Szent Szív, Szűz Mária Szíve, Szűz Mária szeplőtelen szíve

Szűz Mária, Szűzanya, Szent Szűz

 

T

Tábor-hegy, Tábor-hegyi templom; domonkos templom, fogadalmi templom, koronázási templom, egyetemi templom, sziklatemplom; szeged-rókusi templom, Szentlélek-templom, Nagyboldogasszony-templom, Szent Anna-templom, Kispest-Wekerle-telepi Munkás Szent József-templom; Mátyás-templomi, Szent Család-templomi

templomjáró, templomba járás

tercia (az egyik napközi imaóra)

test; az Úr Teste (Eucharisztia), az Úr teste (pl. a kereszten); Krisztus Szent Teste és Vére

testamentum; Ó- és Újtestamentum (könyveim)

tisztítóhely, tisztítótűz

tízparancsolat

 

U

Úristen; Úr Jézus,

úrnapja,

úrvacsora

 

Ü

Üdvözlégy (az ima neve), Üdvöz légy! (köszöntés)

ünnep; Szent István-ünnep, Krisztus Király ünnep, Mária szent nevének ünnepe

 

V

Vatikán; Vatikánváros, Vatikánvárosi Állam; Vatikáni Vegyesbizottság vesperás (esti imaóra) világi pap vízkereszt

 

Zs

zsinat; esztergomi zsinat, kalocsa-kecskeméti egyházmegyei zsinat; Niceai Zsinat, Trentói Zsinat, II. Vatikáni Zsinat (egyetemes zsinatok mint intézmények nevei)

Típus: 
Könyvtár
Tartalom dátuma: 
péntek, 2018, február 16