24
március
péntek
március 24. péntek

KALENDÁRIUM

Március 24. péntek

Nagyböjt 3. hete

 

ISTENES ÉS VILÁGI GONDOLATOK

„Judit így szólt a nép vezetőihez: Hallgassatok meg engem Betúlia lakóinak elöljárói, mert nem helyesen szóltatok a nép előtt ezen a napon és esküvel állítottátok azt Isten és magatok között és azt mondtátok, hogy át fogjátok adni a várost ellenségeinknek, ha ezekben a napokban az Úr, a mi Istenünk nem jön segítségünkre. Kik vagytok ti, hogy kísértitek Istent a mai napon és Isten helyére állítjátok magatokat az emberek fiai között? A mindenható Urat kísértitek és nem értetek meg soha semmit. Az emberi szív mélységeit sem tudjátok kikutatni és eszének járását kibogozni, hogyan tudnátok az Istent, aki mindezeket alkotta, kifürkészni, gondolatát megismerni és tervét megérteni? A legkevésbé testvéreim! Ne ingereljétek az Urat, a mi Istenünket, mert ha nem akar ez alatt az öt nap alatt megsegíteni, van hatalma arra, hogy oltalmazzon, amely napokon akar, vagy elpusztítson minket ellenségeink előtt. Ti ne próbáljátok zálogba venni Urunk Istenünk akaratát, mert Isten nem olyan, mint az ember, hogy meg lehet fenyegetni, vagy mint az ember fiát meg lehet ítélni. Ezért ha szabadulást várunk tőle, hívjuk őt segítségül és meghallgatja szavunkat, ha neki úgy tetszik.” (Judit8,11-14)

Az istenfélelem ellentéte az istenkísértés, amikor az ember próbára akarja tenni az Istent. Annakidején ezt úgy fogalmazták meg a politikai tisztek: „isten, ha vagy, segíts, ha tudsz”. Ez a klasszikus vakmerőség. Judit Isten segítségében bízik és nem a „politikai valószínűségekkel” törődik. A hit nagy példája ő.

 

„Az érzéki gyönyör a lelkek egyesülése nélkül mindig állatias volt, és az is marad: nyoma sincs utána az emberben valami nemesebb érzelemnek, inkább a megbánásnak.” (Ludwig van Beethoven német zeneszerző +1827)

A mi érzékiség vezérelte világunkban, ahol majdnem mindent valami burkolt, vagy nyílt szexuális asszociációval (képzettársítással) próbálnak eladni, érdemes elgondolkodni Beethoven sorain. Nem muszáj egyetérteni vele, de fontoljuk meg, hogy mennyire vagyunk ösztönvezéreltek, s mennyire irányít minket a „személyek” találkozásának vágya.

 

Ex nihilo, nihil fit. Semmiből semmi se lesz. (latin szentencia)

Egyedül Isten tud a „semmiből” teremteni. A semmiből való teremtés kifejezetten bibliai gondolat, azon kívül nem található meg.

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mk 12,28b-34

Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a parancsok közül?”

Jézus így válaszolt: „Ez az első: »Halld, Izrael! Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!« A második hasonló ehhez: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!« Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.”

Az írástudó erre azt válaszolta: „Valóban, jól mondtad, Mester, hogy ő az Egyetlen, és hogy rajta kívül nincs más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő- vagy véres áldozatnál.”

Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte: „Nem jársz messze Isten országától.” Ezután már több kérdést nem mertek neki föltenni.

A látszólag jámbor kérdés mögött valójában nagy ravaszság áll. A zsidó vallási iskolák állandó vitatémája volt ez a kérdés a parancsok sorrendjéről. Ez az írástudó szeretné Jézust beskatulyázni, ilyen vagy olyan vallási pártba, irányzatba besorolni. Jézus, azonban mint mindig, fölülemelkedik a kérdező szintjén, és teljesen új, szokatlan nézőpontot vet föl. Összekapcsol két ószövetségi parancsot, s így ad választ. Jézus szerint az Isten- és emberszeretet parancsa az elsődleges, ami összefoglalja az Ószövetségben található 613 törvényt és előírást.

Az igazi törvénynek és törvényhozónak van valami célja, amit a paragrafus csak betűbe foglal. Éppen ezért mondták már a rómaiak is, hogy a törvény minden áron való érvényesítése eredményezi a legnagyobb jogtalanságot. A vallási és egyházi törvényeknek is céljuk van, és betartásuknál, betartatásuknál mindig ezt a célt kell keresni és érvényre juttatni: hogyan lehet az Isten és emberszeretet szempontja szerint intézni a dolgainkat.

Az élő szövetek folyamatosan meszesednek, porcosodnak, fásulnak s ez így van a lelki életben is. Gyakran elveszítjük szemünk elől a célt. Ezért kell újra és újra visszatérni a Jézusban láthatóvá vált Istenhez, aki, „megfogja a bölcseket saját csalárdságukkal, és meghiúsítja az álnokok terveit” (Jób5,13), mint ahogyan ezt Jézus is tette ezzel az írástudóval.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1992.  Megszűnik a vízumkényszer a Magyar Köztársaság és az NSZK között

2008.  Irakban 4000 fölé emelkedik a harcokban elesett, illetve erőszakos cselekményekben meghalt amerikai katonák száma

Ezen a napon született:

1684.  Bél Mátyás író, evangélikus lelkész, történet- és földrajztudós.

Losoncon, Alsósztregován, Besztercebányán és Pozsonyban tanult. Veszprémben nevelő volt, majd Pápán a református főiskolán képezte magát tovább. A rozsnyói és besztercebányai evangélikus egyházközség pénzén 1704-ben Halléba utazott, ahol 1707-ig az egyetemen teológiát, orvostudományt és állattudományt tanult. Ekkor döbbent rá, hogy a magyar királyságról milyen keveset tudnak külföldön, mert nem volt megfelelő térkép, kézikönyv. 1708-ban hazatért és 1713-ig Besztercebányán Pilarik János keze alatt tanított, majd halála után ő lett a gimnázium rektora. Szimpatizált Rákóczival és a fejedelem által biztosított vallási türelmet kihasználva szeretett volna komolyabb lépéseket tenni az oktatás terén. A Németországban látott példa alapján átalakította a besztercebányai gimnáziumot. 1714-ben a pozsonyi evangélikus líceum meghívta igazgatójának, ahol bevezette a pontos tantervet,  tanárok munkáját ellenőrizte, az oktatásról jegyzőkönyvet vezetett. Az általa oly fontosnak tartott földrajzi és történeti ismeretek mellett magas színvonalon folytatta a modern nyelvek oktatását. 1713-ban az Institutio ad symbola conferenda című írásában gyakorlatilag egy magyar nyelv- és irodalomtörténet tervezetét vázolta. A magyar nyelvet számos német folyóiratban ismertette, később német nyelvtant írt a magyar nyelvűek számára, 1725-ben a németek számára írta meg a magyar nyelvtant. Latin nyelvtana 1717-ben Lőcsén, 1719-ben pedig Nünbergben jelent meg. Legfontosabb tudományos jelentőségű munkája a Notitia Hungariae novae historico-geographica volt, melyből öt kötet jelent meg nyomtatásban 1735-42 között, a többi kéziratban maradt fenn. 1719-ben megválasztották a pozsonyi evangélikus egyház első lelkészévé, s ezt a tisztet 30 esztendőn keresztül töltötte be.

1844.  Arany László költő, műfordító

1883.  Kiss János honvéd tábornok

Ezen a napon hunyt el:

1751.  Pálffy János tábornok, Magyarország főparancsnoka

1922.  Széchenyi Ödön - Széchenyi István fia - török altábornagy, a török tűzoltóság megteremtője,

1976.  Sir Bernard Law Montgomery brit vezértábornagy, II. világháborús főparancsnok