14
október
hétfő
Október 14. hétfő

 

KALENDÁRIUM

Mindszent hava

Október 14. hétfő

 

Évközi idő 28. hét

Szent I. Callistus pápa:

http://www.ktp.hu/kalendar/oktober-14-szent-i-callistus-papa 

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Lk11,29-32

Amikor a tömeg összesereglett, Jézus így kezdett beszélni: Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Mert amint Jónás jel volt a niniveiek számára, az Emberfia is az lesz ennek a nemzedéknek. Dél királynője [1Kir10,1-10] fölkel majd az ítéleten e nemzedék embereivel, és elítéli őket, mert ő eljött a föld széléről, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, és íme, nagyobb van itt Salamonnál. A ninivei férfiak felállnak majd az ítéleten e nemzedékkel, és elítélik, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak [Jón3,5;]; és íme, nagyobb van itt Jónásnál.

Istennek, orvosnak, papnak önmagunknak hazudhatunk, de minek. Áltathatjuk magunkat, de a „valóság” időről időre fölfeslik előttünk. Kereshetünk „jeleket”, csodákat, de „üdvözíteni”, mégis csak a bizonyosság, a bizalmon tud minket. Jézus kortársai bizonyítékokat kerestek – csakúgy, mint mi is – amik fölfüggesztik a döntés bizonytalanságát, s egyszersmind szabadságát, de Ő ellenáll ennek a kihívásnak. Jézus válasza szerint, minden csoda, amire vágyunk, már ott van a próféták, szent emberek életében, s a „történelem bugyraiban”.

Jónás próféta, mint jel, kétszer fordul elő Jézus szavai között – legalábbis a leírtak között – amelyek jelentése és értelmezése eltérő. Itt Lukács evangélista csak az igehirdetés egyetemességére utal, míg Máté (12,38-40) párhuzamos helye a Föltámadás előjeleként értelmezi Jónás sorsát.

Jónás, mint „jel”, Lukács számára Isten Igéjének hatékonyságát jelenti, ami le tud dönteni minden történelmi, kulturális és vallási korlátot. A niniveiek és Sába királynője nem voltak zsidók, mégis elérte őket az Istentől jövő üzenet. Jézus saját működését úgy értelmezi, hogy az fölülmúlja Jónásét. Amint az ószövetségi próféták több-kevesebb sikerrel próbálták JHWH-hoz téríteni a pogányokat, addig Jézus az összes jövendölést bevégzi, amelyek arról szólnak, hogy minden nép az Igaz Istenhez és Jeruzsálemhez fog térni. Ami nem sikerült a prófétáknak, az Jézusban mind beteljesedett. Ezért nem „elégséges” Jézust pusztán prófétának hívni. Ő nem egy a próféták közül, hanem Ő „a” próféta.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...”

Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1235. Róbert esztergomi érsek Székesfehérváron magyar királlyá koronázza IV. Bélát

1537. I. Ferdinánd király csapatai Puchaim Vilmos vezetésével elfoglalja Veszprém várát Szapolyai királytól

1604.  Álmosdi csata

Az osztrák császári seregben szolgáló hajdúk, akiket az akkor birtokain visszavonultan élő erdélyi főúr, Bocskai István ellen küldtek, Bocskai oldalára állva - Álmosd és Diószeg között vereséget mértek a Habsburg csapatokra. Ezzel megkezdődött az idegen uralom elleni Bocskai-szabadságharc, amelyhez a hajdúkon és a jobbágyokon kívül hamarosan csatlakozott az elégedetlen városi polgárság, köznemesség, sőt a főnemesség jelentős része is. A szabadságharc során Bocskai Istvánt 1605-ben először Erdély, majd egész Magyarország fejedelmévé választották. A harcok az 1606-ban megkötött bécsi békével zárultak le, amely biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot. Bocskai a hajdúk zömét kiemelte a földesúri fennhatóság alól, és közösségi kiváltságokkal, katonáskodási kötelezettséggel a hajdúvárosokban telepítette le őket.

1763. Esterházy Károly Egerben megalapítja a líceumot

1848. A képviselőház visszarendeli az osztrák területre előrenyomult csapatokat

1911. Budapesten bejegyzik az első magyar filmvállalatot, a Hunnia Filmgyárat

1923. Az 1912-ben Pozsonyban alapított és ott működő Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Magyarországra, Pécsre költözik

1926. Lemond Bethlen István miniszterelnök kormánya

1926. Először jelenik meg A. A. Milne műve, a Micimackó

1933. Németország kilép a Népszövetségből

1939. Egy német tengeralattjáró Scapa Flow-nál elsüllyeszti a Royal Oak brit csatahajót

1944. Brit-USA légitámadások az érsekújvári és a komáromi vasúti pályaudvarok ellen

1962. Egy amerikai kémrepülőgép felfedezi a szovjet atomrakéták telepítését Kubában

1964. Japánban üzembe helyezik a világ első szupersebességű vasútját, a Tokaidot

1964. Martin Luther King Nobel-békedíjat kap

1964. Leonyid Iljics Brezsnyev lesz az SZKP főtitkára

1986. Elie Wiesel Nobel-békedíjat kap

1988. A Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, a Fidesz, az MDF, az SZKH és a TIB képviselôi felhívást adnak ki, amelyben közlik: október 23-án – a tüntetés egykori útvonalán – csendes felvonulást rendeznek

1989.  Megalakul Magyarország a Tankcsapda zenekar

1999. Hivatalba lép George Robertson, a NATO főtitkára

2002. Az IRA politikai kémkedési botránya nyomán a protestánsok elvetik a közös kormányzást a szervezet politikai szárnyával, a Sinn Féinnel, ezért London ismét visszaveszi az ellenőrzést Észak-Írország fölött.

 

Ezen a napon született:

1783. Palóczy László liberális reformpolitikus

1827. gróf Zichy Mihály festő, grafikus

1890.  Dwight David Eisenhower tábornok, az Amerikai Egyesült Államok 34. elnöke, 1953–1961-ig

1928. Angyal István munkás, építésvezető, az 1956-os forradalom mártírja

 

 

Ezen a napon hunyt el:

1243.  Sziléziai Hedvig Szilézia védőszentje

1944. Erwin Rommel német vezértábornagy

1891-ben a württembergi Heidenheimben született. Rommel, a „sivatagi róka”, aki zsenijét Franciaország után Észak-Afrikában is megmutatta, számos bravúros győzelme ellenére végül öngyilkosságba kényszerült, mivel neve összefüggésbe került a Hitler ellen 1944 júliusában elkövetett sikertelen merénylettel. Bár apja és nagyapja tanár volt, őt a katonai pálya vonzotta. 1910-től a danzigi kadétiskolába járt, 1912-ben hadnagyként lépett szolgálatba. 1914-től Két év múlva aztán kirobbant az első Franciaországban, 1916-ban Romániában, majd az olasz fronton harcolt, részt vett például a caporettói áttörésben. Az évek alatt számos kitüntetést, az első- és másodosztályú Vaskeresztet, 1918-ban Pour Le Mérite-érdemrendet kapott. Az 1918-as kapituláció után a német birodalmi hadsereg kötelékében maradt, és a rejtett vezérkarban, a Truppenamtban szolgált, majd tanári állást kapott. 1929-től Drezdában gyalogosokat képzett, majd a nácik hatalomra jutása után a Hitlerjugend tagjainak hadászati oktatásában aktív szerepet vállalt. Hitler  őrnagyi rangban Ausztria katonai akadémiájára, a Theresianumba küldte, majd rövid időn belül a személyes biztonságára felügyelő zászlóalj élére állította őt. Az 1939-es lengyelországi hadjárat idején annyira kiválóan teljesített, hogy Hitler a franciaországi offenzíva előtt egy páncélos hadtestet adományozott neki. A 7. hadtest rendkívüli menetteljesítményével és a vakmerőség határát súroló manővereivel tűnt ki. Páncélosai 1940 során győzelmet arattak az arrasi csatában, elfoglalták Dieppe és Rouen városát, majd a Szajnán átkelve Cherbourgot is birtokba vették. 1941 februárjában Észak-Afrikába helyezték, ahol másfél éven keresztül ellen állt a nyomasztó brit túlerőnek. 1941–42 során Líbia és Egyiptom határvidékén változatos küzdelem zajlott közte és Auchinleck tábornok között, de miután Tobruk kikötővárosa az Afrikakorps kezére került, a tengelyhatalmak erői benyomultak a Nílus-völgyi országba. Auchinleck, majd Montgomery tábornok már-már Alexandria közelében, El-Alameinnél kényszerítették megállásra Rommel seregeit, majd jelentős amerikai támogatással az alam-haifai és a második el-alameini csatában eldöntötték a front sorsát. A tábornok figyelmen kívül hagyva Hitler utasítását 1942 novembere után Tunéziáig hátrált, 1943 májusában pedig Európába vonult vissza megmaradt egységeivel. Hitler előbb a kiugrásra készülő Olaszországba, majd –Franciaországba helyezte, ahol feladata a küszöbön álló szövetséges inváziós kísérlet meghiúsítása lett. Jó megérzései ellenére ő is áldozatául esett a szövetségesek cselének, akik a normandiai partraszállás előtti napokban meggyőzően demonstrálták a Doveri-szorosnál az invázió előkészületeit, hogy a tábornok a német erők zömét a Somme folyó környékére irányította. A támadás váratlan időpontban, kedvezőtlen időjárási körülmények között indult meg, így készületlenül találta a náci vezérkart. A szövetségesek a gyenge német ellenállás legyűrése után hídfőállást építettek Normandiában, melyet ki is szélesíthettek. A szövetégesek inváziója bizonyosságot adtak azoknak a tiszteknek, akik a  Hitler félreállítására szőtt konspirációba a tábornokot is bevonták, aki eddig nem avatkozott a politikába, de ekkor  mint potenciális államfő került képbe. Bár a von Stauffenberg által 1944. július 20-án végrehajtott sikertelen merénylet megszervezésében nem vett részt; kocsiját néhány nappal korábban találat érte, ő megsebesülve kórházban feküdt. A konspiráció felgöngyölítése során eljutottak hozzá is. Hitler zsarolásának engedve bevette a ciánkapszulát.Halálát a hivatalos propaganda egy ellenséges bombatámadásnak tulajdoníthatta.

1983. Ranódy László Kossuth-díjas filmrendező

1990. Leonard Bernstein amerikai zeneszerző, karmester