23
február
péntek
Február 23. péntek

KALENDÁRIUM

Február 23. péntek

Nagyböjti idő 1. hét

Szent Polikárp püspök, vértanú: http://www.ktp.hu/kalendar/februar-23-szent-polikarp-puspok-vertanu

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mt5,20-26

Mert mondom nektek: ha a ti igazságtok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, semmiképp sem mentek be a Mennyek Országába. Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: „Ne ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre” [Kiv20,13]. Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a testvérének: „Oktalan”, méltó a főtanács ítéletére; aki pedig azt mondja: „Bolond”, méltó a gyehenna tüzére. Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened: hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, s csak akkor menj, és ajánld föl adományodat. Egyezz meg ellenfeleddel gyorsan, amíg vele vagy az úton; nehogy ellenfeled átadjon téged a bírónak, a bíró pedig a törvényszolgának, és börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, semmiképp sem jössz ki onnan, amíg meg nem fizeted az utolsó fillért.

A farizeusok és írástudók „igazsága” a törvény betűjének vizsgálatát és betartatását jelentette. (Az ember „igazsága” az, amitől a „megigazulást”, az Isten általi elfogadást várja.) Ez azonban elégtelen az Istennel való boldogító kapcsolathoz. A törvény szellemét kell kutatnunk és betartanunk.

A „ne ölj” parancsa roppant összetett és sokrétű már az Ószövetségben is, hiszen szankcióként maga a Törvény írja elő egyes bűnök esetében a halálbüntetést. Jézus a törvény célját mutatja meg. A felebaráti szeretet ellen való vétek nemcsak emberi kapcsolatainkat rombolja le, hanem az Istennel való viszonyunkat is. A kiengesztelődés feltétele az Istennel való egységünk. Olyan parancs ez, aminek betartási módját Jézus nem határozza meg, így azt nekünk kell megtalálnunk.

A Krisztus-követés „gond”, mely ránk nehezedik, s amin gondolkodnunk kell. Az utat nekünk kell megkeresnünk, de a szeretet, az Isten-szeretet leleményessé tesz. A szakasz fokozásai, halmozásai, mind-mind azt hangsúlyozzák és emelik ki: a felebaráti szeretet nem érzelem dolga, hanem alapvető Krisztusi feladat, evangéliumi parancs. Minderre törekedni egyben igazi nagyböjti készület is.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1455.  Johannes Gutenberg nyomtatni kezdi az emberiség első nyomtatott könyvét, a Bibliát.

1539.  Szapolyai János Király Székesfehérváron feleségül vette Izabellát, Zsigmond lengyel király lányát; ez volt a történelem során az utolsó királyi esküvő Székesfehérváron

1919.  Gróf Károlyi Mihály köztársasági elnök saját birtokán, Kápolnán megkezdi a földosztást

1990.  Magyarországon 12 pártnak sikerült országos listát állítania a választások előtt

1991.  A "Sivatagi Vihar hadművelet" keretében elsőként francia csapatok nyomulnak be Délnyugat-Irakb

Ezen a napon született:

1443.  I. Hunyadi Mátyás magyar király

1685.  Georg Friedrich Händel német származású angol zeneszerző

1744.  Meyer Amschel Rothschild német bankár, a Rothschild bankház alapítója

1883.  Karl Jaspers német filozófus

Oldenburgban született, anyja egy helyi földműves lánya, apja jogász volt, akinek nyomdokaiba lépve a jogi egyetemre iratkozott be. 1902-ben félbehagyta jogi tanulmányait és az orvosi egyetemre iratkozott, melyet 1909-ben fejezett be, majd ezt követően a heidelbergi pszichiátriai intézet orvosa lett. Nemsokára a kora pszichiátriai kezelési módszerek ellen fordult, és eldöntötte, hogy reformálni, korszerűsíteni fogja a kezelési módszereket. 1913-ban a heidelbergi Egyetemen először ideiglenes, majd végleges professzori állást kapott. Negyven éves korában figyelme a filozófia felé irányult. Az elkövetkező években több filozófiai műve is megjelent, így korának egyik elismert gondolkodójává vált. 1948-ban a svájci Bázeli Egyetemen kapott állást. Gondolkodására főként Kierkegaard volt a jelentősebb hatással. 1969-ben halt meg.

Ezen a napon hunyt el:

1828.  Fazekas Mihály író, költő, botanikus

1855.  Carl Friedrich Gauss német matematikus, csillagász, fizikus

1892.  Arenstein József matematikus

1942.  Stefan Zweig osztrák költő, író

1958.  Glatz Oszkár Kossuth-díjas festő, Érdemes Művész

1986.  Mérei Ferenc, Kossuth-díjas pszichológus, író

1990.  James M. Gavin a II. világháború legfiatalbb amerikai tábornoka

Brooklynban született ír bevándorlók gyermekeként, majd két évesen örökbe fogadta a pennsylvaniai Gavin család. Nevelőszülei bányászok voltak, akiknek munkájába már tizenkét éves korától kénytelen volt segíteni. Tizenhetedik születésnapja előtt New Yorkba szökött, majd hamarosan belépett a hadseregbe. 1924-ben megkezdődött a kiképzése a panamai Fort Shermanban, ahol ikiváló minősítést kapott, azonban a west pointi Katonai Akadémiára nem jelentkezhetett, mivel nem volt érettségije. Sikerült azonban befejezni középiskolai tanulmányait, és 1925-ben már West Pointban kezdte a következő tanévet. 1929-ben végezte el az akadémiát, ekkor nevezték ki hadnagynak.Ez után a mexikói határra került a 25. gyalogezredhez Arizonába, ahol három évet szolgált, majd a georgiai Fort Benningbe helyezték oktatónak. Később  Oklahomába helyezték Fort Sillbe, majd 1936-tól mésfél évig a Fülöp-szigeteken szolgált. 1938-ban léptették elő századossá. 1940-ben visszakerült West Pointba harcászat oktatónak. Később belépett az éppen szerveződő ejtőernyősökhöz. 1941 őszén őrnagy lett, 1942-ben átkerül a 82. légi szállítású hadosztályhoz, ahol az 505. ezredet irányította. 1942 augusztusában ezredessé léptették elő. Az első bevetésére 1943. július 10-én került sor a Husky hadművelet keretein belül. 1944. augusztus 27-én kinevezték a 82. légi szállítású hadosztály élére, egyben dandártábornokká léptették elő. A háborút követően 1958-ban nyugdíjazták. 1961-1962 között Kennedy elnök kérésére elvállalta a franciaországi nagykövetséget.

1991.  Csanádi Imre költő, író, műfordító

 

Istenes és világi gondolatok

Amíg azt hitték, hogy titkos bűneik mellett, a feledés sötét leple alatt rejtve lehetnek, elszéledtek, iszonyúan megdöbbentek, és szörnyű ámulatukban megzavarodtak. Még az őket befogadó zugban sem szabadultak a félelemtől, mert rettenetes zaj háborgatta őket, komor alakok jelentek meg előttük és félemlítették meg őket. Semmiféle tűznek sem volt számukra elegendő világító ereje, de a csillagok lobogó fénye sem tudta e komor éjjelt beragyogni. De hirtelen kigyúlt félelmes lángok jelentek meg nekik, és a soha nem látott jelenségtől megriadva, a látottakat a valónál rosszabbnak gondolták. (Bölcs17,3-6)

A rossz lelkiismeret látlelete ez az idézet. Adja Isten, hogy senkinek se kelljen megtapasztalnia. A szabad akarat félelmetes következménye, hogy a „mozit”, ami a lehunyt szempilláink mögött fut, nem mi választjuk meg, az már történik teteink, szabad választásaink szerint. Az álmainkat, fantáziáinkat nem Isten adja, hanem mi teremtjük azokat magunknak döntéseink által.

 

„Az ember hatalmat érez a természet felett, hogy szolgálatába állítsa. A tudománnyal és a technikával igyekszik biztonságát megteremteni. Az embernek a természet fölötti uralmában azonban mindig marad egy kiszámíthatatlan elem, amelyből állandó félelem és a végső csalódás következik: kemény munka, öregség, betegség és az elkerülhetetlen halál. A természet csak egyes esetekben tekinthető legyőzöttnek, egészébe soha.” (Karl Jaspers német filozófus sz. 1883.02.23.)

A Katolikus Egyház a mérsékelt determinizmus talaján áll: vannak korlátaink, amiket Isten Gondviselése jelöl ki számunkra, de azokat „betöltve” szabadok vagyunk, és így döntenünk kell, és lehet. Isten „determinációja” olyan part, ami szabaddá tesz minket a Tenger felé.

 

Legum idcirco servi sumus ut liberi esse possimus. A törvényeknek azért vagyunk a szolgái, hogy szabadok lehessünk.

Ez a mondat csak Isten törvényeire igaz, az emberiekre soha sem.