18
augusztus
péntek
Augusztus 18. péntek

KALENDÁRIUM

Augusztus 18. péntek

Évközi 19. hét

Eudes Szent János áldozópap:  http://www.ktp.hu/kalendar/augusztus-18-eudes-szent-janos

 

Istenes és világi gondolatok

„Mert nézzétek csak meghívásotokat, testvérek: nem sok köztetek a bölcs az emberek megítélése szerint, nem sok a hatalmas, nem sok az előkelő; hanem azt, ami a világ szerint oktalan, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és ami a világ szerint gyönge, azt választotta ki Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Ami a világ szerint alacsonyrendű és megvetett, azt választotta ki Isten: azt, ami semmi, hogy azt, ami valami, megsemmisítse, hogy egy ember se dicsekedhessék Isten színe előtt. Általa vagytok ti Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünkké, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká lett, hogy amint írva van: »Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék«.(Jer 9,22k)” (1Kor1,26-31)

Kierkegaard (protestáns teológus és filozófus) szerint, amikor ezt a részletet olvassák föl a templomban a párnás és jól táplált papok, a jó szagú és jól öltözött népeknek, nevetni kellene. De a templomokban nem szoktak nevetni. Hát mi nevessünk!

 

„Asszonyunk, Szűz Mária Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján! Ámen.” (VI. Sándor pápa (er. Rodrigo de Borja vagy Borgia) 1492-től pápa, +1503.08.18.)

Az Üdvözlégy bibliai szövegéhez a Borgia pápa, a kereszténység (egyik) legsötétebb alakja fűzte ezt a ma is érvényes és használt kiegészítést. Talán ez elég volt neki Isten előtt...

 

„Aki jótékonyságot vet, barátságot arat.” (arab közmondás)

A jótékonyság, a nagylelkűség érzelmileg is közel hozza egymáshoz az embereket, megszünteti a közömbösséget.

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mt19,3-12

Odamentek Jézushoz a farizeusok, s hogy próbára tegyék, megkérdezték Tőle: „El szabad-e az embernek bocsátania a feleségét bármi okból?”. Ő ezt felelte: „Nem olvastátok, hogy Aki kezdettől fogva teremtett, férfinak és nőnek alkotta őket?”. [Ter1,27] Aztán így folytatta: „Ezért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz [Ter2,24]. Így már nem ketten vannak, hanem egy test. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza.” Erre azt mondták Neki: »Miért parancsolta hát Mózes, hogy válólevelet kell adni [MTörv24,1] és úgy kell elbocsátani?«Azt válaszolta nekik: »Mózes a ti keményszívűségetek miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeiteket. De ez kezdetben nem így volt. Mondom hát nektek: aki elbocsátja feleségét -- hacsak nem paráznaság miatt --, és mást vesz el, házasságot tör.«

Tanítványai erre azt mondták Neki: »Ha így áll a dolog az ember feleségével, nem érdemes megházasodni.« Ő azt felelte nekik: »Nem mindenki érti meg ezt a dolgot, csak azok, akiknek megadatott. Vannak ugyanis eunuchok, akik anyjuk méhéből így születtek; aztán vannak eunuchok, akiket az emberek tettek ilyenné, és vannak olyan eunuchok is, akik önmagukat férfiatlanították a Mennyek Országáért.

Aki meg tudja érteni, értse meg.«

Manapság gyakran hangzik el a kérdés formájában kifejezett vád, hogy az Egyház miért nem engedi meg a válást. Jézus szavai szerint azért nem, mert ez nem engedély kérdése, hanem mert ez lehetetlen. Ahogy a körnek nincsen sarka, úgy ha két ember eggyé lett a házasságban, afölött sem külső, sem belső fórumon senkinek sincs hatalma, az már egy új élet. Ugyanakkor az Egyház egyre jobban látja, hogy vannak illúziói az emberek életének, amikor valami nem jön létre, csak úgy látszik. Ezért szívügye az Egyháznak a tönkrement házasságok rendezése, hiszen Isten tud a halálból is életet adni.

A farizeusok kérdése mögött a Törvény betűjének logikája áll, Jézus azonban a Teremtés rendjére hivatkozik, amit a filozófia „természeti törvénynek” nevez. A teremtésnek ezt a belső logikáját, törvényszerűségeit minden egészséges szellemű embernek kutatnia és figyelnie kell, mert ezen keresztül a Teremtőt lehet megismerni.

A záró rész világosan kimondja, hogy nem önmagában jók vagy rosszak a dolgok, hanem a miértjük teszi őket azzá, nem a házasságról való lemondás jó önmagában, hanem ha ezt valaki a Mennyek Országáért teszi. „Akinek füle van rá, hallja meg!”.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1305.  Vencel király lemond magyar királyi címeréről, és a Szent Koronát átadja Károly Róbertnek

1780.  Magyar és cseh királyként is trónra lép II. József, a "kalapos király"

1849.  Beke József Dévánál kapitulál Lüders előtt

1917.  A tizenegyedik isonzói csata kezdete

1949.  A kommunista magyar parlament új alkotmányt fogad el

1983.  Bemutatják az első magyar rockoperát: Szörényi–Bródy: István, a király

1989.  Borisz Sztukalin szovjet nagykövet is részt vesz az az Ellenzéki Kerekasztal ülésén

Ezen a napon született:

1750.  Antonio Salieri olasz zeneszerző

1830.  Ferenc József osztrák főherceg, osztrák császár, magyar és cseh király, az Osztrák–Magyar Monarchia első uralkodója

1896.  Laziczius Gyula nyelvész, irodalomtörténész

1901.  Kolosváry Gábor zoológus, hidrobiológus, paleontológus

1922.  Alain Robbe-Grillet francia regény-, esszé- és filmíró

1929.  Horváth Teri színésznő

Ezen a napon hunyt el:

946.    Rilai Szent János Bulgária védőszentje

1227.  Dzsingisz kán, a Mongol Birodalom megalapítója

1503.  VI. Sándor pápa (Rodrigo de Borja vagy Borgia,)

1765.  I. Ferenc német-római császár

1850.  Honoré de Balzac francia író

1977.  Déry Tibor Kossuth-díjas író, költő, drámaíró

1986.  Benjámin László költő, szerkesztő

2003.  Szász Endre festő, grafikus

2004.  Lukin László tanár, karnagy, zenei műfordító