17
február
vasárnap
Február 17. vasárnap

 

KALENDÁRIUM

Böjtelő hava

Február 17. vasárnap

Évközi 6. vasárnap

A szervita rend hét szent  alapítója:

http://www.ktp.hu/kalendar/februar-17-szervita-rend-het-szent-alapitoja

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Lk6,17.20-26

Jézus elment és megállt egy sík helyen. Vele volt tanítványainak egy nagy csoportja és hatalmas népsokaság egész Júdeából, Jeruzsálemből, Tírusz és Szidon tengermellékéről, akik eljöttek, hogy hallgassák Őt és meggyógyuljanak betegségeikből. Akiket pedig tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. Az egész tömeg érinteni akarta Őt, mert erő áradt ki Belőle, és meggyógyította mindnyájukat. Akkor szemeit tanítványaira emelte, és így szólt:

»Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten Országa.

Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert kielégítenek benneteket.

Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok.

Boldogok lesztek, amikor gyűlölnek titeket az emberek, amikor kirekesztenek és szidalmaznak, és kivetik neveteket mint gonoszat az Emberfiáért. Örüljetek azon a napon és vigadjatok, mert íme, nagy a ti jutalmatok a Mennyben! Hiszen atyáik éppen így cselekedtek a prófétákkal.

De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalástokat!

Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok!

Jaj nektek, akik most nevettek, mert majd gyászoltok és sírtok!

Jaj nektek, amikor mindenki magasztal titeket, mert atyáik éppen így cselekedtek a hamis prófétákkal!

Lukácsnál a „Hegyibeszéd” sík helyen volt. (Ez kiemeli hogy Máténál a „hegy” plusz prédikációs, tanítói elem, ami a Mózes által kapott Törvényre utal.) Itt tolong Jézus körül a tömeg. Nem tudjuk pontosan, hogy mit jelent az, hogy „erő áradt ki Belőle”, de a Szentírás többször is említi ezt Jézussal kapcsolatban. Ha „vizualizáljuk” a jelenetet, az biztos, hogy az evangélista Jézus isteni, szabadító erejét akarja hangsúlyozni, Aki a tömegtől szorongattatva is gyógyít és megszabadít.

Lukácsnál a „boldogságokat” kiemelik, fölerősítik a „jajok”, hiszen nincs tét nélküli boldogság.

A „négy boldogság” első eleme, különösen is elgondolkodtató: „boldogok vagytok, ti szegények…”. Itt nem „spirituális”, hanem szociális szegénységről van szó. Ezért is nevezik Lukács evangéliumát a „szegények evangéliumának”. A szociális szegénység nem jószagú, nem illedelmes, nem romantikus és nem is hálás, mégis ők a „boldogok”, míg a „tehetősekről” semmit sem tudunk.

 

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

 

Ezen a napon történt:

1568.  Szokoli Mehmed török nagyvezír és II. Miksa német-római császár, magyar király megkötik a Drinápolyi békét

1867. Deák Ferenc javaslatára Andrássy Gyulát kéri föl az uralkodó miniszterelnöknek. Az új kormány február 20-án alakult és 1871. november 14-én oszlott fel.

1979.   Kína megtámadja Vietnámot: a huszonkilenc napos háborúban százezernél többen halhattak meg

2008. A pristinai parlament egyöntetűen elfogadja Koszovó függetlenségét

2011.   XVI. Benedek pápa magánkihallgatáson fogadja Dmitrij Medvegyev orosz elnököt

 

Ezen a napon született:

1865.  Ernst Troeltsch német evangélikus teológus, vallásfilozófus, történetfilozófus

1923.  Cushing, George, brit nyelvész professzor, a magyar nyelv és irodalom legkiemelkedőbb angliai népszerűsítője

1931.   Kondor Béla kétszeres Munkácsy-díjas festőművész, grafikus

 

Ezen a napon hunyt el:

1600.  Giordano Bruno itáliai tudós, filozófus, csillagász

Nolaban születt Itáliában 1548-ban.1562/63-ban Nápolyban belépett a domonkos rendbe, itt kapta a Giordano nevet. 1572-ben szentelték pappá. 1575-ben teológiai doktor lett. Az alapvető dogmákkal kapcsolatos eretnek megnyilatkozásai miatt menekülnie kellett Itáliából. Nyugtalan vándorélet után 1577-ben Genfben nyomdász, 1579-ben a toulouse-i egyetemen a filozófia tanára, majd Párizsban a Sorbonne tanára. 1583-85-ben Angliában írta fő műveit. Két évet Wittenbergában, 1588-ban Prágában, 1591-ben Majna-Frankfurtban élt, ahonnan Velencébe hívták házitanítónak. Közben mind az Egyházhoz, mind szerzetesi-papi mivoltához való viszonya tisztázatlan volt. Eretnek nézetei miatt följelentették az inkvizíciónál. 1592. május 26-án elfogták, 1593-ban Rómába vitték. Tanait nem volt hajlandó visszavonni, ezért hosszú per után a Campo dei Fiorin megégették. Különösen az idő fogalmának értelmezésében vallott Arisztotelész-ellenes nézeteket, és egy sajátosan panteista-naturalista-monista, esztétikai enthuziazmust képviselt. Egységes rendszert dolgozott ki annak ellenére, hogy nagy hatással volt rá a Szokratész előtti bölcselet, az újplatonizmus, Arisztotelész, Raimundus Lullus (Ars magna) és Nicolaus Cusanus (coincidentia oppositorum) rendszere. Szerinte a végtelenül sok világból álló universum alapja a passzív anyag. Vele azonos az aktív forma vagy világlélek, az Isten. Megkülönbözteti ez utóbbitól a természet fölött lévő Istent, mégpedig az egyetemes gondviselés értelmében. Úgy véli, hogy a világszellem az explicatio ab intra, 'belülről való kibontakozás' révén hozza létre az univerzumot. Az emberi fogalmakban csak az isteni ideák árnyékai vannak jelen, a dolgok szubsztanciája azonban nem. A gondolkodás csak annyiban helyes, amennyiben az megfelel a természetben föllelhető adatoknak, tényeknek, folyamatoknak (De umbris idearum. Párizs, 1582). Teológiai szempontból szempontból rendszere a kereszténység sajátos újplatonikus összefüggésben való magyarázat-kísérlete, ami többek között Krisztus megtestesülésének elutasítását is magában foglalja.

1673.   Molière (Jean-Baptiste Poquelin), francia drámaíró, színész

1866.  Kiss Károly katonatiszt, hadtörténész, költő, író

Részt vett a napóleoni háborúk több ütközetében, majd az 1848–1849-es szabadságharcban is fontos szerepet vállalt mint a nemzetőrség szervezésével megbízott főtiszt. Fiatalabb korában a pest-budai irodalmi élet jeles alakjai közé tartozott, később a török elleni háborúk hadtörténeti vizsgálatával és általános hadtudományi munkáival tüntette ki magát. Egyebek mellett a nevéhez fűződik az első magyar nyelvű hadászati műszótár megírása.

1916. Konkoly-Thege Miklós csillagász

1977. Péter Rózsa Kossuth-díjas matematikus

1998. gróf Wass Albert erdélyi költő, író

A Kolozs megyei Válaszúton született 1908. január 8-án arisztokrata családban. Középiskolai tanulmányait Kolozsváron a Református Kollégiumban végezte. 1926-ban érettségizett, majd Debrecenbe, a Gazdasági Akadémiára ment, ahol erdészeti diplomát szerzett. Ezután Stuttgartban (Universität Hohenheim) és Párizsban (Sorbonne) tanult, erdőmérnöki és vadgazdasági diplomákat szerzett. Édesapja betegsége miatt 1932-ben visszatért Erdélybe, ahol a román hadseregben a kötelező sorkatonai szolgálati idejét töltötte. Első könyve (egy verseskötet) 1927-ben jelent meg, majd ezt követte a második 1930-ban. 1931-ben a marosvásárhelyi színházban bemutatták egyik színdarabját. 1935-ben jelent meg első regénye, a Farkasverem, mely sikerkönyv lett, melynek köszönhetően Baumgarten-díjban részesült. Családi nyomásra feleségül vette unokatestvérét, Wass Ilona lányát, báró Siemers Évát, akitől hat gyermeke született. 1936-ban nagyapja halála után átvette annak egyházi tisztségét: az erdélyi magyar református egyház püspökségének főgondnoka lett. A kolozsvári népbíróság 1946. március 13-án távollétében halálra ítélte – apjával együtt – „háborús bűnökért és gyilkosságért”. Különböző beosztásokat látott el a hadseregben, majd 1944 áprilisától Veress Lajos tábornok szárnysegédje lett. A háború vége felé közeledvén a szovjet csapatok (majd később a románok is) egyre beljebb nyomultak. A világháború utolsó szakaszát katonatisztként élte át. Nem várta meg Észak-Erdély újbóli román elfoglalását, 1945 húsvétján lépte át a nyugati határt, az emigrációt választotta. Először Sopronba ment, majd egy bajorországi kis faluban, Bleibachban maradtak 1949-ig, később Hamburgban élt. Onnan négy fiával, 1951. szeptember 21-én az Amerikai Egyesült Államokba utazott, ahol nyugdíjaztatásáig a Floridai Egyetemen a nyelvi laborban dolgozott. Feleségét tüdőbaja miatt nem engedték beutazni az Államokba, ő Endre fiával Németországban maradt, 1952-ben elváltak. 1952-ben újranősült, a skót származású Elisabeth McClain-t (1906-1987) vette feleségül. Ekkor költöztek az Ohio állambeli farmról a floridai Astorba, az Ocala Nemzeti Park területére. 1957-ben kapta meg az amerikai állampolgárságot, majd megalapította az Amerikai Magyar Szépmíves Céhet (1963). Dolgozott a Szabad Európa Rádióban. A nácizmusról és kommunizmusról szóló előadásokat tartott Amerikában és Kanadában. A román titkosrendőrség többször tett kísérletet megfélemlítésére, elhallgattatására. 1979-től többször próbálták kiadatási kérelemmel Romániába szállíttatni egy 1946-os, hamis tanúvallomásokon alapuló, romániai népbírósági ítéletre hivatkozva. Az USA és az FBI mindannyiszor elutasította Ceausescu kiadatási kérelmeit. 1985 őszén „Securitate-terroristák” bizonyítottan gyilkossági kísérletet követtek el Wass Albert ellen. 1987-ben meghalt a második felesége. Nem egészen négy év múlva, 83 éves korában feleségül vette Mary La Plantát. 90 éves korában Floridában halt meg.