13
augusztus
csütörtök
Augusztus 13. csütörtök - 19. évközi hét

 

 

KALENDÁRIUM

Kisasszony hava

Augusztus 13. csütörtök

 

19. évközi hét

Boldog XI. Ince pápa

http://www.ktp.hu/kalendar/augusztus-13-boldog-xi-ince-papa-kulonleges-erok-vedoszentje

 

A világosi fegyverletétel napja:

http://www.ktp.hu/kalendar/augusztus-13-vilagosi-fegyverletetel-emleknapja

 

 

„Nem csak kenyérrel él az ember…”

NAPI EVANGÉLIUM: Mt 18,21-19,1

Péter odament Jézushoz és azt mondta Neki: »Uram! Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?« Jézus azt felelte neki: »Nem azt mondom, hogy hétszer, hanem hogy hetvenszer hétszer [Ter4,24].

Hasonlít a Mennyek Országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az egyiket, aki tízezer talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt és a feleségét, a gyerekeit, és mindent, amije csak van, és úgy fizessen. A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte: „Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked.” Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki tartozott neki száz dénárral. Megragadta őt, fojtogatta és követelte: „Add meg, amivel tartozol.” A szolgatársa a földig hajolt, és kérlelte: „Légy türelemmel irántam, és megadom neked.”

Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását. Amikor a szolga társai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt. Akkor az úr magához hívta őt és azt mondta neki: „Te gonosz szolga! Én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad?” És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását.

Így tesz majd Mennyei Atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének.«

Történt, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a szavakat, elhagyta Galileát, és Júdea határába ment a Jordánon túlra.

Péter, mint másutt is, most is nagyzol, valami nagyot akar mondani a 70-szer 7-el, ami a zsidó logika szerint a „tejesség fokozását” jelenti, ennél többször (mennyiségileg) már nem lehet megbocsátani. Jézus válasza a példabeszéd, ami teljesen más logikát követ, mint Péter kérdése. Péter kérdése arra vonatkozik, hogy nekem hányszor kell megbocsátani, míg Jézus arról beszél, hogy én mekkora bocsánatot kaptam. A megbocsájtás nem mennyiségi kérdés, hanem a létemet érinti: Isten sokkal többet enged el nekem, mint amennyivel valaha nekem tartozhatnak. Ezt fejezi ki a példabeszéd arány-párja. A 10000 talentum egy tartomány egy éves teljes adóbevétele volt, a 100 dénár pedig egy ember 100 napi bére. A két dolog összehasonlíthatatlan, nem is mennyiségről, hanem valóságról van szó. Az, akinek 10000 talentumot engedtek el, nem fogta föl, mi történt vele, nem irgalomként „érzékelte”, amivel az ura meggyógyította őt, hanem puszta szerencseként, amiből nem következik semmi, és nem kötelezi az embert. Isten Országának valósága szerint azonban, a könyörület kötelez minket, Isten irgalma minket is irgalomra kell, hogy indítson. Ez a „keresztény erkölcs” egyik alappillére: amit Isten tesz velünk, az a mi cselekedeteink mintája is.

 

Historia est magistra vitae

A történelem az élet tanítómestere

„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...”

Szent Jeromos

 

 

Ezen a napon történt:

1521. Spanyol konkvisztádorok Cortés vezetésével elfoglalják Tenochtitlánt, a mai Mexikóvárost.

1704. A höchstädti csata (Blenheim, er. Blindheim falu mellett): A spanyol örökösödési háborúban a Marlborough hercege által vezetett angol expedíciós hadsereg és a Szavójai Jenő vezette osztrák császári haderő a Felső-Dunánál szétverik a XIV. Lajos francia király és szövetségese, II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem seregeit.

1792. A nagy francia forradalomban XVI. Lajos francia királyt és családját a Temple börtönébe zárták.

1848. Verbászt 2000 szerb támadja meg. A magyar védők visszaverik őket.

1849. A világosi fegyverletétel: 1849. augusztus 13-án a teljhatalommal felruházott Görgei Artúr a törzskarával a Bohus-kastélyban írta alá a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt Rüdiger vezérkari főnökével és Frolovval. Magára a fegyverletételre a szőllősi mezőn került sor.

1849. A dévai vár lőszerkészlete felrobban; a magyar őrség is elpusztul.

1849. Jellasics megindul Temesvár felé.

1940. Az Anglia elleni német légiháború kezdete.

1961. A keletnémet állampolgárok egyre fokozódó mérvű elvándorlása miatt, Berlinben az NDK hatóságai nagy létszámú csapatokkal lezárják a város nyugati (francia, brit és amerikai) szektorainak az NDK-val érintkező, korábban nyitott határvonalát, bel- és külterületen egyaránt. A zárás vonala mentén előbb drótakadályokból, később egyre összetettebb műszaki megoldásokból, az NDK területén épül ki a Vasfüggöny legismertebb objektuma, a várost 28 éven át kettévágó Berlini Fal, hivatalos NDK-nevén az "Antifasiszta Védősánc".

1969. Kínai-szovjet határincidensek Kazahsztánban.

1987. A kormányülés elfogadja a személyi jövedelemadó és az általános forgalmi adó bevezetését.

2004. Megkezdődnek a nyári olimpiai játékok Athénban.

2007. Negyven utas könnyebb sérüléseket szenved, amikor egy Isztambulból induló komp összeütközik az ukrán „Szemjon Rudnyev” nevű teherhajóval.

2007. Kisiklik a Moszkvából Szentpétervárra tartó „Nyevszkij Expressz” Malaja Visera közelében, mikor egy házilag készített szerkezet felrobban alatta.

 

Ezen a napon született:

1899. Alfred Hitchcock angol származású amerikai filmrendező

1906. Borsos Miklós szobrász- és képzőművész, grafikus

1921. Sarkadi Imre író

1942. Horváth Balázs ügyvéd, politikus, az Antall-kormány belügyminisztere

 

Ezen a napon hunyt el:

1134. Szent Piroska, Szent László magyar király leánya, II. János bizánci császár felesége

Nagy szerepe volt férje mellett a konstantinápolyi Pantokrátor-kolostor és -kórház tervezésében és felépítésében. A keleti egyházban szentként tisztelik Xene néven is, ezt az apácanevet halálos ágyán vette föl. Legismertebb ábrázolása a Hagia Sophiában maradt fenn. Nem tudjuk, miért választotta Szent László egyetlen leányának a Prisca nevet (Priscilla).

1822. Jean-Robert Argand francia matematikus

1851. Prágay János honvéd alezredes, a kubai felszabadító hadsereg tábornoka, történetíró. Gimnáziumot végzett, majd 1829-ben lépett 19. (Schwarzenberg) gyalogezredbe. 1841-ben kilépett a császári hadseregből és polgári állást vállalt. 1847-ig Bécsben a magyar udvari kancellárián, majd Batthyány Lajos kormányának megalakulása után Pesten a hadügyminisztériumban írnokként dolgozott. Még Bécsben jó ismeretséget kötött Klapka Györggyel és 1849 januárjában, mikor a kormány Debrecenbe költözött, jelentkezett Klapka tokaji főhadiszállásán szolgálattételre. Főhadnagyi rangot kapott és ettől kezdve a szabadságharc végéig Klapka György mellett szolgált, kezdetben hadsegédként, majd főhadsegédként. Az 1849. április 10-ei váci ütközet után megkapta a Magyar Katonai Érdemrend III. osztályát. Júniustól Klapka a VIII. hadtest – a komáromi várőrség – vezérkari főnökévé nevezte ki. Szeptember végén, röviddel a kapituláció előtt megkapta a Magyar Katonai Érdemrend II. osztályát is. A szabadságharcot alezredesi rangban fejezte be.

Komáromi menlevéllel mentesült a megtorlások alól, külföldre távozott és New Yorkban telepedett le. Fornet Károly volt honvéd őrnaggyal megírta a szabadságharc történetét. A művet angol nyelven The Hungarian revolution címmel, német nyelven Der Krieg in Ungarn címmel 1850-ben adták ki New Yorkban. Könyve felkeltette a Magyarországra akkoriban érdeklődéssel tekintő amerikaiak figyelmét és rövid idő alatt számos jó barátot szerzett. Közeli kapcsolatba került a New Yorkban emigrációban élő Narciso López, venezuelai születésű kubai forradalmárral is, aki addigra már több alkalommal sikertelenül kísérelte meg a kubai spanyol uralom megdöntését. A Prágay János környezetében élő magyar emigránsok úgy érezték, hogy kötelességük segíteni a kubaiaknak szabadságukért vívott harcukban és csatlakoztak López készülő újabb expedíciójához. Prágay János tábornoki rangot és vezérkari főnöki beosztást kapott Lópeztől. A volt magyar honvédtisztek nem tudhatták, hogy López akciója valójában nem Kuba felszabadítását, hanem az Amerikai Egyesült Államok Kuba feletti fennhatóságának elősegítését szolgálta volna. Ezt az is mutatja, hogy az 1851. augusztus 12-én partra szálló, alig ötszáz fős haderő a kubai lakosságtól semmiféle segítséget nem kapott. A huszonötezer fős sereget felvonultató spanyolokkal Las Pozas mellett vívott ütközet sok áldozatot követelt. Lópezt a spanyolok elfogták és kegyetlenül kivégezték. Az ütközetben Prágay János mindkét combját átlőtték, és hogy López sorsát elkerülje főbe lőtte magát. Nyolc életben maradt magyar katonát a spanyolok a spanyol-marokkói Ceuta ólombányáiba internáltak.

1863. Eugène Delacroix francia festőművész

1865. Semmelweis Ignác, orvos, „az anyák megmentője”

1910. Florence Nightingale, a betegápoló-képzés kiemelkedő alakja, a matematikai statisztika kutatója

1946. Herbert George Wells angol író

1952. Wilm Hosenfeld német százados, Władysław Szpilman lengyel zongorista és zeneszerző megmentője. Ő és néhány tiszttársa együtt érzett a németek által megszállt lengyelekkel, köztük a zsidókkal, és igyekeztek annyit segíteni. Hosenfeldet a szovjetek 1945-ben foglyul ejtették. 25 év munkatáborra ítélték háborús bűnök miatt. Annak ellenére, hogy rengetegen közbenjártak az ügyében, a szovjetek kitartottak a bűnössége mellett. Egy munkatáborban halt meg az embertelen körülmények következtében. (Lásd: A zongorista c. filmet, rendező: Roman Polański)

1994. Örsi Ferenc író, forgatókönyvíró. Leghíresebb műve a filmsorozatban majd regényben is megjelent: A Tenkes kapitánya