Ferenc pápa üdvözlő levele Bíró László püspöknek

2019, május 24
Ferenc pápa üdvözlő levele Bíró László püspöknek püspökszentelése 25. évfordulóján

 

Ferenc pápa üdvözlő levele Bíró László püspöknek

püspökszentelése 25. évfordulóján

 

 

Excellenciás Főtisztelendő Püspök Úr,
 

Őexcellenciája Mons. Edgar Pena-Parra, Őszentsége Államtitkársága általános ügyekkel foglalkozó irodájának megbízott vezetője megbízásából az a megtiszteltetés ért, hogy Excellenciádnak eljuttathatom a Szentatya által írt gratuláló levelet püspökké szentelésed 25. évfordulója alkalmából.

Ebben az Úr iránti hálaadásra okot adó pillanatban, az elmúlt 25 év odaadó munkájáért, először Kalocsa-Kecskeméti segédpüspökként, majd a Budapesti Központi Szeminárium rektoraként és most a Magyar Katonai Ordinariátus püspökeként, biztosítani szeretnélek Téged arról, hogy külön megemlékezem Rólad imáimban, most, hogy elérkezett az öröm és az Úrnak szóló hálaadás ideje.

Megragadom a lehetőséget, hogy kifejezzem kitüntetett tiszteletemet Excellenciásnak.

 

Michael A. Blume

apostoli nuncius

 

 

Tiszteletreméltó Testvéremnek,

BÍRÓ LÁSZLÓNAK,

Magyarország Katonai Ordináriusának

 

A krisztusi gyökér, melyben megmutatkozik a ragaszkodás őhozzá valamint az, hogy mennyi előnyünk származik abból, ha az akarat és elhatározás odaadásával kapcsolódunk hozzá (Alexandriai Cirill, Kommentár János Evangéliumához, X,2), miközben a krisztushívők üdvösségéről gondoskodik, elszánt készséggel és buzgó imával arra int minket, hogy a testvéri szeretetnek leghőbb igyekezetével kísérjük a pásztorokat, akiknek közreműködése és tényleges szolgálata segít minket.

Azért, Tiszteletreméltó Testvérem, áldván az Istent, egyértelműen tanúságot akarunk tenni örömünkről Neked, aki a következő hónap 21. napján ünnepled püspökké szentelésed ezüst jubileumát, és ebben a levélben jó szívvel szeretnénk kifejezni köszönetünket az Általad ellátott apostoli küldetésért.

Miután elnyerted a papságot 1974-ben a Pécsi Egyházmegyében és ugyanott serény szolgálatodat kifejtetted, sok érdemet gyűjtöttél, s hitben, erkölcsökben és emberi erényekben olyannyira kitűntél, hogy Szent II. János Pál 1994-ben Téged kalocsa-kecskeméti segédpüspöknek választott Castra Galbae-i címzetes titulussal. Majd jeles elődünk, XVI. Benedek, mérlegelve az ebben a közösségben szerzett sokoldalú tapasztalatodat, valamint tetteidnek jelentőségét és lelki erősségedet, 2008-ban arra hívott meg, hogy betöltsd a Magyar Katonai Ordinárius hivatalát, melyben mindezidáig kitartással és igyekezettel szolgálsz.

Ezen alkalomról megemlékezve megelégedésünkre szolgál mindazt fölidézni, amit az évek során az Isten népéért, különösképpen a katonákért és leginkább a rászorulókért végzett szolgálatod az apostoli buzgóság ragyogó példájaként megvalósított; amit a Spirituali militum curae apostoli konstitúció fényében buzgón kifejtettél, amit a krisztushívők, a klérus és püspök-testvéreid elismerése jóváhagyott, s amit az emberi éleslátás alátámasztott.

Ezért gratulálván Neked, Tiszteletreméltó Testvérem, mindazon munkáért, amelyet a Magyar Püspöki Konferenciában, és különösképpen a Hittani és Családi Bizottságokban végeztél, kérjük az Istent, hogy erősítsen meg mindenkor Téged, mint a krisztushívőknek szóló evangélium hírnökét; bennük a Te segítségeddel támad a késztetés, hogy ápolják és előmozdítsák az egész világ békéjét.

Végül a mi apostoli áldásunkat szeretnénk hozzátenni, melyet most kiárasztunk Rád, valamint Rajtad keresztül a Rád bízott nyáj szeretett fiaira és leányaira, azokra, akik részt vesznek e jubileum ünneplésében, és azokra, akik kedvesek szívednek; az ő imájukat is kérjük, hogy az igen felelősségteljes péteri hivatalt gondosan és bölcsességgel tudjuk ellátni.

 

A Vatikánból, 2019. április 24-én, pápaságunk hetedik évében:

 

Ferenc