Hírek

2021, szeptember 24 to 2021, december 31
Hírek

 

 

H Í R E K  
 

Nemzetközi konferencia

az idősebb és ifjabb Andrássy Gyuláról

Eredeti megjelenés: Magyar Kurír- Szerző: Bodnár Dániel - Fotó: Merényi Zita

Szeptember 19-én az Ifj. Andrássy Gyula Alapítvány szervezésében egész napos nemzetközi konferenciát tartottak Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia székházában A haza szolgálata, az egyházak, az alkotmányosság és a szabadság a két gróf Andrássy Gyula pályafutásában címmel.

A rendezvény védnökei Erdő Péter bíboros, prímás, az MTA rendes tagja, Freund Tamás, az MTA elnöke, Habsburg-Lotaringiai Károly főherceg és Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita voltak.

Andrássy Gyula (1823–1890) az Osztrák-Magyar Monarchia első miniszterelnöke, majd külügyminisztere volt. Ifjabb Andrássy Gyula (1860–1929) belügyminiszter, a Monarchia utolsó külügyminisztere. A konferencián Hermann Róbert történész, egyetemi tanár az idősebb Andrássy Gyulát ösztönös zseninek nevezte. Elhangzott az is, hogy az egykori miniszterelnök a vallást összetartó erőnek nevezte, hasznos és szent dolognak, alkalmasnak arra, hogy legyőzzük vele az ember rossz ösztöneit. Berta Tibor tábori püspök, dandártábornok A szabadság és keresztény értékek a két gróf Andrássy Gyulánál címmel tartott előadást. Kiemelte: mindkét Andrássy nagy művészetpártoló volt, az idősebbik is jelentős képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezett, míg a fiatalabbik az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat elnökeként is tevékenykedett, s ő volt az Andrássy-gyűjtemény összefogója.  A püspök leszögezte: a művészet nem más, mint szépség. Az előadó emlékeztetett Dávid Katalin művészettörténész A szép teológiája című könyvére, melyben a szerző idézett Szent Ágoston Teremtés könyvéről írt tanulmányából: „Isten … azonnal különbséget tett a világosság és a sötétség között, amint megteremtette a világosságot. Meg kell ugyanis érteni, hogy más a világosság, és más a világosságtól való megfosztottság, melyet az ellentétként meglévő sötétségben rendelt el az Isten. Nem azt mondtuk, hogy megteremtette a sötétséget is, mert Isten magukat a lényegi valóságokat alkotta meg, nem az ezektől való megfosztottságot, mely semmihez sem tartozik. Ebből az következik, hogy az Isten művészként alkotott meg mindent, és a hiányokat is úgy értelmezzük, hogy azokat is Ő rendezte el. 

A tábori püspök kifejtette: sokan mondták azt, hogy Andrássy Gyula ateista, de vajon honnan veszi valaki a bátorságot, hogy ilyet állítson valakiről? A két Andrássy gróf életpályája azt mutatja meg, hogy az istenkeresésben sok út van. Ahogyan XVI. Benedek emeritus pápa mondta egyszer: annyi út, ahány ember él a földön. A két Andrássy megtalálta az Istenhez vezető utat, még ha a korra jellemző módon nem is hirdették, hogy hívők. Az istenkeresés egy módja a szabadság tisztelete és az is, ahogyan mindketten keresték a művészetben a szépséget, mert az igazi művészet Isten szépségét jeleníti meg.  

A teljes előadás itt olvasható:

http://www.ktp.hu/document/szabadsag-es-kereszteny-ertekek-ket-grof-andrassy-gyulanal-berta-tibor

 

A konferenciát záró előadást Balogh Margit, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója, az MTA nagydoktora tartotta Ifj. gróf Andrássy Gyula és Pehm (Mindszenty) József zalaegerszegi plébános elvi közössége: a legitimizmus címmel. Kiemelte: Ifj. Andrássy Gyula a Horthy-korszak legitimista törekvéseinek meghatározó személyisége volt, akárcsak Pehm József.

Útjaik egy adott történelmi pillanatban keresztezték egymást, holott két külön világ az övék. Generációnyi idő és mély társadalmi szakadék volt közöttük.

Balogh Margit leszögezte: abban, hogy Pehm József királypártiból ortodox legitimistává fejlődött, meghatározó volt megyéspüspöke, gróf Mikes János személyes hatása. Mikes fiatal papként IV. Károly bizalmasa, majd a Habsburg-ház trónjogát képviselő legitimista mozgalmak egyik vezetője volt. A legitimisták arisztokrata táborához tartozott, amelynek tagja volt többek között Andrássy Gyula is. Titkos társaságuk fő célja IV. Károly hazahozatala volt. Nem tekintették törvényesnek IV. Károlynak a magyar államügyekben való részvételről való, 1918. november 3-i lemondó nyilatkozatát. Legfőbb követelésük IV. Károly visszatérése volt a trónra, akit halála után elsőszülött fia, Ottó követhet.

Pehm József nem ismerte őket személyesen, de 1922-ben az általa is támogatott Keresztény Nemzeti és Földmíves Polgári Párt elnöke Andrássy Gyula lett. Jelleme, személyiségének varázsa példakép erejű hatással lehetett Pehm Józsefre, aki kezdetben rokonszenvezett az 1918-as őszirózsás forradalommal, de a köztársaság november 16-i kikiáltása lehűtötte lelkesedését, mivel királypárti volt.

Mikes püspök engedélyével elindította a Zala Megyei Újságot, amely 1944-ig fontos szerepet játszott az életében. Pehm József rövid idő alatt a Károlyi Mihály vezette népköztársasági kormány ellenzékének helyi vezéralakjává vált, ezért március 9-én internálták, egészen augusztusig korlátozva volt a mozgásában. Mikes püspököt már néhány nappal korábban internálták. Az elszenvedett fogság és a meghurcoltatás közös élménye Mikes és Pehm között roppant erős kapocsnak bizonyult. A Tanácsköztársaság bukása után a püspök Pehm Józsefet nevezte ki a nagy lélekszámú, a mindenkori szombathelyi megyéspüspök kegyurasága alá tartozó zalaegerszegi plébánia vezetőjévé, ami nagyon komoly bizalmi állás volt. Voltak, akik feltételezték, hogy Pehm József segédkezett IV. Károly két visszatérési kísérletének egyikében, sőt, még a királlyal is találkozott, de erről nincsenek hiteles források.

Andrássy Gyula nyílt kiállását Károly mellett a kormányzat lázadásnak tekintette. 1922. március 15-én Pehm József vezetésével egy zalai küldöttség érkezett Budapestre, és az ellenzéki Keresztény Földmíves Polgári Párt (Andrássy–Friedrich-párt) székházának is használt Weinckheim-palotában tiszteletüket tették Andrássy Gyula és az országos elnökség előtt. Bejelentették, hogy Friedrich Istvánt, a párt előző elnökét kérik fel zalaegerszegi képviselőjelöltnek, aki ezt elfogadta. Mindmáig ez az egyetlen dokumentum, amelyből igazolható, hogy Andrássy és Pehm József találkozott. Végül Friedrichnek nem sikerült győznie a választáson. Ezt követően az Andrássy–Friedrich-párt hamarosan felbomlott. Andrássy visszahúzódott, Pehm József pedig eltávolodott az olasz fasizmussal kacérkodó Friedrich Istvántól.

Pehm József IV. Károly 1922. április 1-jei halála után is rendíthetetlen legitimista maradt. Ebben egy személyes élmény is közrejátszott. 1924-ben Lourdes-ba zarándokolt, innen pedig a spanyolországi Madeirába, ahol az uralkodó özvegye, Zita királyné tartózkodott nyolc gyermekével. Találkozott a tizenkét éves Ottó főherceggel, akinek a rendkívüli intelligenciája lenyűgözte. Saját bevallása szerint ekkor vált igazán a főherceg eltántoríthatatlan hívévé. Elfogadta azt, amit Apponyi Albert, Andrássy Gyula, de Csernoch János hercegprímás is képviselt: a koronás király fia is kapocs, még ha nem is olyan erős és nagy, mint a koronázás, és Magyarországnak van törvényes királya, akit csak az adott helyzet akadályoz abban, hogy megkoronázzák és uralkodjék.

 

 

SZENTMISÉK

A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

INTÉZMÉNYEIBEN

 

Október

 október 1. péntek 07.00 óra        

október 15. péntek 07.00 óra        

október 29. péntek 07.00 óra

November

november 5. péntek 07.00 óra    

november 12. péntek 07.00 óra    

november 19. péntek 07.00 óra    

november 26. péntek 07.00 óra 1. adventi, gyertyagyújtás          

December

december 3. péntek 07.00 óra 2. adventi, gyertyagyújtás         

december 10. péntek 07.00 óra 3. adventi, gyertyagyújtás         

december 17. péntek 07.00 óra 4. adventi, gyertyagyújtás

 

1062 Budapest, Podmaniczky utca 109-111.    

Október

október 7. csütörtök 07.00 óra   

November

november 4. csütörtök 07.00 óra         

December

december 2. csütörtök 07.00 óra

 

1221 Budapest, Szanatórium utca 2/a.

Szeptember

szeptember 16. csütörtök 13.30 óra

Október

október 7. csütörtök 13.30 óra    

október 21. csütörtök 13.30 óra    

November

november 4. csütörtök 13.30 óra

november 18. csütörtök 13.30 óra

December

december 2. csütörtök 13.30 óra

december 16. csütörtök 13.30 óra 

 

 

A szentmiséket Nagy Endre százados katolikus tábori lelkész mutatja be.  

Elérhetősége: 06/30 425 55 25

Katolikus pap hívása sürgős esetben: 06-1/213 96 20 (éjjel nappal hívható).

 

 

 

EGYÜTT SIKERÜL

FOHÁSZ

A MAGYAR HONVÉDSÉG

KATONÁIÉRT

 

Örökkévaló Urunk!

A viharos világjárványban újra és újra magasztalunk téged atyai gondviselésed jóságáért, és kérve kérünk, hallgasd meg fohászainkat!

A mindennapok nehézségei között is hálásan köszönjük, hogy megannyi embertársunk szemében éles fényként ott ragyog az a gondoskodó önzetlenség, amelynek birtokában nagy bátorsággal és figyelmes szeretettel tudnak áldozatot hozni szeretteikért és felebarátaikért.

Oltalmazó kezeidbe ajánljuk Urunk az egész emberi közösséget, nemzetünket, országunkat, családjainkat, gyermekeinket!

Add, hogy a békesség derűje járja át valamennyiünk szívét és lelkét, hogy támaszra találjunk egymásban a kölcsönös szeretet által!

Gyógyító kezeidnek áldása legyen erőforrás a tudomány szakembereinek és az egészségügyben dolgozóknak; kérünk, segítsd őket áldozatos, életmentő szolgálatukban!

Segítsd a hatóságokat, hogy rendelkezéseikkel elősegítsék a járvány leküzdését és a nyugalom rendjének biztonságot adó megteremtését!

Védelmező kezeiddel áldd meg a Magyar Honvédség katonáit, honvédelmi alkalmazottait, kormánytisztviselőit, hogy továbbra is állhatatosak maradjanak hazánk biztonságának és társadalmunk békéjének szolgálatában, mely által lehetőséget teremtenek mindazoknak, akik az emberi élet fönntartásáért dolgoznak!

Segítsd Urunk, azoknak a bajtársainknak szolgálatát,

akik a kórházakban látják el feladataikat,

akik a közintézményeket őrzik,

akik járőröznek településeinken,

akik a fertőtlenítő mentesítéseket végzik.

Add, hogy bátor helytállással végezzék feladataikat, megfontolt magatartásuk pedig a felelősségteljes emberség vonzó példájává váljon mindenki előtt!

Közbenjáró imánkkal kitartó erőt és türelmet kérünk azoknak a katonatársainknak, akiket a vírus megfertőzött, s akik a járvány miatt a betegség fájdalmaival és nehézségeivel küszködnek!

Oltalmazó segítségeddel vedd őket gyámolító kezedbe és enyhítsd megpróbáltatásaikat! Áldd meg őket, hogy érezzék gondviselő és irgalmas jóságod közelségét!

Mindenható Urunk, atyáink Istene! Hálát adunk neked életünk minden pillanatáért! Kérve kérünk, adj odaadó lelkületet, hogy hitünk újra és újra erőre kapjon, s így helytálló bátorsággal tudjuk végezni szolgálatunkat a te dicsőségedre, felebarátaink és bajtársaink javára!

Kérünk, Urunk, segíts továbbra is mindannyiunkat, akik a Magyar Honvédségben szolgálunk, hogy rendületlen bátorsággal végezzük feladatainkat a járvány leküzdésében!

Hisszük, hogy a te segítségeddel együtt sikerül! Ámen.

 

 

Hálát adunk neked Uram

és magasztalunk téged!

Hálát adunk neked Uram azoknak az embertársainknak a helytállásáért, bátorságáért és emberszeretetéért, akik a koronavírusos betegeket gyógyítják és ápolják, mindazokért, akik most is élen járnak a járvány elleni küzdelemben.

Hálát adunk neked Uram azokért az embertársainkért, akik meg tudják mutatni a közelség nagyszerűségét, a gondoskodó szeretet finomságát, az áldozatvállalás nemes cselekedeteit.

Hálát adunk neked Uram, hogy a mostani viszontagságos időben olyan embereket adsz a világnak, akik megannyi erőfeszítéssel és nagylelkű elkötelezettséggel végzik munkájukat és szolgálatukat, akik szent bátorsággal néznek szembe a vészhelyzet minden viszontagságával és nehéz körülményével.

Hálát adunk neked Uram azokért az embertársainkért, akik a te szereteted és áldott közelséged élő jelei világunk számára, mert lelket és szívet melengető emberségükkel megmutatják a jóság és a figyelmesség gesztusainak áldásos jelenlétét és valóságát.

Hálát adunk neked Uram azokért az embertársainkért, akik gyöngéd és csendes jelenlétükkel vigasztaló közelséged áldott jelei tudnak lenni azok számára, akik földi útjukat befejezve elindultak a veled való találkozásra.

Hálát adunk neked Uram és magasztalunk téged!

Adj bátorságot, hogy mindazt, amit a járvány idején a világban látunk, hallunk és megtapasztalunk elkötelezettségből, odaadásból, nagylelkűségből és az áldozatot vállaló szeretet tanúságtételeiből, hasznosan tudjuk felhasználni a jelenben és megőrizve kamatoztassuk jövőbeli életünk számára.

Add, hogy példamutató embertársaink helytálló szolgálata legyen valamennyiünk számára bátorítás az emberi közösségért és társadalomért meghozott felelősségvállalásra, a kihívások leküzdésére, világunk lelki és erkölcsi megújulására.  

Hálát adunk neked Uram minden tapasztalatért, amely a járványhelyzet nehéz napjaiban megmutatja a testi-lelki gyöngeségből származó egyéni megsebzettségünk valóságát és sérülékeny világunk elesettségét.

Add, hogy a beléd vetett hit reménységével tudjunk járni életünk útján, elfogadva biztató szeretetből kinyújtott gondviselő kezed bátorítását és vigasztalását. Ámen.