Hírek

2021, április 11 to 2021, december 31
Hírek

 

 

H Í R E K  
 

 


Püspökké szentelték Berta Tibort


 

 

Április 10-én szombaton délelőtt 10 órakor zárt ajtók mögött, szigorú létszámkorlátozás mellett ünnepelték Berta Tibor püspökké szentelését és székfoglalását a Szent István-bazilikában. A hívek online közvetítésben követhették a szertartást. A szentelésen együtt ünnepelt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia csaknem valamennyi tagja, akik a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozásokra tekintettel ezúttal a hívek padsoraiban, egymástól az előírt távolságot tartva foglaltak helyet, valamint a Katonai Ordinariátus tábori lelkészei.

A főszentelő Erdő Péter bíboros, prímás, érsek; a társszentelők Michael August Blume SVD alessanói címzetes érsek, Magyarország apostoli nunciusa és Varga László kaposvári megyéspüspök voltak.

A püspökszentelési szentmise és beiktatás további részetei itt:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/derus-lelku-szolgalattal-puspokke-szent...

és itt olvashatók:

https://honvedelem.hu/hirek/puspokke-szenteltek-berta-tibor-dandartabornokot.html

 


AZ ÚJ KATONAI ORDINÁRIUS

PÜSPÖKKÉ SZENTELÉSE

ÉS BEIKTATÁSA

 

BERTA TIBOR

PÜSPÖKKÉ SZENTELÉSE ÉS BEIKTATÁSA

 

 

FŐSZENTELŐ:

S. Em. R. Dr. ERDŐ PÉTER

bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, metropolita

 

TÁRSZENTELŐK:

S. E. R. MICHAEL AUGUST BLUME SVD

alessanói címzetes érsek, Magyarország apostoli nunciusa

 

S. E. R. VARGA LÁSZLÓ

kaposvári megyéspüspök

 

 

 

Budapest

Szent István Bazilika

2021. április 10. szombat

10.00 óra

 

 

 

 

A megjelentek és az online közvetítés résztvevőinek köszöntése: Dr. Alácsi Ervin János alezredes, vezető kiemelt tábori lelkész

 

Bevonulási ének

1. Örvendetes napunk támadt, Jézus Krisztus mert feltámadt. Örvendjünk, vigadjunk, Vígan mind most mondjunk Alle-, alleluját!

 

2. Szent asszonyok a kősírhoz Visznek fűszert holt Krisztushoz, Szívük elfogódott, Uruk hogy ott nem volt. Alle-, alleluját!

 

3. Fájdalmuk nagy örömre vált, Fényes angyal eléjök állt: Jézusról hirdeti, Hogy sír már nem fedi. Alle-, alleluja!

 

4. Urunkat ha látni vágytok Ti és a hű tanítványok, Galileában vár, Feltámadt, nincs itt már! Alle-, alleluja!

 

5. Jézust hogy ők megtalálták, Szavait is meghallották: Hívek, ne féljetek, Békesség véletek! Alle-, alleluja!

 

 

BEVEZETŐ SZERTARTÁS

KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

 

Főszentelő: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Mind: Ámen.

Főszentelő: Békesség veletek!

Mind: És a te lelkeddel.

 

 

Az apostoli parancs kihirdetése A JELÖLT BEMUTATÁSA

 

Dr. Alácsi Ervin János vezető kiemelt tábori lelkész: Főtisztelendő Atya! A Katonai Ordinariátus kéri, hogy Berta Tibor áldozópapot szenteld fel a püspöki tisztségre.

 

Főszentelő: Megvan-e rá az apostoli parancsotok?

 

Dr. Alácsi Ervin János vezető kiemelt tábori lelkész: Megvan.

 

Főszentelő: Olvastassék fel!

 

Az apostoli nuncius elkezdi olvasni a kinevezési okmány első mondatait latinul, majd Dr. Alácsi Ervin János vezető kiemelt tábori lelkész magyarul felolvassa a teljes apostoli parancsot.

 

A felolvasás végén mindenki mondja: Istennek legyen hála.

 

Ezután az apostoli nuncius felmutatja a kinevezési okmányt, majd átadja a szentelendőnek, aki azt Dr. Alácsi Ervin János vezető kiemelt tábori lelkésznek adja további megőrzésre.

 

 

Bűnbánati liturgia

Főszentelő: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

 

Főszentelő: Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!

Mind: Uram, irgalmazz!

Főszentelő: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!

Mind: Krisztus, kegyelmezz!

Főszentelő: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!

Mind: Uram, irgalmazz!

Főszentelő: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Mind: Ámen.

 

Dicsőség

Dicsőség a magasságban Istennek,

és a földön békesség a jóakaratú embereknek.

Dicsőítünk téged, áldunk téged,

imádunk téged, magasztalunk téged,

hálát adunk neked nagy dicsőségedért,

Urunk és Istenünk, mennyei Király,

mindenható Atyaisten.

Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú,

Urunk és Istenünk,

Isten Báránya, az Atyának Fia,

te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk;

te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket.

Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk.

Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen

Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten

dicsősédében. Ámen.

 

KÖNYÖRGÉS
Főszentelő:

Könyörögjünk!

Istenünk, te a benned hívők számát bőséges kegyelmeddel állandóan gyarapítod. Tekints jóságosan választottaidra, és öltöztesd a halhatatlanság köntösébe mindazokat, akik újjászülettek a keresztségben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Mind: Ámen.

 

 

Az Ige liturgiája

 

Szentlecke az Apostolok Cselekedeteiből

Amikor a jeruzsálemi főtanácsban látták Péter és János bátorságát, és amikor megtudták, hogy írástudatlan és tanulatlan emberek, meglepődtek. Fölismerték bennük Jézus tanítványait, ráadásul a meggyógyult ember is ott állt, és így nem tudtak mit mondani.

Kiküldték tehát őket a gyűlésteremből, és egymás között tanakodtak: „Mitévők legyünk ezekkel az emberekkel, hiszen egész Jeruzsálem tudja, és nem is tagadhatjuk, hogy nyilvánvalóan csoda történt általuk? De, hogy a dolognak tovább ne terjedjen a híre a nép között, fenyegessük meg őket, hogy senkinek se említsék többé az ő nevét.” Ezzel behívták őket, és megparancsolták nekik, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében.

Péter és János azonban így válaszolt: „Ítéljétek meg magatok, helyes volna-e Isten előtt, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre! Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk.”

Erre újra megfenyegették, majd a népre való tekintettel szabadon bocsátották őket, mert semmi jogcímet sem találtak megbüntetésükre.

Mindenki dicsőítette Istent a történtek miatt.

Ez az Isten igéje.

Mind: Istennek legyen hála.

 

Ének

1. Dicsőség, szent áldás, tisztesség A föltámadt Úrnak, Húsvéti Báránynak Dicsőség, szent áldás, tisztesség.

 

2. A halál és élet harcra szállt. Meghalván az Élet, a halálon Úr lett. A halál és élet harcra szállt.

 

3. Fényes nap! Úr adta ékes nap! Isten adta nékünk, azért örvendezzünk, Fényes nap! Úr adta ékes nap!

 

 

Alleluja

Ezt a napot az Úristen adta. * Ujjongjunk és vigadjunk rajta! (Zsolt 117,24 – 5. tónus)

 

Evangélium
Diakónus: Az Úr legyen veletek.

Mind: És a te lelkeddel.

Diakónus: † Evangélium Szent Márk könyvéből.

Mind: Dicsőség neked, Istenünk.

Miután húsvétvasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből (annak idején) hét ördögöt űzött ki.

Magdolna elment, és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy Magdolna látta őt, nem hitték el neki.

Ezután Jézus más alakban megjelent két tanítványnak útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek, és közölték a hírt a többiekkel, de ők nekik sem hittek.

Végül megjelent Jézus a tizenegy (apostolnak), amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt feltámadása után. Azután így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”

Ezek az evangélium igéi.

Mind: Áldunk téged, Krisztus.

 

 

 

A Püspökszentelés liturgiája

 

Szentlélek-hívó ének

1. Szentlélek Isten, szállj reánk, elmét derítő tiszta láng. Öntsd lelkeinkbe, melyeket megszenteltél, kegyelmedet.

2. Kit Isten, mint vigasztalót nekünk ajándokul adott, minden javak bő kútfeje, lelkünk világa s élete!

3. Legyen dicsőség, ó Atyánk, neked, s kitől megváltatánk, Fiadat, a Vigasztalót áldván veled, mint egy valót.

 

HOMÍLIA

S. Em. R. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek

 

A JELÖLT ÍGÉRETE

 

Főszentelő: Az egyházatyák ősi hagyománya úgy kívánja, hogy azt, akit püspökké szentelnek, a nép színe előtt kérdezzük meg: megfogadja-e, hogy a hitet megőrzi, és hivatását teljesíti.

Akarod-e tehát, kedves Testvérem, a Szentlélek kegyelmével mindhalálig teljesíteni azt a hivatást, amelyet az apostolok reánk bíztak, és amelyet kézfeltételünk által most átadunk neked?

 

Szentelendő: Akarom.

 

Főszentelő: Akarod-e hűségesen és szüntelenül hirdetni Krisztus evangéliumát?

 

Szentelendő: Akarom.

 

Főszentelő: Akarod-e tisztán és sértetlenül megőrizni a hitletéteményt úgy, ahogy azt az apostolok kora óta mindig és mindenütt őrizte az Egyház hagyománya?

 

Szentelendő: Akarom.

 

Főszentelő: Akarod-e építeni Krisztus testét, az Egyházat, és meg akarsz-e maradni annak egységében a püspökök testületével együtt, Szent Péter apostol utódjának tekintélye alatt?

 

Szentelendő: Akarom.

 

Főszentelő: Akarsz-e hűségesen engedelmeskedni Szent Péter apostol utódjának?

 

Szentelendő: Akarok.

 

Főszentelő: Akarod-e az áldozópapokkal és szerpapokkal, a szolgálatban társaiddal, Isten szent népét jóságos atya módjára gondozni és az üdvösség útjára irányítani?

 

Szentelendő: Akarom.

 

Főszentelő: Akarsz-e Urunk szent nevéért barátságosan és könyörületesen viselkedni a szegények, az idegenek és minden rászoruló iránt?

 

Szentelendő: Akarok.

 

Főszentelő: Akarod-e jó pásztorként keresni a tévelygő juhokat, és Urunk nyájába visszavezetni azokat?

 

Szentelendő: Akarom.

 

Főszentelő: Akarsz-e a mindenható Istenhez az ő szent népéért szüntelenül könyörögni, és a főpapi hivatásban feddhetetlenül munkálkodni?

 

Szentelendő: Akarok, Isten segítségével.

 

Főszentelő: Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned!

 

 

Főszentelő:

Most imádkozzunk, testvéreim,

hogy mindenható Istenünk jósága

gondoskodjék Egyházának javáról,

és árassza el a jelöltnek lelkét

bőven adott kegyelme.

 

 

MINDENSZENTEK LITÁNIÁJA

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Isten Anyja, könyörögj érettünk!

Szent Gábriel főangyal, könyörögj…

Szent Mihály főangyal, könyörögj…

Mindnyájan szent angyalok, könyörögjetek érettünk!

Keresztelő Szent János, könyörögj…

Szent József, könyörögj…

Szent Péter apostol, könyörögj…

Szent Pál apostol, könyörögj…

Szent András apostol, könyörögj…

Szent Jakab apostol, könyörögj…

Szent János apostol, könyörögj…

Szent Tamás apostol, könyörögj…

Szent Jakab apostol, könyörögj…

Szent Fülöp apostol, könyörögj…

Szent Bertalan apostol, könyörögj…

Szent Máté apostol, könyörögj…

Szent Simon apostol, könyörögj…

Szent Tádé apostol, könyörögj…

Szent Mátyás apostol, könyörögj…

Szent Mária Magdolna, könyörögj…

Szent István vértanú, könyörögj…

Antiochiai Szent Ignác vértanú, könyörögj…

Szent Lőrinc vértanú, könyörögj…

Szent Perpétua és Felicitász vértanúasszonyok, könyörögjetek…

Szent Ágnes vértanú, könyörögj…

Szent Sebestyén vértanú, könyörögj…

Szent György vértanú, könyörögj…

Szent Kristóf vértanú, könyörögj…

Szent Borbála vértanú, könyörögj…

Szent Flórián vértanú, könyörögj…

Szent Gergely pápa, könyörögj…

Szent Ágoston püspök, könyörögj…

Szent Atanáz püspök, könyörögj…

Szent Ágoston püspök, könyörögj…

Szent Vazul püspök, könyörögj…

Szent Márton püspök, könyörögj…

Szent Jeromos hitvalló, könyörögj…

Szent Benedek apát, könyörögj…

Szent Ferenc és Domonkos, könyörögjetek…

Xavéri Szent Ferenc, könyörögj…

Vianney Szent János, könyörögj…

Sienai Szent Katalin, könyörögj…

Avilai Szent Teréz, könyörögj…

Szent István király, könyörögj…

Szent László király, könyörögj…

Szent Imre herceg, könyörögj…

Szent Gellért püspök, könyörögj…

Boldog XI. Ince pápa, könyörögj…

Lellisi Szent Kamill hitvalló, könyörögj…

Kapisztrán Szent János, könyörögj…

Boldog Avianói Márk hitvalló, könyörögj…

Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk!

 

Légy irgalmas, ments meg, Uram, minket!

Minden gonosztól, ments meg…

Minden bűntől, ments meg…

Az örök haláltól, ments meg…

Megtestesülésed által, ments meg…

Halálod és feltámadásod által, ments meg…

Szentlelked kiáradása által, ments meg…

Mi, bűnösök, kérünk téged, hallgass meg minket!

Hogy szent Egyházadat kormányozd és megerősítsd, kérünk téged,

Hogy a római pápát és az egész papi rendet

a szent vallásban megtartsd, kérünk téged,

Hogy e kiválasztottadat megáldd, kérünk téged,

Hogy e kiválasztottadat megáldd és megszenteld, kérünk téged,

Hogy e kiválasztottadat megáldd, megszenteld és felszenteld, kérünk téged,

Hogy a világ minden népének békességet

és igaz egyetértést adj, kérünk téged,

Hogy a különböző megpróbáltatásokban szenvedőknek

irgalmadat megmutasd, kérünk téged,

Hogy minket szent szolgálatodban megerősíts és megtarts, kérünk téged,

Jézus, az élő Isten Fia, kérünk téged…

Krisztus, hallgass minket,

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket,

Krisztus, hallgass meg minket!

 

Főszentelő:

Légy kegyes esdeklő könyörgésünkre, Urunk,

és megadva szolgádnak a papság kegyelmének teljességét,

áldásod erejét áraszd ki reá.

Krisztus, a mi Urunk által.

Mind: Ámen.

 

 

KÉZRÁTÉTEL ÉS FELSZENTELŐ IMA

 

KÉZRÁTÉTEL

A szentelendő feláll, majd a főszentelő elé térdel, aki csendben kezét a fejére teszi.

A jelenlevő püspökök egyenként ráteszik kezüket.

Miután valamennyi püspök elvégezte a kézrátételt, a két segédkező áldozópap a szentelendő mellé lép, a diakónus átadja nekik az evangéliumos könyvet, akik azt kinyitva a szentelendő feje fölé tartják.

 

 

FELSZENTELŐ IMA

 

Főszentelő:

A mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja,

Istenünk, nagy irgalmú Atyánk és minden vigasztalás Istene,

te mennyei székhelyedről kegyes szemmel nézed

alázatos népedet,

és ismeretes előtted minden, mielőtt létrejött volna.

Te törvényt alkottál Egyházadban jóságos igéd által,

és kiválasztottad az igazak nemzetségét Ábrahámtól kezdve;

majd elöljárókat és papokat állítva,

nem hagytad szentélyedet szolgálat nélkül,

mert abban leled kedvedet a világ kezdete óta,

hogy választottaid áldjanak téged.

 

A püspökök együtt mondják főszentelővel:

Most tehát áraszd e kiválasztottadra azt az erőt,

amely tőled származik:

a vezetés Szentlelkét,

akit megadtál Jézus Krisztusnak, szeretett Fiadnak,

ő pedig odaajándékozta szent apostolainak,

akik Egyházat szerveztek szerte a világon,

hogy az legyen a te szentélyed,

és nevedet szüntelenül dicsőítsük és áldjuk benne.

 

Főszentelő:

Te jól ismered a szíveket, Atyánk.

E szolgádat te választottad ki a püspöki tisztségre:

add meg neki, hogy pásztorként vezesse szent nyájadat,

és feddhetetlen főpapként ténykedjen színed előtt

éjjel-nappal szolgálva téged,

hogy fölségedet lankadatlanul engesztelje bűneink miatt,

és oltárodra adományokat hozzon szent Egyházad nevében.

Add, hogy a Szentlélek ereje által

a bűnök bocsánatára főpapi hatalma legyen,

amint ezt meghagytad,

hogy a tisztségeket kiossza szent akaratod szerint,

és minden köteléket oldjon,

amint erre apostolaidnak hatalmat adtál.

Nagy szelídséggel és tiszta szívvel keresse kedvedet,

és jó illatú áldozatot mutasson be néked,

Fiad, Jézus Krisztus által:

mert szent Egyházadban őáltala tiéd a dicsőség,

a hatalom és a tisztelet a Szentlélekkel együtt

most és mindörökkön-örökké.

Mind: Ámen.

 

 

A FEJ MEGKENÉSE

A főszentelő megkeni az új püspök fejét.

 

Főszentelő:

Isten, aki Krisztus főpapságának részesévé avatott téged, árasszon el csodálatos kegyelmének kenetével,és termékenyítse meg lelkedet bőséges áldásával.

 

A diakónus a főszentelő kezébe adja az evangéliumos könyvet.

 

AZ EVANGÉLIUMOS KÖNYV ÁTADÁSA

A főszentelő átnyújtja az evangéliumos könyvet az új püspöknek.

 

Főszentelő:

Vedd az evangéliumot, és hirdesd Isten igéjét nagy türelemmel és tudománnyal.

 

Az egyik segédkező átadja a gyűrűt a diakónusnak, aki a főszentelőnek nyújtja.

 

A GYŰRŰ ÁTADÁSA

A főszentelő a gyűrűt az új püspök jobbjának gyűrűsujjára húzza.

 

Főszentelő:

Vedd a gyűrűt, a hűség jelképét, és töretlen hittel felékesítve sértetlenül őrizd Isten jegyesét, a szent Egyházat.

 

Az egyik segédkező átadja a mitrát a diakónusnak, aki a főszentelőnek nyújtja.

 

A MITRA ÁTADÁSA

A főszentelő az új püspök fejére teszi a mitrát.

 

Főszentelő:

Fogadd a mitrát! Tündököljék rajtad az életszentség fénye, hogy a pásztorok fejedelmének eljövetelekor érdemes légy a dicsőség hervadhatatlan koszorújára.

 

Az egyik segédkező átadja a pásztorbotot a diakónusnak, aki az apostoli nunciusnak nyújtja.

 

A PÁSZTORBOT ÁTADÁSA

Az apostoli nuncius átadja a pásztorbotot az új püspöknek.

 

Főszentelő:

Vedd a botot, a pásztori tisztség jelét, és ügyelj az egész nyájra, amelyben a Szentlélek püspökül rendelt, hogy vezesd Isten szent Egyházát!

 

 

A PÜSPÖKI SZÉK ELFOGLALÁSA

A főszentelő a sediliához vezeti a felszentelt püspököt és beülteti.

 

 

BÉKECSÓK

A felszentelt békecsókot kap a főszentelőtől, majd a jelenlévő püspököktől, mely meghajlás formájában történik.

 

 

A papság engedelmességének és tiszteletének kifejezése

Az ordinariátus papjai egyenként az új püspök elé járulnak, kifejezve engedelmességüket és tiszteletüket, melyet meghajlással végeznek.

 

 

A püspöki szék elfoglalása, a békecsók, és a papság tiszteletének kifejezése alatti ének:

Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.

Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.

 

1. Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe, örvendezzünk és Ő benne vigadozzunk: tiszteljük és szeressük az élő Istent,és szeressük mind egymást is, tiszta szívvel.

 

Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.

 

2. Mikor tehát egybegyűlve együtt vagyunk, lélekben meg ne oszoljunk, jól vigyázzunk! Szűnjenek a rút viszályok, megszólások, s ott lakozzék miközöttünk Krisztus-Isten. 

 

Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.

 

3. Szentjeiddel egyesülten, Krisztus-Isten, dicsőségben szent arcodat megláthassuk, mérhetetlen örömödben örvendhessünk, végnélküli szeretetben mindörökké. 

 

Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.

 

 

AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA

 

Felajánlási ének

1. Felajánljuk néked, mindenható Istenünk, a kenyérrel s borral egész földi életünk, hogy szent tested árán, ó, isteni Bárány, mennyországba érhessünk.

 

2. Felajánljuk néked életünket, sorsunkat, lábad elé tesszük örömünket, gondunkat, te oltalmazd, védd meg itt egybegyűlt néped, gyarló embervoltunkat!

 

 

Főcelebráns: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.

Mind: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára.

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

Főcelebráns: Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme szüntelen örvendezés forrása legyen bennünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Mind: Ámen.

 

 

III. EUKARISZTIKUS IMA

Főcelebráns: Az Úr legyen veletek.

Mind: És a te lelkeddel.

Főcelebráns: Emeljük föl szívünket.

Mind: Fölemeltük az Úrhoz.

Főcelebráns: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.

Mind: Méltó és igazságos.

Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, midőn áldozattá lett értünk Krisztus,a Húsvéti Bárány.

Mert ő az igazi Bárány, aki elvette a világ bűneit,halálunkat halálával megtörte, és feltámadásával új életet szerzett nékünk.

A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok, dicsőséged himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik:

 

 

SANCTUS – SZENT VAGY

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.

 

Főcelebráns: Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked.

 

Fő- és koncelebránsok: Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és † vére legyen Fiadnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük.

Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt:

 

VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBŐL MINDNYÁJAN, MERT EZ AZ ÉN TESTEM, MELY ÉRTETEK ADATIK.

 

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt:

 

VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK EBBŐL MINDNYÁJAN. MERT EZ AZ ÉN VÉREM KELYHE, AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ. EZ A VÉR ÉRTETEK ÉS SOKAKÉRT KIONTATIK A BŰNÖK BOCSÁNATÁRA. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE

 

Főcelebráns: Íme hitünk szent titka.

Mind: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.

Fő- és koncelebránsok: Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy Fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot.

Tekints, kérünk, Egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne Fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, Szentlelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.

 

1. Koncelebráns (Dr. Erdő Péter bíboros):

Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal: elsősorban Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.

 

2. Koncelebráns (Michael August Blume nuncius):

Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándokútját járó Egyházadat: szolgádat, Ferenc pápánkat, Péter érsekünket, és Tibor püspökünket, akit ma az Egyház pásztorává rendeltél, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.

 

3. Koncelebráns (Varga László püspök):

Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.

 

4. Koncelebráns (Dr. Veres András püspök):

Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol, reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus, a mi Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Fő- és koncelebránsok: Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké.

Mind: Ámen.

 

Főcelebráns: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk:

Mind: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól.

 

Főcelebráns: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól; Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.

Mind: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

 

Főcelebráns: Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

Mind: Ámen.

 

Főcelebráns: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.

Mind: És a te lelkeddel.

Diakónus: Köszöntsétek egymást a béke jelével.

Mind: Legyen békesség köztünk mindenkor.

 

 

Agnus Dei - Isten Báránya

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.

 

 

Főcelebráns: Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya.

Mind: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

 

Áldozási ének

1. Itt jelen vagyon az Istennek Fia, itt jelen vagyon feláldozott Bárány, itt jelen vagyon erős, igaz Isten: a Jézus Krisztus.

 

2. Itt jelen vagyon mi édes teremtőnk, itt jelen vagyon a mi közbenjárónk, itt jelen vagyon vigasztaló társunk: a Jézus Krisztus.

 

3. Itt jelen vagyon út, igazság, élet, itt jelen vagyon a mennyei fölség, itt jelen vagyon fényes világosság: a Jézus Krisztus.

 

4. Itt jelen vagyon váltságunknak napja, itt jelen vagyon bűnünk megrontója, itt jelen vagyon szeretetnek lángja: a Jézus Krisztus.

 

5. Itt jelen vagyon a mi vigasságunk, itt jelen vagyon őrizőnk, oltalmunk, itt jelen vagyon lelki bátorítónk: a Jézus Krisztus.

 

6. Adja minékünk az ő szent országát, hogy megláthassuk szentséges lakását, angyali karból tiszta szép orcáját és ő szent Atyját.

 

Áldozás utáni könyörgés

Főcelebráns: Könyörögjünk!

Urunk, Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőülő test romolhatatlan feltámadására. Krisztus, a mi Urunk által.

Mind: Ámen.

 

A TE DEUM himnusz alatt az új püspök áldást oszt a templomhajóban, majd visszatér az oltárhoz.

 

TE DEUM

Téged, Isten dicsérünk, * téged Úrnak ismérünk.

Téged, örök Atyaisten * mind egész föld áld és tisztel.

Téged minden szép angyalok * Kerubok és Szeráfkarok.

Egek és minden hatalmak * szüntelenül magasztalnak.

Szent vagy, szent vagy, * erősséges szent Isten vagy!

Nagyságoddal telve ég, föld,* dicsőséged mindent bétölt.

Téged dicsér, egek Ura * apostolok boldog kara.

Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka hirdet és áld.

Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet.

Vall tégedet világszerte * szent Egyházad ezerszerte.

Ó Atyánk, téged *s mérhetetlen nagy Fölséged.

S azt, ki hozzánk tőled jött le * Atya igaz Egyszülöttje.

És áldjuk veled * Vigasztaló Szentlelkedet.

Krisztus, Isten Egyszülöttje * Király vagy te mindörökre.

Mentésünkre közénk szálltál * szűzi méhet nem utáltál.

Halál mérgét megtiportad * mennyországot megnyitottad.

Isten jobbján ülsz most széket: * Atyádéval egy fölséged.

Onnan leszel eljövendő: * mindeneket ítélendő.

(Meghajlunk)

Téged azért, Uram, kérünk,* mi megváltónk, maradj vélünk!

Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös dicsőségbe!

Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged!

Te kormányozd, te vigasztald * mindörökké felmagasztald!

(Fölegyenesedünk)

Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped.

Bűntől e nap őrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket!

Irgalmazz, Uram, irgalmazz; * híveidhez légy irgalmas!

Kegyes szemed legyen rajtunk * tebenned van bizodalmunk.

Te vagy Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem!

 

KÖSZÖNTÉSEK

Bíró László püspök, emeritus katonai ordinárius levelének felolvasása: Dr. Alácsi Ervin János vezető kiemelt tábori lelkész

Dr. Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

Dr. Benkő Tibor Magyarország honvédelmi minisztere

Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka

Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök

Takács Tamás ezredes, lelkészi kar vezető

 

Az új püspök hálaadó imája

 

ÁLDÁS ÉS ELBOCSÁTÁS

Főcelebráns: Az Úr legyen veletek.

Mind: És a te lelkeddel.

Főcelebráns: Legyen áldott az Úr neve.

Mind: Most és mindörökké.

Főcelebráns: Az Úr a mi segítségünk.

Mind: Aki az eget és a földet alkotta.

Főcelebráns: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Mind: Ámen.

Diakónus: A szentmise véget ért, menjetek békével, alleluja, alleluja

Mind: Istennek legyen hála, alleluja, alleluja

 

Hol szent Péter - Pápai Himnusz

Hol szent Péter sírba téve, És Rómának dobog szíve, Ezrek ajkán, ezer nyelven Hő ima zeng édesdeden: Tartsd meg, Isten, szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját!

 

Magyar Himnusz

 

Kivonulási ének

1. Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk! Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk: Magyarországról, Édes hazánkról, Ne felejtkezzél el Szegény magyarokról!

 

 

2. Ó Atya Istennek kegyes, szép leánya, Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája! Magyarországról, Édes hazánkról, Ne felejtkezzél el Szegény magyarokról!

 

 

3. Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, Anyai palástod fordítsd oltalmunkra. Magyarországról, Édes hazánkról, Ne felejtkezzél el Szegény magyarokról!

 

 

4. Kegyes szemeiddel tekints meg népedet, Segéld meg áldásra magyar nemzetedet. Magyarországról, Édes hazánkról, Ne felejtkezzél el Szegény magyarokról!

 

 

5. Dicséret, dicsőség legyen az Atyának, A te szent Fiadnak s Szentlélek mátkádnak. Magyarországról, Édes hazánkról, Ne felejtkezzél el Szegény magyarokról!

 

 

A Püspökszentelés

szertartásainak és jelképeinek

rövid magyarázata

 

Szentlélek-hívó ének:

Kegyelemtani értelemben a megszentelés művét általában a Szentháromság Egy Isten harmadik személyének, a Szentlélek Úristennek tulajdonítjuk. Ahogy földi életében „erő áradt ki” a megtestesült Istenfiú, Jézus Krisztus testéből (vö. Evangélium Lukács szerint 5,17; 6,19; 8,46), úgy az ő misztikus testéből, az Anyaszentegyházból is kegyelmi erő árad, elsősorban a szentségek kiszolgáltatása által, mely a Szentlélek élő és éltető működésének jele és eszköze a világban (vö. Katolikus Egyház Katekizmusa 1116). Az egyházi rend szentsége – melynek teljességét közli a püspökszentelés szertartása (Lumen Gentium 21.) – a kijelölt személy megszentelését, teljes és kitörölhetetlen lelki pecséttel való konszekrációját (szentségi lefoglalását) eredményezi. A keresztség és bérmálás által istenfiúi méltóságba emelt keresztény lelket, a szentelése által Istennek lefoglalt áldozópapot a püspökszentelésben a Szentlélek sajátos kegyelme teszi Krisztushoz, az új és örök szövetség főpapjához, tanítójához és pásztorához hasonlóvá. Ezért szólítjuk meg Isten teremtő, éltető, megszentelő és megerősítő Lelkét Rabanus Maurus érsek (776–856) pünkösdi himnuszával, a Veni, Creator Spiritus kezdetű énekkel.

 

A jelölt előterjesztése, vizsgálata és ígérete:

A jelöltet saját papságának (presbitériumának) egyik tagja terjeszti fel szentelésre a szertartást végző apostolutódoknak. A leendő püspököt ugyanis egy konkrét egyházmegye, ordinariátus szolgálatára és kormányzatára nevezték ki. Mielőtt a szentelés elkezdődne, fel kell olvasni a pápai kinevezést (mandatum apostolicum), meg kell győződni a jelölt erkölcsi és hitbéli alkalmasságáról, valamint a jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja-e a püspöki hivatallal járó felelősségeket és kötelességeket.

 

Mindenszentek litániája:

Az egyházi rend minden egyes fokozatának kiszolgáltatásakor a földi zarándokútját járó egyház az Isten győzedelmes mennyei seregéhez és udvartartásához, a megdicsőült egyházhoz fordul segítségért. A dicsőséges angyalokhoz és az üdvözült szentekhez fohászkodunk, hogy közbenjárásukkal támogassák a jelöltet, akiben a püspökszentelés által az Isten teljessé teszi a jót, amit megkezdett.  Az esdeklő ima a latin rítus legősibb litániája, melyet most kiegészítenek a fegyvernemi védőszentek és a magyar tábori lelkészek mennyei pártfogóinak nevei is.

 

Kézrátétel:

A kézrátétel olyan jelképes gesztus, mely által valaki valamilyen kegyet, áldást, hatalmat, hivatalt ruház át másra. Ezt az ősi jelképet ismerik a világi és vallási kultúrák is, sok példával találkozunk az ó- és újszövetségi kinyilatkoztatásban: a pátriárkák korában (Teremtés könyve 48,14), a mózesi törvényben (Számok könyve 27,18,), a templomi kultuszban (Kivonulás könyve 29., Leviták könyve 8,9), Krisztus gyógyító csodáiban (Evangélium Máté szerint 9,18; Lk 6,19), az apostolok szentségkiszolgáltatásaiban (Az apostolok cselekedetei 6,6; 8,17-19; 13,3; 19,16). Az Anyaszentegyház szentségeinek mindig van egy lényegi, elhagyhatatlan rítusa, mely áll egyrészt az ún. anyagból (általában konkrét anyag – pl. víz, olaj, kenyér, bor – vagy valamilyen gesztus, jelképes cselekedet), másrészt az ún. formából (ezek az anyag kiszolgáltatását kísérő, létesítő szavak). A püspökszentelés esetében a kézrátétel képezi az egyházi rend szentsége legfelsőbb fokának „anyagát”, mely elengedhetetlenül szükséges a szentség érvényességéhez.

 

Felszentelő ima:

Az „anyagon” túl a püspökszentelés rítusának másik lényegi eleme a forma (formula), avagy a szentség anyagának kiszolgáltatása során elhangzó vagy azt kísérő létesítő szavak. A forma mibenlétével kapcsolatban sokáig érezhető volt némi bizonytalanság a latin teológusok között, a kérdést XII. Piusz pápa zárta le, amikor a Sacramentum Ordinis kezdetű apostoli konstitúciójában (1947) kijelentette, hogy a püspökszentelés formáját a felszentelő imában (prefációban) elhangzó következő szavak képezik: „Teljesítsd be papodban szolgálatodnak legfelsőbb fokát, és minden dicsőségedre szolgáló ékességgel feldíszítvén őt mennyei keneted harmatával szenteld meg.” A II. vatikáni zsinatot követő liturgiareform részeként VI. Pál pápa a rítus e lényegi elemét, a felszentelő ima (prefáció) szóban forgó részét, azaz a püspökszentelés formáját így fogalmazta át: „Most tehát áraszd e kiválasztottra azt az erőt, amely tőled származik: a vezetés Szentlelkét, akit megadtál Jézus Krisztusnak, szeretett Fiadnak, ő pedig odaajándékozta szent apostolainak, akik Egyházat szerveztek szerte a világon, hogy az legyen a te szentélyed, és nevedet szüntelenül dicsőítsük és áldjuk benne.” (Pontificalis Romani, 1968)

 

A fej megkenése:

Mint minden más szentség ünnepélyes kiszolgáltatását, úgy a püspökszentelést is kísérik kiegészítő, magyarázó szertartások, liturgikus gesztusok, melyek ugyan nem lényegi elemei a szentség rítusának, mégis nagyban hozzájárulnak a szertartások szépségéhez, emelkedettségéhez, kifejező erejéhez. Ezek közé tartozik az újonnan felszentelt püspök fejének megkenése illatos olajjal (krizmával). Ennek is gazdag előtörténete és bibliai alapja van, hiszen az ószövetségi szentírás arról tanúskodik, hogy a választott nép körében szokásban állt a papokat (vö. Leviták könyve 8,1-12), prófétákat (vö. Királyok első könyve 14,13-16) és királyokat (vö. Sámuel első könyve 16,1-13) olajjal fölkenni hivatalukra. Az új és örök szövetség Főpapjának éppen ebben a hármas hivatalában, az apostolok Krisztustól nyert papi, prófétai és kormányzói küldetésnek legmagasabb fokában részesült az új püspök. Az olajjal való megkenés egyben a Szentlélek megszentelő ajándékainak hatékony kiáradását is jelzi, hiszen amint János apostol írja: a Szentlélek a szentséges Isten kenete (vö. János első levele 2,20), vagy amint a szertartás elején énekelt pünkösdi ének is mondja: a Szentlélek az emberi lélek lelki olaja.

 

Az evangéliumos könyv átadása:

Az evangéliumos könyv fontos szereplője a püspökszentelés liturgiájának. Először a felszentelő ima (prefáció) alatt kerül elő, amikor a főszentelő azt nyitva a szentelendő fejére helyezi, azt sugallva ezzel, hogy az új apostolutódnak az evangélium fáradhatatlan szolgálatába kell hajtania fejét. Ugyanezt az evangéliumoskönyvet a főszentelő most átadja az új püspöknek, lényegében ugyanazt a küldetést közvetítve neki, amit Krisztus az apostolaira bízott: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Evangélium Márk szerint 16,15) Az evangélium szüntelen hirdetése, hűséges megőrzése és változatlan továbbadása az apostolutódok legfőbb feladatai közé tartozik – a krisztusi nyáj legeltetése, az isteni misztériumok fölötti gondnokság és a megigazulás dicsőséges szolgálata mellett (vö. Lumen Gentium 21.)

 

A gyűrű átadása:

A gyűrű átadása – miként a házasság szertartásában is – a jegyesség, a teljes embert követelő elköteleződés, a szeplőtelen hűség jelképe. A püspöki gyűrű annak záloga, hogy Krisztus és az Anyaszentegyház jegyesi kapcsolatának (vö. Levél az efezusiaknak 5.) mintájára az apostolutód lelki értelemben menyegzőre lép azzal a részegyházzal, melynek áldozatos szolgálatára fölszentelték. Miképpen Krisztus is úgy szerette az Anyaszentegyházat, hogy önmagát adta érte (Levél a Kolosszeieknek 3,19), úgy a püspöknek is úgy kell szeretnie egyházmegyéjét, hogy élő áldozattá váljon érte, semmilyen erőfeszítéstől se riadjon vissza a rábízott lelkek javára.

 

A mitra átadása:

A főpapi jelképek átadása, az apostoli hatalommal való felruházást megjelenítő invesztitúra (szó szerint: beöltöztetés) a püspöki süveg (mitra vagy infula) átadásával folytatódik. E díszes fejfedő az ószövetségi főpapok süvegének mintájára (vö. Kivonulás könyve 39,27-31; Leviták könyve 8,7-9) a középkorban vált a főpapi méltóság általános jelképévé; allegorikus magyarázata szerint a mitra két „szarva” az Ó- és Újszövetség ismeretét szimbolizálja, két szalagja pedig a Szentírás betű és lélek szerinti magyarázatát (III. Ince pápa). Mások szerint a mitra az ókori sportversenyek győzelmi babérkoszorúját, szalagjaival pedig az atléták fejére kötött, verítéket felfogó fejpántot idézi meg, utalva Szent Pál apostol kijelentésére: „A jó harcot megharcoltam, a futást elvégeztem, a hitet megtartottam; végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megad nekem ama napon az Úr, az igaz bíró.” (Második levél Timóteusnak 4,7-8)

A pásztorbot átadása:

A pásztorbot (baculum vagy crosier) ősi és beszédes jelképe az apostoli tekintélynek és az apostolutód lelkipásztori küldetésének. A püspököt arra emlékezteti, hogy hivatalát ugyanabban a szellemben kell ellátnia, amely az Újszövetség Főpapját, az őt felvigyázói hatalommal felruházó a Jó Pásztort jellemezte (vö. Zsoltárok könyve Zsolt 22.; Evangélium János szerint 10,1-21). Krisztus, a Jó Pásztor mindig juhai előtt ment, ismerte őket és az övéi hallgattak szavára; zöldellő legelőkre, a megújulás vizeihez, az igazság ösvényeire vezette őket, és sohasem engedte, hogy a farkasok kiragadják őket a kezéből. Szent Izidor (556k.–636) szerint az újonnan felszentelt püspök azért kap pásztorbotot a kezébe, hogy kormányozza és rendre utasítsa a reábízottakat, vagy hogy támogassa a legerőtlenebbeket. Hogy a pásztorbot által jelképezett püspöki tekintély, illetve joghatóság egyszerre szolgál a védelem és a fegyelmezés eszközeként, arra az átadást egykor kísérő hagyományos szöveg is emlékeztet: „Vedd a pásztori hivatal botját, hogy a hibák kijavításában légy jósággal erőskezű, harag nélkül tarts ítéletet, az erények ápolásában a rád hallgatóknak lelkét megnyerd, szelídségedben a szigorú büntetést el ne mulaszd!”

 

A püspöki szék elfoglalása:

Az új püspök főpapi, tanítói és kormányzói tekintélyének végső szimbóluma a székfoglalás. A püspöki trónus (saját egyházmegyéjében), illetve a hordozható szék, az ún. faldisztórium (más egyházmegyéjében) egyszerre idézi meg előttünk a tanítómesterek katedráját és a bírók ítélőszékét.

 

Békecsók:

A békecsók az Anyaszentegyház istentiszteleti életének biblikus eredetű hagyománya, melyet a liturgia többféle szertartás során is alkalmaz. Alapvetően a családias viszonyt, a szövetségből fakadó összetartozást, a közösségvállalást, a kölcsönös megbecsülést és szeretetet hivatott kifejezni. Az új püspök is jelképes békecsókot vált az őt felszentelő apostolutódokkal, hogy a közöttük lévő egyházi köteléknek, a velük való hitbéli, szentségi és fegyelmi közösségnek látható jelét adja.

 

A papság engedelmességének és tiszteletének kifejezése:

Amint az újonnan felszentelt püspök a jelképes békecsókkal közösséget vállalt az őt felszentelő apostolutódokkal és az általuk megjelenített teljes püspöki kollégiummal (melynek az élén Róma püspöke, a pápa áll), úgy az új püspök joghatósága és kormányzati felelőssége alá tartozó papság (presbitérium) is kifejezi abbéli szándékát, hogy a pápa által kinevezett új püspöknek megadja a neki járó fiúi engedelmességet és köteles tiszteletet.

 

 


A KATONAI ORDINARIÁTUS

KÖZLEMÉNYE

 

Berta Tibor püspökké szentelésére és katonai ordináriusként való beiktatására katonai tiszteletadással történő szentmise keretében kerül sor 2021. április 10-én, szombaton 10.00 órakor Budapesten, a Szent István Bazilikában.

A jelenlegi körülmények között - különös tekintettel a járványügyi szakemberek véleményére és a COVID járvány intenzív harmadik hullámára - a figyelmes szeretetbő fakadó fegyelmezett felelősség, az élet megóvása és a pandémia további terjedésének megakadályozása arra készteti a Katolikus Tábori Püspökséget, hogy a szentmisét szigorúan zárt keretek között tartsuk meg.

A fentiek miatt a püspökszentelési szentmisére a résztvevők nagyon korlátozott számú részvételével kerül sor, melyet ugyanakkor online formában is lehet majd követni a https://katolikus.tv/ oldalon, illetve más média csatornákon.

Kérjük, hogy amennyiben lehetőségeik engedik csatlakozzanak a média különböző felületein a szentmiséhez, amelyről a későbbiekben a https://www.magyarkurir.hu/ és a https://honvedelem.hu/ weboldalak adnak majd tájékoztatást.  

A szentelés órájában fohászkodjunk együtt hazánkért, egész népünkért, különösen azokért, akik a járványban érintettek és akik a mindennapi élet területein valamennyiünkért dolgoznak.

 

 


A kinevezett katonai ordinárius

eskütétele


Az egyházi hagyományoknak megfelelően – betartva a hatályos járványügyi rendelkezéseket – tette le a hitvallást és a hűségesküt Berta Tibor a Magyarországi Katonai Ordinariátus kinevezett püspöke.

 

 

Berta Tibor kinevezett katonai ordinárius a pápát képviselő Michael August Blume SVD, alessanói címzetes érsek, apostoli nuncius és Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek jelenlétében latin nyelven tette le a hitvallást, majd esküvel nyilvánította ki hűségét a Katolikus Egyház és az Apostoli Szentszék iránt.

A zártkörű bensőséges szertartásra az apostoli nunciatúra kápolnájában került sor 2021. március 17-én délelőtt.

 

 

Az egyházjog különösen is biztosítani kívánja, hogy bizonyos tisztségeket és feladatokat olyan személyek töltsenek be, akiknek hite megegyezik a katolikus egyház hitével, ezért azok megkezdése előtt a hitvallás letétele kötelező, melyhez hűségeskü (a hűség ígéretének esküvel való megerősítése) is járul.

 

A hűségeskü szövegét az alábbiakban teljes terjedelemben közöljük latin és magyar nyelven:

Ego, Tibúrtius Berta, ad sedem Ordinariátus Militáris Hungáriae promótus, cathólicae Ecclésiae atque Románo pontífici, eius suprémo pastóri, Christi vicário, beáti Petri apóstoli in primátu successóri et collégii episcopórum cápiti semper fidélis ero. A megjelentek és az online közvetítés résztvevőinek köszöntése: Dr. Alácsi Ervin János alezredes, vezető kiemelt tábori lelkész

 

Bevonulási ének 

1. Örvendetes napunk támadt, Jézus Krisztus mert feltámadt.

Örvendjünk, vigadjunk, Vígan mind most mondjunk Alle-, alleluját!

 

2. Szent asszonyok a kősírhoz Visznek fűszert holt Krisztushoz,

Szívük elfogódott, Uruk hogy ott nem volt. Alle-, alleluját!

 

3. Fájdalmuk nagy örömre vált, Fényes angyal eléjök állt:

Jézusról hirdeti, Hogy sír már nem fedi. Alle-, alleluja!

 

4. Urunkat ha látni vágytok Ti és a hű tanítványok,

Galileában vár, Feltámadt, nincs itt már! Alle-, alleluja!

 

5. Jézust hogy ők megtalálták, Szavait is meghallották:

Hívek, ne féljetek, Békesség véletek! Alle-, alleluja!

 

 

BEVEZETŐ SZERTARTÁS

KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

 

Főszentelő: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Mind: Ámen.

Főszentelő: Békesség veletek!

Mind: És a te lelkeddel.

 

 

Az apostoli parancs kihirdetése – A JELÖLT BEMUTATÁSA

 

Dr. Alácsi Ervin János vezető kiemelt tábori lelkész: Főtisztelendő Atya! A Katonai Ordinariátus kéri, hogy Berta Tibor áldozópapot szenteld fel a püspöki tisztségre.

 

Főszentelő: Megvan-e rá az apostoli parancsotok?

 

Dr. Alácsi Ervin János vezető kiemelt tábori lelkész: Megvan.

 

Főszentelő: Olvastassék fel!

 

Az apostoli nuncius elkezdi olvasni a kinevezési okmány első mondatait latinul, majd Dr. Alácsi Ervin János vezető kiemelt tábori lelkész magyarul felolvassa a teljes apostoli parancsot.

 

A felolvasás végén mindenki mondja: Istennek legyen hála.

 

Ezután az apostoli nuncius felmutatja a kinevezési okmányt, majd átadja a szentelendőnek, aki azt Dr. Alácsi Ervin János vezető kiemelt tábori lelkésznek adja további megőrzésre.

 

 

Bűnbánati liturgia

Főszentelő: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

 

Főszentelő: Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz!

Mind: Uram, irgalmazz!

Főszentelő: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus, kegyelmezz!

Mind: Krisztus, kegyelmezz!

Főszentelő: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: Uram, irgalmazz!

Mind: Uram, irgalmazz!

Főszentelő: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Mind: Ámen.

 

Dicsőség

Dicsőség a magasságban Istennek,

és a földön békesség a jóakaratú embereknek.

Dicsőítünk téged, áldunk téged,

imádunk téged, magasztalunk téged,

hálát adunk neked nagy dicsőségedért,

Urunk és Istenünk, mennyei Király,

mindenható Atyaisten.

Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú,

Urunk és Istenünk,

Isten Báránya, az Atyának Fia,

te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk;

te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket.

Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk.

Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen

Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten

dicsősédében. Ámen.

 

KÖNYÖRGÉS
Főszentelő:

Könyörögjünk!

Istenünk, te a benned hívők számát bőséges kegyelmeddel állandóan gyarapítod. Tekints jóságosan választottaidra, és öltöztesd a halhatatlanság köntösébe mindazokat, akik újjászülettek a keresztségben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Mind: Ámen.

 

 

Az Ige liturgiája

 

Szentlecke az Apostolok Cselekedeteiből

Amikor a jeruzsálemi főtanácsban látták Péter és János bátorságát, és amikor megtudták, hogy írástudatlan és tanulatlan emberek, meglepődtek. Fölismerték bennük Jézus tanítványait, ráadásul a meggyógyult ember is ott állt, és így nem tudtak mit mondani.

Kiküldték tehát őket a gyűlésteremből, és egymás között tanakodtak: „Mitévők legyünk ezekkel az emberekkel, hiszen egész Jeruzsálem tudja, és nem is tagadhatjuk, hogy nyilvánvalóan csoda történt általuk? De, hogy a dolognak tovább ne terjedjen a híre a nép között, fenyegessük meg őket, hogy senkinek se említsék többé az ő nevét.” Ezzel behívták őket, és megparancsolták nekik, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében.

Péter és János azonban így válaszolt: „Ítéljétek meg magatok, helyes volna-e Isten előtt, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre! Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk.”

Erre újra megfenyegették, majd a népre való tekintettel szabadon bocsátották őket, mert semmi jogcímet sem találtak megbüntetésükre.

Mindenki dicsőítette Istent a történtek miatt.

Ez az Isten igéje.

Mind: Istennek legyen hála.

 

Ének

1. Dicsőség, szent áldás, tisztesség

A föltámadt Úrnak, Húsvéti Báránynak

Dicsőség, szent áldás, tisztesség.

 

2. A halál és élet harcra szállt.

Meghalván az Élet, a halálon Úr lett.

A halál és élet harcra szállt.

 

3. Fényes nap! Úr adta ékes nap!

Isten adta nékünk, azért örvendezzünk,

Fényes nap! Úr adta ékes nap!

 

 

Alleluja

Ezt a napot az Úristen adta. * Ujjongjunk és vigadjunk rajta! (Zsolt 117,24 – 5. tónus)

 

Evangélium
Diakónus: Az Úr legyen veletek.

Mind: És a te lelkeddel.

Diakónus: † Evangélium Szent Márk könyvéből.

Mind: Dicsőség neked, Istenünk.

Miután húsvétvasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből (annak idején) hét ördögöt űzött ki.

Magdolna elment, és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy Magdolna látta őt, nem hitték el neki.

Ezután Jézus más alakban megjelent két tanítványnak útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek, és közölték a hírt a többiekkel, de ők nekik sem hittek.

Végül megjelent Jézus a tizenegy (apostolnak), amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt feltámadása után. Azután így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”

Ezek az evangélium igéi.

Mind: Áldunk téged, Krisztus.

 

 

 

A Püspökszentelés liturgiája

 

Szentlélek-hívó ének

1. Szentlélek Isten, szállj reánk, elmét derítő tiszta láng. Öntsd lelkeinkbe, melyeket megszenteltél, kegyelmedet.

2. Kit Isten, mint vigasztalót nekünk ajándokul adott, minden javak bő kútfeje, lelkünk világa s élete!

3. Legyen dicsőség, ó Atyánk, neked, s kitől megváltatánk, Fiadat, a Vigasztalót áldván veled, mint egy valót.

 

HOMÍLIA

S. Em. R. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek

 

A JELÖLT ÍGÉRETE

 

Főszentelő: Az egyházatyák ősi hagyománya úgy kívánja, hogy azt, akit püspökké szentelnek, a nép színe előtt kérdezzük meg: megfogadja-e, hogy a hitet megőrzi, és hivatását teljesíti.

Akarod-e tehát, kedves Testvérem, a Szentlélek kegyelmével mindhalálig teljesíteni azt a hivatást, amelyet az apostolok reánk bíztak, és amelyet kézfeltételünk által most átadunk neked?

 

Szentelendő: Akarom.

 

Főszentelő: Akarod-e hűségesen és szüntelenül hirdetni Krisztus evangéliumát?

 

Szentelendő: Akarom.

 

Főszentelő: Akarod-e tisztán és sértetlenül megőrizni a hitletéteményt úgy, ahogy azt az apostolok kora óta mindig és mindenütt őrizte az Egyház hagyománya?

 

Szentelendő: Akarom.

 

Főszentelő: Akarod-e építeni Krisztus testét, az Egyházat, és meg akarsz-e maradni annak egységében a püspökök testületével együtt, Szent Péter apostol utódjának tekintélye alatt?

 

Szentelendő: Akarom.

 

Főszentelő: Akarsz-e hűségesen engedelmeskedni Szent Péter apostol utódjának?

 

Szentelendő: Akarok.

 

Főszentelő: Akarod-e az áldozópapokkal és szerpapokkal, a szolgálatban társaiddal, Isten szent népét jóságos atya módjára gondozni és az üdvösség útjára irányítani?

 

Szentelendő: Akarom.

 

Főszentelő: Akarsz-e Urunk szent nevéért barátságosan és könyörületesen viselkedni a szegények, az idegenek és minden rászoruló iránt?

 

Szentelendő: Akarok.

 

Főszentelő: Akarod-e jó pásztorként keresni a tévelygő juhokat, és Urunk nyájába visszavezetni azokat?

 

Szentelendő: Akarom.

 

Főszentelő: Akarsz-e a mindenható Istenhez az ő szent népéért szüntelenül könyörögni, és a főpapi hivatásban feddhetetlenül munkálkodni?

 

Szentelendő: Akarok, Isten segítségével.

 

Főszentelő: Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned!

 

 

Főszentelő:

Most imádkozzunk, testvéreim,

hogy mindenható Istenünk jósága

gondoskodjék Egyházának javáról,

és árassza el a jelöltnek lelkét

bőven adott kegyelme.

 

 

MINDENSZENTEK LITÁNIÁJA

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Isten Anyja, könyörögj érettünk!

Szent Gábriel főangyal, könyörögj…

Szent Mihály főangyal, könyörögj…

Mindnyájan szent angyalok, könyörögjetek érettünk!

Keresztelő Szent János, könyörögj…

Szent József, könyörögj…

Szent Péter apostol, könyörögj…

Szent Pál apostol, könyörögj…

Szent András apostol, könyörögj…

Szent Jakab apostol, könyörögj…

Szent János apostol, könyörögj…

Szent Tamás apostol, könyörögj…

Szent Jakab apostol, könyörögj…

Szent Fülöp apostol, könyörögj…

Szent Bertalan apostol, könyörögj…

Szent Máté apostol, könyörögj…

Szent Simon apostol, könyörögj…

Szent Tádé apostol, könyörögj…

Szent Mátyás apostol, könyörögj…

Szent Mária Magdolna, könyörögj…

Szent István vértanú, könyörögj…

Antiochiai Szent Ignác vértanú, könyörögj…

Szent Lőrinc vértanú, könyörögj…

Szent Perpétua és Felicitász vértanúasszonyok, könyörögjetek…

Szent Ágnes vértanú, könyörögj…

Szent Sebestyén vértanú, könyörögj…

Szent György vértanú, könyörögj…

Szent Kristóf vértanú, könyörögj…

Szent Borbála vértanú, könyörögj…

Szent Flórián vértanú, könyörögj…

Szent Gergely pápa, könyörögj…

Szent Ágoston püspök, könyörögj…

Szent Atanáz püspök, könyörögj…

Szent Ágoston püspök, könyörögj…

Szent Vazul püspök, könyörögj…

Szent Márton püspök, könyörögj…

Szent Jeromos hitvalló, könyörögj…

Szent Benedek apát, könyörögj…

Szent Ferenc és Domonkos, könyörögjetek…

Xavéri Szent Ferenc, könyörögj…

Vianney Szent János, könyörögj…

Sienai Szent Katalin, könyörögj…

Avilai Szent Teréz, könyörögj…

Szent István király, könyörögj…

Szent László király, könyörögj…

Szent Imre herceg, könyörögj…

Szent Gellért püspök, könyörögj…

Boldog XI. Ince pápa, könyörögj…

Lellisi Szent Kamill hitvalló, könyörögj…

Kapisztrán Szent János, könyörögj…

Boldog Avianói Márk hitvalló, könyörögj…

Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk!

 

Légy irgalmas, ments meg, Uram, minket!

Minden gonosztól, ments meg…

Minden bűntől, ments meg…

Az örök haláltól, ments meg…

Megtestesülésed által, ments meg…

Halálod és feltámadásod által, ments meg…

Szentlelked kiáradása által, ments meg…

Mi, bűnösök, kérünk téged, hallgass meg minket!

Hogy szent Egyházadat kormányozd és megerősítsd, kérünk téged,

Hogy a római pápát és az egész papi rendet

a szent vallásban megtartsd, kérünk téged,

Hogy e kiválasztottadat megáldd, kérünk téged,

Hogy e kiválasztottadat megáldd és megszenteld, kérünk téged,

Hogy e kiválasztottadat megáldd, megszenteld és felszenteld, kérünk téged,

Hogy a világ minden népének békességet

és igaz egyetértést adj, kérünk téged,

Hogy a különböző megpróbáltatásokban szenvedőknek

irgalmadat megmutasd, kérünk téged,

Hogy minket szent szolgálatodban megerősíts és megtarts, kérünk téged,

Jézus, az élő Isten Fia, kérünk téged…

Krisztus, hallgass minket,

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket,

Krisztus, hallgass meg minket!

 

Főszentelő:

Légy kegyes esdeklő könyörgésünkre, Urunk,

és megadva szolgádnak a papság kegyelmének teljességét,

áldásod erejét áraszd ki reá.

Krisztus, a mi Urunk által.

Mind: Ámen.

 

 

KÉZRÁTÉTEL ÉS FELSZENTELŐ IMA

 

KÉZRÁTÉTEL

A szentelendő feláll, majd a főszentelő elé térdel, aki csendben kezét a fejére teszi.

A jelenlevő püspökök egyenként ráteszik kezüket.

Miután valamennyi püspök elvégezte a kézrátételt, a két segédkező áldozópap a szentelendő mellé lép, a diakónus átadja nekik az evangéliumos könyvet, akik azt kinyitva a szentelendő feje fölé tartják.

 

 

FELSZENTELŐ IMA

 

Főszentelő:

A mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja,

Istenünk, nagy irgalmú Atyánk és minden vigasztalás Istene,

te mennyei székhelyedről kegyes szemmel nézed

alázatos népedet,

és ismeretes előtted minden, mielőtt létrejött volna.

Te törvényt alkottál Egyházadban jóságos igéd által,

és kiválasztottad az igazak nemzetségét Ábrahámtól kezdve;

majd elöljárókat és papokat állítva,

nem hagytad szentélyedet szolgálat nélkül,

mert abban leled kedvedet a világ kezdete óta,

hogy választottaid áldjanak téged.

 

A püspökök együtt mondják főszentelővel:

Most tehát áraszd e kiválasztottadra azt az erőt,

amely tőled származik:

a vezetés Szentlelkét,

akit megadtál Jézus Krisztusnak, szeretett Fiadnak,

ő pedig odaajándékozta szent apostolainak,

akik Egyházat szerveztek szerte a világon,

hogy az legyen a te szentélyed,

és nevedet szüntelenül dicsőítsük és áldjuk benne.

 

Főszentelő:

Te jól ismered a szíveket, Atyánk.

E szolgádat te választottad ki a püspöki tisztségre:

add meg neki, hogy pásztorként vezesse szent nyájadat,

és feddhetetlen főpapként ténykedjen színed előtt

éjjel-nappal szolgálva téged,

hogy fölségedet lankadatlanul engesztelje bűneink miatt,

és oltárodra adományokat hozzon szent Egyházad nevében.

Add, hogy a Szentlélek ereje által

a bűnök bocsánatára főpapi hatalma legyen,

amint ezt meghagytad,

hogy a tisztségeket kiossza szent akaratod szerint,

és minden köteléket oldjon,

amint erre apostolaidnak hatalmat adtál.

Nagy szelídséggel és tiszta szívvel keresse kedvedet,

és jó illatú áldozatot mutasson be néked,

Fiad, Jézus Krisztus által:

mert szent Egyházadban őáltala tiéd a dicsőség,

a hatalom és a tisztelet a Szentlélekkel együtt

most és mindörökkön-örökké.

Mind: Ámen.

 

 

A FEJ MEGKENÉSE

A főszentelő megkeni az új püspök fejét.

 

Főszentelő:

Isten, aki Krisztus főpapságának részesévé avatott téged,

árasszon el csodálatos kegyelmének kenetével,

és termékenyítse meg lelkedet bőséges áldásával.

 

A diakónus a főszentelő kezébe adja az evangéliumos könyvet.

 

AZ EVANGÉLIUMOS KÖNYV ÁTADÁSA

A főszentelő átnyújtja az evangéliumos könyvet az új püspöknek.

 

Főszentelő:

Vedd az evangéliumot,

és hirdesd Isten igéjét

nagy türelemmel és tudománnyal.

 

Az egyik segédkező átadja a gyűrűt a diakónusnak, aki a főszentelőnek nyújtja.

 

A GYŰRŰ ÁTADÁSA

A főszentelő a gyűrűt az új püspök jobbjának gyűrűsujjára húzza.

 

Főszentelő:

Vedd a gyűrűt, a hűség jelképét,

és töretlen hittel felékesítve

sértetlenül őrizd Isten jegyesét,

a szent Egyházat.

 

Az egyik segédkező átadja a mitrát a diakónusnak, aki a főszentelőnek nyújtja.

 

A MITRA ÁTADÁSA

A főszentelő az új püspök fejére teszi a mitrát.

 

Főszentelő:

Fogadd a mitrát!

Tündököljék rajtad az életszentség fénye,

hogy a pásztorok fejedelmének eljövetelekor

érdemes légy a dicsőség hervadhatatlan koszorújára.

 

Az egyik segédkező átadja a pásztorbotot a diakónusnak, aki az apostoli nunciusnak nyújtja.

 

A PÁSZTORBOT ÁTADÁSA

Az apostoli nuncius átadja a pásztorbotot az új püspöknek.

 

Főszentelő:

Vedd a botot, a pásztori tisztség jelét,

és ügyelj az egész nyájra, amelyben a Szentlélek püspökül rendelt,

hogy vezesd Isten szent Egyházát!

 

A PÜSPÖKI SZÉK ELFOGLALÁSA

A főszentelő a sediliához vezeti a felszentelt püspököt és beülteti.

 

BÉKECSÓK

A felszentelt békecsókot kap a főszentelőtől, majd a jelenlévő püspököktől, mely meghajlás formájában történik.

 

A papság engedelmességének és tiszteletének kifejezése

Az ordinariátus papjai egyenként az új püspök elé járulnak, kifejezve engedelmességüket és tiszteletüket, melyet meghajlással végeznek.

 

A püspöki szék elfoglalása, a békecsók, és a papság tiszteletének kifejezése alatti ének:

Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.

Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.

 

1. Minket Krisztus szeretete gyűjtött egybe,

örvendezzünk és Ő benne vigadozzunk:

tiszteljük és szeressük az élő Istent,

és szeressük mind egymást is, tiszta szívvel.

 

Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.

 

2. Mikor tehát egybegyűlve együtt vagyunk,
lélekben meg ne oszoljunk, jól vigyázzunk!
Szűnjenek a rút viszályok, megszólások,
s ott lakozzék miközöttünk Krisztus-Isten. 

 

Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.

 

3. Szentjeiddel egyesülten, Krisztus-Isten,
dicsőségben szent arcodat megláthassuk,
mérhetetlen örömödben örvendhessünk,
végnélküli szeretetben mindörökké. 

 

Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten.

 

 

AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA

 

Felajánlási ének

1. Felajánljuk néked, mindenható Istenünk,
a kenyérrel s borral egész földi életünk,
hogy szent tested árán, ó, isteni Bárány,
mennyországba érhessünk.

 

2. Felajánljuk néked életünket, sorsunkat,
lábad elé tesszük örömünket, gondunkat,
te oltalmazd, védd meg itt egybegyűlt néped,
gyarló embervoltunkat!

 

Főcelebráns: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.

Mind: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára.

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

Főcelebráns: Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme szüntelen örvendezés forrása legyen bennünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Mind: Ámen.

 

III. EUKARISZTIKUS IMA

Főcelebráns: Az Úr legyen veletek.

Mind: És a te lelkeddel.

Főcelebráns: Emeljük föl szívünket.

Mind: Fölemeltük az Úrhoz.

Főcelebráns: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.

Mind: Méltó és igazságos.

Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös,

hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged,

de különösen ezen a szent ünnepen, 

– midőn áldozattá lett értünk Krisztus,

a Húsvéti Bárány.

Mert ő az igazi Bárány, aki elvette a világ bűneit,

– halálunkat halálával megtörte,

és feltámadásával új életet szerzett nékünk.

A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre,

a nagyvilág örvendezve ujjong,

a mennyei erők és a hatalmas angyalok,

– dicsőséged himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik:

 

SANCTUS – SZENT VAGY

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.

 

Főcelebráns: Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked.

 

Fő- és koncelebránsok: Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és † vére legyen Fiadnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük.

Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt:

 

VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBŐL MINDNYÁJAN, MERT EZ AZ ÉN TESTEM, MELY ÉRTETEK ADATIK.

 

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt:

 

VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK EBBŐL MINDNYÁJAN. MERT EZ AZ ÉN VÉREM KELYHE, AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ. EZ A VÉR ÉRTETEK ÉS SOKAKÉRT KIONTATIK A BŰNÖK BOCSÁNATÁRA. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE

 

Főcelebráns: Íme hitünk szent titka.

Mind: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.

Fő- és koncelebránsok: Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy Fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot.

Tekints, kérünk, Egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne Fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, Szentlelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.

 

1. Koncelebráns (Dr. Erdő Péter bíboros):

Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal: elsősorban Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.

 

2. Koncelebráns (Michael August Blume nuncius):

Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándokútját járó Egyházadat: szolgádat, Ferenc pápánkat, Péter érsekünket, és Tibor püspökünket, akit ma az Egyház pásztorává rendeltél, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.

 

3. Koncelebráns (Varga László püspök):

Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.

 

4. Koncelebráns (Dr. Veres András püspök):

Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol, reményünk szerint, dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus, a mi Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Fő- és koncelebránsok: Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké.

Mind: Ámen.

 

Főcelebráns: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk:

Mind: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól.

 

Főcelebráns: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól; Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.

Mind: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

 

Főcelebráns: Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.

Mind: Ámen.

 

Főcelebráns: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.

Mind: És a te lelkeddel.

Diakónus: Köszöntsétek egymást a béke jelével.

Mind: Legyen békesség köztünk mindenkor.

 

Agnus Dei - Isten Báránya

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk.

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.

 

 

Főcelebráns: Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya.

Mind: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

 

Áldozási ének

1. Itt jelen vagyon az Istennek Fia,

itt jelen vagyon feláldozott Bárány,

itt jelen vagyon erős, igaz Isten:

a Jézus Krisztus.

 

2. Itt jelen vagyon mi édes teremtőnk,

itt jelen vagyon a mi közbenjárónk,

itt jelen vagyon vigasztaló társunk:

a Jézus Krisztus.

 

3. Itt jelen vagyon út, igazság, élet,

itt jelen vagyon a mennyei fölség,

itt jelen vagyon fényes világosság:

a Jézus Krisztus.

 

4. Itt jelen vagyon váltságunknak napja,

itt jelen vagyon bűnünk megrontója,

itt jelen vagyon szeretetnek lángja:

a Jézus Krisztus.

 

5. Itt jelen vagyon a mi vigasságunk,

itt jelen vagyon őrizőnk, oltalmunk,

itt jelen vagyon lelki bátorítónk:

a Jézus Krisztus.

 

6. Adja minékünk az ő szent országát,

hogy megláthassuk szentséges lakását,

angyali karból tiszta szép orcáját

és ő szent Atyját.

 

áldozás utáni könyörgés

Főcelebráns: Könyörögjünk!

Urunk, Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőülő test romolhatatlan feltámadására. Krisztus, a mi Urunk által.

Mind: Ámen.

 

A TE DEUM himnusz alatt az új püspök áldást oszt a templomhajóban, majd visszatér az oltárhoz.

 

TE DEUM

Téged, Isten dicsérünk, * téged Úrnak ismérünk.

Téged, örök Atyaisten * mind egész föld áld és tisztel.

Téged minden szép angyalok * Kerubok és Szeráfkarok.

Egek és minden hatalmak * szüntelenül magasztalnak.

Szent vagy, szent vagy, * erősséges szent Isten vagy!

Nagyságoddal telve ég, föld,* dicsőséged mindent bétölt.

Téged dicsér, egek Ura * apostolok boldog kara.

Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka hirdet és áld.

Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet.

Vall tégedet világszerte * szent Egyházad ezerszerte.

Ó Atyánk, téged *s mérhetetlen nagy Fölséged.

S azt, ki hozzánk tőled jött le * Atya igaz Egyszülöttje.

És áldjuk veled * Vigasztaló Szentlelkedet.

Krisztus, Isten Egyszülöttje * Király vagy te mindörökre.

Mentésünkre közénk szálltál * szűzi méhet nem utáltál.

Halál mérgét megtiportad * mennyországot megnyitottad.

Isten jobbján ülsz most széket: * Atyádéval egy fölséged.

Onnan leszel eljövendő: * mindeneket ítélendő.

(Meghajlunk)

Téged azért, Uram, kérünk,* mi megváltónk, maradj vélünk!

Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös dicsőségbe!

Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged!

Te kormányozd, te vigasztald * mindörökké felmagasztald!

(Fölegyenesedünk)

Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped.

Bűntől e nap őrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket!

Irgalmazz, Uram, irgalmazz; * híveidhez légy irgalmas!

Kegyes szemed legyen rajtunk * tebenned van bizodalmunk.

Te vagy Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem!

 

KÖSZÖNTÉSEK

Bíró László püspök, emeritus katonai ordinárius levelének felolvasása: Dr. Alácsi Ervin János vezető kiemelt tábori lelkész

Dr. Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke

Dr. Benkő Tibor Magyarország honvédelmi minisztere

Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka

Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök

Takács Tamás ezredes, lelkészi kar vezető

 

Az új püspök hálaadó imája

 

ÁLDÁS ÉS ELBOCSÁTÁS

Főcelebráns: Az Úr legyen veletek.

Mind: És a te lelkeddel.

Főcelebráns: Legyen áldott az Úr neve.

Mind: Most és mindörökké.

Főcelebráns: Az Úr a mi segítségünk.

Mind: Aki az eget és a földet alkotta.

Főcelebráns: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Mind: Ámen.

Diakónus: A szentmise véget ért, menjetek békével, alleluja, alleluja

Mind: Istennek legyen hála, alleluja, alleluja

 

Hol szent Péter - Pápai Himnusz

Hol szent Péter sírba téve

És Rómának dobog szíve,

Ezrek ajkán, ezer nyelven

Hő ima zeng édesdeden:

Tartsd meg, Isten, szent atyánkat,

Krisztusnak helytartóját!

 

Magyar Himnusz

 

Kivonulási ének

1. Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!

Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:

Magyarországról, Édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el Szegény magyarokról!

 

 

2. Ó Atya Istennek kegyes, szép leánya,

Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája!

Magyarországról, Édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el Szegény magyarokról!

 

 

3. Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,

Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.

Magyarországról, Édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el Szegény magyarokról!

 

 

4. Kegyes szemeiddel tekints meg népedet,

Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.

Magyarországról, Édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el Szegény magyarokról!

 

 

5. Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,

A te szent Fiadnak s Szentlélek mátkádnak.

Magyarországról, Édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el Szegény magyarokról!

 

 

A Püspökszentelés

szertartásainak és jelképeinek

rövid magyarázata

 

Szentlélek-hívó ének:

Kegyelemtani értelemben a megszentelés művét általában a Szentháromság Egy Isten harmadik személyének, a Szentlélek Úristennek tulajdonítjuk. Ahogy földi életében „erő áradt ki” a megtestesült Istenfiú, Jézus Krisztus testéből (vö. Evangélium Lukács szerint 5,17; 6,19; 8,46), úgy az ő misztikus testéből, az Anyaszentegyházból is kegyelmi erő árad, elsősorban a szentségek kiszolgáltatása által, mely a Szentlélek élő és éltető működésének jele és eszköze a világban (vö. Katolikus Egyház Katekizmusa 1116). Az egyházi rend szentsége – melynek teljességét közli a püspökszentelés szertartása (Lumen Gentium 21.) – a kijelölt személy megszentelését, teljes és kitörölhetetlen lelki pecséttel való konszekrációját (szentségi lefoglalását) eredményezi. A keresztség és bérmálás által istenfiúi méltóságba emelt keresztény lelket, a szentelése által Istennek lefoglalt áldozópapot a püspökszentelésben a Szentlélek sajátos kegyelme teszi Krisztushoz, az új és örök szövetség főpapjához, tanítójához és pásztorához hasonlóvá. Ezért szólítjuk meg Isten teremtő, éltető, megszentelő és megerősítő Lelkét Rabanus Maurus érsek (776–856) pünkösdi himnuszával, a Veni, Creator Spiritus kezdetű énekkel.

 

A jelölt előterjesztése, vizsgálata és ígérete:

A jelöltet saját papságának (presbitériumának) egyik tagja terjeszti fel szentelésre a szertartást végző apostolutódoknak. A leendő püspököt ugyanis egy konkrét egyházmegye, ordinariátus szolgálatára és kormányzatára nevezték ki. Mielőtt a szentelés elkezdődne, fel kell olvasni a pápai kinevezést (mandatum apostolicum), meg kell győződni a jelölt erkölcsi és hitbéli alkalmasságáról, valamint a jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja-e a püspöki hivatallal járó felelősségeket és kötelességeket.

 

Mindenszentek litániája:

Az egyházi rend minden egyes fokozatának kiszolgáltatásakor a földi zarándokútját járó egyház az Isten győzedelmes mennyei seregéhez és udvartartásához, a megdicsőült egyházhoz fordul segítségért. A dicsőséges angyalokhoz és az üdvözült szentekhez fohászkodunk, hogy közbenjárásukkal támogassák a jelöltet, akiben a püspökszentelés által az Isten teljessé teszi a jót, amit megkezdett.  Az esdeklő ima a latin rítus legősibb litániája, melyet most kiegészítenek a fegyvernemi védőszentek és a magyar tábori lelkészek mennyei pártfogóinak nevei is.

 

Kézrátétel:

A kézrátétel olyan jelképes gesztus, mely által valaki valamilyen kegyet, áldást, hatalmat, hivatalt ruház át másra. Ezt az ősi jelképet ismerik a világi és vallási kultúrák is, sok példával találkozunk az ó- és újszövetségi kinyilatkoztatásban: a pátriárkák korában (Teremtés könyve 48,14), a mózesi törvényben (Számok könyve 27,18,), a templomi kultuszban (Kivonulás könyve 29., Leviták könyve 8,9), Krisztus gyógyító csodáiban (Evangélium Máté szerint 9,18; Lk 6,19), az apostolok szentségkiszolgáltatásaiban (Az apostolok cselekedetei 6,6; 8,17-19; 13,3; 19,16). Az Anyaszentegyház szentségeinek mindig van egy lényegi, elhagyhatatlan rítusa, mely áll egyrészt az ún. anyagból (általában konkrét anyag – pl. víz, olaj, kenyér, bor – vagy valamilyen gesztus, jelképes cselekedet), másrészt az ún. formából (ezek az anyag kiszolgáltatását kísérő, létesítő szavak). A püspökszentelés esetében a kézrátétel képezi az egyházi rend szentsége legfelsőbb fokának „anyagát”, mely elengedhetetlenül szükséges a szentség érvényességéhez.

 

Felszentelő ima:

Az „anyagon” túl a püspökszentelés rítusának másik lényegi eleme a forma (formula), avagy a szentség anyagának kiszolgáltatása során elhangzó vagy azt kísérő létesítő szavak. A forma mibenlétével kapcsolatban sokáig érezhető volt némi bizonytalanság a latin teológusok között, a kérdést XII. Piusz pápa zárta le, amikor a Sacramentum Ordinis kezdetű apostoli konstitúciójában (1947) kijelentette, hogy a püspökszentelés formáját a felszentelő imában (prefációban) elhangzó következő szavak képezik: „Teljesítsd be papodban szolgálatodnak legfelsőbb fokát, és minden dicsőségedre szolgáló ékességgel feldíszítvén őt mennyei keneted harmatával szenteld meg.” A II. vatikáni zsinatot követő liturgiareform részeként VI. Pál pápa a rítus e lényegi elemét, a felszentelő ima (prefáció) szóban forgó részét, azaz a püspökszentelés formáját így fogalmazta át: „Most tehát áraszd e kiválasztottra azt az erőt, amely tőled származik: a vezetés Szentlelkét, akit megadtál Jézus Krisztusnak, szeretett Fiadnak, ő pedig odaajándékozta szent apostolainak, akik Egyházat szerveztek szerte a világon, hogy az legyen a te szentélyed, és nevedet szüntelenül dicsőítsük és áldjuk benne.” (Pontificalis Romani, 1968)

 

A fej megkenése:

Mint minden más szentség ünnepélyes kiszolgáltatását, úgy a püspökszentelést is kísérik kiegészítő, magyarázó szertartások, liturgikus gesztusok, melyek ugyan nem lényegi elemei a szentség rítusának, mégis nagyban hozzájárulnak a szertartások szépségéhez, emelkedettségéhez, kifejező erejéhez. Ezek közé tartozik az újonnan felszentelt püspök fejének megkenése illatos olajjal (krizmával). Ennek is gazdag előtörténete és bibliai alapja van, hiszen az ószövetségi szentírás arról tanúskodik, hogy a választott nép körében szokásban állt a papokat (vö. Leviták könyve 8,1-12), prófétákat (vö. Királyok első könyve 14,13-16) és királyokat (vö. Sámuel első könyve 16,1-13) olajjal fölkenni hivatalukra. Az új és örök szövetség Főpapjának éppen ebben a hármas hivatalában, az apostolok Krisztustól nyert papi, prófétai és kormányzói küldetésnek legmagasabb fokában részesült az új püspök. Az olajjal való megkenés egyben a Szentlélek megszentelő ajándékainak hatékony kiáradását is jelzi, hiszen amint János apostol írja: a Szentlélek a szentséges Isten kenete (vö. János első levele 2,20), vagy amint a szertartás elején énekelt pünkösdi ének is mondja: a Szentlélek az emberi lélek lelki olaja.

 

Az evangéliumos könyv átadása:

Az evangéliumos könyv fontos szereplője a püspökszentelés liturgiájának. Először a felszentelő ima (prefáció) alatt kerül elő, amikor a főszentelő azt nyitva a szentelendő fejére helyezi, azt sugallva ezzel, hogy az új apostolutódnak az evangélium fáradhatatlan szolgálatába kell hajtania fejét. Ugyanezt az evangéliumoskönyvet a főszentelő most átadja az új püspöknek, lényegében ugyanazt a küldetést közvetítve neki, amit Krisztus az apostolaira bízott: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Evangélium Márk szerint 16,15) Az evangélium szüntelen hirdetése, hűséges megőrzése és változatlan továbbadása az apostolutódok legfőbb feladatai közé tartozik – a krisztusi nyáj legeltetése, az isteni misztériumok fölötti gondnokság és a megigazulás dicsőséges szolgálata mellett (vö. Lumen Gentium 21.)

 

A gyűrű átadása:

A gyűrű átadása – miként a házasság szertartásában is – a jegyesség, a teljes embert követelő elköteleződés, a szeplőtelen hűség jelképe. A püspöki gyűrű annak záloga, hogy Krisztus és az Anyaszentegyház jegyesi kapcsolatának (vö. Levél az efezusiaknak 5.) mintájára az apostolutód lelki értelemben menyegzőre lép azzal a részegyházzal, melynek áldozatos szolgálatára fölszentelték. Miképpen Krisztus is úgy szerette az Anyaszentegyházat, hogy önmagát adta érte (Levél a Kolosszeieknek 3,19), úgy a püspöknek is úgy kell szeretnie egyházmegyéjét, hogy élő áldozattá váljon érte, semmilyen erőfeszítéstől se riadjon vissza a rábízott lelkek javára.

 

A mitra átadása:

A főpapi jelképek átadása, az apostoli hatalommal való felruházást megjelenítő invesztitúra (szó szerint: beöltöztetés) a püspöki süveg (mitra vagy infula) átadásával folytatódik. E díszes fejfedő az ószövetségi főpapok süvegének mintájára (vö. Kivonulás könyve 39,27-31; Leviták könyve 8,7-9) a középkorban vált a főpapi méltóság általános jelképévé; allegorikus magyarázata szerint a mitra két „szarva” az Ó- és Újszövetség ismeretét szimbolizálja, két szalagja pedig a Szentírás betű és lélek szerinti magyarázatát (III. Ince pápa). Mások szerint a mitra az ókori sportversenyek győzelmi babérkoszorúját, szalagjaival pedig az atléták fejére kötött, verítéket felfogó fejpántot idézi meg, utalva Szent Pál apostol kijelentésére: „A jó harcot megharcoltam, a futást elvégeztem, a hitet megtartottam; végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megad nekem ama napon az Úr, az igaz bíró.” (Második levél Timóteusnak 4,7-8)

A pásztorbot átadása:

A pásztorbot (baculum vagy crosier) ősi és beszédes jelképe az apostoli tekintélynek és az apostolutód lelkipásztori küldetésének. A püspököt arra emlékezteti, hogy hivatalát ugyanabban a szellemben kell ellátnia, amely az Újszövetség Főpapját, az őt felvigyázói hatalommal felruházó a Jó Pásztort jellemezte (vö. Zsoltárok könyve Zsolt 22.; Evangélium János szerint 10,1-21). Krisztus, a Jó Pásztor mindig juhai előtt ment, ismerte őket és az övéi hallgattak szavára; zöldellő legelőkre, a megújulás vizeihez, az igazság ösvényeire vezette őket, és sohasem engedte, hogy a farkasok kiragadják őket a kezéből. Szent Izidor (556k.–636) szerint az újonnan felszentelt püspök azért kap pásztorbotot a kezébe, hogy kormányozza és rendre utasítsa a reábízottakat, vagy hogy támogassa a legerőtlenebbeket. Hogy a pásztorbot által jelképezett püspöki tekintély, illetve joghatóság egyszerre szolgál a védelem és a fegyelmezés eszközeként, arra az átadást egykor kísérő hagyományos szöveg is emlékeztet: „Vedd a pásztori hivatal botját, hogy a hibák kijavításában légy jósággal erőskezű, harag nélkül tarts ítéletet, az erények ápolásában a rád hallgatóknak lelkét megnyerd, szelídségedben a szigorú büntetést el ne mulaszd!”

 

A püspöki szék elfoglalása:

Az új püspök főpapi, tanítói és kormányzói tekintélyének végső szimbóluma a székfoglalás. A püspöki trónus (saját egyházmegyéjében), illetve a hordozható szék, az ún. faldisztórium (más egyházmegyéjében) egyszerre idézi meg előttünk a tanítómesterek katedráját és a bírók ítélőszékét.

 

Békecsók:

A békecsók az Anyaszentegyház istentiszteleti életének biblikus eredetű hagyománya, melyet a liturgia többféle szertartás során is alkalmaz. Alapvetően a családias viszonyt, a szövetségből fakadó összetartozást, a közösségvállalást, a kölcsönös megbecsülést és szeretetet hivatott kifejezni. Az új püspök is jelképes békecsókot vált az őt felszentelő apostolutódokkal, hogy a közöttük lévő egyházi köteléknek, a velük való hitbéli, szentségi és fegyelmi közösségnek látható jelét adja.

 

A papság engedelmességének és tiszteletének kifejezése:

Amint az újonnan felszentelt püspök a jelképes békecsókkal közösséget vállalt az őt felszentelő apostolutódokkal és az általuk megjelenített teljes püspöki kollégiummal (melynek az élén Róma püspöke, a pápa áll), úgy az új püspök joghatósága és kormányzati felelőssége alá tartozó papság (presbitérium) is kifejezi abbéli szándékát, hogy a pápa által kinevezett új püspöknek megadja a neki járó fiúi engedelmességet és köteles tiszteletet.

 

 


A KATONAI ORDINARIÁTUS

KÖZLEMÉNYE

 

Berta Tibor püspökké szentelésére és katonai ordináriusként való beiktatására katonai tiszteletadással történő szentmise keretében kerül sor 2021. április 10-én, szombaton 10.00 órakor Budapesten, a Szent István Bazilikában.

A jelenlegi körülmények között - különös tekintettel a járványügyi szakemberek véleményére és a COVID járvány intenzív harmadik hullámára - a figyelmes szeretetbő fakadó fegyelmezett felelősség, az élet megóvása és a pandémia további terjedésének megakadályozása arra készteti a Katolikus Tábori Püspökséget, hogy a szentmisét szigorúan zárt keretek között tartsuk meg.

A fentiek miatt a püspökszentelési szentmisére a résztvevők nagyon korlátozott számú részvételével kerül sor, melyet ugyanakkor online formában is lehet majd követni a https://katolikus.tv/ oldalon, illetve más média csatornákon.

Kérjük, hogy amennyiben lehetőségeik engedik csatlakozzanak a média különböző felületein a szentmiséhez, amelyről a későbbiekben a https://www.magyarkurir.hu/ és a https://honvedelem.hu/ weboldalak adnak majd tájékoztatást.  

A szentelés órájában fohászkodjunk együtt hazánkért, egész népünkért, különösen azokért, akik a járványban érintettek és akik a mindennapi élet területein valamennyiünkért dolgoznak.

 

 


A kinevezett katonai ordinárius

eskütétele


Az egyházi hagyományoknak megfelelően – betartva a hatályos járványügyi rendelkezéseket – tette le a hitvallást és a hűségesküt Berta Tibor a Magyarországi Katonai Ordinariátus kinevezett püspöke.