Imák, fohászok, könyörgések járvány idején

2020, május 27
Imák, fohászok járvány idején

 

IMÁK fohászok könyörgések

FOHÁSZOK könyörgések imák

KÖNYÖRGÉSEK imák fohászok

 

 

 

KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKÉG

ESTI ÁHÍTAT

2020. május 15–22.

 

VIDEÓN ITT KÖVETHETŐ:

 

https://www.youtube.com/watch?v=g1zDF3Tlm_A

 

Részlet Szent János Evangéliumából

(14. fejezet 21-26. vers)

 

Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz: „Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom őt, és kinyilatkoztatom magam neki.” Júdás – nem a karióti – itt közbeszólt: „Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?” Jézus így folytatta: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit mondtam nektek.” (Ezek az evangélium igéi.)

 

Imádságos fohász

 

Hozzád fordulunk Szentháromság, Egy Isten; Atya és Fiú és Szentlélek!

Bűnbánatunk könyörgésével kezdjük ma esti imánkat is, hogy a rendezettség nyugalma által békére leljünk.  Beismerjük minden gyöngeségünket, hibánkat, vétkünket, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövetett bűneinket! 

Üdvözítő Urunk, könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellened!

Üdvözítő Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk az üdvösséget!

Kérünk, minduntalan indítsd föl bennünk azt a vágyat, hogy kegyelmed segítségével a jóra törekedjünk, s a bűnt, és a bűnre vezető alkalmakat elkerüljük!

 

Urunk és Istenünk! Alakítsd szívünket ma esti fohászunk által, hogy megújuljon egész gondolkodásunk, s fölismerjük mind azt, ami kedves és helyes előtted!

Kérünk, tekints ránk és segíts bennünket, hogy legyőzzük szívünk-lelkünk félelmeit, és belső szorongásainkat!

Legyen ez a mostani megpróbáló idő a beléd vetett hit győzelme az ármányos gonoszság zsarnoksága fölött is, hogy újjászületett lelkülettel élhessük életünket, fölismerve az általad teremtett világ harmóniáját és szépségét, s akaratod szerint tudjunk odaadó lélekkel szolgálni téged!

 

Gondviselő Urunk, irgalmadba ajánljuk a járvány okozta betegségben elhunyt testvéreinket; kérünk, fogadd be őket a mennyei haza örömének boldogságába!

Oltalmazó és gyámolító kezedbe ajánljuk a járványban megbetegedett testvéreinket, és mindazokat, akik más betegségekkel küszködve szenvednek; kérünk, enyhítsd megpróbáltatásaikat, hogy a gyógyulás útjára léphessenek!

Segítsd és támogasd azokat is, akik hosszú idő óta nélkülözik szeretteik közelségének biztonságát és add meg a te békédet mindazoknak, akik a kilátástalanság félelmei miatt gyötrődnek és szomorkodnak!

Gondviselésedbe ajánljuk azokat, akik betegségek nélkül élik életüket! Add, hogy hálásak legyenek, minden napjukért!

 

Áldd meg Urunk mindazoknak a szolgálatát, akik a járvány elleni küzdelemben életüket kockáztatva látják el feladataikat!

Áldd meg a tudomány szakembereit, hogy küzdelmes erőfeszítéseik révén hathatós gyógymódot találjanak a mostani járvány ellen!

Áldd meg az orvosokat, a betegek és az idősek mellett szolgáló ápolókat, hogy gyógyító és gondozó munkájuk a betegséggel küszködők testi-lelki javára váljon!

Áldd meg mindazokat, akik mindennapi tevékenységükkel megteremtik az emberi élet fönntartásának feltételeit, akik a termelésben és a különböző szolgáltatásokban értünk dolgoznak és helytállnak ebben a nehéz időben!

 

Áldd meg Urunk a Magyar Honvédség katonáinak szolgálatát, a rendőrség és a rendvédelmi szervezetek tagjainak tevékenységét, hogy fegyelmezett helytállással és példás bátorsággal őrizzék hazánk biztonságát és társadalmunk békéjét!  Urunk, segítsd továbbra is mind azokat, akik a Magyar Honvédelemben szolgálnak, hogy rendületlen bátorsággal végezzék feladataikat mindazokon a helyeken, ahol a veszélyhelyzetben tevékenyen támogatják a járvány leküzdését!

 

Segítsd Urunk a nemzetek elöljáróit és a hatóságok vezetőit, hogy nagylelkű és felelősségteljes intézkedéseik minden országban hathatós eszközei legyenek a járvány leküzdésének! Add, hogy a társadalmak úrrá tudjanak lenni a mostani válságos nehézségeken, s a közélet nyugalma meghozza az egyetértés harmóniájának rendjét!

 

Áldd meg Urunk családjainkat, hogy békésségben és örömben tudjunk élni! Adj minden gyermeknek erőt és állhatatosságot, hogy a tanév utolsó hónapjában is figyelmesen, buzgó szívvel, erős akarattal és szorgalmasan tudjon tanulni!  Segíts bennünket, hogy engedelmes szívvel fogadjuk szüleink döntéseit és tanáraink útmutató, segítő tanácsait! Urunk, adj erőt és kitartást, hogy a barátaink, osztálytársaink és szeretteink távoltartása miatt érzett hiány, ne kerekedjen felül rajtunk, s hogy fegyelemmel tudjuk betartani a ránk nehezedő szabályokat!  Kérünk, add meg, hogy amikor újra visszakapjuk a régi jól megszokott életünket, újra nyitottak legyünk egymásra, és hátrahagyva a virtuális világot, újra fel tudjuk fedezni a csodálatos élő és valóságos világot, amely megannyi szép közös emléket hagyott bennünk!  Adj Urunk megértést fiatal szívünkbe, hogy figyelmes szeretettel segítsük szüleinket, támogassuk szüleinket nagyszüleinket és hozzátartozóinkat, ezzel is segítve a családunk mindennapjait! 

 

Urunk, Üdvözítő Istenünk! Kérünk, hogy együttes imánkban egyre inkább fölismerjük, hogy egyedül a Te Szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által meghirdetett ország révén valósulhat meg az a békesség, amely által az egész világ a gyógyulás útjára léphet!

 

Szent-Gály Kata: Keresztúton

 

Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem…?

Reszketni, remegni az Olajfa-kertben…?

Elhagyatva lenni, egyedül a bűnnel…?

Szemben a Halállal, szemben a közönnyel…?

 

Adnád-e kezedet szorító kötélnek…?

Arcodat a gúnynak, lenéző köpésnek…?

Tudsz-e mellém állni fojtogató csendben…?

Az ostorozásnál eltakarnál engem…?

 

Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szeretlek…?

Tudsz-e tűrni értem, hordani keresztet…?

Roskadva, remegve, föl, egész a célig…?

Akkor is, ha szíved ezer sebből vérzik…?

 

Tudod-e karodat szélesre kitárni…?

Az egész világért áldozattá válni…?

És tudsz-e pihenni úgy a kereszten,

hogy örvendezz rajta: mindig ezt kerestem…?

 

Tudsz-e mellém hágni…? A helyembe lépni…?

Magadat feledve életemet élni…?

Egészen eltűnni, elmerülni bennem…?

Tudsz-e úgy szeretni, ahogy én szerettem…?

 

***

**

*

 

KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKÉG

ESTI ÁHÍTAT

2020. május 8–15.

 

VIDEÓN ITT KÖVETHETŐ:

https://www.youtube.com/watch?v=YSQS-sF8GGE&feature=youtu.be

 

Részlet Szent János Evangéliumából

14. fejezet 1-17. vers

 

Búcsúbeszédében utolsó vacsorán Jézus ezt mondta tanítványainak:

Ne nyugtalankodjék szívetek. Hisztek Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra? És ha már elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek.«

Tamás erre azt mondta neki: »Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?« Jézus azt felelte neki: »Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.

 

Imádságos-fohász

 

Örökkévaló Urunk, Szentháromság, Egy igaz Isten; Atya és Fiú és Szentlélek!

Hálát adunk neked ma este is, amikor újra gondviselésedbe kapaszkodva fohászkodunk hozzád.

Kérünk, fogadd el könyörgéseinket és add meg, hogy a mostani próbatételek ne keserítsenek el bennünket, s bizalommal tudjunk a jövő felé tekinteni!

Kérünk, segíts bennünket, hogy fohászainkat most is rendíthetetlen hittel, állhatatos akarattal és bátor reménységgel tudjuk eléd hozni!

Kérünk, bocsásd meg a gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövetett vétkeinket! Teljes szívünkből bánjuk minden bűnünket, mert téged, végtelenül jó és szeretetre méltó Istenünket megbántottunk. Ígérjük, hogy kegyelmed segítségével a jóra törekszünk, és a bűnt, valamint a bűnre vezető alkalmakat elkerüljük!

 

Kérünk, Urunk, mutasd meg közelséged oltalmazó békéjét az időseknek, akik több hét óta egyedül élnek és szenvednek a magánytól! Segítsd jóságod gondviselése által azokat is, akik az idősotthonokban félelmek között élik napjaikat!

Töltsd el a Te békéddel azoknak a szívét, akik belső félelmeik miatt szenvednek, vigasztald a szomorkodókat, s azokat, akik értelmetlennek tartják életüket és kilátástalannak vélik sorsuk alakulását!

Eléd hozzuk a járványban megbetegedett testvéreinket, s kérünk, hogy oltalmazó segítségeddel vedd őket gyámolító kezedbe és enyhítsd megpróbáltatásaikat! Kérünk, legyél közel minden betegséggel küszködő szenvedőhöz, különösen is a haldoklókhoz!

Urunk, fogadd be országodba mindazokat, aki a járvány okozta betegségben szeretteik közelségét nélkülözve hunytak el, és légy irgalmas minden megholthoz, akinek a hitét egyedül te ismerted! Nyisd meg nekik, mennyei házadnak kapuját, hogy örökké ünnepelhessenek téged országod örömteli békéjében!

 

Urunk, hálát adunk neked mindazokért, akik a járvány elleni küzdelemben fáradhatatlanul, sokszor életüket kockáztatva áldozatkészen dolgoznak az emberiség jövőjéért!

Adj továbbra is erőt és egészséget a tudomány szakembereinek, hogy kitartó erőfeszítéseik által, minél előbb megtalálják a mostani járvány hathatós ellenszerét!

Adj testi-lelki erőt az orvosoknak, hogy küzdelmes gyógyító szolgálatukban állhatatosan tudják segíteni a betegséggel küszködőket!

Segítsd és erősítsd a betegek és az idősek mellett szolgálatot teljesítő ápolókat, beteggondozókat, hogy minduntalan megerősítést kapjanak kitartó és áldozatos munkájuk mindennapjaiban!

Hálát adunk neked mindazokért, akik áldozatos munkájukkal és mindennapi tevékenységükkel megteremtik számunkra az emberi élet fönntartásának feltételeit, és helytálló hűséggel végzik feladataikat.

Mennyei Atyánk! Azokat is gondviselésedbe ajánljuk, akik betegségek nélkül tudják élni életüket! Tedd őket hálássá, minden egészségben eltöltött napjukért!

 

Urunk, kísérje áldásod a Magyar Honvédség katonáinak szolgálatát, a rendőrség és a rendvédelmi szervezetek tevékenységét, hogy hazánk biztonságát és társadalmunk békéjét mindennap biztosítani tudjuk a veszélyhelyzet körülményei között! 

Add, hogy fegyelmezett és bátor helytállással végezzük feladatainkat!

Kérünk, adj erőt mindannyiunknak, hogy megfontolt magatartásunkkal elősegítsük a béke nyugalmának rendjét és el tudjunk hárítani minden visszaélést, mely veszélyezteti embertársaink életét, közösségeink békéjét!

 

Urunk, sugallataid által segítsd a népek felelős elöljáróit és a hatóságok irányítóit, hogy megfelelő intézkedéseikkel minden országban elő tudják segíteni a mostani járvány leküzdését! Add, hogy rendelkezéseik minden ember számára meghozza a nyugalmat, és helyreállítsa a békesség rendjét!

Adj éleslátást és bölcsességet hazánk vezetőinek, hogy a közjó érdekében felelősségteljes döntéseikkel és nemzetünkért végzett szolgálatuk által egyre hatékonyabban tudjanak úrrá lenni a járvány okozta fertőzés terjedésén! 

 

Urunk, segítsd és oltalmazd családjainkat, hogy békés derűben és örömben élhessünk! Adj mindig elegendő erőt  szüleinknek, hogy bölcs okossággal segítsenek bennünket gyerekeket!

Add meg, hogy minden gyermek figyelmesen és szorgalmasan tanuljon ebben a rendkívüli helyzetben is!  Segítsd bennünket, hogy engedelmes szívvel tudjuk elfogadni szüleink döntéseit és tanáraink útmutató tanácsait!

 

Urunk és Istenünk! Kérünk, adj nekünk világos látást, amely által fel tudjuk ismerni, hogy mit akarsz megértetni velünk a mostani megpróbáló események körülményeiben! Növeld bennünk a beléd vetett hitet, hogy bátor elhatározással tudjunk elindulni a megújulás útján! Add, hogy ma esti fohászaink erőt tudjanak adni mindannyiunknak a holnapi napon a szolgálathoz, a munkához, a tanuláshoz, az egyedülléthez és a betegség elviseléséhez!

Kérünk, hogy együttes imánk által egyre inkább megtapasztalhassuk, hogy egyedül a Szent Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által meghirdetett ország, a Te uralmad által valósulhat meg az a béke, amelyben saját magunk, családunk, társadalmunk, minden nép és az egész világ a gyógyulás útjára léphet! Ámen.

 

KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKÉG

ESTI ÁHÍTAT

2020. május 1–8.

 

Részlet Szent János Evangéliumából

6. fejezet 60-69. vers

 

Abban az időben, amikor Jézus Kafarnaumban arról beszélt, hogy ő az élet kenyere, tanítványai közül, akik szavait hallották, többen azt mondták: »Kemény beszéd ez! Ki hallgathatja ezt?«

Jézus tudta magában, hogy tanítványai emiatt zúgolódnak, ezért azt mondta nekik: »Megbotránkoztat ez titeket? Hát ha majd látjátok az Emberfiát fölmenni oda, ahol azelőtt volt? A Lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Az igék, amelyeket én mondtam nektek, Lélek és élet. De vannak közületek egyesek, akik nem hisznek.« Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és hogy ki fogja őt elárulni. Majd hozzátette: »Ezért mondtam nektek: Senki nem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki.«

Ettől fogva a tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és már nem jártak vele. Jézus azért így szólt a tizenkettőhöz: »Talán ti is el akartok menni?« Simon Péter azt felelte: »Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi a tieid. Mi hittünk, és megismertük, hogy te vagy az Isten Szentje.«

 

Imádságos fohász

 

Örökkévaló Urunk, Szentháromság, Egy igaz Isten; Atya és Fiú és Szentlélek! Kérünk, adj erőt, hogy fohászainkat ma este is rendíthetetlen hittel, állhatatos akarattal és bátor reménységgel tudjuk eléd hozni!

 

Imádságunk kezdetén jóságodban bízva bűnbánó lélekkel  fordulunk hozzád, mert hisszük, hogy irgalmas szíved szerint  szüntelenül megbocsájtást kínálsz, hogy egyre tökéletesebb életet élhessünk.  Kérünk, Szent Fiad, Jézus Krisztus érdemeiért bocsásd meg gondolattal, szóval, cselekedettelés mulasztással elkövetett bűneinket!

 

Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyíts a töredelmes szívűeket: könyörülj rajtunk és irgalmazz nekünk!

 

Jézus Krisztus, Te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket: könyörülj rajtunk és irgalmazz nekünk!

 

Jézus Krisztus, Te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk: könyörülj rajtunk és irgalmazz nekünk!

 

Irgalmazz nekünk mindenható Isten, bocsásd meg bűneinket, és vezérelj bennünket el az örök életre!

 

Urunk, törékenységünk és gyöngeségünk tudatában, mostani nehézségeink, gondjaink és aggodalmaink között is hálásan köszönjük atyai gondviselésedet és magasztalunk téged jóságodért.

 

Megköszönjük neked azokat az embertársainkat, akiknek szemében éles fényként ragyog a gondoskodás és az együtt érző részvét, amellyel a fenyegető veszélyben is figyelmes szeretettel és a bátor önzetlenséggel vállalják - sokszor életüket is kockára téve – hogy áldozatot hozzanak embertársaikért.

 

Hálás szívvel köszönjük meg neked a hősies orvosokat, ápolókat, beteggondozókat, szociális munkát végzőket, hogy rendíthetetlen erővel gyógyítják, ápolják és gondozzák beteg és rászoruló embertársainkat!

 

Hálás szívvel köszönjük meg neked a termőföldet művelőket, az élelmiszerek előállítóit, a különböző szolgáltatásokat végzőket, hogy mindennapi helytálló munkájukkal az emberi közösség életét szolgálják!

 

Hálás szívvel köszönjük meg neked mindazokat, akik példamutató szolgálatukkal a társadalom rendjét és békéjét biztosítják a veszélyhelyzet körülményei között: a rendőröket, a katonákat, a rendvédelmi szervezetekben szolgálókat!

 

Hálás szívvel köszönjük meg neked azokat a bölcs vezetőket, akik megfontolt rendelkezéseikkel úgy gyakorolják a közhatalmat, hogy az, az emberek javát, jólétét, békességét és szabadságát szolgálva meg tudja teremteni az igazságosság rendjének nyugalmát!

 

Hálás szívvel fohászkodunk hozzád azokért az édesanyákért, akik a gondoskodó szeretetet odaadó áldozatával óvják és nevelik gyermekeiket.  Áldd meg és jutalmazd meg őket kegyelmeddel, békéddel és vigasztalásoddal!

 

Hálás szívvel fohászkodunk hozzád azokért az édesapákért, akik jó példával, okos bölcsességgel és derűs örömmel bátorítják gyermekeiket.  Áldásod kísérje életüket és családjukért végzett minden szolgálatukat!

 

Hálás szívvel fohászkodunk hozzád azokért a gyermekekért, akik engedelmes szívvel szeretnék fölépíteni önmagukat, hogy megvalósíthassák a szépség és a jóakarat világát, melyet a szeretet békéje kormányoz!

 

Urunk, most azokért könyörgünk hozzád, akik a járvány miatt vagy más betegségekkel küszködve szenvednek; oltalmazó jóságoddal áldd meg őket, hogy megpróbáltatásaikban is érezzék irgalmas közelségedet!

 

Urunk, eléd hozzuk mindazokat, aki a mostani járvány okozta betegségben veszítették el az életüket; nyisd meg előttük országodnak kapuját, hogy a te békédben éljenek az örökkévalóság örömében!

 

Urunk, adj erőt továbbra is mindnyájunknak, hogy bizakodó reménységgel tudjunk élni a mindennapok terhei és küzdelmei között, megmaradva beléd vetett hitünk állhatatosságában!

 

Kérünk, adj nekünk bátorságot, hogy a tevékeny és a figyelmes szeretet eszközei és a remény emberei lehessünk egymás számára az üdvösség felé vezető úton!

 

Add, hogy észrevegyük és segítsük a gondokkal küszködőket, vigasztaljuk az egyedüllét magányosságában élőket, enyhítsünk a reményvesztettek küzdelmes terhein!

 

Add, hogy mostani együttes imánk adjon erőt a holnaphoz: szolgálathoz, munkához, tanuláshoz, egyedülléthez, betegség elviseléséhez!

 

Urunk, Szent John Henry Newman bíboros imájával fejezzük be ma esti fohászunkat; kérünk, adj világosságot, hogy minden mostani nehézség ellenére elkötelezetten akarjunk a Te utadon járni:

 

Jó Fény, vezess! Körül borult az ég,

Vezess tovább!

Az éj sötét, s az otthon messze még,

Vezess tovább!

Léptem Te óvd, ez épp elég nekem,

Az út végéig el nem lát szemem.

 

Egykor nem bántam, merre és hova

Vezet tovább,

De most könyörgök, mint eddig soha:

Vezess tovább!

Feledd, hogy hajdan úgy játszott velem

Mi csalfa, bár gyötört a félelem.

 

Hiszem, hogy éltető erőd addig

Tovább vezet,

Bércen és ingoványon át, amíg

Az éj helyett

A nappal angyalarca földerül,

S velem marad már rendületlenül.

 

 

KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKÉG

ESTI ÁHÍTAT

2020. április 24. – május 1.

 

VIDEÓN ITT KÖVETHETŐ:

https://www.youtube.com/watch?v=VkpMYsEfgic&feature=youtu.be

 

 

Részlet Szent Márk Evangéliumából

16. fejezet 9-15. vers

 

Miután húsvétvasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg, akiből (annak idején) hét ördögöt űzött ki.

Magdolna elment, és elvitte a hírt a gyászoló és szomorkodó tanítványoknak. Amikor a tanítványok meghallották, hogy Jézus él, és hogy Magdolna látta őt, nem hitték el neki.

Ezután Jézus más alakban megjelent két tanítványnak útközben, amikor vidékre mentek. Ezek visszatértek, és közölték a hírt a többiekkel, de ők nekik sem hittek.

Végül megjelent Jézus a tizenegy (apostolnak), amikor éppen asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt feltámadása után.

Azután így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Ezek az evangélium igéi.)
 

Imádságos fohász

 

Örökkévaló Urunk, Szentháromság, Egy igaz Isten; Atya és Fiú és Szentlélek! Kérünk, adj erőt ebben az áhítatban, hogy fohászainkat most is rendíthetetlen hittel, állhatatos akarattal és bátor reménységgel tudjuk eléd hozni!

 

Urunk! Teljes szívvel hálát adunk neked ma este is, amikor újra gondviselésedbe kapaszkodva fohászkodunk. Kérünk, fogadd el könyörgéseinket és erősítsd hitünket, hogy a mostani próbatételek ne keserítsenek el bennünket, s bizalommal tudjunk a jövő felé tekinteni! Kegyelmeid által add meg, hogy a segítő szeretet eszközei lehessünk családtagjaink, munkatársaink, bajtársaink és felebarátaink számára!

 

Urunk, te jól tudod, hogy megannyi bizonytalanság nyugtalanít bennünket, mert megszokott életünk szinte teljesen fölborult.

 

Kérünk, téged, ne engedd,

hogy lerombolódjék valódi világunk,

hogy teljesen mesterkéltté és végképp virtuálissá váljanak ősi, hagyományos, természetes kapcsolataink:

kézfogásaink barátságossága vagy éppen megbocsátó gesztusa,

bíztató és önbizalmat adó vállveregetéseink, 

házastársunk megsimogatása,

gyermekeink féltő és biztonságot adó megölelése!

 

Kérünk, Urunk, ne engedd,

hogy megszűnjön valódi találkozásaink öröme,

az egymás szemébe nézés valósága, 

beszélgetéseink vidámsága,

tágabb családi és rokoni összejöveteleink szívet-lelket melengető órái,

a vendégségek derűs jókedvet adó ideje,

baráti közös étkezéseink kedves alkalma!

 

Kérünk, Urunk, erősítsd meg beléd vetett hitünket és bizalmunkat, hogy segíteni tudjuk egymást ebben a nehéz helyzetben!

 

Add, hogy

az erősebbek támogassák a gyengébbeket,

a kitartóbbak vigasztalják az elesetteket,

a házastársak bizalommal bátorítsák egymást,

a szülők jó szóval és példájukkal bíztassák gyermekeiket!

 

Erősíts lelkünk békéjét, hogy a világból ránk zúduló számtalan hír ne zavarja össze, az amúgy is megannyi nyugtalanságot hordozó törékeny embervoltunk valóságát!

 

Add megértenünk, hogy bár nagy súllyal nehezedik ránk a múlt, és megbénult jelenünket áthatja a kilátástalanság nyomasztó aggodalma, de mégis, mindezek ellenére, vagy éppen mindezek miatt mutasd meg, hogy hogyan kell munkálkodnunk a jövő építésén!

 

Feltámadott Urunk, Jézus Krisztus, aki húsvét utáni megjelenéseidben bátorítottad és bíztattad tanítványaidat, kérünk, segíts megtalálni a remélt jövő felé vezető igaz utat!

 

Kérünk, Urunk, újítsd meg életünket!

Ahogy a csalódott és félelemtől bezárkózott apostolok megbénított lelkét megelevenítetted, s küldetést adtál nekik, mert valami új és jó kezdődött el az életükben, adj nekünk is megújult és bátor szívet, hogy buzgó tanítványaid lehessünk!

 

Kérünk, Urunk, újítsd meg életünket!

Ahogy Péter apostolt háromszori „szeretsz-e engem?” kérdéseddel:  kivezetted múltbeli gyáva tagadásának sötét labirintusából a gyógyulást adó  kiengesztelődés és az odaadó  szeretet útjára, úgy mutass nekünk is utat, hogy életünket akaratod szerint éljük az eljövendő időben! 

 

Kérünk, Urunk, újítsd meg életünket!

Ahogy reményt adtál a sírodnál tépelődő asszonyoknak, vigaszt a kétségbeesett Mária Magdolnának, bizonyosságot a kételkedő Tamás apostolnak, bizakodást a múlton kesergő két emmauszi tanítványnak, úgy adj, most nekünk is eleven és mindig lelkesedő hitet gondviselésed jóságában!

 

Kérünk, Urunk, újítsd meg életünket!

Ahogy ráébresztetted apostolaidat a megújulásra, és elindítottad tanítványaidat a változás nagy útján, kérünk, mutasd meg a mi életünkben is, hogy minden mostani megpróbáló nehézség és kudarc ellenére, miként induljunk el azon az úton, mely hozzád vezetve megadja életünk valódi értelmét!

 

Imádságunk befejező könyörgése bűnbánatunk fohásza, amikor bizalommal fordulunk hozzád.

Bár bűneink miatt haragodat kiérdemeltük, de tudjuk, hogy választottaid előtt magadat mindig hosszan tűrő és nagy irgalmú Istennek mutattad, aki mindig kész a megbocsátásra, s aki nem a bűnös halálát akarod, hanem hogy megtérjen, és éljen.

Kérünk, bocsásd meg a gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövetett vétkeinket! Teljes szívünkből bánjuk minden bűnünket, mert téged, végtelenül jó és szeretetre méltó Istenünket megbántottunk. Ígérjük, hogy kegyelmed segítségével a jóra törekszünk, és a bűnt, valamint a bűnre vezető alkalmakat elkerüljük! Ámen.

 

 

KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKÉG

ESTI ÁHÍTAT

2020. április 17–24.

 

VIDEÓN ITT KÖVETHETŐ:

https://youtu.be/hHD-9rAooYg

 

Részlet Szent János  evangéliumából

21. fejezet 1-14. vers

 

Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó partján:  Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz (vagyis Iker), továbbá a galileai Kánából való Nátánáel, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: „Elmegyek halászni.” „Mi is veled megyünk” – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak semmit.

Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy Jézus az.

Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok.” Kivetették a hálót, s alig bírták kihúzni a tömérdek haltól.

Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe.

A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: „Hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok.” Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem szakadt el a háló.

Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: „Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy a halból is.

Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent tanítványainak. (Ezek az evangélium igéi. )

 

Imádságos fohász

 

Hozzád fordulunk Szentháromság, Egy Isten; Atya és Fiú és Szentlélek!

Urunk, adj nekünk továbbra is kitartó erőt, hogy fohászainkat rendíthetetlen hittel, állhatatos akarattal és bátor reménységgel hozzuk eléd! Kérünk, hogy erősíts meg bennünket, hogy a mindennapok próbatételei ne keserítsenek el, s úrrá tudjunk lenni gyöngeségeinken, hibáinkon, aggodalmaskodó félelmeinken, gyötrő szorongásainkon, tehetetlenségünk türelmetlenségén. Add, hogy bizalommal tudjunk a jövő felé tekinteni, s a figyelmes szeretet eszközei legyünk felebarátaink számára!

Urunk, bocsásd meg a gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövetett vétkeinket! Teljes szívünkből bánjuk minden bűnünket, mert téged, végtelenül jó és szeretetre méltó Istenünket megbántottunk. Ígérjük, hogy kegyelmed segítségével a jóra törekszünk, és a bűnt, valamint a bűnre vezető alkalmakat elkerüljük. Bizalommal fordulunk hozzád, s bár bűneink miatt haragodat bizton kiérdemeltük, de tudjuk, választottaid előtt mindenkor hosszan tűrő és nagy irgalmú Istennek mutattad magadat, aki mindig kész a megbocsátásra, s aki nem a bűnös halálát akarod, hanem hogy megtérjen, és éljen. Adj nekünk eleven, helytálló hitet, hogy megújulhasson az életünk és a remélt békés jövőben a te akaratod szerint tudjunk élni és odaadó lélekkel szolgáljunk téged.

Irgalmas jóságodba ajánljuk mindazokat, aki a járvány okozta betegségben, szeretteik közelségét nélkülözve hunytak el; fogadd be őket országod békéjébe!

Oltalmazó segítségeddel vedd körül a betegséggel küszködőket, jóságoddal enyhítsd megpróbáltatásaikat és szenvedéseiket! Gondviselésed legyen erőforrás az időseknek és mindazoknak, akik különös módon is szenvednek az egyedüllét magányától vagy belső félelmeik miatt.

Kérünk, mutasd meg közelséged oltalmazó békéjét azoknak is, akik elbizonytalanodtak hitükben, akik értelmetlennek tartják életüket, akik kilátástalannak vélik sorsuk alakulását!

Urunk, segítsd családjainkat, hogy békés derűben éljenek; adj kitartást a szülőknek, hogy bölcs okossággal legyenek gyermekeik támaszai, a gyermekek pedig készséges szívet, az útmutató segítség elfogadására!

Urunk, kísérje továbbra is áldásod a Magyar Honvédség katonáinak szolgálatát, a rendőrség és a rendvédelmi szervezetek tevékenységét, hogy hazánk biztonságát és társadalmunk békéjét biztosítva, megteremtsék a lehetőséget azoknak, akik áldozatos munkájukkal az emberi élet fönntartásáért végzik mindennapi feladataikat!

Urunk, adj erőt és egészséget a tudomány szakembereinek, a kutatóknak, az orvosoknak és beteggondozóknak, segítsd őket áldozatos szolgálatukban!

Urunk, mostani fohászainkkal a húsvéti időben fordulunk hozzád. Fiad, Jézus Krisztus dicsőséges föltámadása után azzal mutatta meg szeretetét, hogy minduntalan megjelent a félelemtől rettegő tanítványok közösségének, hogy megerősítve őket, békéjének örömét adja nekik.

Kérünk, add meg, hogy együttes esti imánk által egyre jobban megtapasztalhassuk, hogy egyedül a Szent Fiad által meghirdetett ország, a te uralmad tudja megadni azt a békét, amelyben saját magunk, családunk, társadalmunk, minden nép és nemzet a gyógyulás útjára léphet! 

Adj erőt, hogy minduntalan feléd tudjunk fordulni, s vigasztalást merítve tanításodból fel tudjuk ismerni akaratodat életünk minden körülményében!

Add, hogy mostani együttes imánk adjon erőt mindenkinek a holnapi naphoz: szolgálathoz, munkához, tanuláshoz, egyedülléthez, betegség elviseléséhez!

Kérünk, add, hogy megtapasztalhassuk közelséged jelenlétét az életünkben Szent Fiad ígérete szerint: „Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig.” Ámen.

 

 

KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKÉG

ESTI ÁHÍTAT

2020. április 10–17.

 

VIDEÓN ITT KÖVETHETŐ:

https://youtu.be/onufcfnxyLA

 

Részlet Szent Máté evangéliumából

28. fejezet, 1-10. vers

 

Szombat elmúltával, a hét első napján pirkadatkor Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. És íme, nagy földrengés támadt: Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Olyan volt a tekintete, mint a villám, a ruhája pedig fehér, mint a hó. Az őrök reszketni kezdtek félelmükben, és szinte halálra váltak. Ekkor megszólalt az angyal, és ezt mondta az asszonyoknak: „Ne féljetek! Tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Ő nincs itt, mert feltámadt, amint megígérte. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt! És siessetek, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott viszontláthatjátok őt! Íme, én megmondtam nektek!” Erre elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme, egyszerre csak Jézus jött velük szemben, és megszólította őket: „Üdv nektek!” Ők pedig odasiettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem.”

 

Imádságos fohász

 

Hozzád fordulunk Szentháromság, Egy Isten; Atya és Fiú és Szentlélek!

Kérünk, Urunk, adj nekünk továbbra is erőt, hogy fohászainkat rendíthetetlen hittel, állhatatos akarattal és bátor reménységgel hozzuk eléd!

Elsőként az idősekért fordulunk hozzád, Urunk, akik ezekben a napokban különös módon is szenvednek az egyedüllét magányától vagy az idősotthonokban félelmeik miatt. Kérünk, mutasd meg nekik közelséged oltalmazó békéjét és erősíts őket jóságod gondviselése által!

Urunk, fohászainkban a családokért imádkozunk hozzád. Kérünk, segítsd őket, hogy a mostani megpróbáló időkben a békesség lelkületével és derűs örömmel tudjanak élni a mindennapokban! Az édesapáknak és édesanyáknak adj kitartást a beléd vetett hitben, hogy ez által bölcsen és okosan legyenek gyermekeik megfontolt és áldozatkész nevelői szülői hivatásukban! A gyermekeknek adj kitartó erőt, hogy okos figyelemmel tanuljanak, szorgalmas akarattal szerezzenek ismereteket, fegyelmezett rendszerességgel sajátítsák el a jót, és engedelmes szívvel fogadják el tanáraik, oktatóik döntéseit, segítő és útmutató tanácsait!

Urunk és Istenünk! A tanárokért és a mostani oktatásban résztvevőkért fohászkodunk hozzád. Adj nekik buzgóságot a tanításban, türelmet az ismeretek átadásában, derűs örömöt az elért eredmények fölött, örvendező reményt az esetleges kudarcok ellenére, töretlen akaratot a jó, a szép és az igazság átadására!

Urunk, azokért könyörgünk most hozzád, akik ebben a küzdelmekkel és veszélyekkel teli helyzetben mindennap bejárnak a munkahelyükre, hogy biztosítsák a társadalom és az emberi élet elemi szükségleteit. Segíts őket, hogy helytállásukban kitartóan tudják az emberi közösséget szolgálni!

Azokért is fohászkodunk most, akiknek nincs biztos munkahelyük, vagy már elvesztették megélhetésük forrását. Kérünk, ne hagyd őket kétségeik között aggodalmaskodni, hanem segítségeddel vezesd őket olyan utakra, ahol meg tudják találni az élethez szükséges javakat, hogy becsületes munkával, mindenkinek becsületes és elegendő élelem jusson az asztalára!

Azokért fohászkodunk most Urunk, akik a média különböző területein tevékenykednek, és azon munkálkodnak, hogy sok embertársunk ne érezze elszigeteltnek magát­, hogy tanulni tudjanak a gyermekek, hogy tájékoztassanak és segítsék elviselni a mostani bezártságot. Add meg nekik igaz lelkület szabadságát, hogy értékes híreket és ismereteket közvetítsenek, mely el tud jutni az emberek szívéhez!

Urunk, azokért könyörgünk most hozzád, akik társadalmunk rendjét és hazánk békéjét biztosítják a veszélyhelyzet körülményei között. Kísérje áldásod a rendőrök, a rendvédelmi szervezetek, és a Magyar Honvédség katonáinak mindennapi szolgálatát, hogy  el tudják hárítani az emberi életet megmérgező visszaéléseket, fegyelmezettségük, megfontolt magatartásuk pedig a felelősségteljes emberség vonzó példájává váljon mindenki előtt!

Urunk, Jézus Krisztus, minden emberi nyomorúság orvosa, erősítsd meg mindazokat, akik élen járnak a járvánnyal vívott küzdelemben, a betegek gyógyításában és ápolásában. Segítsd a tudomány embereit, a kutatókat, az orvosokat, az ápolókat, beteggondozókat és mindazokat, akik a gyógyító szolgálatban hűséges állhatatossággal és kitartó erőfeszítésekkel az emberi közösség javáért végzik áldozatos munkájukat!

Szentlélek Úristen, sugallataid által segítsd a népek vezetőit és a hatóságokat, hogy megfontolt rendelkezéseik elősegítsék a járvány leküzdését és a nyugalom rendjének biztonságát!

Urunk mostani imáink húsvét ünnepének erőterében szállnak hozzád. Fiadnak, Krisztus Urunknak föltámadása után az öröm napjai voltak ezek, amikor az első tanítványok félelemtől bezárkózott mivoltukban megtapasztalták az ő földi dimenziókat átlépő lényének tágasságát, dicsőséges jelenlétének igaz békességet adó valóságát, aki a még kétségeit hangoztató Tamás apostolt is szelíd megfeddéssel így tanította: „Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek”.

Mostani ünnepünket beárnyékolja a járványtól való félelem bizonytalansága, s bár gondolatainkban meghitt emlékeket elevenítünk föl az elmúlt húsvétokról, gazdag szertartásainkról, közösségeink imáiról, a családi és rokoni találkozások derűs és jókedvű elevenségéről, szívünkben mégis bánatot hordozunk mindezek kényszerű elmaradása miatt. Kérünk, oszlasd el szomorúságainkat, és az élet szinte minden területét átjáró aggodalmakat, és adj erőt, hogy megváltozott világunk kényszerűségeiből fakadó terheket bátor szívvel tudjuk hordozni egymás javára! 

Add, hogy változékony világunkban oda tudjunk figyelni a lényegesre! Mostani húsvétunkban is érvényes: Föltámadtam és újból veletek vagyok! 

Mennyei Atyánk, add, hogy a föltámadott Krisztusra figyeljünk, aki engedelmesen szeretett Téged! Amikor megtörte a kenyeret szeretettel odaadta nekünk, mint önmagát, amikor megtörték a keresztfán, az életét szeretetből odaadta neked, mi értünk.

Gondviselő Atyánk, mostani húsvétunk egyszerűsége elvezethet bennünket az első húsvét hajnalához, amikor dicsőséged ragyogásában Szent Fiad föltámadt a halottak közül. Add, hogy az ő áldott föltámadása adjon erőt életünk megújításához, hogy elhagyva gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövetett bűneinket, eleven hittel és bizakodó reménységgel járjunk tovább a feléd vezető úton!

Szentlelked világosítson meg bennünket, hogy fel tudjuk ismerni, mit akarsz megértetni velünk a mostani eseményekben és kényszerű körülményeink között! Vigasztaló Lelked erősítsen meg bennünket, adjon erőt és állhatatosságot egyéni megtérésünkhöz, hogy családi életünkben ráléphessünk a megújulás útjára, amely társadalmunk, de egész világunk gyógyulását szolgálhatja!

Erre kérünk, téged Mennyei Atyánk, Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, ki visszatérve húsvét hajnalán a sírból, az emberi nemre szelíden árasztja a megváltás fényét, él és uralkodik, mindörökkön-örökké. Ámen.

 

 

KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKÉG

ESTI ÁHÍTAT

2020. április 3 – 10.

 

VIDEÓN ITT KÖVETHETŐ:

https://youtu.be/aLS8qqkxk9w

 

 

Részlet Szent János evangéliumából

8. fejezet 1-12. vers

 

Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. Korán reggel ismét megjelent a templomban, ahol az egész nép köréje sereglett. Leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok odavittek hozzá egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és azt mondták Jézusnak: »Mester! Ezt az asszonyt házasságtörésen kapták. Mózes a törvényben azt parancsolta nekünk, hogy az ilyeneket meg kell kövezni. Te ugyan mit mondasz?« Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és hogy bevádolhassák. Jézus azonban lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor azok tovább faggatták őt, fölegyenesedett, és azt mondta nekik: »Aki közületek bűn nélkül van, az vessen rá először követ.« Aztán újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ennek hallatára egymás után elmentek, kezdve a véneken, s ő egyedül maradt a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett, és azt mondta neki: »Asszony, hol vannak ők? Senki sem ítélt el téged?« Az erre így szólt: »Senki, Uram!« Jézus ekkor azt mondta neki: »Én sem ítéllek el. Menj, és többé már ne vétkezzél!«

 

Jézus ismét megszólalt, és azt mondta nekik: »Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.«

 

Imádságos fohász

 

Hozzád fordulunk Szentháromság, Egy Isten; Atya és Fiú és Szentlélek!

Kérünk, Urunk, adj nekünk továbbra is erőt ebben az áhítatban, hogy fohászainkat rendíthetetlen hittel, állhatatos akarattal és bátor reménységgel tudjuk eléd hozni!

Imádságunk első szava most is a bűnbánat fohásza: kérünk, bocsásd meg a gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövetett vétkeinket! Teljes szívünkből bánjuk minden bűnünket, mert téged, végtelenül jó és szeretetre méltó Istenünket megbántottunk. Ígérjük, hogy kegyelmed segítségével a jóra törekszünk, és a bűnt, valamint a bűnre vezető alkalmakat elkerüljük. Bizalommal fordulunk hozzád, s bár bűneink miatt haragodat bizton kiérdemeltük, választottaid előtt magadat mindenkor hosszan tűrő és nagy irgalmú Istennek mutattad, aki mindig kész a megbocsátásra, s aki nem a bűnös halálát akarod, hanem hogy megtérjen, és éljen.

Mennyei Atyánk, reménnyel a szívünkben szeretnénk neked hálát adni ma este is, amikor ismételten gondviselésedbe kapaszkodva fohászkodunk hozzád.  Kérünk, erősítsd meg hitünket, hogy a mostani próbatételek ne keserítsenek el bennünket, s bizalommal tudjunk a jövő felé tekinteni! Kegyelmeid által éleszd föl bennünk a bátorságot, hogy a segítő szeretet eszközei lehessünk családtagjaink, munkatársaink, bajtársaink, és felebarátaink számára!

Urunk, Jézus Krisztus, te, aki minden emberi nyomorúság orvosa vagy, adj továbbra is erőt és egészséget, mindazoknak, akik élen járnak a mostani járvánnyal vívott küzdelemben! Segítsd a tudomány szakembereit, a kutatókat, az orvosokat, az ápolókat, a beteggondozókat és mindazokat, akik a gyógyító szolgálatban fáradhatatlanul az emberiség javért végzik áldozatos munkájukat!

Szentlélek Úristen, Jó tanács és Bölcsesség Lelke, sugallataid által segítsd a nemzetek és népek vezetőit, hogy megfelelő óvintézkedéseket hozva elő tudják segíteni a járvány leküzdését!

Urunk, fogadd be országodba mindazokat, aki a járvány okozta betegségben hunytak el, és irgalmas jóságodat mutasd meg minden megholtnak, akinek hitét egyedül te ismerted! Nyisd meg nekik, házadnak kapuját, hogy örökké ünnepelhessenek téged a mennyei hazában!

Oltalmazó jóságoddal áldd meg a betegséggel küszködőket, hogy megpróbáltatásaikban is érezzék irgalmas közelségedet!

Hálát adunk neked mindazokért, akik áldozatos munkájukkal, elkötelezett szolgálatukkal, mindennapi tevékenységükkel megteremtik számunkra az emberi élet fönntartásának feltételeit, és helytálló hűséggel végzik feladataikat.

Kérünk Urunk, segíts bennünket továbbra is, hogy le tudjuk győzni aggodalmaskodó félelmeinket, gyötrő szorongásainkat, tehetetlenségeink türelmetlenségét.

Fölborult éltetünk mostani megpróbáltatásaiban egyre erősebben érezzük törékeny létünk megsebzettségét. Kérünk, segíts, hogy beléd vetett hitünk által, úrrá tudjunk lenni gyöngeségeinkből fakadó hibáinkon, és megújulhasson az életünk!   

Adj nekünk eleven, helytálló, bátor hitet, hogy a remélt békés jövőben a te akaratod szerint tudjunk élni és odaadó lélekkel szolgáljunk téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

 

 

KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKÉG

ESTI ÁHÍTAT

2020. március 27. – április 3.

 

VIDEÓN ITT KÖVETHETŐ:

https://www.youtube.com/watch?v=QB7fU3Ligd8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=aMtOYbUhj9c&feature=youtu.be

 

Részlet Szent Lukács evangéliumából

7. fejezet 1-23. vers

 

Miután ezeket a beszédeket a nép hallatára mind befejezte, bement Kafarnaumba. Egy százados egyik szolgája pedig, aki annak nagyon kedves volt, halálos betegen feküdt. Mivel hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg a szolgáját. Azok pedig, amikor odaértek Jézushoz, nagyon könyörögtek: »Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti nemzetünket, és a zsinagógát is ő építtette nekünk.« Jézus tehát velük ment. Amikor már nem messze volt a háztól, a százados elküldte hozzá barátait, ezekkel a szavakkal: »Uram! Ne fáradj, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Éppen ezért nem is tartottam magamat méltónak, hogy hozzád menjek; hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, s katonák vannak alattam; és ha azt mondom az egyiknek: ‘Menj’, elmegy; vagy a másiknak: ‘Gyere’, odajön; és a szolgámnak: ‘Tedd ezt’, megteszi.« Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott. Megfordult, és így szólt az őt követő sokasághoz: »Mondom nektek: még Izraelben sem találtam ekkora hitet!« A küldöttek pedig, amikor hazatértek, egészségben találták a szolgát.

Történt pedig, hogy ezután egy Naim nevű városba ment, és vele mentek tanítványai és nagy népsokaság. Mikor a város kapujához közeledett, íme, egy halottat vittek ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a város sok lakosa kísérte. Amikor meglátta őt az Úr, megesett rajta a szíve, és ezt mondta neki: »Ne sírj!« Majd odament, és megérintette a hordágyat. Erre azok, akik vitték, megálltak. Ezt mondta: »Ifjú! Mondom neked: kelj föl!« A halott pedig felült és beszélni kezdett. Ekkor átadta őt anyjának. Mindnyájukat elfogta a félelem, és így dicsőítették Istent: »Nagy próféta támadt közöttünk!« És: »Isten meglátogatta az ő népét!«. Az eset híre elterjedt egész Júdeában, és mindenütt a környéken.

Mindezeket hírül vitték Jánosnak a tanítványai. János erre magához hívott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket Jézushoz, hogy kérdezzék meg: »Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?« Amikor ezek a férfiak odaérkeztek hozzá, így szóltak: »Keresztelő János küldött minket hozzád, hogy kérdezzünk meg: ‘Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?’« Éppen abban az órában sok embert megszabadított betegségétől, szenvedésétől és a gonosz lelkektől, és sok vaknak visszaadta a szeme világát. Ezt felelte nekik: »Menjetek, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem.«

 

Imádságos fohász

Hozzád fordulunk Szentháromság, Egy Isten; Atya és Fiú és Szentlélek! Adj nekünk erőt ebben az áhítatban, hogy fohászainkat hittel, állhatatossággal és bátran tudjuk most eléd hozni!

A viharos járvány és vele együtt emberi gyengeségeinkből fakadó sok más körülmény megrendített bennünket. A mostani megpróbáltatásokat nem könnyű elviselni, Urunk, mert aggodalom uralja szívünket a jövő miatt, de féltjük távolban levő szeretteinket, körülöttünk élő családtagjainkat, munkahelyi és egyházi közösségeinket is; nyugtalanok vagyunk, hiszen most mindennél jobban érzékeljük létünk, életünk törékenységét, gyengeségét, megszokott világunk sebezhetőségét.

Imádságunk első szava nem lehet más, mint a bűnbánat fohásza: kérünk, bocsásd meg a gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövetett bűneinket!

Bizalommal fordulunk hozzád, s bár bűneink miatt haragodat bizton kiérdemeltük, választottaid előtt magadat mindenkor hosszan tűrő és nagy irgalmú Istennek mutattad, aki mindig kész a megbocsátásra, s aki nem a bűnös halálát akarod, hanem hogy megtérjen, és éljen (vö: Ezekiel könyve 18. fejezet 23. vers).

Kérünk, hogy kegyelmi segítségedet elfogadva ne legyen rajtunk úrrá sem a gyötrő rémület, sem a felelőtlen könnyelműség!

Szeretnénk hálát adni azokért, és közbenjáró imánkkal erőt kérni azoknak, akik a járvány elleni küzdelmes körülmények között a betegek és az idősek mellett fáradhatatlanul dolgoznak. Kérünk, fordítsd feléjük jóságos arcodat, hogy megerősítést kapjanak áldozatos szolgálatukban!

Azokra is hálás szívvel gondolunk, és azokért is segítségedet kérjük, akik a gazdasági termelésben és a különböző szolgáltatásokban értünk dolgoznak és helytállnak ebben a nehéz időben.

Adj bölcsességet nemzetünk és a különböző népek vezetőinek, hogy felelősségteljes munkájuk meghozza a nyugalmat, és helyreállítsa a békesség rendjét!

Adj erőt és derűs elevenséget hitünknek ezekben a nehéz napokban, amikor fölborult életünkben a szokásos tevékenységeink nagy részével föl kellett hagynunk, s alig van néhány perc, amikor nem a hazánkat és a világot érintő híreket figyeljük aggodalommal!

Adj kellő bátorságot, hogy rendet tudjunk tenni ebben a szokatlan helyzetben, szívünk érzéseiben és szellemünk gondolataiban, hogy helyes és bölcs döntéseket tudjunk hozni a hétköznapok során! Talán most van az a pillanat, amikor megkésett teendőinkben utolérhetjük magunkat, de talán az is, amikor átgondolhatjuk életünk megannyi történését, föleleveníthetjük és megújíthatjuk a neked tett ígéreteinket.

Kissé megszorított mivoltunkban jobban átérezzük azt a gyöngeségünket, hogy eddig olyan sokszor, amikor imáinkban hozzád fordultunk, csak szaporítottuk a szót, hogy fohászkodásainkat alig kísérte szívünk, lelkünk, szellemünk, akaratunk feléd hajlása. Kérve kérünk, bocsáss meg ezért, s adj nekünk most olyan odaadó lelkületet, hogy gyenge, törékeny cserépedényben őrzött hitünket meg tudjuk erősíteni! Kérünk, segíts, hogy rutinszerű megszokásainkat fölváltsa az odafigyelés fegyelmezett tudatossága!

Adj helytálló bátorságot ebben a nem mindennapi időben, amely megtaníthat bennünket a helyes alázatra és felelősségtudatra, hogy egyre jobban át tudjuk érezni: életünk egy Tőled kapott nagy ajándék.

Kérünk, segíts, hogy ne lankadjon a figyelmünk, s rendületlen állhatatossággal kitartsunk ebben az esti imádságban is! A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

 

 

KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKÉG

ESTI ÁHÍTAT

2020. március 19–27.

 

VIDEÓN ITT KÖVETHETŐ:

https://www.youtube.com/watch?v=PLwVnOuCJ1s&feature=youtu.be

 

Részlet az Efezusiaknak írt levélből

6. fejezet 1-18. vers

 

Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert így van rendjén. Ez az első, ígérettel egybekötött parancs: „Tiszteld apádat és anyádat, hogy boldog és hosszú életű légy a földön.” Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben az Úr útmutatása szerint. Szolgák, engedelmeskedjetek földi uratoknak, félő tisztelettel és egyszerű szívvel, akárcsak Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mint akik emberek tetszését keresik, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát. Odaadással szolgáljatok, mert az Úrnak szolgáltok, nem embereknek. Hiszen tudjátok, hogy bármi jót tesz valaki, akár szolga, akár szabad ember, jutalomban részesíti az Úr. Gazdák, ti is így viselkedjetek velük szemben. Hagyjátok abba a fenyegetőzést, hiszen tudjátok, hogy nekik is, akárcsak nektek, Uruk van a mennyben, akinél nincs személyválogatás. Végül: erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből. Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát. Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva.

 

 Imádságos fohász

 „Uram, eléd hozzuk betegeinket – vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk. Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a szomorkodókat. Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak; erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagy terheléshez. Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól. Mindazokért, akiket legyőz a félelem. Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért. Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek, vagy ettől kell tartaniuk. Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak és senkit nem tudnak átölelni. Töltsd el szívünket békéddel. És igen, kérünk azért, hogy ez a járvány visszahúzódjon, a számok csökkenjenek, újra minden a régi lehessen. Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért. Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy az életünk ajándék. Hogy egyszer meg fogunk halni és nem tudunk mindent kontrollálni. Hogy csak Te vagy örök. Hogy az életben annyi lényegtelen dolog van, ami gyakran túl hangosnak és fontosnak tűnik. Tégy minket hálássá mindazért, amit krízisek nélkül olyan könnyen figyelmen kívül hagyunk. Bízunk Benned. Köszönjük.” (Johannes Hartl)

 

**********

 

Ferenc pápa első imája Szűz Máriához május hónapjára  

Óh Mária, Te mindig úgy ragyogsz az utunkon, mint az üdvösség és a reménység jele. Betegek oltalmazója, Rád bízzuk magunkat, aki a kereszt alatt Jézus fájdalmához társultál, szilárdan megőrizve a hitedet.

Te, a római nép Üdvössége vagy, tudod, mire van szükségünk és biztosak vagyunk, hogy gondoskodsz rólunk, hogy miként Kánában, visszatérhessen az öröm és az ünnep a megpróbáltatás után. Segíts bennünket isteni szeretet Anyja, igazíts minket az Atya akaratához, hogy megtegyük azt, amit Jézus mond nekünk, aki magára vette szenvedéseinket, vállára vette fájdalmainkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömébe. Ámen.              

„Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz”.

 

Ferenc pápa második imája Szűz Máriához május hónapjára  

„Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja”

A szenvedéssel és félelemmel teli jelenlegi járványhelyzetben, mely az egész világot sújtja, hozzád fordulunk, Istennek Anyja és a mi Anyánk, oltalmad alatt védelmet keresve.     

Ó Szűz Mária, tekints irgalmas szemmel e koronavírus járványra, erősítsd meg az eltévelyedetteket és akik az elhunyt és oly módon eltemetett szeretteiket siratják, ami önmagában megsebzi a lelket. Támogasd a megbetegedettek miatt félelemmel eltelt személyeket, akik a fertőzés megakadályozása következtében nem lehetnek közel hozzájuk. Töltsd el bizalommal, aki szorong a bizonytalan jövő és annak gazdasági és munkahelyi következménye miatt.

Istennek Anyja és a mi Anyánk, járj közben értünk az Istennél, az irgalmasság Atyjánál, hogy véget érjen ez a kemény próbatétel és hogy visszatérjen a remény és a béke láthatára. Mint Kánában, járj közben isteni Fiadnál, kérve őt, hogy erősítse a betegek és az áldozatok családjait, továbbá nyissa meg szívüket a bizalomra.       

Segítsd az orvosokat, a betegápolókat, az egészségügyi személyzetet, az önkénteseket, aki a mostani szükséghelyzet frontján küzdenek életük kockáztatásával is. Kísérd hősies küzdelmüket és adj nekik erőt, jóságot és egészséget.              

Légy azok mellett, akik éjjel-nappal segítik a betegeket és légy a papok mellett, akik lelkipásztori buzgalommal és evangéliumi elkötelezettséggel akarnak mindenkit segíteni és támogatni.

Szent Szűz, világosítsd meg a tudós férfiak és nők elméjét, hogy helyes megoldásokat találjanak a vírus legyőzésére.      

Segítsd a Nemzetek felelőseit, hogy bölcsen, buzgón és nagylelkűen működjenek, támogassák a megélhetési gondokkal küszködőket, miközben társadalmi és gazdasági megoldásokat keresnek előretekintő módon és a nagylelkűség szellemével.

Legszentebb Mária, érintsd meg az emberek lelkiismeretét, hogy a fegyverkezés növelésére és tökéletesítésére fordított hatalmas összegeket inkább a hasonló katasztrófák elhárításának tanulmányozására fordítsák a jövőben.

Szeretett Anyánk, növeld a világban az egyetlen családhoz tartozás érzetét, a mindenkit egyesítő kötelék tudatában, hogy testvéri és szolidáris lélekkel siessünk a szegénység és nyomorúság enyhítésére. Bátorítsd a szilárdságot a hitben, a kitartást a szolgálatban, az állhatatosságot az imádságban.

Óh Mária, szomorúak Vigasztalója, öleld át meggyötört gyermekeidet és nyerd el, hogy az Isten mindenható kezével szabadítson meg minket ettől a szörnyű járványtól, azért hogy az élet derűsen visszatérhessen rendes kerékvágásába.

Rád bízzuk magunkat, aki az üdvösség és a reménység jeleként ragyogsz az utunkon, ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária! Ámen!

 

 

Szent II. János Pál pápa imája

(2000. március 12.)

Lábaidhoz térdelek, oh Keresztrefeszített Jézus, imádlak Téged és hálát adok Néked az életemért. Te letörlöd a könnyeimet, támaszom vagy nehéz pillanataimban, meghallgatod a panaszomat és elfogadod a tiéddel együtt, az én fájdalmamat is. Ismered a fáradt szívemet, mely boldogan szeret téged és elfogadtatod velem az élet nehézségeit. Sokszor nem gondolok a te fájdalmadra és csak a magam fájdalmát tárom Eléd. Te mégis rám teszed a kezed és megvigasztalsz engem, sebeimet meggyógyítod a szereteteddel. Karjaidba veszel és így megérezteted velem izzó szeretetedet. Most is kopogtatok a szíveden és kegyelmet kérek Tőled: Hallgass meg engem, oh Uram, ha kérésem egyezik az akaratoddal! Keresztrefeszített Jézus, melletted ott van a te Anyád, fogadjátok be az összes szenvedőt és legyetek számukra vigasztalás és reménység! Ámen!     

 

 

Szent Patrik imája

Krisztus légy velem, állj előttem, mögöttem és légy bennem. Krisztus állj a jobb és bal oldalamon, és akkor is légy velem, amikor lankadok. Krisztus akkor is légy ott, amikor talpra állok. Krisztus legyen annak szívében, aki rám gondol. Krisztus legyen annak a nyelvén, aki rólam beszél. Krisztus legyen a szemében annak, aki rám tekint. Krisztus legyen a fülében annak, aki hallgat engem.

 

 

Ferenc pápa felajánló imája a járvány idején

(2020. március)

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!

 

 

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején

(2020. március)

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

 

 

A Coimbra-i szerzetes nővérek imádsága

(1317)

A Mennynek Csillaga, ki az Urat tejével táplálta,

kiirtotta a halálos ragályt,

melyet az emberiség első atyja ültetett.

 

Méltóztasson most egyazon Csillag

megfékezni a csillagzatot, melynek háborgása

a népet szörnyű sebekkel sújtja!

 

Ó, legkegyesebb Csillaga a tengernek,

oltalmazz minket a járványtól!

 

Hallgass meg minket, Úrnőnk,

hisz’ a te Fiad azzal tisztel meg téged,

hogy tőled semmit meg nem tagad!

 

Jézus, ments meg minket,

kikért Szűz Anyád könyörög hozzád!

 

℣. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!

℞. Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.

 

Könyörögjünk!

Irgalmas Istenünk, kegyes Istenünk, megbocsátó Istenünk, ki megkönyörültél a te népednek nyomorúságán, és azt mondtad a népedet öldöklő angyalnak: tartóztasd meg kezedet a dicsőséges Csillag szerelméért, kinek drága emlőit édesen szoptad a mi bűneink mérge ellen; add meg nekünk a te malasztod segítségét, hogy Édesanyád, a Boldogságos Szűz Mária és kedves apostolod, Szent Bertalan közbenjárására biztosan megszabaduljunk minden ragálytól és a készületlen haláltól, és irgalmadból megmeneküljünk a végső romlás veszedelmétől! Teáltalad, Jézus Krisztus, dicsőség Királya, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké! Ámen.

 

A pestisjárvány idején, mely [a portugáliai] Coimbrát pusztította az 1317. esztendőben, hatalmas félelem fogta el a Szent Klára kolostorban élő nővéreket, mert lakhelyük nagyon közel volt a járvány fészkéhez. Már éppen azon gondolkodtak, hogy elmenekülnek, mikor valaki kopogtatott a kapun. Odafutottak és egy zarándokot találtak ott, akiről kinézete alapján úgy vélték, hogy maga Szent Bertalan apostol. Ő megvigasztalta őket és arra buzdította, hogy sűrűn fohászkodjanak az Istenanyához azzal az imával, amit egy lapra írva adott nekik, majd eltávozott. Ők pedig az antifónát minden nap elimádkozták a kórusban és egyénileg; nem is kapták el a halálos ragályt, noha az mindenütt nagy erővel tombolt. (Tommaso Auriemma SJ, Affetti scambievoli fra la Vergine SS. e i suoi devoti, Venezia, 1712.)

 

 

Középkori imádság

(Benedictionarius Roberti Archiepischopi, 10. század, angol)

Méltóztassál Urunk, Istenünk, mennyei áldásodat a nép fölé kiterjeszteni, a járványokat és fertőző betegségeket nemcsak a testtől, de a lélektől is eltávoztatni! Ámen.

 

**********

 

A „lelki áldozás”

„Atyáink e Szentség használatával kapcsolatban helyesen és bölcsen a magunkhoz vétel három módját különböztették meg. Egyesekről azt tanították: csak szentségileg vehetik, például a bűnösök. Mások csak lelkileg, akiknél ti. megvan az elhatározás, hogy az égi kenyeret élő hittel, mely (Galatákhoz írt levél 5,6) a szeretetben működik, vennék, s így érzik is a gyümölcsét és hasznát. A harmadik csoport, akik szentségileg és lelkileg is veszik, ők azok, akik előbb megvizsgálják és előkészítik magukat, úgy, hogy menyegzős ruhába öltözve járuljanak az isteni asztalhoz (Mt 21,11k). A szentségi vételnél pedig mindig szokás volt Isten Egyházában, hogy a hívek a papoktól kapják a szentáldozást, a miséző papok viszont önmagukat áldoztassák. E szokást, mint amely az apostoli időkre megy vissza, joggal és méltán meg kell őrizni.” (Tridenti zsinat, 13. ülés, 8. fejezet. Denzinger-Hünermann 1648.)

 

 

„Mindenekelőtt azt kívánja az Egyház, hogy a keresztény hívek legalább lelkiáldozást végezzenek olyankor, amikor ténylegesen nem tudnak a szentáldozáshoz járulni; keltsék fel magukban a hit érzelmeit, bízzák rá magukat alázatos lélekkel az isteni Üdvözítő akaratára, és igyekezzenek minél tökéletesebb szeretetben vele egyesülni.” (XII. Piusz: Mediator Dei kezdetű enciklikája, § 115.)

 

„Nagyon jó állandóan éleszteni a lélekben az Eucharisztia iránti vágyat. Ebből született a lelki áldozás gyakorlata, mely századok óta közismert az Egyházban, és a lelki élet szent mesterei ajánlják. Jézusról nevezett Szent Teréz írta: Amikor nem áldoztok és nem vesztek részt szentmisén, megáldozhattok lelkileg, ami nagyon hasznos... Így nagyon megerősödik bennetek a mi Urunk szeretete.” (II. János Pál pápa: Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikája, § 34.)

 

„Kétségtelen, az Eucharisztiában akkor részesedünk teljesen, amikor személyesen az oltárhoz járulunk szentáldozáshoz. Mindazonáltal ügyelni kell arra, hogy e jogos megállapítás ki ne alakítson bizonyos automatizmust a hívők között, mintha abból a tényből fakadóan, hogy valaki a liturgia idején a templomban tartózkodik, joga, netán kötelessége volna az Eucharisztia asztalához járulni. A szentmisén való részvétel akkor is szükséges, érvényes, tartalmas és gyümölcsöző, ha valaki nem járulhat szentáldozáshoz. Ilyen körülmények között jó ápolni a Krisztussal való teljes egyesülés vágyát, például a lelki áldozás gyakorlásával, melyre II. János Pál pápa emlékeztetett, és amelyet a lelki élet szent mesterei ajánlottak.” (XVI. Benedek pápa: Sacramentum Caritatis kezdetű apostoli buzdítása.)

 

A lelki áldozás módja:

A hívőnek mindent ugyanúgy kell tennie, mint szentségi áldozáskor:

(1) meg kell vizsgálnia lelkiismeretét, nehogy súlyos bűn állapotában legyen (ha terheli ilyen bűn a lelkét, azt előbb meg kell gyónnia),

(2) el kell végeznie előtte az illő fölkészülést, utána pedig a méltó hálaadást.

 

A lelki áldozás föltételezi, hogy a hívő a megszentelő kegyelem állapotában van, hiszen ez lényegileg nem más, mint az Eucharisztia színei alatt igazán, valóságosan, lényegileg jelenvaló Krisztus iránti lángoló szeretetünknek fölindítása. A lelki áldozás két kihagyhatatlan eleme a tökéletes (istenszeretetből és nem a jogos büntetés félelméből fakadó) bűnbánat fölindítása és az Oltáriszentségben jelenlévő Üdvözítő iránti vágyakozó szeretet fölszítása a lélekben.

 

**********

A tökéletes bűnbánat fölindítása

Teljes szívemből bánom és megvetem minden bűnömet, mert félem a mennyország elvesztését és a pokol kínjait, de különösen is mert téged, végtelenül jó és szeretetre méltó Istenemet megbántottalak, azért erősen ígérem, hogy kegyelmed segítségével a jóra a törekszem, és a bűnt, valamint a bűnre vezető alkalmakat elkerülöm. Ámen.

 

A lelki áldozás imái

Ó, Jézusom, hiszem és vallom, hogy igazán, valóságosan és lényegileg jelen vagy a legszentebb Oltáriszentségben. Mindenek fölött szeretlek téged, és vágyom a lelkembe fogadni téged. Mivel ebben a pillanatban nem tudlak téged szentségileg magamhoz venni, jöjj és legalább lelkileg költözz a szívembe! Magamhoz ölellek, mintha már itt lennél, és teljes egészében egyesülök veled. Soha ne engedj elszakadnom tőled! Ámen. (Ligouri Szent Alfonz Mária alapján)

 

Ó, Jézusom, lábaid elé borulok és fölajánlom neked töredelmét bűnbánó szívemnek, mely alázattal átérzi semmiségét a te jelenlétedben. Imádlak téged szavakkal ki nem fejezhető szeretetednek szentségében, az eucharisztiában. Vágyom arra, hogy befogadhassalak téged szívemnek szegényes hajlékába. Amíg a szentségi áldozás boldogságára várok, lélekben kívánlak téged birtokolni. Jöjj el hozzám, Jézusom, miképpen én is közeledem hozzád! Ölelje át szereteted egész lényemet életemben és halálomban! Hiszek tebenned, remélek tebenned, szeretlek téged! Ámen. (Raphael Merry del Val bíboros alapján)

 

 

KERESZTÚTI ÁHÍTAT

 

A keresztúti áhítat egy elmélkedő imádság, mely fölidézi Jézus Krisztus keresztútjának történéseit. A keresztút eredetileg az a mintegy fél kilométeres útvonal volt Jeruzsálemben, amelyet Krisztus járt végig a kereszttel a Golgotáig. A hagyomány szerint Jézus Anyja és egy-egy tanítvány a föltámadás után naponta végigjárta az ún. szent körutat. Először az angliai William Wey (1407?–1476) nevezte el az út egyes pontjait stációnak, állomásnak. Európában elsőként olasz területeken imádkozták a stációkat. Az állomások 14-ben való rögzítéséhez a 16. századi Jeruzsálem-leírások járultak hozzá, elterjedése Porto Maurizio-i Szent Lénárd (1676–1751) itáliai ferenceshez fűződik. A 6. stáció kivételével valamennyi állomás közvetlenül vagy közvetve az evangéliumokra épül.

 

Az alábbi keresztúti áhítatban több olyan kifejezés található, mint irodalmi forma (kimerültség tehetetlenség, szörnyű bizonyosság, elhagyatottság) melyek a szenvedő Krisztusban nem voltak meg, így nem volt benne sem akaratgyengeség, sem reménytelenség, sem kétségbeesés.

 

 

Bevezető imádság

Urunk, Üdvözítő Krisztus, a Te utadon, a kiszolgáltatott szeretet, a pazarló jóság és a kegyelmező bocsánat útján szeretnénk lélekben végigkísérni Téged. Törékeny hitünk sarokpontja a Te szenvedésed, golgotai kereszthalálod, mely meg tudja mutatni az utat tévelygő életünkben, s melynek világossága fényt ad a sötétséggel való viaskodásunkban.  

 

1. állomás

Halálra ítélik Jézust

 

Pilátus megkérdezte tőlük: „Mi rosszat tett?” Azok még hangosabban kiáltozták: „Feszítsd keresztre!” Márk evangéliuma 15,14–15

 

Uram, elítélt a düh, a gonoszság, a főpapok, és elítélt a gyenge, gyávaságában tehetetlen Pilátus is. Nem ismertek föl és nem ismertek meg Téged, de valójában nem is akartak megismerni. Egy volt a fontos: akkor is, de azóta is mindig, elítélni, bűnbakot keresni a gonoszok helyett, félelemből, gyávaságból kimondani az ítéletet az ártatlan fölött.

 

Elítélt Jézus,

irgalmazz nekünk megkérgesedett szívűeknek!

Elítélt Jézus,

kegyelmezz nekünk előítéleteink rabjainak!

Elítélt Jézus,

hallgass meg minket bűneinkben ítélkezőket!

 

2. állomás

Jézus vállára veszi a keresztet.

 

Miután kigúnyolták, levették róla a bíbort és saját ruháját adták rá, azután kivezették, hogy keresztre feszítsék. Márk evangéliuma 15,20

Úgy szerette a Mennyei Atya a világot, hogy fogollyá, börtönviseltté tette az ő Fiát. Megverték, leköpdösték, megvetett volt, mint minden rab. Rákötözték a gerendát, s mint rabszolgát hajtották a vesztőhelyre; kiűzték a városból, mint a bűnbakot, nem is sejtve, hogy ő az ártatlan Bárány.

 

Keresztet vállaló Jézus,

irgalmazz nekünk bűneink rabszolgáinak!

Keresztet vállaló Jézus,

kegyelmezz nekünk a szenvedéstől ódzkodóknak!

Keresztet vállaló Jézus,

hallgass meg minket a gyötrelmektől iszonyattal elfordulókat!

 

3. állomás.

Jézus először esik el a kereszt alatt

 

Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis Istentől megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Izajás próféta 53,4.7

 

Botladozva és bukdácsolva, a katonák ostorcsapásai, a vérszomjas tömeg üvöltözése közepette indultál el. De az ütlegek fokozódtak és egyre jobban fájtak, a Téged halálba taszító csőcselék kiabáló türelmetlensége egyre nagyobb lett, s gyötörte lelkedet és elestél. A mennyei Atya odaadott a világnak, a verésnek, az ócsárlásnak, engedte és hagyta, hogy elessél értünk.

 

Értünk mindenben kísértést szenvedő Jézus,

irgalmazz nekünk a kísértéseket lekicsinylőknek!

Értünk mindenben kísértést szenvedő Jézus,

kegyelmezz nekünk mások elesettségét kigúnyolóknak!

Értünk mindenben kísértést szenvedő Jézus,

hallgass meg minket a kísértésben elbukottakat!

 

4. állomás

Jézus találkozik édesanyjával

 

Simeon megáldotta őket, anyjának, Máriának pedig ezt mondta: „Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.” Anyja ezeket mind megőrizte szívében. Lukács evangéliuma 2,34–35.51

 

Az az én anyám, aki teljesíti a mennyei Atyám akaratát – mondtad egyszer. Édesanyád, Mária megértette ezt a kifürkészhetetlen, végtelenül irgalmas és emberszerető akaratot, mely Téged szenvedéssel sújtott, hogy nekünk békességünk legyen.

 

Édesanyádat nagyon szerető Jézus,

irgalmazz nekünk Édesanyánk jóságát elfelejtőknek!

Édesanyádat nagyon szerető Jézus,

kegyelmezz nekünk az anyai szív megértését kritizálóknak!

Édesanyádat nagyon szerető Jézus,

hallgass meg minket a szenvedés előtt értetlenül állókat!

 

5. állomás

Cirenei Simon segít Jézusnak

hordozni a keresztet