Lelki összefogás

2020, március 26
Lelki összefogás

 

 

"ATYÁD, 

AKI LÁT A REJTEKBEN,

MEGFIZET MAJD NEKED"

Máté evangéliuma 6,6

 

 

A HM Katolikus Tábori Püspökség

Felhívása

 

 

Karanténkápolna 5. adás

https://www.youtube.com/watch?v=PLwVnOuCJ1s&feature=youtu.be

 

 

Tisztelt Katonák,

Honvédelmi Alkalmazottak,

Kormánytisztviselők!

 

Ahogy azt március 19-én jeleztük, együttes imára, esti áhítatra hívunk mindenkit a kialakult veszélyhelyzetben.

 

A mostani körülmények között – bár közösségekben nem tudunk imádkozni –  továbbra is arra hívunk mindenkit – aki ezt megteheti és szolgálata megengedi –, hogy március 27-től április 03-ig mindennap, este 21.00 órakor együtt imádkozzunk.

 

Egy időben olvassuk el – vagy a családban hangosan föl – az alább található szentírási szakaszt és mondjuk el – családban közösen – az imádságot.

 

Az áhítat követhető a Katolikus Tábori Püspökség Facebokk oldalán.

 

Mint Krisztus tanítványai és követői mutassuk meg így, ezekben az esténkénti egy időben végzett imádságokban, hogy mind jobban szeretnénk a Mennyei Atya gondviselésébe kapaszkodni. Ezek a látványosság nélküli percek segítsenek bennünket, hogy hűséges szolgái legyünk Istennek és így maradandóan segíthessük egymást.

 

Részlet Szent Lukács evangéliumából

(7. fejezet 1-23. vers)

 

Miután ezeket a beszédeket a nép hallatára mind befejezte, bement Kafarnaumba. Egy százados egyik szolgája pedig, aki annak nagyon kedves volt, halálos betegen feküdt. Mivel hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el és gyógyítsa meg a szolgáját. Azok pedig, amikor odaértek Jézushoz, nagyon könyörögtek: »Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti nemzetünket, és a zsinagógát is ő építtette nekünk.« Jézus tehát velük ment. Amikor már nem messze volt a háztól, a százados elküldte hozzá barátait, ezekkel a szavakkal: »Uram! Ne fáradj, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Éppen ezért nem is tartottam magamat méltónak, hogy hozzád menjek; hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, s katonák vannak alattam; és ha azt mondom az egyiknek: ‘Menj’, elmegy; vagy a másiknak: ‘Gyere’, odajön; és a szolgámnak: ‘Tedd ezt’, megteszi.« Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott. Megfordult, és így szólt az őt követő sokasághoz: »Mondom nektek: még Izraelben sem találtam ekkora hitet!« A küldöttek pedig, amikor hazatértek, egészségben találták a szolgát.

Történt pedig, hogy ezután egy Naim nevű városba ment, és vele mentek tanítványai és nagy népsokaság. Mikor a város kapujához közeledett, íme, egy halottat vittek ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a város sok lakosa kísérte. Amikor meglátta őt az Úr, megesett rajta a szíve, és ezt mondta neki: »Ne sírj!« Majd odament, és megérintette a hordágyat. Erre azok, akik vitték, megálltak. Ezt mondta: »Ifjú! Mondom neked: kelj föl!« A halott pedig felült és beszélni kezdett. Ekkor átadta őt anyjának. Mindnyájukat elfogta a félelem, és így dicsőítették Istent: »Nagy próféta támadt közöttünk!« És: »Isten meglátogatta az ő népét!«. Az eset híre elterjedt egész Júdeában, és mindenütt a környéken.

Mindezeket hírül vitték Jánosnak a tanítványai. János erre magához hívott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket Jézushoz, hogy kérdezzék meg: »Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?« Amikor ezek a férfiak odaérkeztek hozzá, így szóltak: »Keresztelő János küldött minket hozzád, hogy kérdezzünk meg: ‘Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?’« Éppen abban az órában sok embert megszabadított betegségétől, szenvedésétől és a gonosz lelkektől, és sok vaknak visszaadta a szeme világát. Ezt felelte nekik: »Menjetek, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok: a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem.«

 

 

Imádság

 

https://youtu.be/QB7fU3Ligd8

 

Hozzád fordulunk Szentháromság, Egy Isten; Atya és Fiú és Szentlélek!

 

Adj nekünk erőt ebben az áhítatban, hogy fohászainkat hittel, állhatatossággal és bátran tudjuk most eléd hozni!

 

A viharos járvány és vele együtt emberi gyengeségeinkből fakadó sok más körülmény megrendített bennünket. A mostani megpróbáltatásokat nem könnyű elviselni, Urunk, mert aggodalom uralja szívünket a jövő miatt, de féltjük távolban levő szeretteinket, körülöttünk élő családtagjainkat, munkahelyi és egyházi közösségeinket is; nyugtalanok vagyunk, hiszen most mindennél jobban érzékeljük létünk, életünk törékenységét, gyengeségét, megszokott világunk sebezhetőségét.

 

Imádságunk első szava nem lehet más, mint a bűnbánat fohásza: kérünk, bocsásd meg a gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövetett bűneinket!

Bizalommal fordulunk hozzád, s bár bűneink miatt haragodat bizton kiérdemeltük, választottaid előtt magadat mindenkor hosszan tűrő és nagy irgalmú Istennek mutattad, aki mindig kész a megbocsátásra, s aki nem a bűnös halálát akarod, hanem hogy megtérjen, és éljen (vö: Ezekiel könyve 18. fejezet 23. vers).

 

Kérünk, hogy kegyelmi segítségedet elfogadva ne legyen rajtunk úrrá sem a gyötrő rémület, sem a felelőtlen könnyelműség!

 

Szeretnénk hálát adni azokért, és közbenjáró imánkkal erőt kérni azoknak, akik a járvány elleni küzdelmes körülmények között a betegek és az idősek mellett fáradhatatlanul dolgoznak. Kérünk, fordítsd feléjük jóságos arcodat, hogy megerősítést kapjanak áldozatos szolgálatukban!

 

Azokra is hálás szívvel gondolunk, és azokért is segítségedet kérjük, akik a gazdasági termelésben és a különböző szolgáltatásokban értünk dolgoznak és helytállnak ebben a nehéz időben.

 

Adj bölcsességet nemzetünk és a különböző népek vezetőinek, hogy felelősségteljes munkájuk meghozza a nyugalmat, és helyreállítsa a békesség rendjét!

 

Adj erőt és derűs elevenséget hitünknek ezekben a nehéz napokban, amikor fölborult életünkben a szokásos tevékenységeink nagy részével föl kellett hagynunk, s alig van néhány perc, amikor nem a hazánkat és a világot érintő híreket figyeljük aggodalommal!

 

Adj kellő bátorságot, hogy rendet tudjunk tenni ebben a szokatlan helyzetben, szívünk érzéseiben és szellemünk gondolataiban, hogy helyes és bölcs döntéseket tudjunk hozni a hétköznapok során! Talán most van az a pillanat, amikor megkésett teendőinkben utolérhetjük magunkat, de talán az is, amikor átgondolhatjuk életünk megannyi történését, föleleveníthetjük és megújíthatjuk a neked tett ígéreteinket.

 

Kissé megszorított mivoltunkban jobban átérezzük azt a gyöngeségünket, hogy eddig olyan sokszor, amikor imáinkban hozzád fordultunk, csak szaporítottuk a szót, hogy fohászkodásainkat alig kísérte szívünk, lelkünk, szellemünk, akaratunk feléd hajlása. Kérve kérünk, bocsáss meg ezért, s adj nekünk most olyan odaadó lelkületet, hogy gyenge, törékeny cserépedényben őrzött hitünket meg tudjuk erősíteni! Kérünk, segíts, hogy rutinszerű megszokásainkat fölváltsa az odafigyelés fegyelmezett tudatossága!

 

Adj helytálló bátorságot ebben a nem mindennapi időben, amely megtaníthat bennünket a helyes alázatra és felelősségtudatra, hogy egyre jobban át tudjuk érezni: életünk egy Tőled kapott nagy ajándék.

 

Kérünk, segíts, hogy ne lankadjon a figyelmünk, s rendületlen állhatatossággal kitartsunk ebben az esti imádságban is! A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

 

**********

 

CATAPAP - KARANTÉNKÁPOLNA

https://csatapap.wordpress.com/hirek/

https://www.youtube.com/watch?v=16akKBCeN3o&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Lq6t6Od1UxU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=4DRviIRa52I&feature=youtu.be

 

SZENTMISE-KÖZVETÍTÉS

https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtottuk-lehetosegeket

 

**********

 

A HM KATOLIKUS TÁBORI PÜSPÖKSÉG

FELHÍVÁSA

 

Tisztelt Katonák, Honvédelmi Alkalmazottak, Kormánytisztviselők!

 

A kialakult járványhelyzetben számos programunk, zarándoklatunk, liturgikus eseményünk, áhítatunk, szentmise-ünneplésünk elmarad az elkövetkező időszakban.   Az állami és rendvédelmi szervek intézkedései az emberi élet megóvását szeretnék hathatós módon elősegíteni.

Március 14-én a püspökség Közleményében ezt írtuk: A rendelkezésre álló "természetes eszközök" mellett elengedhetetlenek a "természetfölötti eszközök" a „lelki fegyverek” használata… Sokan nem hisznek, és nem tudnak az ima erejéről, pedig, a nap mint nap elhangzó lankadatlan fohászok megrendítő valóságát számosan megtapasztalták már az évszázadok folyamán. Az Örökkévaló Egy Isten, akinek a boldogsága teljes imáink nélkül is és a mi magasztalásunk nem teszi őt nagyobbá, megadja nekünk, hogy dicsőítsük és kérjük őt, ami üdvösségünkre tud válni. Ebben a helyzetben fohászainkkal kísérve mindent meg kell tennünk, amit emberileg lehet, ami pedig azon felül áll, azért még inkább kell imádkozzunk!

 

A mostani körülmények között – bár közösségekben nem tudunk imádkozni –

a Katolikus Tábori Püspökség arra hív mindenkit – aki ezt megteheti és szolgálata megengedi–,

hogy mától mindennap este 21.00 órakor odahaza imádkozzunk.

A mai naptól kezdve a következő hét péntekjéig (március 27.) egy időben olvassuk el

vagy a családban hangosan föl

az alább található  szentírási szakaszt és mondjuk el –

családban közösen – az imádságot.

Mint Krisztus tanítványai és követői mutassuk meg így, ezekben az esténkénti egy időben végzett imádságokban, hogy mind jobban szeretnénk a Mennyei Atya gondviselésébe kapaszkodni.

 

A jelen helyzetben – mely egy felől rávilágít, hogy mennyire törékenyek és sérülékenyek vagyunk – az is előtérbe kerül, hogy a megóvó szabályozások betartása nagy fegyelmet és kitartó engedelmességet kívánnak tőlünk.

A nagyböjti időszak középen vagyunk, amikor ezen a napon Szent József ünnepe van, akiről – bár hűséges, gondoskodó és gyámolító szeretetével vette körül a gyermek, majd a felnövekvő Jézus Krisztust és az ő édesanyját Máriát  – nagyon röviden emlékezik meg az Újszövetségi Szentírás. Jézus szavait (Máté evangéliuma 24,45) alkalmazza  rá az imaórák liturgiája ma: „Íme a hű és okos szolga, kit az Úristen a saját családja a szentcsalád fölé rendelt”. Szent József bölcs szolgája volt Istennek, aki meghajolt az isteni parancs előtt és bár szinte teljesen a háttérben, de áldozatos hűséggel gondoskodott a szentcsaládról.

Legyünk esténkénti együttes imáinkban mi is kitartóak, s ezek a látványosság nélküli percek segítsenek bennünket, hogy hűséges szolgái legyünk Istennek és így maradandóan segíthessük egymást.

Bíztassuk egymást, hogy kitartó helytállással tudjuk végezni a ránk szabott feladatokat, szolgálatokat, tevékenységeket.

Bíztassuk és bátorítsuk egymást, hogy reményteljesen éljük mindennapjainkat, hogy ne legyen úrrá senkin, sem a riasztó félelem, sem a megosztó pánik keserűsége.

Bíztassuk, bátorítsuk és erősítsük egymást, hogy azok is megtalálják lelkük békéjét, akik úgy érzik, tétlenségre vannak ítélve, mert nem dolgozhatnak a megszokott rend szerint, vagy nem úgy élhetik életüket, mint ahogy eddig megszokták.

A templomok és istentiszteleti helyek továbbra is a reménység közösségi helyei, csak most egy időre az egyéni imádság és áhítat helyszíneivé válnak, ahol a papság továbbra is megünnepli a szentmisét. Lélekben kapcsolódjunk be ezekbe, és aki tudja, kövesse őket a médiában.  (https://www.magyarkurir.hu/hirek/hol-es-mikor-kovetheto-elo-szentmise-kozvetites-osszegyujtottuk-lehetosegeket és a Katolikus Tábori Püspökség Facebook oldala)

Keresztény hitünk megélésében tisztában vagyunk elesettségünkkel, s hogy életünket – mely földi létünkben egy út az Isten Országa felé – ajándékba kaptuk, de azt is tudjuk, hogy Urunk, Jézus Krisztus, akit gyengeségeink között is követni törekszünk, megerősített és reményt adott nekünk: „Én vagyok a feltámadás és az élet! Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre.” (János evangéliuma 11,25-26)

Budapest, 2020. március 19-én, Szent József ünnepén

**********

Részlet az Efezusiaknak írt levélből (6. fejezet 1-18. vers)

Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert így van rendjén. Ez az első, ígérettel egybekötött parancs: „Tiszteld apádat és anyádat, hogy boldog és hosszú életű légy a földön.” Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben az Úr útmutatása szerint. Szolgák, engedelmeskedjetek földi uratoknak, félő tisztelettel és egyszerű szívvel, akárcsak Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mint akik emberek tetszését keresik, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát. Odaadással szolgáljatok, mert az Úrnak szolgáltok, nem embereknek. Hiszen tudjátok, hogy bármi jót tesz valaki, akár szolga, akár szabad ember, jutalomban részesíti az Úr. Gazdák, ti is így viselkedjetek velük szemben. Hagyjátok abba a fenyegetőzést, hiszen tudjátok, hogy nekik is, akárcsak nektek, Uruk van a mennyben, akinél nincs személyválogatás. Végül: erősödjetek meg az Úrban, az ő mindenható erejéből. Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát. Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva.

 

 Imádság

 „Uram, eléd hozzuk betegeinket – vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk. Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a szomorkodókat. Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak; erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagy terheléshez. Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól. Mindazokért, akiket legyőz a félelem. Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért. Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek, vagy ettől kell tartaniuk. Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak és senkit nem tudnak átölelni. Töltsd el szívünket békéddel. És igen, kérünk azért, hogy ez a járvány visszahúzódjon, a számok csökkenjenek, újra minden a régi lehessen. Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért. Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy az életünk ajándék. Hogy egyszer meg fogunk halni és nem tudunk mindent kontrollálni. Hogy csak Te vagy örök. Hogy az életben annyi lényegtelen dolog van, ami gyakran túl hangosnak és fontosnak tűnik. Tégy minket hálássá mindazért, amit krízisek nélkül olyan könnyen figyelmen kívül hagyunk. Bízunk Benned. Köszönjük.” (Johannes Hartl imája)

 

KERESZTÚTI ÁHÍTAT

 

A keresztúti áhítat egy elmélkedő imádság, mely ölidézi Jézus Krisztus keresztútjának történéseit. A keresztút eredetileg az a mintegy fél kilométeres útvonal volt Jeruzsálemben, amelyet Krisztus járt végig a kereszttel a Golgotáig. A hagyomány szerint Jézus Anyja és egy-egy tanítvány a föltámadás után naponta végigjárta az ún. szent körutat. Először az angliai William Wey (1407?–1476) nevezte el az út egyes pontjait stációnak, állomásnak. Európában elsőként olasz területeken imádkozták a stációkat. Az állomások 14-ben való rögzítéséhez a 16. századi Jeruzsálem-leírások járultak hozzá, elterjedése Porto Maurizio-i Szent Lénárd (1676–1751) itáliai ferenceshez fűződik. A 6. stáció kivételével valamennyi állomás közvetlenül vagy közvetve az evangéliumokra épül.

 

Az alábbi keresztúti áhítatban több olyan kifejezés van, mint irodalmi forma van (kimerültség tehetetlenség, szörnyű bizonyosság, elhagyatottság) melyek a szenvedő Krisztusban nem voltak meg, így nem volt benne sem akaratgyengeség, sem reménytelenség, sem kétségbeesés.

 

 

Bevezető imádság

Urunk, Üdvözítő Krisztus, a Te utadon, a kiszolgáltatott szeretet, a pazarló jóság és a kegyelmező bocsánat útján szeretnénk lélekben végigkísérni Téged. Törékeny hitünk sarokpontja a Te szenvedésed, golgotai kereszthalálod, mely meg tudja mutatni az utat tévelygő életünkben, s melynek világossága fényt ad a sötétséggel való viaskodásunkban.  

 

1. állomás

Halálra ítélik Jézust

 

Pilátus megkérdezte tőlük: „Mi rosszat tett?” Azok még hangosabban kiáltozták: „Feszítsd keresztre!” Márk evangéliuma 15,14–15

 

Uram, elítélt a düh, a gonoszság, a főpapok, és elítélt a gyenge, gyávaságában tehetetlen Pilátus is. Nem ismertek föl és nem ismertek meg Téged, de valójában nem is akartak megismerni. Egy volt a fontos: akkor is, de azóta is mindig, elítélni, bűnbakot keresni a gonoszok helyett, félelemből, gyávaságból kimondani az ítéletet az ártatlan fölött.

Elítélt Jézus, irgalmazz nekünk megkérgesedett szívűeknek!

Elítélt Jézus, kegyelmezz nekünk előítéleteink rabjainak!

Elítélt Jézus, hallgass meg minket bűneinkben ítélkezőket!

 

2. állomás

Jézus vállára veszi a keresztet.

 

Miután kigúnyolták, levették róla a bíbort és saját ruháját adták rá, azután kivezették, hogy keresztre feszítsék. Márk evangéliuma 15,20

Úgy szerette a Mennyei Atya a világot, hogy fogollyá, börtönviseltté tette az ő Fiát. Megverték, leköpdösték, megvetett volt, mint minden rab. Rákötözték a gerendát, s mint rabszolgát hajtották a vesztőhelyre; kiűzték a városból, mint a bűnbakot, nem is sejtve, hogy ő az ártatlan Bárány.

 

Keresztet vállaló Jézus, irgalmazz nekünk bűneink rabszolgáinak!

Keresztet vállaló Jézus, kegyelmezz nekünk a szenvedéstől ódzkodóknak!

Keresztet vállaló Jézus, hallgass meg minket a gyötrelmektől iszonyattal elfordulókat!

 

3. állomás.

Jézus először esik el a kereszt alatt

 

Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis Istentől megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Izajás próféta 53,4.7

 

Botladozva és bukdácsolva, a katonák ostorcsapásai, a vérszomjas tömeg üvöltözése közepette indultál el. De az ütlegek fokozódtak és egyre jobban fájtak, a Téged halálba taszító csőcselék kiabáló türelmetlensége egyre nagyobb lett, s gyötörte lelkedet és elestél. A mennyei Atya odaadott a világnak, a verésnek, az ócsárlásnak, engedte és hagyta, hogy elessél értünk.

Értünk mindenben kísértést szenvedő Jézus, irgalmazz nekünk a kísértéseket lekicsinylőknek!

Értünk mindenben kísértést szenvedő Jézus, kegyelmezz nekünk mások elesettségét kigúnyolóknak!

Értünk mindenben kísértést szenvedő Jézus, hallgass meg minket a kísértésben elbukottakat!

 

4. állomás

Jézus találkozik édesanyjával

 

Simeon megáldotta őket, anyjának, Máriának pedig ezt mondta: „Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.” Anyja ezeket mind megőrizte szívében. Lukács evangéliuma 2,34–35.51

 

Az az én anyám, aki teljesíti a mennyei Atyám akaratát – mondtad egyszer. Édesanyád, Mária megértette ezt a kifürkészhetetlen, végtelenül irgalmas és emberszerető akaratot, mely Téged szenvedéssel sújtott, hogy nekünk békességünk legyen.

Édesanyádat nagyon szerető Jézus, irgalmazz nekünk Édesanyánk jóságát elfelejtőknek!

Édesanyádat nagyon szerető Jézus, kegyelmezz nekünk az anyai szív megértését kritizálóknak!

Édesanyádat nagyon szerető Jézus, hallgass meg minket a szenvedés előtt értetlenül állókat!

 

5. állomás

Cirenei Simon segít Jézusnak hordozni a keresztet

 

Az egyik arra menő embert, a cirenei Simont, Alexander és Rufusz apját, aki éppen a mezőről jött, kényszerítették, hogy vigye a keresztjét. Így vezették ki Jézust a Golgota nevű helyre, amely Koponyahelyet jelent. Márk evangéliuma 15,21–22

 

Egy munkától elfáradt ember a kényszerítésre segít rajtad, mert magad is elfáradtál. A földre esés gyöngeségét elfogadni nagyon nehéz, de még nehezebb tudomásul venni, és elismerni azt a gyöngeséget, amin segíteni kell, ami támaszt igényel. Te azt a gyöngeséget is elfogadtad, mely segítőtársra szorul.

Segítséget elfogadó Jézus, irgalmazz nekünk képmutatóan segítséget nyújtóknak!

Segítséget elfogadó Jézus, kegyelmezz nekünk a segítségnyújtásban válogatóknak!

Segítséget elfogadó Jézus, hallgass meg minket a segítséget elutasítóknak!

 

6. állomás

Veronika megtörli Jézus arcát