Szent László Katonai Zarándoklat

2017, március 28
Szent László Katonai Zarándoklat

SZENT LÁSZLÓ KATONAI ZARÁNDOKLAT

A SZENT HITÉVEL ÉS A HARCOS BÁTORSÁGÁVAL!

 

2017. június 27. kedd

SOMOGYVÁR - Szent László Nemzeti Emlékhely

Eredeti megjelenés: Magyar Kurír és honvedelem.hu

A Szent Lovagkirály ünnepén a Katonai Ordinariátus (Katolikus Tábori Püspökség) Szent László Katonai Zarándoklatot szervezett Somogyvárra a nemzeti emlékhelyen. A szentmise főcelebránsa Bíró László tábori püspök volt, vele koncelebrált Varga László kaposvári megyéspüspök - aki a homíliát mondta - Somos László a Kaposvári Egyházmegye általános helynöke, Szép Attila a pécsi püspökség irodaigazgatója, valamint a kaposvári püspökség számos papja, a börtönlelkészek közössége és a katonalelkészi kar tagjai.

 

 

A szentmisét az egykori templom falai között mutatták be, a papság bevonulását a Magyar Honvédség Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár díszelgő katonái vezették hat történelmi zászlóval  (Honfoglaláskori zászló, Szent István király zászlaja, Árpád-házi királyok árpád-sávos zászlaja, Árpád-házi királyok kettős-keresztes zászlaja, Baranyai huszárezred 18. századi zászlaja, Magyar Királyi Honvédség zászlaja 1938-ból).

A papság bevonulását követően teljes katonai menetfelszerelésben érkezett be az egykori apátsági templomba  az a hatvannégy katona, akik Szent László király tiszteletére reggel hét órakor indultak el Somogyvámosról az ottani világháborús emlékműtől, hogy 13 kilóméter megtétele után jelen lehessenek a szentmisén. Ezt követően Kiss Balázs főhadnagy, a gyalogmenet parancsnoka megjelentette Bíró László tábori püspöknek, hogy sikeresen végrehajtották a gyalogmenetet, majd egy mappában  átadta a részvevők erről szóló aláírt nyilatkozatát.

 

A szentmise előtt Vargha Tamás a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes köszöntötte a megjelent zarándokokat. Szent László király életmódja és tettei megszerezték számára nemzete tiszteletét. Emlékét pedig ma is ezzel a tisztelettel idézzük meg, és állítjuk példaként minden idők magyarjai elé, és a haza szolgálatát vállaló katonák elé - hangsúlyozta a miniszterhelyettes, majd hozzátette: "Az uralkodó úrrá lett az ország züllésén, és a pártoskodáson. 1077-ben trónra kerülvén a nép örömujjongással fogadta diadalait. A nemzet megérezte szent hivatását, hogy Szent István nyomdokain a nyugati keresztény kultúrkörhöz kapcsolja az országot. László király erős akaratú, hajthatatlan jellemű kemény férfi, kitűnő hadvezér, és bölcs államférfi volt, de nem volt idegen tőle a krisztusi kegyelem sem. Szent László király vitézsége, lovagiassága, kormányzó tehetsége, és bölcsessége által kiérdemelte nemzete tiszteletét.  Emlékét pedig ma is ezzel a tisztelettel idézzük meg, és állítjuk példaként minden idők magyarjai elé, és a haza szolgálatát vállaló katonák elé.  A múlt iránt tanúsított legnagyobb hűség az, hogy mindent átadunk a jelennek”.

 
 

 

 

 

 

A szentmise kezdetén  Bíró László kiemelte az emlékezés nem azonos a nosztalgiázással, hanem azoknak a szikráknak a felfedezése, amelyek eleinket éltették. Ezután Zrínyi Miklós Szent Lászlóról szóló beszédéből idéz: „László király (…) úgy cselekedett a polgárok érdekében, a haza épségéért, a családi tűzhelyekért, mintha a kihalt római virtus (…) e vitézben támadt volna fel.” Ma azért imádkozzunk, hogy mindezekért mi is tenni tudjunk – kéri.

 

Az ószövetségi olvasmány ékesszólóan a bölcsességre irányítja a figyelmet, kiemelve, hogy bölcsnek lenni jóval több mint okosság: erős erkölcsi töltete van: „A hívőnek az Úr megmutatja az igaz utat (…) Kemény harcaiban neki juttatja a győzelmet, hogy belássa, mennyivel hatalmasabb a bölcsesség mindennél. A bölcsesség nem hagyja el az igazat akkor sem, ha elárulják, hanem megszabadítja a gonoszoktól. Elkíséri a börtönbe, vele marad a bilincsekben is. Végül uralomra segíti, és oltalmat nyújt neki zsarnok elnyomóival szemben. Kimutatja azok álnokságát, akik őt gyalázták, neki pedig örök hírnevet ad a mi Istenünk.” Ezek a gondolatok visszarepítenek László idejébe, amikor óriási tétje volt az ország kormányzásának: királyok jöttek-mentek, a bukás lehetősége nem csak elméleti volt.

 

 

A szentlecke is Szent Lászlóra alkalmazható – és kellően „katonás” is: „Öltsétek fel Isten fegyverzetét (…) derekatokat övezzétek fel igazságossággal, s öltsétek magatokra a megigazulás vértjét! (…) Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát.”

Az evangélium pedig a két főparancsról, Isten és a felebarát szeretetéről szól. Varga László azzal kezdi homíliáját, hogy a királyon túl a szentről szeretne beszélni, mert Isten mindannyiunkat szentnek szán: egy keresztény számára ez a legjobb „karrier”, „életpályamodell”. Szent az az ember, aki teljes a szeretetben, mert Isten a szeretet. A szent ember mindennapjain, mivel élő, mély kapcsolatban van Istennel, átragyog a szeretet. Szent László erre hív bennünket ma. Hatalom és tekintély, igazságosság és irgalom, harc és béke, az idők jelei és az evangélium.


 

 

„Attól, mert valakinek hatalma van, még egyáltalán nem lesz tekintélye. Szent Lászlónak volt hatalma, mert király volt, de mégsem vált hiteltelenné, és nevetségessé. Aki nem engedelmeskedik egy nálánál nagyobb hatalomnak, az csak maga körül fog forogni, ideológiák és eszmék körül, és nem lesz tekintélye. Szent László elfogadta Jézus Krisztus hatalmát és engedelmeskedett neki” – mondta Varga László. A kaposvári megyéspüspök így fogalmazott: hatalma mindenkinek van, és mindenki felett gyakorolnak hatalmat mások. De a tekintély nem jár automatikusan hatalommal. Minek köszönhető, hogy Lászlónak tekintélye is volt? Annak, hogy elismerte, neki is van egy ura. Alárendelte magát Isten akaratának, és ez hitelessé tette. Az irgalom nélküli igazságosság kegyetlen, pokoli, az igazságosság nélküli irgalom édeskés és erőtlen. László egyszerre gyakorolta mindkettőt. Azért harcolt, hogy békét teremthessen. És képes is volt békét teremteni. Nem egy magasabb rendűnek állított másik ördöggel próbált az ellenfeleiből ördögöt űzni, mint ez napjainkban gyakran szokás. Az idők jelei és az evangélium. A keresztény embernek mindkettőre figyelnie kell, ami hatalmas felelősség.

Istennek élő kapcsolata van minden emberrel – azokkal is, akik nem hisznek benne, nem gondolnak rá. Ő „csak” szeret, nem kérdez. Olyan, mint a nap, amely mindenkire egyformán süt – zárta beszédét a Kaposvári Egyházmegye főpásztora. Istennek élő kapcsolata van minden emberrel – azokkal is, akik nem hisznek benne, nem gondolnak rá. Ő „csak” szeret, nem kérdez. Olyan, mint a nap, amely mindenkire egyformán süt – zárta beszédét a Kaposvári Egyházmegye főpásztora.
 

 

 

 

 

A szentmise végén Bíró László mindenkinek megköszöni a segítséget, aki az ünnepet lehetővé tette, külön kiemelve a zenészek: Magyar Honvédség Légierő Zenekar Veszprém,  a Kaposfői Cigánykórus és a kaposvári székesegyház énekkara közreműködését. „Reméljük, hogy amint az általuk képviselt zenei stílusok harmóniát alkottak, nemzetünk is úgy egyesül majd lassanként”.

A szentmisét követően a jelelvők az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, Különleges Díszelgő Csoport dinamikus bemutatóját tekinthették meg.

A délután folyamán a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó Józseg Logisztikai Ezred katonái által telepített sátrakban különböző statikus bemutatók keretében a megjelentek képet kaphattak a Magyar Honvédség egyes katonai szervezeteinek – például az MH Hadkiegészítő, Felkészítő, és Kiképző Parancsnokság, az MH Ludovika Zászlóalj, az MH Egészségügyi Központ, az MH Katonai Rendészeti Központ – mindennapi életéből, illetve kedvükre válogathattak a Zrínyi Kiadó könyveiből. 

Ekkor lehetett megtekinteni a Langaléta Garabonciások műsorát valamint résztvenni azon a "Lovagi 6 próba" játékon, amelyet Kálinger Roland őrnagy, tábori lelkész szervezett meg. 

15.00 órakor a Gödöllői Premontrei Plébánia Családcsoportos tagjainak vezetésével Szent László népvesperás  volt az apátsági romok között, majd ezután került sor a lovagi torna eredményhirdetésére és a tombola-sorsolásra, amelyen a Magyar Honvédség alakulatainak ajándékait nyerhették meg a játékban résztvevők.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

A zarándoklat FŐVÉDNÖKE:

dr. Simicskó István Magyarország honvédelmi minisztere

 

A zarándoklat VÉDNÖKEI:

Balás Béla emeritus kaposvári megyéspüspök,

dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar Főnök,

Móring József Attila Somogy Megye 3. választókerület, országgyűlési képviselő,

dr. Neszményi Zsolt Somogy Megyei Kormányhivatal, kormánymegbízott,

Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere.

 

A Szent László Katonai Zarándoklat támogatói:

Honvédelmi Minisztérium,

Magyar Honvédség,

Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

Móring József Attila Somogy Megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője,

Somogyvári Önkormányzat.