Főoldal / Hitünk és életünk / Ünnepek / Egyházi ünnepek / December 04. DAMASZKUSZI SZENT JÁNOS

DAMASZKUSZI SZENT JÁNOS

áldozópap és egyháztanító

született: Damaszkusz, 645 körül

elhunyt: Mar Szabbasz kolostor, Jeruzsálem mellett, 749. december 4.

 

 

Keresztény családban született, apja, Sargun ibn Manszur a bizánci, 636 után az arab uralkodó pénzügyminisztere Damaszkuszban. Nevelését a kalifa fogságából kiváltott Kozmász nevű szicíliai szerzetesre bízták. Alaposan megismerte mind a görög, mind az arab kultúrát, s az iszlám vallást is. Munkatársa, majd utóda lett atyjának a pénzügyminiszteri hivatalban, de a keresztényekkel bizalmatlan Abdul Melek kalifátusa (685-705) idején lemondott, és 700 körül Kozmásszal a Jeruzsálem melletti Mar Szabbasz kolostorba vonult. A képvita kitörése előtt szentelte pappá V. János jeruzsálemi pátriárka (705-35), akinek tanácsadója lett. Tanított a kolostorban, Jeruzsálemben prédikált, 726-tól energikusan foglalt állást III. Leó császárral (ur. 717-41) szemben a képtisztelet mellett, melynek klasszikus teológusa lett (fő műve A megismerés forrása). Dogmatikai és apologetikai munkáin kívül egzegetikai, filozófiai, hagiográfiai műveket és himnuszokat írt. Életrajzírói kiemelik alázatosságát. Legendája szerint levágott kezét az Istenanya gyógyította meg csodálatos módon. Földi maradványait a 12. században Konstantinápolyba vitték. Tisztelete a Keleti Egyházban a II. niceai zsinat (787) után bontakozott ki. XIII. Leó pápa terjesztette ki a Nyugati Egyházra, s egyháztanítóvá avatta.

 

Olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájában

 Olvasmány Damaszkuszi Szent János áldozópap Hitvallásából

Uram, mivel a természet törvényei a te akaratodhoz igazodnak, neked köszönhetem, hogy apám közbejöttével életem megfogant, s hogy anyám szíve alatt kifejlődhettem. Mint csupasz kisdedet a világra is te segítettél engem. 

Teremtésemet és létemet a Szentlélek áldása által te készítetted elő: nem a férfi akaratából, nem is a test vágyából, hanem elmondhatatlan kegyelmeddel. Olyan fogadtatást készítettél születésemre, amely felülmúlja természetünk törvényét: gyermekeddé fogadva fényt gyújtottál nekem, és a te szent és szeplőtelen Egyházad tagjai közé iktattál engem.

Te tápláltál lelki tejjel: ihletett beszédeid tejével. Te tartottál életben Jézus Krisztus, szent Egyszülötted, a mi Istenünk testének szilárd ételével, és megmámorosítottál éltető isteni vérével, amelyet az egész világ üdvéért kiontott.

Mivel szerettél bennünket, Urunk, azért is rendelted szeretett egyszülött Fiadat megváltásunkra, amelyet ő önként és ellenkezés nélkül teljesített. Ártatlan Bárányként áldozattá kellett válnia, mivel önmagát szánta erre: bár Isten volt, emberré lett és emberi akaratával megalázta önmagát és engedelmes lett neked, Istenének és Atyjának „mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 2, 8).

Így megaláztad magadat Krisztusom, ó Istenem, hogy engem, tévelygő bárányodat válladra végy, zöldellő réteken legeltess, és pásztoraid keze által a helyes tanítás vizével oltsad szomjamat. Ők azért gondoskodhatnak választott, drága nyájadról, mert előzőleg őket is te tápláltad.

Uram, most főpapod keze által meghívtál, hogy híveidnek szolgáljak. Hogy milyen előrelátásból tetted ezt, nem tudom: ezt egyedül te tudod.

De, Uram, könnyítsd meg bűneim súlyos terhét, amelyekkel nagyot vétettem; szívemet és lelkemet tisztítsd meg. Világító fényként vezess a helyes úton.

Ha szólok, add ajkamra a szót, a világos és hathatós beszédet, Lelked tüzes nyelve által, hogy jelenléted mindig virrasszon felettem.

Légy pásztorom, Uram, és légy velem együtt pásztor, hogy a szívem ne húzzon se jobbra, se balra, hanem jó Lelked irányítson a helyes útra, és tetteim akaratodat kövessék az utolsó percig.

Te pedig, a legragyogóbb tisztaság nemes hegye, legkiválóbb gyülekezet, ó Egyház, te, aki Istentől várod a segítséget, te, akiben Isten nyugszik, fogadd el tőlünk a hit tévedéstől mentes tanítását úgy, ahogy ezt atyáink hagyományozták, hiszen ettől a tanítástól erősödik meg az Egyház.

 

Könyörgés

Urunk, Istenünk, segíts minket Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító közbenjárására, hogy világosságot és erőt találjunk az igaz hitben, amelyet ő oly kiválóan tanított.A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva