Kalendárium

 

novemberszerda
29
Évközi idő 34. hét

November 29. szerda

Szent András hava

Évközi idő 34. hét


„NEM CSAK KENYÉRREL ÉL AZ EMBER…”
NAPI EVANGÉLIUM: Lk21,12-19
Jézus így tanította apostolait: Kezet emelnek rátok és üldözni fognak titeket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak titeket az Én Nevemért. Alkalom lesz ez számotokra, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: ne gondolkodjatok előre, mi módon védekezzetek. Mert olyan szájat és bölcsességet adok majd nektek, amelynek egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.
Kiszolgáltatnak titeket szüleitek és testvéreitek, rokonaitok és barátaitok, és közületek egyeseket halálra adnak. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az Én Nevemért, de egy hajszál sem vész el a fejetekről.
Állhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket.
Az Evangélium kijózanító: a szenvedést nem lehet megúszni az Istennel való „bratyizással”. Az Istennel való közösség, az Ő szolgálata, nem a szenvedés helyett van, hanem azon túl. Hiába minden riogatás, vagy „édesgetés”, a világ törvényei az Isten-szeretőkre is érvényesek. Amit Krisztus visszavonhatatlanul ígér, az a bölcsesség és erő, amivel el lehet viselni mindent, amit nem tudunk kikerülni.
Jézus az üldözéseket „alkalomnak tekinti” a tanúságtételre, amit ha átfordítunk a hétköznapi nyelvre, úgy is fogalmazhatnánk, hogy minden nehézség és fájdalom lehetőség az Isten iránti szeretetünk kimutatására, ami nagy kincs annak, aki szeret.
Jézus megjövendöli az üldözéseket, s ezek ma is folyamatosan történnek. A nyílt üldözést néhány évtizeddel megúsztuk, de más földrészek keresztényei, folyamatosan szenvednek Krisztusért, és Krisztusként. Az ő helytállásuk – ami legtöbbször „csak” a hittagadás elkerülése – példa nekünk, hogyha nyílt agressziót nem is kell elszenvednünk, de a rejtett üldözés ott leselkedik a mindennapjainkban, aminek éberen kell ellenállnunk, mintha csak fegyverrel fenyegetnének minket.
Isten Lelke azonban mindig segítségünkre siet, hogy helytállhassunk.

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere
„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

Ezen a napon történt:
1223. III. Honorius pápa jóváhagyja és engedélyezi az Assisi Szent Ferenc által az előző évben megalapított Ferences rend működését
1226. Megkoronázzák IX. Lajos francia királyt
1314. Trónra lép X. Lajos francia király
1320. I. Károly magyar király Bártfa városa számára telepítési kiváltságlevelet adományoz.
1780. Trónra lép II. József (Kalapos király) német-római császár, magyar és cseh király, Mária Terézia és I. Ferenc császár gyermeke
1848. Kossuth az erdélyi hadsereg parancsnokává nevezi ki Bem József vezérőrnagyot
1848. Döntetlenül végződő összecsapás Hídvégnél a császáriak és a székely katonák között
1899. Az FC Barcelona megalakulása
1918. A Nemzet Tanács intézőbizottságot alakított
1923. Franciaország és Szovjetunió megnemtámadási és semlegességi szerződést köt.
1929. Richard Evelyn Byrd és társai (Balchen, June, McKinley) elsőként repülnek át a Déli-sark fölött, Floyd Bennett nevű gépükkel
1945. Kikiáltják a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságot
1947. Az ENSZ közgyűlésén döntenek arról, hogy az angol mandátumterületet, Palesztinát egy arab és egy zsidó államra osztják ketté
1956. Az Összegyetemi Forradalmi Bizottság megalakulása
1957. Kivégzik Rusznyák Lászlót, Ekrem Kemált és még három Széna téri felkelőt
1988. Grósz Károly a Budapest Sportcsarnokban rendezett pártaktíván kijelenti, hogy Magyarországon osztályharc folyik, és ha nem tudnak „az ellenséges, ellenforradalmi erőkkel” szemben fellépni, akkor „az anarchia, a káosz és – ne legyen illúzió – fehérterror uralkodik el” az országban. Hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani az egypártrendszert, mert az „történelmileg alakult ki". Berecz János egy tatabányai fórumon kijelenti, hogy „jelenleg forradalmi válság van” Magyarországon.
1990. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1991. január 15-i hatállyal katonai ultimátumot intéz Irakhoz Kuwait miatt
1996. Kuncze Gábor belügyminiszter felmenti Pintér Sándor országos rendőrfőkapitányt, Bodrácska János budapesti rendőrfőkapitányt, Túrós Andrást, az ORFK közbiztonsági főigazgatóját és Valenta Lászlót, az ORFK gazdasági főigazgatóját
1998. Svájcban döntő többséggel leszavazzák a heroin és más narkotikumok legalizálását
2006. A rigai csúcstalálkozón a NATO Reagáló Erőt (NRF) harcra képesnek nyilvánítják. (A 25 000 fős, saját légierővel és haditengerészettel rendelkező alakulatot a katonai szövetség új elithaderejeként ismerik el).
2007. Tizenkilenc nap után véget ér a new yorki Broadway-sztrájk
2007. Pakisztánban beiktatják hivatalába – az időközben hadsereg főparancsnoki tisztségétől megvált – Pervez Musarrafot
2007. Lövöldözés tör ki Manilában azt követően, hogy lázadó tisztek egy csoportja elfoglalja a Peninsula nevű luxushotelt – az épületben tartózkodó vendégekkel és újságírókkal – és Gloria Arroyo Fülöp-szigeteki elnök lemondását követelik.
2010. Az ENSZ 16. Klímaváltozási Konferenciája COP16 kezdetét veszi

Ezen a napon született:
1749. Ciani Lénárt hittudós, apát-kanonok és szentszéki ülnök
1766. Adamich András Lajos országgyűlési követ
1789. Dancsecs József katolikus pap, író
1791. Bajzáth György András királyi tanácsos és országgyűlési követ
1797. Gaetano Donizetti olasz zeneszerző
1802. Wilhelm Hauff német író, meseíró
1803. Christian Doppler osztrák fizikus
1832. Louisa May Alcott amerikai írónő
1845. Dóczi Lajos író, költő, műfordító
1849. Sir John Ambrose Fleming brit fizikus
1856. Ábrányiné Katona Clementina író, publicista, zenekritikus
1866. Drávecz Alajos, a magyarországi szlovének egyik néprajzi írója
1874. Egas Moniz Nobel-díjas portugál fizikus
1898. C. S. Lewis brit író, irodalomtörténész teológiai író
1902. Carlo Levi olasz festő, író
1907. Jankovich Ferenc Kossuth-, Baumgarten- és József Attila-díjas költő, író, műfordító

Ezen a napon hunyt el:
1314. IV. (Szép) Fülöp francia király. III. Fülöp másodszülött fiaként látta meg a napvilágot, de mivel bátyja fiatalon elhunyt ő lett trónörökös. 16. évesen házasságot kötött Navarrai Johannával mely révén megszerezte Champagne grófságát. Mikor 1285-ben apja váratlanul elhunyt, mindössze 17 esztendősen elfoglalta Franciaország trónját. Mivel hatalmát centralizálni akarta 1285-től bürokratikus rendszert épített ki. Közvetlenül nem vett részt a kormányzati ügyekben, azokat minisztereire bízta, akik közül kiemelkedett Enguerrand de Marigny és Guillaume de Nogaret. A központosított monarchia külpolitikájának finanszírozása érdekében rontotta az általa vert pénzt és súlyos hadiadókat vetett ki. VIII. Bonifác pápával is konfliktust vállalt, hogy az egyházat is megadóztassa. 1306-ban a zsidók kiűzésével, 1307-től a Templomos Lovagrend elleni koncepciós per segítségével próbálta feltölteni kincstárát. Legfőbb külpolitikai célja kezdetben Anglia legyőzése volt. I. Edward angol király Gascogne-t (a mai Franciaország délnyugati sarka a Garonne folyótól délre és a Pireneusoktól északra elterülő háromszögben) a mindenkori francia király hűbéreseként birtokolta. Az 1290-es évek elején az angol uralkodó szabadulni akart hűbéri köteléktől, ezért Szép Fülöp szövetséget kötött Skóciával, majd 1294–98 és 1300–03 között háborút vívott I. Edward ellen. A küzdelem 1299-ben Montreuilben, és 1303-ban Párizsban békével zárult, melynek értelmében az angol uralkodó Gascogne birtokosa és francia király vazallusa maradt; a békét a francia király leányának, Izabellának és a későbbi II. Edwardnak a házassága pecsételte meg. Később ez a frigy alapozta meg a Capetingek angliai trónigényét, ami a százéves háborúhoz vezetett. 1300-ban megtámadta Anglia szövetségesét Flandriát, de 1302-ben a flamandok fellázadtak és Courtrai mellett az úgynevezett „aranysarkantyúk csatájában” vereséget mértek Fülöp hadaira, mely után 1304-ig kellett háborúskodni, hogy a flandriai városok békét kérjenek, mely révén Franciaország megszerezte az akkori flamand textilipar két fellegvárát, Douai-t és Lille-t. Az elhúzódó háborúskodás miatt megadóztatta, az egyházi javakat, amihez nem kérte a pápa a pápa engedélyét. Amikor megindult az állami tizedszedés 1302-ben összehívta a francia történelem első rendi gyűlését, de miután hadai vereséget szenvedtek Flandriában, a pápa az Unam sanctam kezdetű bullával kinyilvánította vitathatatlan főségét, majd kiátkozta az uralkodót. Erre 1303-ban sereget küldött Itáliába, hogy akár erővel is elhurcoltassa a pápát az általa szervezett és a rendi gyűlés által is támogatott zsinatra. A Guillaume de Nogaret vezette küldöttség útja botrányba fulladt, mert a franciák Anagni városában tettleg bántalmazták a pápát, aki a megaláztatás okozta sokkba hamarosan belehalt. Az „anagni merénylet” után az egyház feletti befolyása rendkívüli mértékben megnőtt. XI. Benedek pápa hamarosan visszavonta a királyt sújtó rendelkezéseket, az 1305-ben trónra lépő V. Kelemen pedig francia érsekként nyerte el a pápai tiarát és Avignonba tette át székhelyét. Fülöp komoly befolyással bírt a Vienne-ben összehívott egyetemes zsinat (1311. október 16.–1312. május 6.) fölött, melynek egyik témája a templomos lovagrend ügye volt. A templomosok ügyét kijelölt bíróság tárgyalta, de a rend föloszlatását a király nyomására 1312. március 12-én egy titkos pápai konzisztórium (a zsinat tagjainak szavazása nélkül) mondta ki, melyet Kelemen pápa 1312. március 22-én a Vox in excelso bullával megerősített. Szép Fülöp megígérte, hogy a rend javait a keresztes hadjáratra fordítja, tagjait a püspökök ítéletére bízza, a rendfőnököt a pápának szolgáltatja ki. Ígéretét megszegve 1314. május 11-én Jacques de Molay nagymestert és Gottfried Charney perjelt Párizsban megégettette. A rend vagyona Franciaországban a király tulajdonába került. A legenda szerint de Molay a máglyán V. Kelemen pápa, a sensi érsek mellett Szép Fülöpöt is megátkozta. A király nyolc hónappal a nagymester halála után, 1314 őszén vadászat közben rosszul lett, majd november 29-én – 46 esztendősen – halt meg.
1543. Ifj. Hans Holbein német festő, a reneszánsz mesterek második generációjának tagja
1590. Philipp Nicodemus Frischlin német humanista költő, tudós
1643. Claudio Monteverdi olasz zeneszerző
1780. Mária Terézia osztrák uralkodó, magyar királynő, német-római császárné
1937. Pólya Tibor festő, grafikus
1942. Zipernowsky Károly feltaláló, gépészmérnök, a magyar erősáramú elektrotechnikai ipar megalapítója
1957. Bán Róbert szabadságharcos
1989. Zombori Ödön (Janicsek Ödön) olimpiai bajnok birkózó

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva