Kalendárium

 

májuskedd
24
Húsvét 6. hete

Május 24. kedd

Pünkösd hava

Húsvét 6. hete

Szűz Mária, Keresztények Segítsége

 

„NEM CSAK KENYÉRREL ÉL AZ EMBER…”
NAPI EVANGÉLIUM: Jn 16,5-11
Jézus így szólt: Most elmegyek ahhoz, Aki küldött Engem, és senki közületek nem kérdi Tőlem: „Hová mégy?” Hanem, mivel ezeket mondtam, szomorúság töltötte be szíveteket. De Én az igazságot mondom nektek: Jobb nektek, ha elmegyek. Mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön el hozzátok, ha azonban elmegyek, elküldöm Őt hozzátok. Ő, amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről: vagyis a bűnről, hogy nem hisznek Bennem; az igazságról, hogy az Atyához megyek, és többé nem láttok Engem; és az ítéletről, hogy ennek a világnak a fejedelme megítéltetett.
Jézus szavai az üdvtörténet egyetlen, megismételhetetlen eseményére utalnak, az Ő nagy „tranzitusára”, azaz halálára és Föltámadására. Az Ő halála szomorúsággal töltötte el a tanítványokat, mert csak ebben az életben gondolkodtak. Jézus halála azonban föltárta a Föltámadás valóságát: az Övé által a miénket.
Ugyanakkor, mivel Isten Igéje eleven, átható, és megítéli a bensőnket (vö. Zsid4,12), így a szakasz szószerinti értelme mellett, van alkalmazott jelentése is: így gondolhatunk a szeretteink halálára vagy saját halálunkra is. A test, a mi világunk értékrendje szerint a halál, a szomorúság, mert az érzékek szintjén eltűnnek a holtak, de a lélek rendje szerint mégis öröm, mert a halál Hazavezet bennünket, oda, ahová törekszünk, úgy, mint ahogyan Szent Ágoston fogalmaz: „Magadnak teremtettél minket Urunk, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik Benned”. Ezért ünnepeljük szentjeink halálát, mint a „mennyei születésnapjukat”, és ezért imádkozunk saját „jó halálunkért” is. Mindezt a Szentlélek erejében ismerhetjük föl, Akit mindenkinek megad az Atya, akik kérik Tőle (vö.: Lk11,13).

Historia est magistra vitae - A történelem az élet tanítómestere
„Ne emlegessük annak hibáit, akinek erényeit követni alig bírjuk...” Szent Jeromos

Ezen a napon történt:
1514. Dózsa György győzelme Nagylaknál. A Báthory István vezetésével harcoló nemesi sereg gyalogságát kezdetben megzavarta Dózsa György gyors rohamban támadó lovassága, és a kaszával harcoló parasztok zavart okoztak a nemei sereg soraiban, így a győzelem a parasztok részére látszott eldőlni, amikor Báthory ágyúi segítségével menekülésre késztette a parasztokat. De a menekülés ellentámadásba ment át, amikor a harcban idáig még részt nem vett utóhadtól támogatva, az üldözőkre csaptak. Csáky Miklós püspök Csanádfelé menekült, de Dózsa Csanád városának szélét felégette, majd elfoglalta a várost. Csáky Miklóst a várból való menekülése során elfogták és majd Ravazdy Péter alispánnal, Nagylucsei Dóczy Györggyel, Torpay Miklóssal, kápolnai Orros Andrással, Telegdy István kincstartóval együtt karóba húztak.
1849. Dembinski Henrik lemond hadtestparancsnoki posztjáról, mivel ellenzi a május 20-án elfogadott haditervet
1849. Noszlopy Gáspár kiveri Barcsról a császári helyőrséget
1915. Az Osztrák–Magyar Monarchia hadiflottája támadás-sorozatot intéz több adriai olasz hadikikötő és ipartelep ellen, válaszul az előző esti olasz hadüzenetre. Bombázzák Anconát, Molfettát, Barlettát, Manfredoniát és Porto Corsinit, Ravenna kikötőjét is.
1924. Megalakul a Magyar Nemzeti Bank
1928. Umberto Nobile léghajós expedíciója eléri az Északi-sarkot.
1940. Hitler Dunkerque előtt leállítja a német támadást
1949. A Szovjetunió feloldja a berlini blokádot
1958. A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó testületének moszkvai ülése, amelynek eredményeképpen a tagországokban jelentős szovjet csapatcsökkentéseket hajtanak végre, Romániából végleg kivonják a szovjet csapatokat. A Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok létszáma lényegében nem változik, miután a felajánlott jelentősebb csökkentést Kádár János visszautasítja.
1992. Megtartják a „Koszovói Köztársaság” első elnök- és parlamenti választásait
2007. A 2500. résszel lezárult a Kossuth rádió 48 éve tartó sorozata, „A Szabó család”

Ezen a napon született:
1813. Kmety György honvédtábornok
1905. Mihail Alekszandrovics Solohov Nobel-díjas orosz író
1914. George Tabori (Tábori György) magyar születésű német író, drámaíró
1918. Mészáros Ági kétszeres Kossuth-díjas színésznő

Ezen a napon hunyt el:
1543. Nikolaus Kopernikusz lengyel asztrológus csillagász, matematikus, közgazdász, kanonok. Krakkóban, majd Bolognában tanult, orvosi diplomát szerzett. 1510-ben hazatérve a Kelet-poroszországi Fromborkban kanonok, csillagászati megfigyeléseket végzett és a kor irodalmát tanulmányozta. Újplatonista felfogása szerint az égitestek a "legtökéletesebb" kör alakú pályán keringhetnek, ezért elvetette az Arisztotelészi-Ptolemáioszi földközpontú (geocentrumos) rendszert, amely a bolygók látszó mozgását csak úgy írhatta le, ha többszörösen összetett, excentrumos pályákat alkalmaz. Arra a következtetésre jutott, hogy minden bolygó, a Földdel együtt a Nap körül kering (heliocentrumos rendszer). A napközpontú rendszert 1514-ben egy kéziratos füzetben ("Commentariolus") ismertette, nagy művét éveken át tökéletesítette és javította. Nyomtatásra csak a német Georg Joachim Rheticus (1514-1576) látogatása után állította össze. A Kopernikuszi rendszerről először Rheticus könyvecskéje, a "Narratio prima" adott szélesebb körben hírt (1540). Nagy műve "Az égitestek körforgásáról" (De revolutionibus orbium coelestium) 1543-ban, halála évében jelent meg, egy kiadói előszóval, amely a napközpontú rendszert csak matematikai modellként állítja be. A mű évtizedekig nem keltett különösebb vitát, csupán a benne foglalt pontos táblázatokat használták efemeris-számolásra. Giordano Bruno és főleg Galilei fellépése terelte rá a teológusok figyelmét, 1616-ban a római Index kongregáció a "hibák kijavításáig" a tiltott művek listájára helyezte, terjesztését és tanítását eltiltotta. A tilalmat formailag csak 1832-ben oldották fel. Fromborkban Kopernikusz gyógyítással, és gazdasági kérdésekkel, pl. pénzreformmal is foglalkozott, tevékenyen részt vette a Német Lovagrend elleni küzdelemben. Emlékét, a nagy számú szobron és emlékművön kívül egy nagy holdkráter, valamint az 1322.sz. kisbolygó visel.
1674. Csepelényi György pálos vértanú. Magyar nemesi családból származott, 16 évesen belépett a pálos rendbe. Mély hitből fakadó beszédei hatására számos rendkívüli megtérés történt. Kiemelkedő szerepet játszott a protestánsok visszatérítésében, ezért X. Kelemen pápa kinevezte őt a magyarországi missziók főnökének, s tevékenységi körének középpontjává a Mezőkövesd – Eger – Füzér vidéket jelölte meg. Több pálos társával együtt rövid idő alatt, hét kálvinista falut pápista pogányságra térített'', ahogy a protestánsok mondták. 1674-ben a protestánsok egy csoportja behatolt a füzéri plébániára, és magával hurcolta Csepelényit. Fogsága hatvan napig tartott, ami alatt megalázták és megkínozták, amit alázatosan tűrt és imádkozott a kínzóiért. Közülük az egyik megsajnálta, és szent embernek nevezte, ezért társai agyonverték, Cselényit pedig erős kíséret mellett a Mezőkövesd melletti Szőke községbe vitték. Ott miután a hóhér nem volt képes lefejezni, karddal megölték. Ahol ez történt, a legenda szerint forrás fakadt. Teste napokig hevert temetetlenül. Az egri pasa személyesen intézkedett, hogy ,,Isten szent emberét” tisztességesen eltemessék. A Római Szentszék megengedte tiszteletét, de szentté avatása különböző okok miatt elmaradt. Maguk a pálosok sem szorgalmazták rendjük puritán szabályai miatt, melyek szerint a rend tagjai nem avathatók szentté. Tetemét 1974. május 24-én, halálának 300. évfordulója alkalmából az egri egyházmegye által ajándékozott ezüstös koporsóba helyezték.
1814. Mitterpacher Lajos egyetemi tanár, mezőgazdász, jezsuita szerzetes. 5 évesen belépett a jezsuita rendbe. 1762-től a Tereziánumban hittant oktatott, később emellett filozófiát, latin nyelvet és mezőgazdaságot is tanított. Amikor Nagyszombatról az egyetemet áthelyezték Budára, majd Pestre, őt bízták meg az agrártudományi tanszék vezetésével, amit haláláig folytatott. Ő volt a mezőgazdaságtan első magyarországi egyetemi tanára. 1801-ben az egyetem rektora volt. A bonni akadémia tagjává választotta, a pesti egyetem bölcsészeti karától szenior rangot kapott.
1911. Bánffy Dezső miniszterelnök
1963. Zádor István festőművész, grafikus
1975. Korcsmáros Pál grafikus, képregény-rajzoló, könyvillusztrátor, újságíró
1987. Ligeti Lajos nyelvész, orientalista

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva