A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA 

SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA

 

A szeplőtelen fogantatás ünnepe, Mária születése (szeptember 8.) előtt kilenc hónappal van. A keleti egyházban: Anna foganása.

Első írásos emléke szerint keleten a 8. században december 9-én ülték, a 9. századtól minden liturgikus könyvben szerepelt. A nyugati egyházban a 9. században Nápolyban és Szicíliában tűnt fel, a 10. század elején már Angliában is megtartották (valószínűleg a görög származású Szent Tódor canterburyi érsek szorgalmazására). 1129-ben a londoni zsinat általánossá tette az ünnepet. Európában először Normandia, majd Franciaország fogadta be (Szent Bernát ugyanakkor ellenezte a Mária-ünnepek gyarapodását). Magyarországon III. Béla királyhonosította meg (Mária bemutatása). A 13-14. században főleg ferences hatásra egész Európa átvette az ünnepet. A pápai udvarban XXII. János pápa  idején (1316-34)kezdték ünnepelni. IV. Sixtus pápa 1476-ban fölvette a Római Kalendáriumba. XII. Ince pápa 1693-ban oktávát adott az ünnepnek, mely XI. Kelemen pápa rendelete szerint 1708-1969 között parancsolt ünnep volt. Neve a dogma kihirdetése (1854) után szeplőtelen fogantatás.

 

Himnusz, olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájából

Himnusz

Ajkunk magasztal és dicsér

Isten szűz Anyja, Mária,

dicséretünkre add, kegyes,

bőségesen kegyelmedet.

 

Ádám vétkétől terhesen

létünk bűnben fogantatott,

folt nélkül köztünk csak te vagy:

Szeplőtlen Szűz: így tisztelünk.

 

Irigy kígyónak rút fejét,

dicső Szűz, lábad zúzta szét,

téged nem érint földi bűn:

ezért illet dicséretünk.

 

Nagy ékesség, csodálatos,

eltörlöd Éva szégyenét:

kérünk, segíts oltalmazón,

emeld fel esdő népedet.

 

Az őskígyónak tőreit

csodás hatalmad rontsa szét,

hogy égiek közt általad

legyünk örökre boldogok.

 

Atyának, Léleknek legyen

Fiaddal együtt tisztelet,

tőlük nyerted szentségedet,

a fénylő nagy kegyelmeket. Ámen.

 

 

Olvasmány Szent Anzelm püspök szónoklataiból

Égbolt, csillagok, föld, folyamok, nappal és éjszaka, és minden, ami az emberek hatalmába és használatába került, örvendezik, ó Úrnőnk, mind örvendezik régi ékessége elvesztésén; általad ugyanis valamiképpen új életre támadt és kimondhatatlan új szépséget kapott. Mintha holttá vált volna minden, elveszett az eredeti méltóság, amelyre Isten teremtette, hogy szolgálatunkra legyen és Isten dicsőségére használjuk. Bálványimádók vették erőszakkal hatalmukba, visszaéltek velük és beszennyezték őket, noha nem erre teremtette mindezt Isten. A mindenség mintegy új életre támadva örvendezik; már azok uralma alatt áll és azok használják illő megbecsüléssel, akik megvallják Istent.

Szinte ujjonganak a kegyelem új és felbecsülhetetlen mértékétől, amikor megérzik, hogy maga az Isten, maga az ő Teremtőjük, nemcsak láthatatlanul és felülről kormányozza őket, hanem immár láthatóan is köztük van, és őket felhasználja a megszentelés művében. Isten felmérhetetlen javai az áldott Szűz áldott méhének áldott gyümölcséből áradtak a teremtményekre.

A te kegyelmi teljességed gyümölcse, hogy akik az alvilágban várakoznak, immár szabadulásukra örvendezhetnek, az égiek pedig megújulásuk fölött ujjonganak. Valóban a te dicsőséges szüzességednek dicsőséges Gyermeke hozta meg azt, hogy az igazak, akik Jézus életszerző halála előtt haltak meg, most börtönük szétzúzása felett ujjonganak; az angyalok pedig félig lerontott városuk megújításán vigadnak.

Ó Asszonyunk, te teljes, túláradóan teljes vagy kegyelemmel! Kegyelmi teljességed túláradásából éled újjá minden teremtmény. Ó áldott, mindenekfelett áldott Szűz! A te áldott voltodból nyer áldást az egész világ, sőt már nemcsak a Teremtőtől árad áldás a teremtett világra, hanem a teremtmény is áldja a Teremtőt.

Isten saját Fiát, aki tőle született és vele egyenlő, akit úgy szeretett, mint önmagát, saját Fiát adta oda Máriának: úgy akarta, hogy Máriától szülessék Fia, nem másik, hanem ugyanaz, és így a természet szerint ugyanaz lett az Isten Fia és Mária Fia. Minden természetet Isten teremtett, és Isten Máriától született. Isten teremtett mindent, és Mária az Istent szülte. Isten, aki mindent alkotott, önmaga tette, hogy Máriától szülessék, és így alkotta újjá mindazt, amit teremtett. Istennek hatalma van, hogy semmiből teremtse a mindenséget, mégsem akarta Mária nélkül újjáalkotni a megrontott világot.

Isten tehát minden teremtmény Atyja, Mária pedig az újjáteremtett világnak Anyja. Isten Atyja minden megalkotásnak, Mária pedig Anyja minden helyreállításnak. Istentől született az, aki által minden lett, és Mária szülte e világra azt, aki által minden a megváltást kapta. Istentől született az, aki nélkül semmi sem létezhet, és Mária szülte e világra őt, aki nélkül semmi sem lehet jó. 

Valóban az Úr van teveled, és az Úr adta, hogy minden teremtmény kis híján önmagával legyen adósod neked.

 

Könyörgés

Istenünk, te méltó hajlékot készítettél Fiadnak a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, amikor őt Fiad halálának érdeméért eleve megóvtad minden bűntől. Szűz Mária közbenjárására engedd, hogy mi is tiszta lélekkel jussunk el hozzád. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva