A BOLDOGSÁGOS SZŰZMÁRIA BEMUTATÁSA TEMPLOMBAN

 

Latinul Praesentatio Mariae. Az ünnep dátumát a bemutatás hagyománya szerint határozták meg: az újszülött Máriát a szokásnak megfelelően 70 nappal a születése (szeptember  8.) után bemutatták az Úrnak. I. Jusztinianosz császár 543-ban templomot építtetett Mária föltételezett születési helyén. Történetileg az ünnepe e templom dedikációs emléknapja. Konstantinápolyban a Jeruzsálemből származott I. Germanus pátriárka kezdte ünnepelni. I. Komnenosz Manuel bizánci császár 1166-ban parancsolt ünnep rangjára emelte. A pápai udvar az avignoni fogság alatt ismerkedett meg az ünneppel Philippe de Maizieres ciprusi követ révén. 1373 után több nyugati egyházmegye is átvette. IV. Sixtus pápa 1472-es  általános engedélye után szabadon választott ünnepként bárhol megülték. V. Pius pápa nem vette föl a trienti zsinat utáni liturgiába, de sokak kérésére végül V. Sixtus pápa 1585-ben már jóváhagyta általános ünneplését. Efezus mellett Mária háza közelében a síkságon állt a Karaklia-Panagia ('a Legszentebb platánoknál')-templom, melynek ünnepe szintén november 21-én volt. -Magyarországon a Pray-kódex már 1200 körül ünnepli, tehát hazánk már az Árpád-korban átvette Bizánctól. Ezt III. Béla Bizáncban, Manuel Komnenosz udvarában kapott neveltetése is valószínűsíti. Az Érdy-kódexben: Asszonyunk Máriának templomba jelentése. Nagyszombat népe fogadalmi ünnepként ülte meg, vigíliaböjttel, virrasztással is készült rá. Ilyenkor emlékeztek az 1709. évi pestisre, amikor a Szent Miklós-templom Mária-képe könnyezett és vért izzadott.

 

Himnusz, olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájában

Himnusz

 

Üdvözöllek, irgalmasság Anyja,

szép reménység, megbocsátás Anyja;

Istenszülő, kegyelmek szent Anyja,

égi-tiszta örvendezés Anyja.

Szent Szűz, áldunk!

 

Új tavaszvölgy, liliomillattal,

elárasztva mennybéli javakkal;

jöjj, Szűzanyánk, hathatós szavaddal,

szállj le hozzánk, ments meg irgalmaddal.

Szent Szűz, áldunk!

 

Égi Atyánk megteremtett téged,

Egyszülöttje betöltötte méhed;

termő ággá ojtott a Szentlélek,

zengjen áldás mindhárom Személynek.

Szent Szűz, áldunk! Ámen.

 

Salve, mater misericórdiae,

mater spei et mater véniae,

mater Dei et mater grátiae,

mater plena sanctae laetítiae.

 

Vallis vernans virtútum líliis,

tota fluens summis delíciis,

mater sancta, tuis suffrágiis

condescénde nostris misériis.

 

Te creávit Pater ingénitus,

obumbrávit te Unigénitus,

fecundávit te Sanctus Spíritus;

ipsis honor ex corde pénitus.

Amen.

 

 

Olvasmány Szent Ágoston püspök beszédeiből

Nagyon kérlek benneteket, figyeljétek meg, mit mondott Krisztus Urunk, amikor kitárta tanítványai felé karját: Ezek az anyám és a rokonaim! Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, aki engem küldött, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám (Mt 12, 50). Íme, az Atya akaratát teljesítette Szűz Mária, aki hittel hitt, és hittel fogant, ő arra lett kiválasztva, hogy anyja legyen a köztünk emberré lett Üdvözítőnknek; előbb őt is az a Krisztus teremtette meg, aki őáltala lett emberré. Szűz Mária teljesítette, maradéktalanul teljesítette az Atya akaratát, ezért azután többre is tartotta azt, hogy Krisztus tanítványa lett, mint azt, hogy Krisztus anyja volt. Nagyobb boldogság volt számára Krisztus tanítványává lenni, mint Krisztus anyjának lenni. Szűz Mária azért lett boldogságos, mert mielőtt megszülte volna tanítómesterét, már méhében hordozta.

Lásd be, hogy mennyire igaz, amit mondok. Amikor az Úr itt járt a földön, és nagy tömegtől körülvéve csodákat tett, egy asszony így kiáltott fel: Áldott a méh, amely téged hordozott. Boldog a méh, amely téged hordozott (vö. Lk 11, 27). De nehogy a boldogságot a testben keressük, íme ezt feleli neki az Úr: Hát még azok milyen boldogok, akik hallgatják az Isten szavát, és meg is tartják (Lk l1, 28). Ezért boldog tehát Szűz Mária is, mert hallgatta az Úr szavát, és hűséges is maradt hozzá, sőt hűségesebben őrizte lelkében az isteni igazságot, mint méhében a magzatot. Ez az igazság maga Krisztus, és ez a magzat is maga Krisztus. Ott van Mária lelkében Krisztus mint igazság, és ott van Mária méhében mint magzat. Többre tartotta Mária azt, hogy a lelkében volt, mint azt, hogy méhében hordozta. 

Szűz Mária, boldog Mária, de még inkább boldog az Egyház, mint Szűz Mária! Miért? Azért mert Mária csak tagja az Egyháznak, szent tagja, kiváló tagja, legdicsőbb tagja, de mégis csak tagja ennek a titokzatos testnek. Ha pedig ennek a testnek tagja, akkor nyilvánvaló, hogy nagyobb a test, mint annak egy tagja. Az Úr a Feje ennek a testnek, és a Fő meg a test együtt az egész Krisztus. Hogy mondjam? A mi Fejünk isteni, maga az Isten a Fő nekünk. 

Tehát jól jegyezzétek meg, szeretteim, ti Krisztus tagjai vagytok, ti Krisztus teste vagytok. Jegyezzétek meg, hogy hogyan lettetek azzá, hiszen ezt mondja: Ezek az anyám és a rokonaim! (vö. Mt 12, 49). És hogyan lesztek Krisztus anyjává? Aki meghallgatja és teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám (Mt 12, 50). Értsd meg: testvéreket és nővéreket mondok: hiszen egy és közös az örökségünk, és mindez Krisztus irgalmából van, aki egyszülött, de nem akart egyedül maradni, hanem minket is az Atya örököseivé akart tenni, saját magának pedig társörököseivé.

 

Könyörgés

Urunk, Istenünk, tisztelettel ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária dicsőséges emlékezetét. Kérünk, részesíts minket közbenjárására kegyelmed teljességéből. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva