ARANYSZAVÚ SZENT PÉTER

egyháztanító

született: Forum Cornelii? [2000: Imola], 400 körül

elhunyt: Imola?,450 körül július 31.

 

 

Cornelius imolai püspök keresztelte meg és szentelte diákonussá. 431 körül Ravenna püspöke, majd érseke, azé a városé, mely 404-től a nyugat-római császárok székhelye. Szoros kapcsolatot ápolt IIISixtus és I. Nagy Szent Leó pápával. Miután a konstantinápolyi zsinat 448-ban elítélte Eutükhészt, ő 449-ben őhozzá fordult, de ő római pápára hagyta a döntést. 183 szemléletes és tömör (egzegetikus, tanító, a hitvallást és a Miatyánkot magyarázó, stb.) beszédet tulajdonítanak neki, ebből 168 Félix ravennai érsek gyűjteményében (Collectio Feliciana) maradt fenn. Nevéhez fűződik a ravennai Szent János-, S. Vitale-templom, valamint a kikötőben a plébániatemplom. fölépítése. Utolsó beszédeiben háborús veszedelemre, járványra, hadifoglyok tömegeire (talán a hunok 450-i betörésére) utal. Nevében az Aranyszavú jelző (valószínűleg Aranyszájú Szent Jánosra utalva) a 9. században (Ravennai Agnellus püspöki könyvében) jelent meg először, majd az újkorban állandósult. 1729-ben egyháztanítóvá emelték.

 

Olvasmány Aranyszavú Szent Péter beszédeiből

A Szűz méhében fogan, életet ad, és mégis szűz marad, ami nem megszokott dolog, hanem jel; nem belátás, hanem erő; ez kezdet, nem természet; nem közönséges, hanem egyedülálló dolog, isteni, nem emberi; Krisztus születése nem szükségszerűség, hanem hatalom műve, a vallás szentsége, az emberi üdvösség helyreállítása.

Aki nem születve, az érintetlen agyagból alkotta az embert, megszületve, az érintetlen testből alkotta az embert.

Aki kezével az agyagból jóságosan kiformálta emberi testünket, az jóságosan testet öltött magára, hogy megváltson bennünket. Tehát azzal, hogy a Teremtő a teremtményben, Isten az emberi testben jelenik meg, a teremtményt tiszteli meg, de a Teremtőn sem esett ezáltal sérelem.

Ember, miért tartod magadat annyira hitványnak, amikor Teremtőd szemében oly értékes vagy? Amikor Isten annyira megbecsült, miért alacsonyítod le önmagadat? Miért kutatod, hogy miből lettél, és nem törődöl azzal, hogy mivégre is születtél? Nemde mindaz, amit e világon látsz, a te otthonod? A bensődbe áramló fény eloszlatja azt a sötétséget, amely körülvesz téged. Érted van kimérve az éjszaka és a nappal, neked ragyognak az égbolt napja, holdja és különböző fényű csillagai. A földet is miattad díszíti virág, erdő meg gyümölcs. Számodra teremtette Isten az élőlények csodás sokaságát a levegőben, a földön és a vizekben, hogy az eljövendő új világ örömét ne lehangoló, kietlen magányosság előzze meg itt.

Teremtőd azt is kigondolta, hogy mindezeken felül mivel növelje még megbecsülésedet: beléd helyezte saját képmását, hogy a láthatatlan Alkotót látható képe jelenítse meg. Neked engedte át a földi javakat, hogy az Úr képmása ne legyen elzárva ettől a nagyon gazdag világ birtoklásától. Isten azt, amit önszántából tieddé tett, nagylelkűen önmagából nyújtotta neked, mert azt akarta, hogy valóban őt magát lássák az emberben, akiben azelőtt csak tükörképként kívánt láthatóvá lenni. És véghezvitte, hogy ő maga is részese legyen annak az emberi természetnek, amelyet azelőtt csak képmásként fogadott el.

Megszületik tehát Krisztus, hogy megújítsa ezzel a megromlott emberi természetet. Vállalja, hogy gyermek legyen, elviseli, hogy táplálják, átéli az egyes életkorokat, hogy helyreállítsa az általa alkotott teljes emberi életet. Hordozta az embert, hogy az ember immár el ne bukhasson. Azt, akit földinek teremtett, égivé tette. Akinek eddig emberi lelke volt, azt most isteni lélek élteti. Ezáltal mindenestül Istenhez emeli fel az embert, hogy semmit se hagyjon meg benne mindabból, ami bűn, halál, szenvedés, fájdalom és földi dolog. Mindezt pedig a mi Urunk, Jézus Krisztus teszi, aki az Atyával él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, most és mindenkor fogyhatatlan századokon át. Ámen.

 

Könyörögés

Istenünk, te Aranyszavú Szent Péter püspököt megtestesült Igéd kiváló hirdetőjévé tetted. Közbenjárására add, hogy az üdvösség szent titkait szívünkben szüntelenül fontolgassuk, tetteinkkel pedig hűségesen megvalljuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva