ASSISI SZENT KLÁRA

szűz, rendalapító

született: Assisi, 1193/94. január 20. vagy július 16.

elhunyt: San Damiano kolostor, Assisi mellett, 1253. augusztus 11.

 

 

Favarone di Offreduccio di Bernardino lovag és (Boldog) Ortolana asszony elsőszülött leánya, akit anyja őszinte jámborságra nevelte. Tudott latinul, megtanult mindenféle házi- és kézimunkát, nagyon szépen hímzett. Assisi Szent Ferenc hatására 1211-been kezdett hite elmélyülni. Egy barátnőjével megszökött szülei házából, és 1212-ben a Porciunkula-kápolnában megkapta a szerzetesi habitust Ferenctől, aki még aznap éjjel Bastia bencés kolostorába menekítette őket. Családja mindent megmozgatott, hogy Klárát visszafordítsa a szerzetesi élettől. –Klára és társnője a Panso melletti S. Angelo ktorba ment, ide követte őket hamarosan testvére, Assisi (Szent) Ágnes is. Ferenc az Assisihoz közeli S. Damiano templomocska mellett telepítette le őket, ez lett a klarisszák első kolostora. Ide lépett be később testvére, Beatrice és megözvegyült anyjuk is. Lelki életét elsősorban Krisztus Titokzatos Testének tanítása hatotta át. Rendkívül szigorúan vezekelt, nővéreit azonban állandóan mérsékletre intette. Szent Ferenc kérésére lett 1215-ben apátnő. A szegénység privilégiumát III. Ince pápa 1216-ban adta meg a rendjének. A szegénység tekintetében szigorított (a bencésekénél szigorúbb) reguláját 1253-ban hagyta jóvá IV. Ince pápa. A jóváhagyó bullát a halála napján vette át. Utolsó szavai: Istenem, áldott légy az életemért.

Temetésén jelen volt a pápa, aki betegágyánál kétszer is fölkereste, s a bulla egy példányát a kezébe téve helyezték sírba. Máig ép maradványait az assisi Szent György-templomba temették, majd 1260-ban a neki szentelt templomba vitték át. 1255-ben avatták szentté. Attribútumai: könyv (regulája), liliom, kereszt, cibórium, monstrancia. Az aranyozók, hímzőnők, mosónők, varró leányok, vasalónők, a jó időjárás és a televízió védőszentje, de közbenjárásáért fohászkodnak szülés, visszatérő láz és szemfájás esetén is. A klarisszák reguláján kívül fennmaradt a végrendelete, áldása és öt levele, köztük a III. Béla leányának, Árpádházi Szent Ágnesnek írt levél.

 

Olvasmány Szent Klára szűznek Prágai Szent Ágneshez írt leveléből

Boldog az, akinek megadatik, hogy részt vehet a szent lakomán, hogy szívének minden érzelmével az Úrhoz ragaszkodjék. Az ő szépségét szünet nélkül csodálják a boldog mennyei seregek, szeretete felhevít, szemlélése felüdít, jósága betölt, édessége kitölt minden hiányosságot, emléke gyönyörűséggel sugárzik, illatától újjáélednek még a halottak is, dicsőséges látása boldoggá teszi majd a mennyei Jeruzsálem minden lakóját. Mivel ő az örök dicsőség ragyogása, az örök világosság kisugárzása és tiszta tükör (vö. Bölcs 7, 26), ezért naponta nézz bele ebbe a tükörbe, ó, királynő, Jézus Krisztus jegyese, és állandóan szemléld benne magadat.

Úgy ékesítsd fel magadat kívül és belül az összes erény virágaival és színes ruháival, amint az a legnagyobb Király tiszta leányához és mátkájához illik. Ebben a tükörben ott ragyog a boldog szegénység, a szent alázat és a kimondhatatlan szeretet, ezt majd szemlélheted Isten kegyelmével ebben a teljes tükörben.

Figyeld ennek a tükörnek a kezdetét, a jászolba fektetett és pólyába takart gyermek szegénységét. Ó, csodálatos alázat, ó, bámulatos szegénység! Az angyalok Királya, a menny és föld Ura jászolban nyugszik. A tükör közepén szemléld azt az alázatot, meg azt a boldog szegénységet, és azt a számtalan fáradalmat és nyomorúságot, amelyet elviselt az emberi nem megváltásáért. Ugyanennek a tükörnek a végén lásd meg azt a kimondhatatlan szeretetet, amellyel szenvedni akart a keresztfán, és vállalta a leggyalázatosabb halált. Ezért azután maga ez a keresztfára szögezett tükör szólította fel az arra járókat, hogy lássák meg mindezt: Ó, ti mindnyájan, akik jártok-keltek az úton, nézzetek ide, és lássátok: Van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam? (Siral 1, 12) Egy hanggal, egy lélekkel feleljünk neki, aki ennyi fájdalommal kiált hozzánk: Lelkem folyvást rajtad töpreng, és már-már összeroskad (Siral 3, 19-20). Ettől gyulladj szüntelen lángolóbb szeretetre, ó, te, aki a mennyei Király királynője vagy!

Ha ezenfelül még az ő kimondhatatlan édességét, gazdagságát és örök dicsőségét is szemléled, akkor szíved vágyakozásával és szeretetével így kiálts: Vigyél magaddal, siessünk, keneteid illata kellemes (Én 1, 3-4), ó, mennyei Jegyesem. Követlek, és nem fáradok el, míg be nem viszel szőlőskerted házacskájába, amíg bal karod nem lesz a fejem alatt, és jobbod át nem ölel engem, és ajkad boldogító csókjával meg nem csókolsz. Ha ezeken elmélkedel, gondolj a te szegényke anyádra is, mert jól tudod, hogy téged kedves emlékként kitörölhetetlenül én is a szívembe írtalak, hiszen te mindenkinél kedvesebb vagy számomra.

 

Könyörgés

Jóságos Istenünk, te az evangéliumi szegénység szeretetét oltottad Szent Klára szívébe. Közbenjárására add, hogy mi is kövessük a szegény és alázatos Krisztust, és így eljussunk színed látására a mennybe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva