CANTERBURY SZENT ANZELM

püspök, egyháztanító

született: Aosta, Piemont, 1033. vagy 1034.

elhunyt: Canterbury, Anglia, 1109. április 21.

 

 

Nemes családban született, az aostai bencések nevelték. 15 évesen be akart lépni a rendbe, de atyja nem engedte. Három évig vándorolt Franciaországban, s végül belépett a beci bencés kolostorba, ahol Lanfranc tanítványa lett. Amikor Lanfranc canterburyi érsek lett, őt választották meg priornak és a kolostori iskola vezetőjének, majd 1078-ban apátnak. Személyiségének hatása hamarosan a kolostoron kívül is sugározni kezdett; Lanfranc ismételten áthívta Angliába is, ahol a királyi udvarban is megismerték, s 1093-ban Lanfranc után megválasztották canterburyi érsekéké. Az invesztitúra-harc Angliában is folyt, s Anzelm minden erejével szembeszállt az erkölcstelenséggel és a laikus invesztitúra szokásával, ami szembeállította IIVilmos királlyal. A király nem ismerte el IIOrbán pápát, Anzelmot pedig száműzte, aki eljutott Rómába, ahol a pápa a legnagyobb elismeréssel fogadta. Részt vett a bari zsinaton, melyen a keleti egyházszakadást próbálták orvosolni. Hazatérőben Lyonban meg kellett állapodnia, mert Vilmos nem engedte be Angliába. Utóda, Henrik azonban 1100-ben visszahívta, de nem változtatott az egyházpolitikán, ezért Anzelmnek 1103-ban újra száműzetésbe kellett mennie. 1106-ban a pápa és a király között Becben megállapodás jött létre (ez lett a mintája az 1122-ben megkötött wormsi konkordátumnak is), melynek értelmében hazatérhetett. Művei formai szempontból a nagy egyházatyákéval egyenrangúak. Bölcseleti műveiben finoman elemzi az igazság fogalmát és három, okságilag összefüggő formáját különbözteti meg. Az első, abszolút igazság Istenben van, a második a lét igazsága, a harmadik az ismeretben van. Szerinte az igazság egyedül az elme számára fölfogható helyesség (rectitudo sola mente perceptibilis). Filozófia módszere a hitet kereső gondolkodás (fidem quaerens intellectus), mert szerinte az értelmi tudás, a bölcselet a hithez vezető lépcső. Teológiai módszere viszont a megértést kereső hit (fides quaerens intellectum). Alapelve, a credo, ut intelligam, 'hiszek, hogy meg tudjak érteni' az egész skolasztikus tudomány programja lett. Ilyen alapokon állva bizonyítja mély fogalmi elemzésekkel a bűnbeesés tényéből a megváltás szükséges voltát, a Szentháromság tanát, s főként a Szentléleknek az Atyától és a Fiútól való származását. Legértékesebb alkotása a teodiceája. Az Isten létét bizonyító gondolatmenetei és az isteni tulajdonságokra vonatkozó következtetései a hagyomány közkincsévé váltak. Monologionjában Isten létét a platonizmus szellemében a jó eszméjéből és a lét hierarchiájából bizonyítja. Másik művében, a Proslogionban fejti ki misztikus megvilágosodásból fakadt ontologikus istenérvét, mellyel Istennek mint a legtökéletesebb lénynek a fogalmából az okság elvére való támaszkodás nélkül igazolja Isten létét. Ezt az érvet már a kortársak támadták, de alapeszméjét Szent Tamás is magáévá tette annak ellenére, hogy tagadta az érv bizonyító erejét (istenbizonyítás). Anzelm hatása főként a 13. századi ferences  iskolán érezhető. Sírja a canterburyi székesegyházban van. 1690-ben szentté, 1720-ban egyháztanítóvá avatták.

 

Olvasmány Szent Anzelm püspöknek „A lélek párbeszéde Istennel” című könyvéből

Megtaláltad-e, lelkem, amit kerestél? Istent kerested, és úgy találtad, hogy minden létező közül ő a legnagyobb, s nála tökéletesebb el sem gondolható. Úgy találtad, hogy ő maga az élet, a fény, a bölcsesség, a jóság, az örökkévaló boldogság és a boldog örökkévalóság, aki mindig és mindenütt jelen van. 

Uram, Istenem, alkotóm és újjáalkotóm, mondd meg utánad sóvárgó lelkemnek: mi vagy még azon kívül, amit látott; hogy világosan lássa, ami után vágyódik. Azon van, hogy minél többet lásson; de azon felül, amit látott, nem lát mást, csak sötétséget. Vagy helyesebben: sötétséget sem lát, mert az nincs tebenned. De átlátja, hogy a saját sötétsége miatt nem láthat többet. 

Uram, a fény, amelyben lakozol, valóban nem közelíthető meg. Nincs, ami abba behatolhatna, hogy téged lásson. Azért sem látom ezt a fényt, mert erőmet meghaladja. És mégis, bármit látok, általa látom. A gyenge szem is a nap fényében lát mindent, amit lát, és mégsem tud magába a napba tekinteni. 

Értelmem nem ér fel hozzá. Túlságosan ragyog, nem tudom magamba fogadni, lelki szemem sem tud sokáig beletekinteni. Elvakul fényétől, megsemmisül roppant nagyságától, lenyűgözve áll mérhetetlensége előtt, megzavarodik erejétől. 

Fenséges, megközelíthetetlen fény! Tökéletes és boldog igazság, milyen messze vagy tőlem, pedig oly közel vagyok hozzád! Milyen távol vagy tekintetemtől, holott én a tiéd előtt jelen vagyok! 

Mindenütt egészen jelen vagy, mégsem látlak. Benned mozgok, benned vagyok, mégsem tudok hozzád jutni. Bennem vagy, körülöttem vagy, mégsem érezlek. 

Kérlek, Istenem, add, hogy megismerjelek, szeresselek, hogy örvendjek benned. És ha már ebben az életben nem tudok eljutni a teljességre, legalább napról napra előrehaladhassak benne, hogy végül is teljesen eltöltsön. Add, hogy itt gyarapodjék rólad való ismeretem, odaát pedig beteljesüljön; növekedjék szeretetem irántad ebben az életben, és legyen teljessé a jövendő életben; ebben az életben örömömet táplálja a remény, odaát pedig megélt valóság legyen. 

Uram, Istenem, Fiad által tanácsolod, sőt megparancsolod, hogy kérjünk, és megígéred kérésünk teljesítését is, hogy örömünk teljes legyen. Én úgy kérlek, Uram, ahogy csodálatos Tanácsadónk által tanácsolod. Add meg, amit igaz voltodban megígérsz, hogy örömöm teljes legyen. Igaz Istenem, kérlek, hallgass meg, hogy örömöm teljes legyen. 

Addig is erről elmélkedjék értelmem, erről beszéljen nyelvem. Ezt szeresse szívem, erről szóljon ajkam. Ezt éhezze lelkem, ezt szomjazza testem, ez után vágyakozzék egész lényem, míg bemehetek Uram örömébe, aki az örökkön áldott háromszemélyű egy Isten. Ámen.

 

Könyörgés

Istenünk, te Szent Anzelm püspöknek megadtad a kegyelmet, hogy kutassa és tanítsa bölcsességed magasztos titkait. Erősítsd lelkünkben a hit kegyelmét, hogy szívbeli örömet találjunk abban, amit hinnünk adtál. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva