CHANTAL SZENT JOHANNA FRANCISKA

rendalapító 

született: Dijon, Franciaország, 1572. január 23.

elhunyt: Moulins, Franciaország, 1641. december 13.

 

 

Nemesi családban született, egy és fél éves korában, öccse születésekor édesanyja meghalt, ezért a nagybátyja, majd Poitou-ban a nővére nevelte. 1592-ben Chantal báró felesége lett. Miután hat gyermekük született, 1601-ben a férj egy vadászaton megsebesült és meghalt, ezért Dijonba, majd apósához Mouthelou-ba költözött, ahol élete csupa megaláztatás volt. Többen is megkérték a kezét, de ő szerzetbe készült, ezért a szíve fölé égette Jézus nevét. A kapucinusok, majd a kármeliták felé vonzódott, végül 1604 nagyböjtjén találkozott Szalézi (Szent) Ferenccel, aki lelkivezetője lett. Miután a betegápolásban hősiesen szolgált mindenkit, 1610 márciusban elhagyta otthonát, és június 6.-án  Annecyben két társnőjével megalapította a vizitációs nővérek rendjét. A Szalézi Ferenccel együtt kidolgozott szabályzatot a pápa 1626-ban hagyta jóvá. A kezdetben kontemplatív és házaknál beteget ápoló rendre a lyoni püspök 1618-ban rákényszerítette a klauzúrát (vizitációs apácák). Szalézi Ferenc halála után, 1622-ben Páli (Szent) Vince lett Franciska lelkivezetője. Franciska tanácsaival hozzájárult a Szeretet Leányai (Irgalmas Nővérek) kongregációjának megalapításához. Haláláig a vizitációs kolostorok száma 86-ra nőtt. Annecyben temették el. 1751-ben boldoggá, 1767-ben szentté avatták. A francia forradalom idején 4 bátor hívő mentette meg ereklyéit.

 

Olvasmány

annak a szerzetesnőnek Emlékirataiból,

aki titkár volt Szent Johanna Franciska mellett

Egy nap Szent Johanna ezeket a tüzes szavakat mondta, amelyeket rögtön hűségesen lejegyeztek: 

„Szeretett leányaim, szent atyáink közül és az Egyház oszlopai közül a legtöbben nem jutottak vértanúságra. Mit gondoltok, miért történt ez így?” Miután mindegyikük válaszolt, a szentanya így szólt: „Az én véleményem szerint azért történt ez így, mert van még másfajta vértanúság is: a szeretet vértanúságának nevezik ezt. Ebben Isten egyszerre vértanúkká és hitvallókká teszi szolgáit és szolgálóit azzal, hogy életüket az ő dicsőségéért való munkálkodásra tartja fenn. Tudom – fűzte hozzá –, hogy erre a vértanúságra vannak hivatva a vizitációs nővérek, és közülük – ha Isten is úgy akarja – azok fognak ilyen vértanúságot szenvedni, akik kiesdeklik maguknak ezt a boldog kegyelmet.” 

Amikor pedig az egyik nővér az iránt érdeklődött, hogy miképpen lehetséges ez a vértanúság, így felelt: 

„Csak hagyatkozzatok teljességgel Istenre, majd megtapasztaljátok. Az isteni szeretet ugyanis úgy járja át lelkünk titokzatos mélyét, mint egy kard, és énünket megszabadítja az önzéstől. Én ismertem egy lelket, akit a szeretet nem kevésbé különített el a számára legkedvesebb dolgoktól, mintha a zsarnoki kardcsapás választotta volna szét lelkét a testétől.” 

Mi pedig felismertük, hogy ő most magáról beszélt. Amikor az egyik nővér megkérdezte, meddig tart ez a vértanúság, így szólt: „Attól a pillanattól fogva, amelyben minden fenntartás nélkül Istennek adtuk át magunkat, egészen életünk végéig. Ezt azonban csak a nagylelkű emberekre kell érteni, akik lemondanak mindenükről, és megőrzik a szeretetben való hűségüket. Mert a gyöngéket és akikben fogyatékos a szeretet és az állhatatosság, azokat Urunk nem szándékozik vértanúságban részesíteni; – hagyja, hadd járják középszerű életútjukat, csak el ne szakadjanak tőle; sohasem használ ugyanis erőszakot a szabad akarattal szemben.” 

Végül, amikor sürgetve kérdezték tőle, vajon a szeretet vértanúsága egyenértékű lehet-e a testi vértanúsággal, így szólt: „Ne kutassuk az egyenrangúság kérdését. Habár – úgy vélem – egyik sem előzi meg a másikat. Mert a szeretet erős, mint a halál! (Vö. Én 8, 6), és a szeretet vértanúi ezerszer súlyosabb kínokat szenvednek el akkor, amikor életüket Isten megőrzi, hogy az ő akaratát teljesítsék, mint ha ezer életet kellene feláldozniuk azért, hogy tanúságot tegyenek hitük, szeretetük és hűségük mellett.”

 

Könyörgés

Istenünk, te Chantal Szent Johanna Franciskát változatos életútján kiváló érdemekkel ékesítetted. Közbenjárására engedd, hogy hűséggel teljesítsük élethivatásunkat, és szüntelenül jó példát adjunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva