DE LA SALLE SZENT JÁNOS

rendalapító

született: Reims, Franciaország, 1651. április 30

elhunyt: Saint Yon, Franciaország,, 1719. április 7.

 

 

Gazdag nemesi család kilenc gyermeke közül a legidősebb. 1670-től a párizsi S. Sulpice szemináriumban tanult, de szülei halála miatt 1672 tavaszán hazatért, később továbbtanult és 1678 áprilisában pappá szentelték. 1680-ban teológiából doktorált. 1679-ben unokahúgával a szegényeknek iskolát alapított, tanítókat gyűjtött maga mellé, örökségét szétosztotta a szegények között.1684-ben megalapította a Keresztény Iskolatestvérek szerzetesrendjét azzal a céllal, hogy tagjai népiskolákat szervezzenek. 1685-ben Reimsben megalapította a világ első tanítóképző intézetét, elsősorban világi falusi tanítók képzésére. Nemsokára megnyitotta a párizsi tanítóképzőt, 1694-ben rendjének első tagjai letették örök fogadalmukat. 1699-ben Reimsben létrehozta az első vasárnapi inasiskolát. A tanítók számára kézikönyvet írt Conduit des Ecoles Chrétiennes címmel, melyben hangsúlyozta, hogy rendjének alapszabályszerű hivatása az ingyenes népoktatád. Az elemi ismeretek oktatása mellett fontosnak tartotta a tanulók anyanyelvének kiművelését, a tanítók körében a kérdve kifejtő oktatási módszert, valamint a szeretetteljes iskolai légkör kialakítását. Úttörő volt a tapasztalatokra építő, az értelmi képességeket fokozottan fejlesztő pedagógia alkalmazásában. Iskoláiban szigorú fegyelmet kívánt; fontos fegyelmező és önnevelő szerepet tulajdonított a csendnek.1900-ban avatták szentté.

 

Olvasmány De la Salle Szent János áldozópap elmélkedéseiből

Jól fontoljátok meg, hogy Szent Pál apostol mit mond: Isten az Egyházban egyeseket apostolokká, prófétákká és tanítókká tett. Legyetek tehát meggyőződve arról, hogy titeket is Isten állított jelen szolgálatotokba. A szent Apostol bizonyságot ad nektek erről, amikor azt írja, hogy különfélék a szolgálatok, és különfélék a feladatok, de mindezeket ugyanaz a Szentlélek adja a közösség, azaz az Egyház javára. 

Tehát nem kétséges: ti is kaptatok ilyen kegyelmi ajándékot a gyermekek oktatására, hogy tanítsátok őket, hogy az evangéliumot hirdessétek nekik, és vallásos életre neveljétek őket. Ez mind Isten nagy ajándéka számotokra, ő hívott meg benneteket erre a szent szolgálatra. 

Egész tanítói munkátokban azt lássák meg a gondjaitokra bízott gyermekek, hogy ti Isten szolgálatát teljesítitek, amikor őszinte szeretettel és igazi buzgósággal végzitek tanítói feladatotokat. Hogy még jobban megerősödjetek szolgálatotokban, fontoljátok meg, hogy nemcsak Isten szolgái, hanem Jézus Krisztus és az Egyház szolgái is vagytok. 

Ezt tanítja ugyanis Szent Pál, amikor arra buzdít, hogy Krisztus szolgáinak tartsák magukat mindazok, akik az evangéliumot hirdetik, akik mintegy Krisztus által diktált levelet írnak, de nem tintával, hanem az élő Isten Szentlelkével, és azt nem kőtáblákra írják, hanem a gyermekek élő szívének a lapjaira. Tehát sürgessen titeket Isten szeretete, hiszen Jézus Krisztus mindenkiért meghalt, és feltámadt. Buzgóságtok és munkálkodástok által tanítványaitok érezzék meg azt is, hogy tulajdonképpen Isten tanítja őket rajtatok keresztül, hiszen Krisztus követségében jártok. 

Ezenfelül szükséges még az is, hogy megérezzék rajtatok, mily nagy szeretet hevít benneteket az Egyház iránt, és hogy egész szolgálatotokat az Egyház rendelkezésére bocsátottátok. Ti ugyanis az Egyházért, Jézus Krisztus titokzatos Testéért dolgoztok. Mutassátok meg tehát lelkiismeretes munkátokkal azt, hogy az Istentől rátok bízott gyermekeket ti is úgy szeretitek, amint Krisztus szerette az Egyházat. 

Azon fáradozzatok, hogy ezek a gyermekek beleépüljenek az Isten élő templomába, sőt eljussanak arra is, hogy méltók legyenek egykor a dicsőséges Jézus Krisztus trónja elé odaállni szeplő, ránc és egyéb efféle hiba nélkül. Látsszék meg rajtuk a jövőben is, hogy bővelkednek a kegyelemben, amelyet Isten adott nekik a tanulás segítségére, nektek pedig tanításukra és nevelésükre, hogy így örökösei legyenek Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus országának.

 

Könyörgés

Istenünk, te de la Salle Szent János áldozópapot a keresztény ifjúság nevelésére választottad. Támassz Egyházadban jó nevelőket, akik szívesen áldozzák életüket arra, hogy az ifjúságot emberségre és keresztény életre tanítsák. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva