Főoldal / Hitünk és életünk / Ünnepek / Egyházi ünnepek / Augusztus 18. EUDES SZENT JÁNOS

EUDES SZENT JÁNOS

áldozópap

 

 

1601-ben született Franciaországban. Tizennégy éves korában Caenba küldték, a jezsuiták kollégiumába. Jó tanuló volt, s mint a Mária-kongregáció tagja buzgóságával tűnt ki a többiek közül. Már ekkor elhatározta, hogy pap lesz. 1620 szeptemberében megkezdte teológiai tanulmányait. Felismerte, hogy kortársai lelki nehézségei javarészt a papképzés elégtelenségéből fakadnak. E problémák orvoslása érdekében különös hangsúlyt fektetett a Szentírás elmélyült ismeretére és Isten igéjének hiteles hirdetésére. Jézus és Mária Szent Szíve tiszteletének apostola volt. 1643-ban külön papi társulatot alapított erre célra: a Jézusról és Máriáról elnevezett, fogadalom nélküli klerikus kongregációval (Congregatio Iesu et Mariae) a falusi lelkipásztorok képzését igyekezett támogatni. E társaság létrehozásával példaértékűen hozzájárult a megfelelő papképzéshez – hangzott el XVI. Benedek pápa 2009. augusztus 19-én mondott katekézisében. A szemináriumok szervezését társai közül sokan ellenzéssel fogadták, de Jean Eudes, nem törődve a vádakkal, újabb és újabb szemináriumokat alapított. Veszélyben forgó lányok megmentése és keresztény nevelése érdekében alapította meg „A szeretetről nevezett Miasszonyunk” rendet. 1680. augusztus 19-én hunyt el Caenban. X. Piusz pápa 1909-ben iktatta a boldogok sorába. XI. Piusz pápa 1925 pünkösdjén az arsi plébánossal, Vianney Szent Jánossal együtt ünnepélyesen szentté avatta. XVI. Benedek pápa a  helyes papképzés példaképének nevezte.

 

Olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájából

Olvasmány Eudes Szent János áldozópapnak „Jézus csodálatos Szíve” című értekezéséből

Kérlek téged: úgy tekintsd a mi Urunkat, Jézus Krisztust, mint aki a te számodra igazi fő, te pedig egy vagy tagjai közül. Ő számodra, mint a többi tag számára is a fej; ami az övé, az mind a tied is: lelke, szíve, teste, élete és minden tehetsége. Ezeket úgy kell használnod, mintha a tieid lennének; neki szolgálva őt dicsérd, szeresd és dicsőítsd. Te pedig annyira az övé vagy, mint amennyire a fejé a test bármely tagja. Ezért vágyódik ő is oly erősen arra, hogy minden tehetségedet úgy használja az Atya szolgálatára és dicsőségére, mintha az az övé lenne.

De ő nem elégszik meg azzal, hogy a tied legyen, hanem még azt is akarja, hogy benned legyen, benned éljen, és benned uralkodjék, miként a fej a tagjaiban él, és kormányozza azokat. Azt is akarja, hogy mindaz, ami őbenne van, az benned éljen és uralkodjék: az ő Lelke a te lelkedben, az ő Szíve a te szívedben, lelkének minden tehetsége a te lelked tehetségeiben, hogy így valósággá váljanak benned e szavak: Dicsőítsétek meg, és hordozzátok az Istent testetekben, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon (1 Kor 6, 20; 2 Kor 4, 10) bennetek. Te nemcsak hogy az Isten Fiáé vagy, hanem úgy kell őbenne lenned, mint ahogy a tagok egyek a fővel. Mindazt, ami benned van, őbelé kell beoltanod, és belőle kell élned, hogy ő vezessen téged. Nem lesz más igazi életed, csak őbenne, mert az igazi életnek ő az egyedüli forrása; rajta kívül csak halált és pusztulást találsz. Egyedül csak ő vezesse minden érzésedet, cselekedetedet és testi erődet, belőle és érte kell élned, hogy így beteljesítsd a Szentírás szavait: Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg, és támadt fel, hogy halottnak, élőnek Ura legyen (Róm 14, 7-9).

Végül pedig egy vagy magával Jézussal, miként a tag is egy a fejjel; ezért tehát az kell, hogy egy legyen a lelkületed ővele: egy a lelked, egy az életed, egy az akaratod, egy a döntésed, egy a szíved. És szükséges még az is, hogy ő legyen a lelked, a szíved, a szereteted, az életed és mindened. A keresztény embernek ez a magasztos fönsége a keresztség szentségéből ered, növeli és erősíti a bérmálás szentsége, és az Istentől kapott egyéb kegyelmek jó felhasználása is; az Oltáriszentség pedig fölemeli a lehető legnagyobb tökéletességre.

 

Könyörgés

Istenünk, te Eudes Szent János áldozópapnak azt a hivatást adtad, hogy Krisztus mérhetetlen gazdagságát hirdesse. Add, hogy példája nyomán és útmutatása szerint ismeretedben gyarapodjunk, és az evangélium világosságához hűségesek legyünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva