KANIZIUSZ SZENT PÉTER

áldozópap, egyháztanító

született: Nijmegen, Németalföld, 1521. május 8.

elhunyt: Fribourg, 1597. december 21.

 

 

Atyja kívánsága ellenére határozta el magát teológiai tanulmányokra. 1536-46-ban Kölnben került szoros kapcsolatba a devotio modernával és az ottani karthauzi kolostorral. 1543-ban lelkigyakorlaton vett részt Mainzban Faber Péternél, majd és belépett a jezsuita rendbe. 1546-ban szentelték pappá. Kiadta Alexandriai Cirill és I. Leó műveit. 1548-ban Loyolai Szent Ignác Rómába hívatta és letétette vele az ünnepélyes fogadalmat. 1549-ban a teológia doktora Bolognában. 1562-ben mint p. részt a trentói zsinaton. A következő három évtizedben vezéregyénisége a német egyház újjáépítésének. A katolikus megújulást főleg tanítóként és igehirdetőként terjesztette Ingolstadtban, Bécsben, Prágában, Innsbruckban és Münchenben. Mint a rend felnémet tartományának elöljárója, melyet 1556-69-ben vezetett, sokat fáradozott a rendi szervezet kiépítésén, mellyel megteremtette a tartós és tervszerű munka számára a feltételeket, hogy a Jézus Társaság alapja lehessen a katolikus megújulásnak. Korának minden vezető emberével személyes kapcsolatban állt, és fölébresztette a katolikus hívek öntudatát. Bizalmas embere volt a katolikus uralkodóknak, főleg I. Ferdinándnak, akinek kívánságára 1554-55-ben a bécsi egyházmegyét is kormányozta. XIII. Gergely pápa (1572-85) idejében közreműködött új nunciatúrák létrehozásában. 1590-ig tevékenykedett mint hitszónok és író. Lelki életét korának devotio moderna néven ismert eszménye szerint a Szentírás és az atyák átfogó ismerete jellemzi , illetve misztikus kegyelmi adományok bírása. Hűségben a pápa és a jezsuiták iránt a protestánsokkal való vitáiban kifejezetten békülékeny volt. Nagysága abban állt, hogy átlátta korának feladatait, igyekezett azokat megvalósítani, tudatosan félretéve személyes céljait. A halála után nemsokára megindult tisztelete, 1925-ben avatták szentté és egyháztanítói címmel mel tüntették ki. Teste a fribourg-i Szent Mihály-templomban nyugszik. A gyermekeknek három katekizmust írt, melyekben nem akart mindenáron eredeti gondolatokat adni, mégis legzseniálisabb teljesítménye lett, és 1597-ig több mint 200 kiadást értek meg.

 

Olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájában

 

Olvasmány Kaníziusz Szent Péter írásaiból

Kaníziusz Szent Pétert méltán nevezik Németország második apostolának, Mielőtt – apostoli áldásban részesülve – oda indult volna, már mélységes lelki élményekben volt része. Ezekről a következő szavakkal számolt be: 

 „Örök Főpap! Úgy tetszett a te végtelen jóságodnak hogy buzgó szívvel ajánljam magamat apostolaid pártfogásába, és ők tegyék hatékonnyá, erősítsék meg a kapott apostoli áldást. A Vatikánban őhozzájuk járulunk, és kegyelmed irányításával, ők tesznek csodálatosan nagyot velünk. Nekem ott nagy vigasztalásban volt részem, élményszerűen éreztem meg azt a kegyelmet, amelyet ilyen nagyszerű közbenjárókon át nekem adtál. Megáldottak engem is, megerősítették németországi küldetésemet ők is, szinte úgy tűnt nekem, hogy mint Németország apostolát biztosítottak engem jó indulatukról. Te tudod, Uram, hogy azon a napon milyen nagyon és milyen sokszorosan kötötted lelkemre Németország ügyét, hogy meg ne szűnjék többé az érte való aggódásom, sőt szívesen adjam érte életemet és halálomat.

Te pedig szentséges Testedben szinte kitártad előttem Szívedet. Úgy éreztem, hogy szemtől-szemben láthatom. Azt kívántad, hogy igyam ebből a kútfőből. Egyenest arra hívtál Üdvözítőm, hogy üdvösséget merítsek forrásodból. Én meg szívből vágyódtam arra, hogy e forrásból a hit, remény, szeretet árasszon el engem. Szomjaztam a szegénységet, a tisztaságot, az engedelmességet. Azt kívántam, hogy te moss meg tisztára egészen és ékesíts föl ünnepi öltözettel. Miután pedig édességes Szívedhez hatolhattam és szabad volt szomjamat benne oltanom, hármas szövésű köntöst ígértél nekem, hogy lelkem csupaszságát az födje be, a béke, a szeretet és az állhatatosság, ez a három. Mennyire-mennyire hozzátartoznak ezek szerzetesi hivatásomhoz! Azt remélem, ez üdvös öltözet erejében semminek sem leszek hiányában, és minden a te dicsőségedre fog válni.”

 

Könyörgés

Istenünk, te Kaníziusz Szent Péter áldozópapnak megadtad, hogy erényes életével és tudásával védelmezze a katolikus hitet. Közbenjárására engedd, hogy örvendezve megtaláljanak téged azok, akik keresik az igazságot, hívő néped pedig állhatatos maradjon a hitben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva