KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA

A magyar nép ajkán Nyakavágó János, a szegedi régieknél Nyakavesztő János, az Érdy- és Lányi-kódexben Szent János nyakavágása, újabb egyházi szóhasználat szerint Szent János fővétele (Decollatio S. Johannis Baptistae). A fővételhez és ünnepéhez kapcsolódott az ún. János-tálak hiedelemvilága: a vértanú fejét a középkorban vagy kifaragták, vagy tál fenekére festették, s érintését torokbajban, illetve fejfájáskor még a barokk időkben is foganatosnak tartották. Az ünnep vigíliáján sok helyen nem ettek meg semmit , aminek feje volt, még káposztát sem; és tálból sem étkeztek. Görög katolikus falvakban a II. világháború után is böjtöltek: csak gyümölcsöt, dinnyét ettek, kést nem használtak.

Jelképes véletlen, hogy a mohácsi vész Keresztelő Szent János vértanúságának napján történt. Az ütközetre készülő II. Lajos király (ur. 1516-26) seregével Bátán, a szentvér híres búcsújáró helyén gyónt és áldozott. Perényi Ferenc erdélyi, majd váradi püspök (1513-26) a királyhoz fordulva megjegyezte: Fölséged jól tenné, ha a kancellár urat már most Rómába küldené és általa Őszentségét fölkérné, hogy a csata napját húszezer magyar vértanú ünnepévé avassa. Ferenc püspök fejét a törökök levágták és Budára vitték Szulejmán szultánnak. Mohács Fájdalmas Szűzanya tiszteletére 1859-ben szentelt temetőkápolnájának homlokzatán ez olvasható: SIT VT PRAECO CLADIS MOHACSIENSIS ('legyen a mohácsi csata hírmondója'). Király József pécsi püspök (1807-25) kezdeményezésére ezt a napot Mohács népe fogadalmi ünneppé, VII. Pius pápa (pápasága 1800-23) búcsúnappá nyilvánította. A kápolna belsejében Dorffmeister István olajképei: a mohácsi pusztulást, illetve Lotaringiai Károly nagyharsányi győzelmét örökítette meg. 4 mennyezetfreskója Keresztelő Szent János vértanúságát, 4 falfreskó a mohácsi csatát ábrázolja. A közbeeső csegelyeken a négy apokaliptikus lovas, a pusztítás biblikus jelképei, melyek itt Mohácsra is emlékeztetnek. A kápolna egy üvegfestményén KanizsayDorottya fekete gyászba öltözött alakja, árván röpködő hollóval. Védőszentjüknek tekintették az ágyúöntők, bányászok, bognárok, bőröndösök, bőrmunkások, cipészek, csillármunkások, csizmadiák, festők, harangöntők, kárpitosok, kocsigyárosok, kocsmárosok, kötélgyártók, lámpamunkások, madárkereskedők, övkészítők, puskaművesek, rézművesek, szabók, szíjgyártók, vaskereskedők, vendéglősök; segítségül hívták hátgerincbántalmak, sebek, arcbántalmak, izombántalmak, gyermekbetegségek, bőrbetegségek, marhavész gyógyítására. Lásd még: Szent János növényei.

 

Himnusz, olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájából

Himnusz

Áldott Szent János, érdemekkel ékes,

hősi erényed makulátlan és nagy,

vértanúk dísze, remeték virága,

látnoki nagyság!

 

Más lehet harminc koszorúval ékes,

sőt ha erénye kétszerese annak,

százszor hoz hármas koronád teneked

drága gyümölcsöt.

 

Érdemeidben bizakodva kérünk,

hogy szívünk-lelkünk igazítsd magadhoz,

rút kevélységünk hegyeit lehordva

töltsd ki lapályát,

 

hogy a Megváltó, közeledve hozzánk

már kisimított utakat találjon,

lelkünkben akkor akadályt ne érjen

isteni lépte.

 

Ó te, Egy-Három, kit egek dicsérnek,

megváltott néped leborul előtted,

s kér: tekints mindig megbocsátó szívvel

gyermekeidre! Ámen.

 

 

Olvasmány Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap szentbeszédeiből

Az Úr születésének, igehirdetésének és halálának boldog előfutára az égiek előtt is méltón tett tanúságot küzdelméről; ahogy a Szentírás mondja: Bár az emberek szerint kínokat szenvedett, halhatatlansággal teljes mégis reménye (vö. Bölcs 3, 4). Méltán ünnepeljük mennyei születésnapját díszes ünneppel, hiszen maga tette ünnepélyessé szenvedésével, és ékesítette fel piros vérének ragyogásával. Méltán tiszteljük emlékét lelki örvendezéssel, hiszen az Úr mellett tett tanúságot a vértanúság pecsétjével szentesítve azt.

Nem szabad ugyanis kételkednünk abban, hogy Szent János a börtönt és a bilincseket Megváltónkért vállalta. Az ő tanúságtevő előfutára volt, és érte adta életét is. Bár üldözője nem követelte tőle, hogy Krisztust megtagadja, hanem hogy hallgassa el az igazságot. Ő mégis Krisztusért halt meg.

Krisztus ugyanis maga mondja: Én vagyok az igazság (Jn 14, 6). Krisztusért ontotta vérét, aki az igazságért áldozta fel magát; ő, aki Krisztus születéséről, igehirdetéséről, keresztségéről előbb a saját születésével, igehirdetésével és kereszteléssel tett tanúságot, előre jelezte a szenvedését is, amikor megelőzte őt a szenvedésben.

Ez a kiváló és nagy férfiú a bilincsek hosszan tartó, nyomasztó terhe után földi életének végét vére ontásával pecsételte meg. Aki az égi béke szabadságának a jó hírét hirdette, azt a gonoszok bilincsbe verik; aki a világosság tanújaként jött, azt a börtön homályába zárják; őt, aki méltó volt arra, hogy maga a Világosság, Krisztus égő és világító lámpának nevezze (Jn 5, 35). A saját vére kereszteli meg azt, akinek megadatott, hogy megkeresztelje a világ Megváltóját, hallja fölötte az Atya hangját, és láthassa a leszálló Szentlélek ajándékát. De nem esett nehezére, sőt könnyű és kívánatos volt számára, hogy ideigtartó kínokat szenvedjen az igazságért, mert tudta, hogy ezekért az örök boldogság jutalma vár rá.

Az ilyen kiválasztottak kívánatosnak tartották, hogy a természeti kényszerűségből elkerülhetetlenül fenyegető halált Krisztus nevét megvallva, az örök élet koszorújával együtt várják. Jól mondja erről az Apostol: Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is érte (Fil 1, 29). Azért mondja Krisztus ajándékának, ha a választottak érte szenvednek, mert ugyancsak ő tanítja: Ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk (Róm 8, 18).

 

Könyörgés

Istenünk, te úgy akartad, hogy Keresztelő Szent János születésében is, halálában is Fiad előfutára legyen, és a vértanúságot is vállalja az igazság és az erkölcs védelmében. Add, hogy példája szerint mi is állhatatosan helytálljunk tanításod megvallásában. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva