KERESZTES SZENT PÁL

rendalapító, misszionárius

született: Ovada, Genovai Köztársaság, 1694. január 3.

elhunyt: Róma, 1775. október 18.

 

 

Családi nevén Paolo Francesco Danei szegény, 16 gyermekes kisnemesi családban született. Genovában tanult. 1715-ben plébánosa egyik prédikációja hatására kezdett megtérni, jámborsága középpontjában a passió állt. Rendalapításra vonatkozó tervét 1720-ban „nagy látomása” is támogatta. Lelkivezetője, Gattinara alessandriai püspök irányításával magányos vezeklő életet kezdett, melyhez öccse is csatlakozott. Betegeket ápoltak Rómában, majd Orbetello mellett visszavonultak a Monte Argentarióra. 1727-ben mindkettőjüket pappá szentelték. Közösségük, a passzionisták első kolostora 1737-ben épült fel. XIII. Benedek pápa 1725-ben szóban, XIV. Benedek 1741-ben hivatalosan is megerősítette szabályzatukat. 1741-ben elsőként tett fogadalmat, fölvette a Keresztes Pál nevet, s irányította gyors növekedésnek indult rendjét. Itália-szerte prédikált, népmissziókon és lelkigyakorlatokon hirdette a „szenvedés evangéliumát”. 1771-ben megalapította a Passzionista Nővérek első kolostorát. 1769-től a római Szent János és Pál-bazilikában működött, melyet XIV. Kelemen pápa 1773-ban átadott a passzionistáknak. Halála után őt ide temették el. Lelki hagyatékát, a kereszt misztikáját a szabályzaton kívül lelki naplójában és több mint kétezer levelében hagyta ránk. – 1853-ban boldoggá, 1867-ben szentté avatták.

 

Olvasmány Keresztes Szent Pál áldozópap levelezéséből

A legjobb és legszentebb dolog: az Úr kínszenvedéséről gondolkodni és elmélkedni, mivel ezen az úton lehet eljutni az Istennel való szent közösségbe. A szenteknek ebben az iskolájában tanulhatjuk meg az igazi bölcsességet, hiszen ezt mindegyik szent itt tanulta meg. Amikor édes Jézusunk keresztje már mélyebben ereszt gyökeret a szívetekbe, csak akkor énekelitek dalolva: „Szenvedni, és nem meghalni”, majd meg: „Vagy szenvedni, vagy meghalni”, vagy még helyesebben ezt: „Se nem szenvedni, se meg nem halni, hanem csak tökéletesen igazodni Isten akaratához.”

A szeretet ugyanis egyesítő erény, és sajátjává teszi a szeretett Jónak gyötrelmeit. Ez a szív mélyéig hatoló tűz a szerető személyt a szeretett lénnyé változtatja, és valami egészen magasztos módon összevegyül a szeretet a szenvedéssel és a szenvedés a szeretettel, így a szeretet és a szenvedés annyira összekapcsolódik, hogy többé már meg se lehet különböztetni a szeretetet a szenvedéstől, sem a szenvedést a szeretettől; ezért szeretetében örül a lélek, midőn szenved, és szenvedésében ujjong, mert szeret.

Legyetek tehát állhatatosak minden erény gyakorlásában, különösképpen a szenvedő édes Jézus követésében, mert ez a csúcsa a tiszta szeretetnek. Úgy cselekedjetek, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá váljék, miszerint nemcsak bensőtökben, de külsőtökben is hordozzátok a keresztre feszített Krisztus képét, aki a lelki édesség és szelídség példaképe. Aki ugyanis bensőleg egyesült Isten Fiával, az külsőleg is magán viseli az ő képét a hősi erény folytonos gyakorlása által, különösképpen azzal a hősi türelemmel, amely sem titkon, sem nyilvánosan nem panaszkodik. Tehát rejtőzzetek a keresztre feszített Jézusba! Semmi másra ne vágyakozzatok, csak hogy mindnyájan mindenben az ő akaratához igazodjatok.

Ezért hát a keresztre Feszített igazi szerelmeseivé válva bensőtök templomában a szent keresztet ünnepeljétek szüntelen. Tartsatok ki csendben, ne bízzatok egy teremtményben sem! Mivel pedig az ünnepet örömmel kell megünnepelni, ezért a szent kereszt ünnepét hallgatag szenvedésükkel ünnepeljék meg a keresztre Feszítettet szerető emberek, külsőleg vidám és mosolygós arccal, hogy szenvedésük rejtve maradjon az emberek előtt, és egyedül csak a legfőbb Jó ismerje azt. Minthogy pedig az ünnepen mindig van ünnepi lakoma is, legyen hát az eledel most Isten akarata, amint példát adott rá nekünk a mi keresztre feszített Szerelmesünk.

 

Könyörgés

Urunk, Istenünk, esdje ki nekünk kegyelmedet Keresztes Szent Pál áldozópap, aki oly kiváló buzgósággal szerette Fiad keresztjét. Add, hogy példáján fellelkesülve, keresztünket mi is bátran elfogadjuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva