Lellisi Szent Kamill

áldozópap, rendalapító

Az egészségügyi katonák és a katonai egészségügyben dolgozók védőszentje

 

 

Bucchianico-ban született Itáliában, 1550. május 25-én. Anyja hatvan éves volt, amikor Kamillt szülte. Atyja, Giovanni Compelli a spanyol király zsoldosaként 1525-től minden hadjáratban részt vett, s ezredesi rangot ért el. Apja mellett katonának készült, s a zsoldosok békeidőben szokásos könnyelmű életét élte. A harcokban való részvételét egy lábsebe sokáig akadályozta. 1570-ben miközben behajózásra vártak a lepantói csatába induló seregben, atyja Ancona közelében meghalt. Kamill 1571. márciusában Rómába ment, hogy ott gyógyítassa lábsebét, decemberben már Dalmáciában, majd Tuniszban harcolt. 1574. októberében leszerelt. Manfredoniában mindenét elkártyázta, ezért a kapucinus konvent építésénél vállalt munkát. A szerzetesek életét látva Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, 1575. február 2-án megtért. Kiújult lábsebe megakadályozta, hogy belépjen a kapucinusokhoz, ezért Rómába ment, és a Szent Jakab kórházban kezeltette magát, közben ápolta a betegeket. Gyógyulása után a kapucinusok fölvették, de sebe ismét kiújult, ezért elbocsátották. Ekkor fölismerte, hogy Isten a betegek szolgálatára hívja. A Collegium Romanumban teológiát végzett, 1584. június 26-án szentelték pappá. Társakat gyűjtött maga köré, akikkel a Szentlélek kórházban ápolta a betegeket. V. Sixtus pápa 1586. március 18-án a hagyta jóvá a kamilliánusok rendjét, majd engedélyezte rendi ruhájuk (fekete reverendán a szív fölött piros posztókereszt) viselését. A rend tagjai a hagyományos hármas fogadalom mellett a betegek testi-lelki gondozására (a legsúlyosabb járványokban is) tettek fogadalmat. Kamill 1607-ben lemondott az általános rendfőnökségről, hogy kizárólag a betegekkel törődhessen. Élete végén ötféle betegségben szenvedett, amit az Úr irgalmassága, az öt szent seb jeleként viselt. Rómában halt meg  1614. július 14-én.  1746-ban avatták szentté, 1886-ban a kórházak, a betegek és haldoklók, 1929-ben a betegápolók védőszentje lett. Az általa alapított, betegeket szolgáló kongregációnak (kamilliánusok) szerte a világon jelenleg mintegy 1100 tagja van; 113 kórházat és 153 beteggondozó házat tartanak fönn, amelyekben több mint 16 ezer világi ápoló segítségével látnak el évi kb. 100 ezer beteget. A kamilliánusok családjához tartozó szerzetesek, szerzetesnők és harmadrendiek száma eléri a hétezret.

 

Himnusz, olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájából

Himnusz

Pásztorok áldott főpásztora, Krisztus,

szent követődnek ünnepelve napját

tárjuk eléd most lelkes énekünkkel

hódolatunkat.

 

Szolgálni hívtad egykor ezt a férfit,

s pappá nevelve, magad mellé vetted,

szent közösséged kegyes szívű, gondos

támasza így lett.

 

Nyájadnak őre, pásztoraid tükre,

fénye a vaknak, elesettnek atyja,

lankadók lelke, mindeneknek mindig

mindene volt ő.

 

Krisztus, a jókat jutalmul az égben

megkoronázod; minekünk is add meg,

hogy pásztorunkat, nyomdokain járva,

mennybe kövessük.

 

Himnusszal áldjuk mindeneknek Atyját,

felmagasztalván, Isten Fia, téged,

Szentlélek Istent ugyanúgy dicsérjük

szerte a földön. Ámen.


 

Részlet Lellisi Szent Kamill életrajzából, amelyet társainak egyike írt meg (S. Cicatelli, Vita del P. Camillo de Lellis, Viterbo, 1615)

Most, hogy a mindenkinél melegebb lelkű Kamillal kapcsolatban a szent szeretet erényéről, mint minden egyes erény gyökeréről és egybefogó ajándékáról kezdek szólni, legelőször is azt írom meg, hogy őt lángra gyújtotta ez a szent erény nemcsak Isten iránt, hanem embertársai, de legfőképp a betegek iránt is, akiknek már a puszta látása is elég volt számára ahhoz, hogy szívét a legforróbb gyöngédség öntse el irántuk, és minden földi értéket és vágyat tökéletesen elfelejtsen miattuk. Valóban, amikor kiszolgált akár csak egyet is a betegek közül, észre lehetett venni rajta azt az odaadó, önmagát egészen feláldozó lelkületet, amelyre a betegek iránti nagy tisztelete és irgalmas szeretete ragadta el egész lényét. Szívesen magára vállalta volna minden nyomorúságukat és bármilyen más megpróbáltatást is, csak hogy enyhítse fájdalmukat, és megszüntesse szenvedéseiket.

A betegekben ugyanis annyira életszerűen ismerte fel magát Krisztust, hogy igen gyakran ételosztás közben Krisztusnak fogta föl őket olyannyira, hogy kegyelmet és bűnbocsánatot közvetlen tőlük kért. Ezért volt irántuk olyan nagy tisztelettel, mint aki magának az Úr Jézusnak valóságos jelenlétét éli meg bennük. Nem volt semmi más, amiről gyakrabban és izzóbban beszélt volna, mint a krisztusi szeretet szent parancsa; ezt igyekezett minden ember szívébe beleplántálni.

Hogy szerzetestársait is fellelkesítse ennek a legfőbb szent erénynek gyakorlására, az volt a szokása, hogy gyakran ismételgette előttük Jézus Krisztus e kedves szavait: Beteg voltam, és meglátogattatok (Mt 25, 36). Valóban úgy is látszott, hogy ezek a szavak mélyen a szívébe vannak vésve, hiszen annyiszor mondta és ismételgette ezeket.

Olyan nagy és szélesre tágult szeretet fűtötte Kamillt, hogy nemcsak a betegeket és haldoklókat karolta föl szerető gonddal, de buzgóságával és segítésre kész szívével keblére ölelt minden egyes szegényt és szükségben kínlódó szerencsétlent. Végül is annyira átadta szívét a szükséget szenvedők szolgálatára, hogy igen gyakran ezt szokta mondani: „Ha már többé nem akadna szegény a föld hátán, az embereknek akkor is az lenne a legfontosabb feladatuk, hogy kutassanak utánuk, és akár a föld alól is előássák őket, hogy jót tegyenek velük, és gyakorolják az irgalmasság cselekedeteit.”

 

Könyörgés

Istenünk, aki Szent Kamill áldozópapot a betegek szeretetének rendkívüli kegyelmével ékesítetted, közbenjárására áraszd a beteget gondozók szívébe az irgalmas szeretet ajándékát és a részvét erényét, hogy minden szenvedőben Téged lássanak és szolgáljanak, ki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké! 

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva