MAGDEBURGI SZENT NORBERT

érsek, rendalapító

született: Xanten vagy Gennep 1080. körül

elhunyt: Magdeburg, 1134. június 6.

 

 

A premontreiek alapítója.Nemesi család másodszülötte. Fiatalon a xanteni Szent Viktor társaskáptalan kanonokja, szubdiákonus. Frigyes kölni érsek, majd V. Henrik császár  udvarában világias életet élt. 1110-11-ben az érsekkkel együtt elkísérte Rómába a császárt, és bár nem értett egyet IIPaszkál pápa fogságba ejtésével, egyelőre az uralkodó mellett maradt. 1113-ban a császár valószínűleg fölajánlotta neki  a cambrai-i püspökséget, melyet - talán megtérése első lépéseként - nem fogadott el. 1115-ben egy mellette lecsapó villám hatására lezuhant a lováról, ami megváltoztatta életét: visszavonult Siegburg bencés monostorába, és kérte, hogy szenteljék pappá. A következő három évben bűnbánó, vezeklő életet élt mint vándorprédikátor. 1118-ban ellenségei a fritzlari zsinaton megvádolták, hogy visszaél prédikátori jogával, de II. Geláz pápától, majd 1119-ben IICallistus pápától általános prédikálási engedélyt kapott. Népmissziós útjain tanítványok csatlakoztak hozzá, akikkel Bertalan laoni püspök kérésére 1120-ban Laon közelében, Prémontré félreeső völgyében kolostort alapított. 1121 karácsonyán  39 társával együtt szerzetesi fogadalmat tett. Ezzel megalapították a premontrei rendet. Részt vett az Abaelard-t elítélő soissoni zsinaton, majd Kölnbe utazott ereklyékért, s visszaútban a Namur melletti Floreffe-ben újabb kolostort alapított. Rendjében az ágostonos regula követését szorgalmazta, mely a kontemplatív élet mellett lehetőséget adott prédikálásra is. A következő években sok alapítás keletkezett szerte Európában. II. Honorius pápa 1126-ban megerősítette az alapítást. Életformájukat már fennálló közösségek is átvették. A speyeri birodalmi gyűlés még ez évben Magdeburg érsekévé tette meg. III. Lothar kíséretében többször végigjárta a birodalmat. később Magdeburgból indult el az Elbától keletre lakó törzsek misszionálására. A IIInce pápa és IIAnaklét ellenpápa közt támadt egyházszakadás idején Ince pártjára állt, a jogaiba történő visszahelyezés érdekében 1132-33-ban Rómában járt a császárral. Ekkor néhány hónapig Itália főkancellárja volt.

1582-ben avatták szentté. Ereklyéit 1627-ben Prágába vitték, ahol azóta is a strahovi monostorban őrzik. Ettől kezdve Csehország védőszentje. Különösen az ellenreformáció korától az Eucharisztia szentjének tekintik. A 15. század végén kezdték ábrázolni. A 16. században azért kedvelték, mert az eretnek Tanchelm fölötti győzelmét (Antwerpen, 1124) az Egyház Luther fölötti diadala jelképének tekintették. Püspöki ornátusban, néha szerzetes ruhában ábrázoltákAttribútumai: monstrancia, kehely, pók, a lábánál egy megkötözött ördög.

 

Olvasmány Szent Norbert püspök életrajzából

Norbertet joggal sorolják azok közé, akik a VII. Gergely-féle reform végrehajtásában hatékonyan közreműködtek. Elsősorban olyan papságot akart nevelni, amely az igazi evangéliumi és egyben apostoli életnek szenteli magát, tisztán és szegényen él, magára ölti „az új ember ruházatát és ékességét: az előbbit a szerzetesi ruhával, az utóbbit a papi méltósággal”, és arra törekszik, hogy „a Szentírást kövesse, és Krisztus legyen a vezére”. Három dolgot szokott ajánlani a papoknak: „Tisztaság az oltárnál és a szent ténykedések végzése közben; a szabálysértések és mulasztások jóvátétele a kapitulumban; a szegények gondozása és azok ellátása.”

Papjaihoz, akik az általa alapított életközösségben az apostolok szerepét töltötték be az ősegyház mintájára, később olyan sok hívő férfit és nőt kapcsolt, hogy igen sokan azt állították: az apostolok kora óta még senki sem szerzett alapításával Krisztusnak ennyi tökéletes életre törekvő embert ilyen rövid idő alatt.

Amikor érsek lett, rendi testvéreit hívta, hogy a vendek népét a krisztusi hitre elvezessék. Egyházmegyéjének papságát pedig igyekezett megújulásra segíteni, és ebben nem akadályozta meg a nép lázadása vagy zavargása sem.

Különösképpen törekedett arra, hogy az Apostoli Szék és a császárság között a jó viszonyt erősítse és növelje, biztosítva az Egyház szabad választási jogát. Ezért írta neki II. Ince pápa: „Az Apostoli Szék teljes szívből köszönetet mond neked, mint hűséges fiának.” A császár pedig őt tette a birodalom főkancellárjává.

Minden működésében megmutatkozott szilárd és rendíthetetlen hite: „Norbertben olyan kimagasló a hit – mondogatták –, mint Clairvaux-i Bernátban a szeretet”; továbbá beszédmódjának finomsága: „Ő, aki nagy a nagyok között, és kicsiny a kisdedek között, mindenki előtt szeretetreméltónak mutatkozott”; végül kiváló ékesszólása: „Isten lángoló szavát” állandóan elmélkedte, és rendíthetetlenül hirdette, ezáltal „a bűnöket kiégette, az erényeket növelte, a jóakaratú embereket bölcsességgel gazdagította”.

 

Könyörgés

Istenünk, te Szent Norbert püspököt imádsága és lelkipásztori buzgósága révén Egyházad kiváló szolgájává tetted. Közbenjárására add, hogy híveid mindenkor szíved szerinti lelkipásztorokat kapjanak, és üdvös lelki táplálékot nyerjenek. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva