MERICI SZENT ANGÉLA

szűz, az orsolyita rend alapítója

született: Desenzano, a Garda-tó mellett, 1470 vagy 1474. március 21.

elhunyt: Brescia, 1540. január 27.

 

 

15 éves korában árván maradt és öt évig Salóban a nagybátyja nevelte, majd belépett a ferences harmadrenbe. 20 évesen visszatért Desenzanóba. 1497-98-ban egy látomás indította arra, hogy a rászoruló gyermekek nevelésével, gondozásával foglalkozzon. 1516-ban Bresciában folytatta nevelő-betegápoló munkáját. 1524-ben a Szentföldre indult. Kréta szigetén megvakult, de nem fordult vissza, hanem vakon célhoz jutva végigsírta a szent helyeket. Hazatértében ugyanott, ahol megvakult, visszanyerte szeme világát. 1525-ben a szentévben Rómába zarándokolt, ahol VII. Kelemen pápa marasztalta, de hazatért. 1533-ban maga köré gyűjtött 12 leányt, és tanítani kezdte őket a Krisztusnak és a gyermekek gondozásának szentelt életre. 28 tanítványa 1535-ben fogadalommal kötelezte magát az általa képviselt életformára. Alapítását azért helyezte Szent Orsolya védelme alá, mert több látomásában Orsolya buzdította az alapításra.
Bresciában temették el. Szentté avatását Borromei Szent Károly indította meg. XIIIKelemen pápa 1768-ban boldoggá, VIIPius pápa 1807-ben szentté avatta. A gyermekek védőszentje.

 

Olvasmány Merici Szent Angéla szűz Lelki végrendeletéből

Kedves Anyák és Nővérek Jézus Krisztusban!

Először is arra törekedjetek minden erőtökkel és jó szándékotokkal, hogy Isten segítségével olyan jó elhatározásra jussatok, hogy egyedül az Isten szeretetétől és a lelkek üdvözítésére való buzgóságtól vezetve teljesítsétek minden nevelő munkátokat és fáradozásotokat.

Mert egyedül csak e kettős szeretetben gyökerező és erre támaszkodó munka és fáradozás hoz majd jó és üdvösséget biztosító gyümölcsöket, hiszen Üdvözítőnk is ezt mondja: Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt (Mt 7, 18).

Azt mondja: a jó fa, azaz a jó szív, a szeretettől égő lélek csak jó és szent gyümölcsöt fog teremni, amint Szent Ágoston is mondja: Szeress, és tégy, amit akarsz!

Vagyis: ha megvan bennünk a szeretet és a jóakarat, bármit tehetünk! Szinte azt lehetne mondani: A szeretet nem vétkezhet (vö. 1 Kor 13, 8).

Kérlek is titeket, hogy viseljétek gondját minden rátok bízott leánynak! Mindegyik legyen szinte a szívetekbe vésve: ne csak a nevüket ismerjétek, hanem életkörülményeiket is. Nem lesz ez nehéz feladat, ha igazán egész szívből szeretitek őket.

Ugye, az igazi anyák szívükön viselik minden egyes gyermekük életét, akárhány gyermekük legyen is? Soha el nem feledkeznek egyikükről sem: mert igazán szeretik őket. Sőt: talán azt is el lehet mondani, hogy minél több gyerekük van, annál inkább törődnek mindegyikkel. Ti lelki anyáik vagytok nekik, tehát nektek még inkább így kell cselekednetek, hiszen a lelki szeretet nagyobb, mint a vérségi kötelék.

Ha tehát, kedves Anyák, ezeket a leányaitokat igazán és őszintén szeretitek, az nem is képzelhető másképp, mint hogy valamennyit és mindegyiket külön-külön is jól ismeritek, és a szívetekbe zárjátok.

Még arra is kérlek, hogy vezessétek őket szeretettel, szerényen és barátsággal, semmiképpen sem zsarnokoskodva és keménységgel. Úgy illik, hogy mindig mindegyikhez kedvesek legyetek, amint a mi Urunk is mondta: Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű (Mt 11, 29). Utánozzátok a jó Istent, akiről azt olvassuk, hogy a mindenséget üdvösen igazgatta (Bölcs 8, 1). Jézus pedig még azt is mondja: Az én igám édes, és az én terhem könnyű (Mt 11, 30).

Legyetek hát mindenkihez kedvesek, és ügyeljetek arra, nehogy erőszakkal akarjátok megvalósítani azt, amit parancsoltok. Isten ugyanis szabadságot adott mindenkinek, és ezért ő senkit sem kényszerít, csak hív, biztat és bátorít. Ha pedig alkalomadtán mégis szigorúnak kell lennetek, mert így kívánja a leányok helyzete és jól felfogott java, akkor ebben is a szeretet és a lelkekért való buzgóság vezessen benneteket.

 

Könyörgés

Urunk, Istenünk, szüntelenül ajánljon minket irgalmadba Merici Szent Angéla szűz közbenjárása, hogy szeretetének és okosságának lelkesítő példáját követve, tanításodat megtartsuk és életünkkel megvalljuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva