MINDENSZENTEK

 

 

Az élő és elhunyt hívek titokzatos közösséget alkotnak a szentek egyességében, egymásért könyörögnek, helytállanak. Ennek alapján beszélünk küzdő Egyházról (Ecclesia militans), mely a földön élő lelkek közössége, szenvedő Egyházról (Ecclesia patiens), mely a meghalt, de még a tisztítóhelyen szenvedő lelkeké, és diadalmas Egyházról (Ecclesia triumphans), mely a már mennyekbe jutott, üdvözült hívek társasága. Ezen a napon mindazon megdicsőült lelkeket ünnepeljük, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt (vö. János jelenései 7,9-10) a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Ide tartoznak az életszentség hírében meghaltakon kívül mindazok, akik a tisztítótűzben megtisztulva már megérkeztek a mennyországba.

A szentek keresztény tisztelete már a 2. században megkezdődött a vértanúk sírjánál.A keleti egyházban 380 körül a Pünkösd utáni első vasárnapon az összes vértanúról egy napon, együtt is megemlékeztek: Szíriában május 13-án, Antiochiában a Pünkösd utáni első vasárnapon, az örményeknél a Szent Kereszt fölmagasztalása utáni 10. vasárnap utáni szombaton, a koptoknál október 23-án.

Nyugaton Mindenszentek ünnepe egy templomszenteléssel kezdődött: Szent IVBonifác pápa 609. május 13-án a Szűzanya és az összes vértanúk tiszteletére szentelte Rómában a Pantheont. Ennek évfordulóit kezdték Mindenszentekként ünnepelni. IIIGergely pápa idején (731-741) az ünnep átkerült május 31-re, és „a Szent Szűz, minden apostol, vértanú, hitvalló, s a földkerekségen elhunyt minden tökéletes igaz ember” emléknapja lett. IVGergely pápa november 1-re helyezte át. Jámbor Lajos császár 835-ben az egész birodalomban elrendelte. Terjedésében nagy szerepe volt Cluny bencéseinek. Mindenszentek estéje már a halottak estéje (halottak napjának vigíliája). 

Mindenszentek ünnepét a János jelenései  7. fejezet  alapján ábrázolják a szentek közösségét Bárány imádása képeken. A 15-16. század táblaképein a Bárány helyére néha a kegyelem trónusa vagy az élet fája került. Korai ábrázolás a Mindenszentek bevonulása a mennyországba (Ravenna, S. Apollinare Nuovo, mozaik, 6. század).

A magyar népi kalendáriumban a cselédfogadás, a bíróválasztás, a tanácsújítás napja volt, Szent Márton napjának, sőt az egész télnek rámutatónapja. A halottak napjának előestéje, ezért sokan kimennek a temetőbe vagy otthon gyújtanak gyertyát a halottakért. Általános dologtiltó nap; tilos a földmunka, a répa és krumpli elvermelése, a varrás, mosás, takarítás, meszelés, az élelmiszernek, pl. a káposztának télire való eltétele, néhol nemcsak e napon, de az egész „halottak hetében”.

A nap hagyományainak hátterében egy ősi pogány hiedelem is áll. A kelta kultúra őszre (november 1-jére) eső újéve, Samhain ünnepe. Úgy gondolták, hogy ezen az éjszakán, az elmúlt évben meghaltak lelkei összezavarhatják az élők életét, mivel a lelkek ezen az éjjelen vándorolnak a holtak birodalmába. Az éjszaka All Hallow's Eve, „Mindenszentek éjszakája” nevet kapta. November első napja volt az ünnepnap, All Saints' Day (All Hallow's Day, „Szentek napja”). Később ez a kettő sok helyen összemosódott, s ebből keletkezett az angolszász világban az ünnep új neve: halloween. A keresztény térítők tehát nem betiltani, vagy megsemmisíteni akarták a pogány képzeteket, hanem „megkeresztelni”, az emberi természet pozitív irányultságának igazi távlatait megmutatni. Így a halottak iránti tisztelet keresztény formája az imádság: imádkozni azok közbenjárásáért, akik már Istennel vannak, és imádkozni azokért, akik még nem jutottak el a teljes közösségre a Szentháromsággal, azaz, még nem üdvözültek. Ezt fejezi ki a keresztény hitvallás, a Hiszekegy: „hiszem a szentek közösségét”. Az Egyház ugyanis három részből áll: a küzdő vagy harcoló Egyház, akik a földön élnek (Ecclesia militans); a szenvedő-tisztuló Egyház, akik az Istennel való találkozás következtében teljesen megismerve önmagukat, szándékaikat, tetteiket és azok visszavonhatatlan következményét, a hagyományos megfogalmazás szerint „a tisztítótűzben szenvednek” (Ecclesia patiens); és a megdicsőült Egyház, akik elérték a teljességet, az Istennel való boldogító közösséget (Ecclesia triumphans). Itt jegyezzük meg, hogy a keresztény hit szerint az ember célja, hogy eggyé lehessen Istennel, de nem lesz azonos Vele, a Teremtő és teremtménye közötti különbség visszavonhatatlanul megmarad. Ezért nem a nirvánára törekszünk, hanem a föltámadást várjuk.

Magyarországon sok templomot szenteltek Mindenszentek tiszteletére és sok oltárkép ábrázolja őket. A Mindenszentek oltalmába több települést is ajánlottak, ami a településnevekből is látszik, például Csehimindszent, Csíkmindszent. Minden kereszteléskor, ha jelképesen is, de elhangzik a Mindenszentek-litániája, amellyel mindnyájunkat Isten szentjeinek oltalmába ajánl az Egyház.

Bár az ünnep a szentek egyetemes egyességét hirdeti és ezzel az európai közösségtudat kialakításában is jelentős része volt, önállóságát, liturgikus rangját a jozefinizmus idején mégis elveszítette, és gyakorlatilag a halottak napjának vigíliája lett belőle, pedig a szentek tisztelete alapvető emberi igényt fejez ki, amelynek eltorzult formája a sztárkultusz. Az emberi ideák és valódi példaképek hiánya megnyomorít minket, ezért érdemes visszatalálni Mindenszentek ünnepének igazi tartalmához: a révbejutottak segítenek minket utunkon Isten felé.
 

Himnusz, olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájában

Himnusz

Üdvösségszerző Jézusunk,

segítsd megváltott népedet!

Istennek édes Anyja,

hozz beteg szívünkre gyógyulást!

 

Urunk, tekintsd az angyalok

s neveddel ékes ősatyák

és próféták sok érdemét:

értük bocsásd meg bűneink!

 

Keresztelő szent Hírnököd

s Péter, ki őrzi kulcsaid,

és mind apostoltársai

oldják fel vétkünk láncait.

 

Hős vértanúknak kórusa,

s hitvalló lelkű papjaid,

és tisztaságos szent szüzek,

bűntől fehérre mossanak.

 

Könyörgő szerzeteskarok

és minden boldog égiek

szavunkra értünk esdjenek,

gazdag jutalmat kérjenek.

 

Örök dicsőség, Krisztusunk,

Atyának, Léleknek veled,

kiknek fényében győztesen

vigadnak szentek szüntelen. Ámen.

 

 

Olvasmány Szent Bernát apát beszédeiből

Mit használ a szenteknek a mi tiszteletünk, mit érnek el azzal, ha mi dicsérjük őket, és jelent-e számukra valamit ez a mai ünneplésünk? Ugyan mit számít azoknak a földi dicsőítés, akiket Fiának biztos ígérete szerint már maga a mennyei Atya dicsőít meg? Mit is számít nekik a mi magasztalásunk? A szentek nem szorulnak rá tiszteletünkre, semmit sem ad nekik a magasztalásunk. Csupán csak a mi hasznunk – és nem az övék – származik abból, ha róluk megemlékezve tiszteljük őket. Ami engem illet, meg kell vallanom, hogy a róluk való megemlékezés hő vágyat gyullaszt bennem.

Az első ilyen vágy, amelyet ez a szentekről való megemlékezés bennünk felkelt, vagy még jobban megerősít, az, hogy élvezzük boldogító közösségüket, és méltók legyünk az üdvözült lelkek társaságára égi otthonukban: találkozzunk a pátriárkák karával, a próféták soraival, az apostolok testületével, a vértanúk népes seregével, a hitvallók táborával, a szüzek kórusával, egyszóval együtt legyünk, és együtt örvendezzünk a Mindenszentek egész közösségével. Kész befogadni bennünket a legelső idők egyháza, de mi nem törődünk vele; várva várnak minket a szentek, de mi ezt semmibe se vesszük; várnak bennünket az igazak, de mi úgy teszünk, mintha mit sem tudnánk róla.

Ébredjünk már fel végre, testvérek, támadjunk fel Krisztussal, és keressük az odafönt valókat; ami ott fönt van, arra legyen gondunk. Vágyakozzunk azokhoz, akik várva várnak ránk, sietve induljunk feléjük, akik készek befogadni bennünket, előzzük meg az üdvözült lelkeknek ezt a várakozását azzal, hogy mi is oda kívánkozunk. De ne csak a szentek társaságát óhajtsuk, hanem boldogságukat is, és ne elégedjünk meg azzal, hogy együtt leszünk velük, hanem lángoló buzgósággal törekedjünk dicsőségük elnyerésére is. Nem veszélyes erre pályáznunk, és egyáltalán nem merészség ennek a dicsőségnek a keresése.

A másik ilyen vágy, amelyet a szentekről való megemlékezés gyújt bennünk, arra irányuljon, hogy miként ezeknek a szenteknek megjelent maga Krisztus, a mi életünk, ugyanúgy jelenjék meg nekünk is, és így mi magunk is jelen lehessünk Krisztussal az ő dicsőségében. Addig ugyanis Krisztus, aki számunkra a Fő, nem így, dicsőséggel koronázva jelenik meg nekünk, hanem úgy mutatkozik, mint akit bűneinkért tövissel megkoronáztak. Nagy szégyen lenne, ha a tövissel koronázott Főnek egy-egy tagja kényelemben tetszelegne, hiszen minden bíbor ez idő alatt gyalázat lenne számára, és nem megtiszteltetés. De elkövetkezik az az idő, amikor majd eljön Krisztus, és halálát többé már nem hirdetjük, hiszen tudjuk, hogy vele együtt mi is meghaltunk, és hogy életünk őbenne van elrejtve. Megjelenik majd a dicsőséges Fő, és vele együtt a tagok is megdicsőülve fognak ragyogni, hiszen átalakítja gyarló testünket, és saját megdicsőült testéhez teszi hasonlóvá.

Erre a dicsőségre vágyódjunk tehát teljes igyekezettel és biztos reménnyel! Hogy pedig remélhessünk ebben, és erre a nagy boldogságra törekedni is merjünk, nagyon is szükségünk van a szentek közbenjárására, hogy amit saját erőnkkel el nem érhetünk, azt közbenjárásukra Isten ajándékba adja meg nekünk.

 

Könyörgés

Mindenható, örök Isten, te megadtad, hogy egy napon ünnepeljük minden szented dicsőségét. Kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk nagy irgalmadat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Mindenszentek litániája

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! 

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária, könyörögj érettünk!

Istennek szent Anyja,

Szűzek szent Szűze,

Szent Mihály, Gábor és Ráfael, 

Mindnyájon szent angyalok;

Szent Ábrahám,- könyörögj érettünk!

Szent Mózes,

Szent Illés,

Szent József,

Keresztelő Szent János,

Mindnyájan szent pátriárkák és próféták,

Szent Péter és Pál,

Szent András,

Szent János és Jakab,

Szent Tamás,

Szent Máté,

Mindnyájan szent apostolok, könyörögjetek érettünk!

Szent Lukács,

Szent Márk, 

Szent Barnabás,

Szent Mária Magdolna

Mindnyájan az Úr tanítványai, könyörögjetek érettünk!

Szent István, Könyörögj érettünk!

Antiochiai Szent Ignác,

Szent Polikárp,

Szent Jusztin,

Szent Lőrinc,

Szent Ciprián,

Szent Bonifác,

Becket Szent Tamás, 

Szent Szaniszló,

Fischer Szent János és Mórus Szent Tamás,

Miki Szent Pál,

Jogues Szent Izsák és Bréfeuf Szent János,

Chanel Szent Péter,

Lwanga Szent Károly, 

Szent Perpétua és Felicitász,

Szent Ágnes,

Goretti Szent Mária, 

Mindnyájan szent vértanúk, könyörögjetek érettünk!

Szent Leó és Gergely, könyörögjetek érettünk!

Szent Ambrus,

Szent Jeromos,

Szent Ágoston,

Szent Atanáz,

Szent Vazul és Naziánzi Szent Gergely,

Aranyszájú Szent János,

Szent Márton,

Szent Patrik,

Szent Cirill és Metód,

Borromei Szent Károly,

Szalézi Szent Ferenc,

Tizedik Szent Piusz,

Szent Antal,

Szent Benedek,

Szent Bernát,

Szent Ferenc és Domonkos, könyörögjetek érettünk!

Aquinói Szent Tamás,

Loyolai Szent Ignác,

Xaviéri Szent Ferenc,

Páli Szent Vince,

Vianney Szent János, 

Bosco Szent János,

Árpádházi Szent Erzsébet,

Szirénai Szent Katalin,

Ávilai Szent Teréz,

Límai Szent Rózsa,

Szent Lajos király,

Szent István király,

Szent László király,

Szent Imre,

Szent Monika,

Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk! 

Légy irgalmas, ments meg, Uram minket!

Minden gonosztól,

Minden bűntől,

Az ördög cseleitől,

Haragtól, gyűlölségtől és minden gonosz akarattól,

Az örök haláltól,

Megtestesülésed által,

Születésed által,

Keresztséged és szent böjtölésed által,

Kereszted és kínszenvedésed által,

Halálod és tietésed által,

Szentséges feltámadásod által,

Csodálatos mennybieneteled által,

A Szentlélek kiáradása által,

Dicsőséges eljöveteled által,

Hogy az Anyaszentegyházat kormányozni és megerősíteni méltóztassál,- kérünk

Téged, hallgass meg minket!

Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartani méltóztassál, 

Hogy az egész kereszténységnek egységet adni méltóztassál,

Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezetni méltóztassál,

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Úristen, oltalmunk és erősségünk: hallgasd meg Egyházad buzgó könyörgését! Te adod lelkünkbe a vallásos buzgóságot: engedd, hogy amit hittel kérünk, azt valóban elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által.

 

Magyar mindenszentek litániája

Uram, irgalmazz! Uram irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten,

Szentlélek Úristen,

Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária, könyörögj érettünk!

Magyarok Nagyasszonya,

Fogolykiváltó Boldogasszony,

Csíksomlyói Szent Szűz,

Máriapócsi Könnyező Szűzanya,

Győri Könnyező Szűzanya,

Szent Márton püspök, könyörögj érettünk!

Szent Adalbert, vértanú püspök,

Szent Asztrik püspök,

Magyar Szent Mózes hitvalló szerzetes,

Szent Bonifác apát,

Szent Gellért és vértanú társai,

Szent Zoerárd és Benedek vértanú remeték,

Szent Hierotheosz bizánci püspök

Boldog Mór püspök,

Szent Sebestyén püspök,

Szent István király,

Boldog Gizella királyné,

Szent Imre herceg,

Szent László urunk,

Árpádházi Szent Piroska bizánci császárné,

Árpádházi Boldog Salamon Király,

Árpád-házi Szent Erzsébet asszony,

Árpád-házi Szent Margit, domonkos apáca,

Boldog Ilona Szent Margit nevelője

Árpádházi Prágai Szent Ágnes, klarissza apáca,

Árpádházi Boldog Jolán, lengyel fejedelemasszony,

Árpádházi Szent Kinga, lengyel királyné

Árpádházi Szent Hedvig, lengyel királyné,

Árpádházi Skóciai Szent Margit királyné,

Árpádházi Szent Dávid skóciai király

Árpádházi Szent Portugáliai Erzsébet királyné,

Árpádházi Szent Toulouse-i Lajos püspök hitvalló,

Árpádházi Boldog Erzsébet domonkos apáca,

Boldog Magyar Pál domonkos vértanú és szerzetestársai,

Boldog Bánfi Buzád vértanú szerzetes,

Boldog Szádok szerzetes és vértanú társai,

Boldog Csáki Móric domonkos szerzetes,

Szent Kassai vértanúk

Boldog Cseppelényi György pálos vértanú,

Avianói Boldog Márk kapucinus szerzetes,

Boldog Özséb, a pálos rend alapítója,

Boldog Bánffy Lukács esztergomi érsek,

Boldog Tomori Pál esztergomi érsek és vértanú,

Boldog Magyar István misszionárius és vértanú társai,

Boldog Eskandeli Máté misszionárius vértanú,

Boldog Magyar Antal ferences szerzetes,

Boldog Magyar Antal kármelita vértanú,

Kapisztrán Szent János ferences szerzetes hitvalló,

Marchiai Szent Jakab ferences szerzetes,

Boldog Temesvári Pelbárt ferences vértanú,

Boldog Apor Vilmos, vértanú püspök,

Boldog Batthyány-Strattmann László, családapa orvos

Romzsa Tódor, munkácsi görög katolikus vértanú püspök,

Boldog Salkaházi Sára vértanú szerzetes

Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök

Tiszteletreméltó Bálint Sándor hitvalló

Tiszteletreméltó Brenner János vértanú pap,

Minden magyar szentek és boldogok,

Istennek minden szentjei, - könyörögjetek érettünk

A magyar népért - könyörögjünk az Úrhoz!

A magyar egyház újjászületéséért,

Püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért

Papi és szerzetesi hivatásokért,

A magyar családokért,

A gyermekáldásért

A magyar ifjúságért,

Az elszakított területeken élő testvéreinkért,

A külföldön szétszórtságban élő magyar testvérekért,

A hazánkban élő, kisebbségben lévő testvéreinkért,

Hazánk és népünk barátaiért és jótevőiért

Országunk vezetőiért

Engesztelésül népünk bűneiért,

Hogy bocsásson meg nekünk a szülők, a házastársak és a gyermekek ellen elkövetett bűneinkért

Hogy bocsásson meg nekünk az abortusz áldozataiért

Hogy bocsásson meg nekünk az eutanázia áldozataiért,

Hogy bocsásson meg nekünk a hazugságokért,

Hogy bocsásson meg nekünk a családok széthullásáért

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk!

Uram, hallgasd meg könyörgésünket! És kiáltásunk jusson eléd!

Mindenható Örök Isten, kérünk, őrizd meg Hazánkat minden külső és belső veszedelemtől és adj neki igaz békét. A Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, Magyarország Nagyasszonyának és pátrónájának és magyar szentjeinknek közbenjárása által távolíts el tőlünk minden háborúságot, a pártoskodást. Adj nekünk igaz megtérést, bűnbánatot, vallásosságot, hogy Hazánk, Nemzetünk és népünk az Anyaszentegyház hite szerint mindig bátran és szabadon szolgáljon Neked. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva