NAGY SZENT ALBERT

püspök és egyháztanító 

született: Lauingen, Svábország, 1193. vagy 1206.

elhunyt: Köln, 1280. november 15.

 

 

Lovagi családból származott, a szülei katonai vagy közéleti pályára szánták. A padovai egyetemen tanult, amikor Szász Jordán révén megismerkedett a domonkos renddel, amelybe be is lépett. Kölnbe, a német rendtartomány központi házába küldték. Tanulmányai végeztével a hildesheimi, freiburgi, regensburgi, strassburgi és kölni konventekben volt lektor. (Legkésőbb) 1245-től a párizsi egyetem, 1248-54 között az újonnan alapított kölni rendi főiskola tanára; Aquinói Szent Tamás itt volt 3 évig a növendéke. A tanítás mellett mint lelkivezető és békeközvetítő dolgozott. 1254-ben a német rendtartomány főnöke. A zárdákat látogatva különösen a szemlélődésre buzdította társait.. 1256-ban Anagniban IV. Kelemen pápánál megvédte a kolduló rendeket a St-Amouri Vilmos által vezetett csoport támadásaival szemben. Egy ideig a pápa kíséretében maradt, kinek kérésére a De unitate intellectus című írásával megcáfolta az averroizmus tanítását. Ezekben az években adta ki kommentálva Arisztotelész De motu animalium című művét. 1257-ben visszatért Kölnbe, és több társával (köztük Aquinói Tamással) megalkotta a rend tanulmányi szabályzatát. 1260-ban békebírónak hívták a kölni érsekség és a város közti vita eldöntésére, mely ügyben a későbbi idők számára is példaadóan ítélkezett. IV. Sándor pápa 1260-ban kinevezte Regensburg püspökévé. Az egyházmegyét egy év alatt talpra állította, majd kérte a fölmentését, amit 1262-ben meg is kapott. 1263-ban IV. Orbán pápa megbízta Csehországban és az egész német nyelvterületen a keresztes háború meghirdetésével. 1267-től Strassburgban tanított. 1274-ben részt vett a lyoni zsinatonon. 1276-77-ben Párizsban megvédte saját arisztotelikus alaptételeit és Aquinói Szent Tamást is, akit egész rendje figyelmébe ajánlott mint tanítói tekintélyt. A kölni konventben temették el; a francia forradalom után átvitték a kölni Szent András-templomba.

Korának egész természettudományi, filozófia és teológiai tudását birtokolta, beleértve a 12. században újra fölfedezett arisztotelészi, arab és zsidó tudományokatt is. E széleskörű ismeretanyaggal világosan ítélő és pontosan rendszerező elmével tudott bánni, ez az enciklopédisták fölé emeli. A növény- és állattan történetében maradandó hely illeti meg. Arisztotelész-átirataiban és önálló munkáiban újra átgondolta és átdolgozta Arisztotelész termtudományos, metafizikai és etikai eredményeit, és ezzel lehetővé tette az arisztotelészi gondolkodás diadalát. Az újplatonista eszméket is beolvasztotta gondolatvilágába, és nagy hatással volt a misztikus gondolkodásra is (Eckehart mester, Nicolaus Cusanus). Teológusként tanítványa, Aquinói Szent Tamás túlszárnyalta és háttérbe is szorította. 1622-ben engedélyezték tiszteletét (Boldog), XI. Pius 1931-ben szentté és egyháztanítóvá avatta, 1941-től a természettudósok védőszentje lett. Tekintélyét a doctor expertus, universalis és venerabilis, a 'tapasztalt, egyetemes, csodálatos tudós' címek is jelzik. A kritikai kiadást az erre a célra Bonnban 1931-ben alapított Albertus Magnus Institut kezdte meg. Domonkosként vagy püspökékként ábrázolják. Aquinói Szent Tamással együtt látható Fra Angelico freskóján (Firenze, S. Marco-kolostor, 1440 k.)

 

Olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájából

Olvasmány Nagy Szent Albert püspöknek a Lukács-evangéliumhoz írt magyarázatából

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! (Lk 22, 19). Ezzel kapcsolatban két dolgot kell megjegyeznünk. Az első: ennek a szentségnek a rendelése, amit így fejez ki: Ezt cselekedjétek! A második: hogy legyen ez az értünk halálba induló Urunknak emlékezetére.

Tehát ő mondja: Ezt cselekedjétek! Nincs ehhez semmi olyan hozzátenni való, ami hasznosabbá, édesebbé vagy üdvösebbé tehetné; nincs, ami a szeretetet jobban kifejezhetné, nincs, ami az örök életet jobban biztosíthatná. Mindezt most egyenként vegyük sorra!

Alkalmas ez a szentség a bűnök bocsánatára, és főképpen azért hasznos, mert megadja ebben az életben a kegyelem teljességét. Hiszen maga a lelkek Atyja nevel minket arra, ami hasznunkra van, hogy szentségének részesévé legyünk (vö. Zsid 12, 10). Az ő megszentelődése a saját maga feláldozásában áll, azaz amikor az Atyának feláldozza magát értünk ebben a szentségben, akkor eledelül is nyújtja nekünk önmagát. Értük szentelem magamat (Jn 17, 19). Krisztus, aki a Szentlélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, majd megtisztítja a mi lelkiismeretünket is a holt cselekedeteinktől, hogy az élő Istennek szolgáljunk (vö. Zsid 9, 14).

Ennél semmi más édesebbet sem tehetünk. Hiszen lehet-e valami annál édesebb, mint amikor Isten a maga teljes édességét nyújtja nekünk? Fáradság nélkül készült kenyeret adtál nekik az égből, amelyben minden gyönyörűség megvolt, és minden íz édessége. Ez az ajándékod megmutatta, hogy milyen jóságos vagy fiaidhoz. Mindenkinek kívánsága szerint adtad, mert ki mit kívánt, azzá vált neki az étel (Bölcs 16, 20-21).

Ennél üdvösebbet már nem lehetett tenni. Ez a szentség ugyanis az élet fájának a gyümölcse. Aki ezt őszinte hittel eszi, az az örök halált meg nem ízleli. Aki utána nyúl, annak az élet fája lesz, boldog ember, aki belekapaszkodik (Péld 3, 18). Aki engem eszik, élni fog általam (Jn 6, 58).

A szeretetet ennél jobban nem lehetett kifejezni. Ez ugyanis szeretetet és egységet létrehozó szentség. A legnagyobb szeretetnek jele az, hogy önmagát adja eledelül. Nem mondták-e sátram lakói: ki fog adni nekünk a saját testéből, hogy jóllakjunk? (Vö. Jób 31, 31) Mintha csak ezt mondaná: annyira szerettem őket, és ők is engem, hogy én az ő szívükben vágytam lenni, és ők úgy vesznek magukhoz engem, hogy velem egy testté válnak, és a tagjaim lesznek. Ennél bensőségesebben és valóságosabban nem is egyesülhetnének velem, sem én ővelük. 

Az örök élethez hasonlóbbat sem lehet ennél tenni. Az örök élet lényege abban áll, hogy Isten a saját gyönyörűségében részesíti a boldogságban élőket.

 

Könyörgés

Istenünk, Nagy Szent Albert püspök a te nagy ajándékodból megmutatta az isteni hit és az emberi tudás összhangját. Add, hogy ragaszkodjunk az ő tekintélyével képviselt tanításhoz, és a tudományok haladása a te mélyebb ismeretedre és szeretetedre vezessen. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva