NAGY SZENT LEÓ

pápa, egyháztanító 

született: Róma, 4. század vége 

elhunyt: Róma, 461. november 10.

 

 

Szent IIISixtus utódaként 440. szeptember 20. és 461. június 10. között pápa.  Toszkán eredetű, Quintilianus fia. Rómában tanult, klerikus, még 432 előtt archidiákonus lett. Oly nagy tekintélye volt, hogy kérésére Cassianus Joannes könyvet írt Nesztoriosz ellen, Alexandriai Szent Cirill a közbenjárását kérte, s a pápa III. Valentinianus császár kérésére 440-ben Galliába küldte békét közvetíteni. E küldetése közben, távollétében választották meg pápának. Visszatérése után szeptember 20-án szentelték föl.

A fölbomlása felé tartó Nyugat-római birodalomban kellett kormányoznia az Egyházat. Szembe kellett néznie a pelagianizmus, a szemipelagianizmus, a kezdődő manicheizmus, a nesztorianizmus, a monofizitizmus és a priszcillianizmus eretnekségeivel. A rablózsinat után kérésére 451. októberben összeült a kalkedoni zsinat, mely elfogadta Flavianosz püspökhöz írt dogmatikus levelének tanítását a hüposztatikus egységről. Állandó képviseletet szervezett a császári udvarnál, és szembeszállt az Itáliát és Rómát fenyegető barbárokkal. 452-ben Mantováig ment Attila elé, és visszafordulásra késztette. 455-ben Geiserich vandál királynál csak annyit ért el, hogy a vandálok 2 hétig pusztították a várost, de népét megkímélték. Művei nemcsak teol., de retorikai mesterművek is (cursus leoninus). Beszédeinek egy-egy klasszikus mondata bekerült a szentmise könyörgéseibe és prefációiba is. Első síremlékét Szent I. Sergius pápa (ur. 687-701) építtette. Ő volt az első pápa, akit közel 300 év után újra Szent Péter közelében temettek el. Sírja a Szent Péter-bazilika baloldali apszisában van. II. Paszkál pápa (1099-1118) körülötte helyezte el II., III. és IV. Leó pápa ereklyéit.

 

Olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájából

Olvasmány Nagy Szent Leó pápa beszédeiből

Jóllehet Isten egyetemes Egyháza különféle fokozatokra rendeződik, miként Krisztus szent testének az egésze is különféle tagokból áll, de mégis – mint az Apostol mondja – mindnyájan egyek vagyunk Krisztusban (Gal 3, 28). Egyikünket sem különbözteti meg tisztsége annyira, hogy bármelyik legkisebb tag is ne lenne kapcsolatban a Fővel. Szeretteim, osztatlan tehát a mi közösségünk a hit és a keresztség egységében, és egyetemes a méltóságunk a boldog Péter apostol oly szent szava szerint: Ti, mint élő kövek, épüljetek fölé lelki templommá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Tehát választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok (1 Pét 2, 5. 9). 

Mindazokat ugyanis, akik Krisztusban újjászülettek, valóban királyokká teszi a szent kereszt jele és papokká szenteli a Lélek kenete. Értse meg tehát minden keresztény, aki szellemi módon és a Lélek szerint él, hogy a mi tisztségünk sajátos szolgálatának kivételével ők is mindannyian részesei e királyi nemzetségnek és papi tisztségnek. Mert valódi király az, akiben az Istennek alávetett lélek uralkodik a test fölött. És tökéletes papi tevékenység az, amikor valaki tiszta lelkiismerettel áll Isten elé, és bemutatja szíve oltárán az istenszeretet szeplőtelen áldozatát. Isten kegyelméből mindannyiunk számára ez már egyformán valóság lett. Mégis vallásos érzéstekből fakad, és dicséretes is, hogy a tisztségünkbe való beiktatás napjának úgy örvendeztek, mintha az a saját megtiszteltetéstek volna, hogy az Egyház egész testében, a főpapságnak egyetlen szentséget ünnepeljék, amely az áldás olajának lecsordulásakor bővebben jutott ugyan a Főnek, de nem kis mértékben lett osztályrésze a tagoknak is. 

Ezért tehát, szeretteim, nagy oka a közös örömünknek az ily nagy ajándékban való részesség. Mégis őszintébb és tisztább lesz ez az örömünk, ha szerény személyünknél nem időztök már tovább. Sokkal hasznosabb és méltóbb is lesz, ha most Szent Péter apostol dicsőségének szemléletére fordítjuk figyelmünket, így a mai napon inkább annak emlékét ünnepeljük tisztelettel, akit a minden kegyelmi ajándék Forrása oly bőven árasztott el áldásaival, hogy neki jutott a legtöbb, és mindenki más is csak rajta keresztül részesült bennük. A testté lett Ige már köztünk élt, és Krisztus már teljes erővel belekezdett az egész emberiség megváltásának munkájába.

 

Könyörgés

Istenünk, te sohasem engeded meg, hogy a pokol hatalma erőt vegyen Egyházadon, amelyet erős, apostoli sziklára építettél. Kérünk, add meg Egyházadnak, hogy Nagy Szent Leó pápa közbenjárására igazságodban szilárdan megmaradjon, és folytonos békében éljen. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva