Paolai Szent Ferenc

remete, rendalapító

született: Paola, Calabria, 1416. március 27.

elhunyt: Plessis-lés-Tours, Franciaország, 1507. április 2.

 

 

Idős szülei fogadalmat tettek, hogy ha fiúgyermekük születik, akkor ferencesnek adják, ezért Assisi szentjéről nevezték el és jámborságban nevelték. 1428-ban egy évre beadták a minoritákhoz, hogy fogadalmukat teljesítsék. Már ekkor kitűnt okosságával és rendkívüli kegyelmi adományaival. 1429-ben elhagyta a konventet, szüleivel Assisibe zarándokolt, útközben azonban megdöbbent azon az egyházi fényűzésén, amit Rómában látott. Hazatérve családi birtokukon remeteségbe vonult, ahol imával, szemlélődéssel, böjtettel, vezekléssel és munkával élte napjait. 1436-ban kis közösség alakult körülötte, 1450-ben özvegy édesapja is csatlakozott hozzá. 1452-ben templomot és kolostort épített. Közben csodatévő ereje gyógyításokban és az építkezésnél is megnyilvánult. Savonarolához hasonlóan szólt a hatalmaskodó urak, sőt Aragóniai Ferdinánd nápolyi király ellen is, aki katonákat küldött elfogására és az engedély nélkül épített kolostor lerombolására. Ő az Oltáriszentség előtt imába merülve várta a katonákat, s mikor azok rárohantak, láthatatlanná vált. 1464-ben Szicíliába kérték, hogy alapítson kolostort. Útközben, amikor nem akarták átvinni hajóval a Messinai-szoroson, a köpenyét terítette a vízre, s azzal kelt át. E csodának sok szemtanúja volt. Visszatérve IIPál pápa követet küldött hozzá, és enyhíteni akarta a remeték életének szigorát. Ferenc erre parazsat vett a kezébe, úgy magyarázta a bíboros követnek, hogy az Istent szeretőknek semmi sem túl szigorú. Rendje - Szent Ferenc remetéinek kongregációja, más néven minimiták 1471-ben püspöki, 1474-ben pápai jóváhagyást nyert - jellegzetessége a Megváltó szenvedésének tisztelete és az örök nagyböjt. Hallva a csodákról a súlyosan beteg XI. Lajos francia király magához kérte, de ő csak 1483-ban pápai parancsra indult útnak, útözben Rómában fölkereste IVSixtus pápát, s mikor ő fölajánlotta neki, hogy pappá szenteli, alázatból csak azt kérte, hogy rózsafüzéreket és kegytárgyakat áldhasson meg. Franciaországba érve megszabadította a pestistől Bormes és Fréjus városát. A királyt testben nem, de lélekben meggyógyította.

Nagypénteken délelőtt halt meg. 1513-ban boldoggá, 1519-ben szentté avatták. 1943-ban az olasz tengerészek védőszentje lett. Lelki bajok, szomorúság ellen hívják segítségül. Attribútumai: koponya, ostor.

 

Olvasmány és könyörgés az imaórák liturgiájából

Olvasmány Paolai Szent Ferenc levelezéséből

A mi Urunk, Jézus Krisztus, aki mindent felülmúló nagylelkűséggel jutalmaz, adja meg nektek munkátok bérét! 

Kerüljétek el a rosszat, hárítsátok el a veszélyt! Mi pedig és minden testvérünk, jóllehet méltatlanok vagyunk, kitartóan kérjük az Atyaistent és Fiát, Jézus Krisztust, valamint a Szűzanyát, Máriát, hogy ne hagyjanak magatokra lelki-testi jólétetek megszerzésében.

Nagyon buzdítalak benneteket tehát, testvéreim, hogy bölcsen és gondosan munkáljátok lelketek üdvét. A halál biztos, az élet rövid, és mint a füst elenyészik. 

Elmélkedjetek tehát a mi Urunk, Jézus Krisztus szenvedéséről, aki irántunk való szeretettől indíttatva leszállt a mennyből, hogy minket megváltson. Elszenvedett értünk minden lelki és testi gyötrelmet, és nem tért ki semmiféle kín elől sem. A tökéletes türelem és szeretet példáját adta nekünk, legyünk tehát mi is türelmesek a megpróbáltatásokban. 

A gyűlölködésről és veszekedésről tegyetek le. Kerüljétek el óvatosan a kemény szavakat, és ha ki is csúsztak ilyenek az ajkatokon, ne restelljetek megadni az orvosságot is a szájatokkal, amivel a sebeket ejtettétek. Úgy bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, hogy később a sérelmet fel ne rójátok. A sérelemre való visszaemlékezés ugyanis: jogtalanság, a harag továbbszövése, a bűn megőrzése, az igazságosság ellensége, rozsdás nyíl, a lélek mérge, az erények elvesztegetése, az elme férge, az ima megzavarása, az Istenhez intézett kéréstek erejének megsemmisítése, a szeretet elárulása, lélekbe szúrt tövis, soha el nem alvó gonoszság, soha el nem fogyó bűn és mindennapi halál. 

Szeressétek a békét, ezt a mindenekfelett kívánatos, értékes kincset. Már tudjátok, hogy bűneink felkeltik Isten haragját. Bűnbánatot kell tehát tartanotok, hogy megbocsásson nektek az irgalmas Isten. Amit eltitkolunk az emberek előtt, az nem titok Isten előtt. Térjetek meg tehát őszinte szívből! Úgy éljetek, hogy elnyerjétek az Úr áldását, és az Atyaisten békéje legyen mindig veletek!

 

Könyörgés

Istenünk, alázatos lelkek felmagasztalója, te Paolai Szent Ferenc remetét választottaid dicsőségébe emelted. Add, hogy érdeméből és példáját követve egykor boldogan nyerhessük el tőled azt a jutalmat, amelyet az alázatosaknak ígértél. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

 

Katonai Ordinariátus © Minden jog fenntartva